medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBSAH
tlacitka tlacitko AKTUÁLNÍ TRENDY ROZVOJE BIOMEDICÍNSKÉ STATISTIKY V PODMÍNKÁCH LÉKAŘSKÝCH FAKULT V ČR
Běláček Jaromír
  cz

ANOTACE:
Tento příspěvek vychází z ohlédnutí za desetiletou historií budování oddělení biomedicínské statistiky (BioStat) na 1.LF UK Praha, a to na poli odborném (z pohledu poskytovaných statistických služeb) i organizačním (z pohledu historicky nešťastné lokalizace oddělení pod ÚBI 1.LF UK). Cílem tohoto příspěvku je shrnout a poukázat na nejhodnotnější výsledky práce tohoto oddělení a pokusit se na tomto příkladě anticipovat pravděpodobný budoucí vývoj biomedicínské statistiky v ČR.,...
Více

 Tento příspěvek vychází z ohlédnutí za desetiletou historií budování oddělení biomedicínské statistiky (BioStat) na 1.LF UK Praha, a to na poli odborném (z pohledu poskytovaných statistických služeb) i organizačním (z pohledu historicky nešťastné lokalizace oddělení pod ÚBI 1.LF UK). Cílem tohoto příspěvku je shrnout a poukázat na nejhodnotnější výsledky práce tohoto oddělení a pokusit se na tomto příkladě anticipovat pravděpodobný budoucí vývoj biomedicínské statistiky v ČR.
Vznik a pozdější vývoj BioStatu je zdokumentován ve „zprávách o činnosti“ periodicky připravovaných od roku 2007 pro kolegium děkana. Nedílnou součástí těchto zpráv byl každoroční seznam „spolupracujících zákazníků“ (z řad medicínských odborníků 1.LF UK a VFN), rámcový přehled řešených biomedicínských témat a návrhy na nezbytná organizačně technická opatření (platby za materiál, statistický SW a personální složení oddělení). Součástí zpráv byl rok od roku se rozrůstající seznam scientometricky měřených odborných publikací pracovníků BioStatu. Největším problémem a brzdou práce biostatistiků byla všeobecně nízká úroveň znalostí statistiky a jejich základních principů ze strany lékařů a z toho plynoucí neschopnost vyššího i nižšího managementu odlišit skutečně profesionální práci „statistika-metodologa“ od „obslužného personálu statistického SW“. Právě tak představa, že vysoké školy v ČR produkují hotové absolventy v oboru biostatistika, je falešná.
Budoucí vývoj biostatistiky na lékařských fakultách bude tedy především záležet na tom, jakou pozornost bude lékařský management věnovat rozvoji profesionálních statistických pracovišť, právě tak jako profesionálně vedené výuce statistiky, která by dokázala propojit nezbytné teoretické znalosti se schopností studentů medicíny připravit si vlastní data pro výzkum a elementárně je statisticky vyhodnotit. Dlouhodobě praktikovaný model „biostatistiky podřízené informatice“ se vzhledem k prokazatelně vyššímu přínosu statistiky vědecké práci - a to i v kontextu uplynulého vývoje BioStatu - neosvědčil.

Klíčová slova: biomedicínská statistika, statistický software, výuka statistiky

Skrýt

  eng

THE ACTUAL TRENDS IN DEVELOPMENTS OF BIOSTATICS ON MEDICAL FACULTIES IN THE CZECH REPUBLIC

ABSTRACT:
This contribution is based on a review of ten-year development of building Department of Biomedical Statistics (BioStat) on the 1st Medical Faculty UK in Prague (1. LF UK), both on the professional field (in terms of statistical services), and on the administrative ones (in context with a slightly unfortunate localization of this department under Institute of Biophysics and Informatics of 1. LF UK). The aim of this paper is to summarize and highlight the most valuable results of the work of this department and to try on this example anticipate likely future developments of biostatistics in the country.,...
More

The emergence and subsequent development of this department is documented in "the activity reports" that were regularly since 2007 prepared for meetings of the Dean's Advisory Board. The annual list of "cooperating clients" (from among medical experts, 1st Faculty of Medicine and General Teaching Hospital in Prague - abbr. VFN), as well as a general overview resolved biomedical issues and proposals necessary organizational and technical measures (payments for materials, statistical software and human resources departments) were an integral part of these reports. Part of the message was from year to year growing list of impact factor publications of actively methodologically participating employees. The biggest problem that hampered professional methodical work of statisticians was generally low level of knowledge of biostatistics and its basic principles from doctors. This led to the subsequent inability of the higher and lower management distinguish the truly professional work of "statisticians-methodologists" from "accompanying staff which use only statistical software." Just only an idea, that any universities in the Czech Republic will prepare professionals fully trained in biostatistic, is false.
Future development of biostatistics at the medical school will therefore primarily depend on how many attention will the top management of medicine devote to the development of specialized statistical units, as well as regarding the professional lectors-statisticians, which would be able to combine theoretical knowledge and natural interests of medical students towards their own research datas and to their elementary statistical evaluation. Due to clearly higher contributions of statistical branches to scientific biomedical works under ten-year administrative subordination of Institute of Biophysics and Informatics proved to be not working.

Keywords biomedical statistics, statistical software, teaching statistics

Hide

tlacitka tlacitko PROJEKCE BUDOUCÍ POTŘEBY A SPOTŘEBY ZDRAVOTNÍ PÉČE Z PERPEKTIVY STÁRNUTÍ AMBULANTNÍCH PACIENTŮ ZZ AGEL 2012-14
Běláček Jaromír, Fiala Tomáš, Parma Martin, Michna Pavel, Lukeš Karel, Murtingerová Kateřina
  cz

ANOTACE:
Předmětem našeho úsilí v r. 2015 (viz Běláček a kol.) bylo ověřit potenciál a možnosti propojení účelově vytříděných údajů z DB pacientů zdravotnických zařízení (ZZ) skupiny AGEL (nemocnice a polikliniky) s dostupnými údaji demografické statistiky v kraji Moravskoslezském, Olomouckém a v Praze...
Více

Aplikace projekčních koeficientů z demografické prognózy ČSÚ pro roky 2018, 2023 a 2028 nás dovedla k závěrům, že stárnutí obyvatelstva v ČR bude mít ve specifických věkových skupinách zjevně ještě dramatičtější odezvu na úrovni přesunů do vyššího věku ambulantně ošetřovaných pacientů než u populace jako celku. Předmětem tohoto shrnutí je monitorovat budoucí potřebu zdravotnické péče podle nejvýznamnějších „civilizačních nemocí“ (identifikovaných podle MKN 10) ve srovnání s její narůstající spotřebou (agregace podle číselníku zdravotnických odborností). V rámci každé dostupné nemocnice či polikliniky byly vytříděny počty pacientů podle unikátního RČ, roku, věku, pohlaví, ambulantních pracovišť a unikátních hlavních diagnóz.
Z výsledků formálních analýz je zřejmé, které skupiny Dg a které skupiny zdravotnických odborností (na agregační úrovni) by měly nést v budoucnu největší zatížení z pohledu těch nejvíce exponovaných věkových skupin pacientů (konzistentně s již provedenou projekcí nemocnosti).

Příspěvek je sponzorován fi. AGEL Research, a.s. Běláček J, Fiala T, Parma M, Foks R, Murtingerová K: Projekce nemocnosti v kontextu stárnutí obyvatelstva a poskytováných zdravotních služeb v ČR 2012-14. Forum Statisticum Slovacum 4/2015, 120-128, SŠDS, Eds.: Chajdiak J, Luha J, Madarász Š, ISSN 1336-7420.

Klíčová slova: Potřeba a spotřeba zdravotní péče, stárnutí populace, odvozené demografické projekce, civilizační nemoci, mezinárocní klasifikace nemocí (MKN 10), číselník zdravotnických odborností

Skrýt

tlacitka eng

PROJECTING OF FUTURE NEED AND CONSUMPTION HEALTH CARE FROM THE PERSPECTIVE AGEING OF AMBULATORY PATIENTS IN FACILITIES OF AGEL 2012-14
ABSTRACT:
The subject of our efforts in 2015 (see Běláček et al) was to examine the potential possibilities of linking of selected data for examinated patients at facilities of AGEL group (hospitals and clinics) with available data of official demography statistics in Moravian-Silesian, Olomouc and Prague regions...
More

We have used the standard ratio coefficients from the official Czech demographic prognoses for the years 2018, 2023 and 2028 with conclusion that the aging of population in the Czech Republic will be probably with the more significant response in specific age groups outpatients than in population as a whole.
The subject of this contribution is to monitor the future health needs on level of lifestyle diseases (identified by ICD-10) compared with its increasing consumption (aggregation of the nomenclature of medical specialties). Within each of the available hospitals and polyclinics were selected numbers of patients by unique personal ID numbers, memberships in years 2012-14, ages, sex, outpatient facilities and unique primary diagnoses.
From results of formal analysis can be evident which groups with specific Dg and those inside medical professions (at the aggregate level) might to bear the greatest burden in the future from the perspective of those most exposed age groups of patients (consistently with regional morbidity projections already operated before).

This paper was sponsored by AGEL Research, Inc.

Běláček J, Fiala T, Parma M, Foks R, Murtingerová K: Projection of morbidity in the context of an aging population and the health services provided in the Czech Republic 2012-14. Forum Statisticum Slovacum 4/2015, 120-128, SŠDS, Eds: Chajdiak J, Luha J, Madarász W, ISSN 1336-7420, [in Czech]

Keywords: the need and consumption of healthcare, aging of population, demographic projections derived, lifestyle diseases, International Classification of Diseases /ICD 10/, dial of medical specialties

Hide

tlacitka tlacitko KNIHOVNY VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ – PROHLUBOVÁNÍ A OBNOVOVÁNÍ KVALIFIKACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA
Helena Bouzková
  cz

ANOTACE:
Příspěvek informuje o Koncepci celoživotního vzdělávání (CŽV) knihovníkův ČR. Tato je součástí Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020. Koncepce CŽV a její naplňování v praxi s možným zavedením systému akreditovaného celoživotního vzdělávání profesionálních knihovníků a informačních specialistů a uplatnění dalších nástrojů – Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, umožní zvyšovat odbornou úroveň pracovníků lékařských a dalších typů knihoven...
Více

Klíčová slova: Celoživotní vzdělávání – knihovnicko-informační služby - lékařské knihovny – lékařský knihovník – koncepce rozvoje knihoven

Skrýt

  eng

LIBRARIES IN VIRTUAL ENVIRONMENTS – DEEPING AND RESTORING OF QUALIFICATION OF MEDICAL LIBRARIAN
ABSTRACT:
Activity of life-long learning framework of librarians in the Czech Republic is discussed...
More

This activity is one part of framework of development of the libraries in the Czech Republic for the period 2017-2020. Implemetation of this strategy is main goal for the next period for libraries including medical libraries.

Keywords: Life-long learning - public libraries- library information services- medical libraries- medical librarian- health science librarian

Hide

tlacitka tlacitko INFORMAČNÍ ZDROJE VĚDECKOTECHNICKÝCH INFORMACÍ, VĚDECKÝCH LÉKAŘSKÝCH INFORMACÍ A VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO OBLAST TRANSFERU ZNALOSTÍ
Jitka Feberová, Jan Polášek, Jiří Pavlík, Richard Papík
  cz

ANOTACE:
Transfer znalostí jako spojnice akademického prostředí s aplikační oblastí. Specifika a kategorizace informačních zdrojů pro danou tematiku. Propojení využívání informačních a knihovnických institucí a jejich zdrojů a výukových materiálů. Orientace na rešeršní a referenční služby, informační brokering a role informačního vzdělávání v dané oblasti.
Více

Klíčová slova: Informační zdroje, knihovny, vědeckotechnické informace, vědecké lékařské informace, e-learning, transfer znalostí sloca

Skrýt

  eng

INFORMATION RESOURCES OF SCIENTIFIC, TECHNICAL, MEDICAL INFORMATION, AND EDUCATIONAL MATERIALS FOR TRANSFER OF KNOWLEDGE
ABSTRACT:
Knowledge transfer as a link academia with the application area, the practice. Specifics and the categorization of information resources. Linking the use of information and library institutions and their resources, also educational materials and tools. Focusing on search and reference services, mentioned the information and brokering role of libraries in the field of education.
More

Keywords: Information resources, libraries, scientific information, medical information, e-learning, knowledge transfer

Hide

tlacitka tlacitko VÝBĚR RELEVANTNÍCH PRAVIDEL PRO PODPORU KLINICKÉHO ROZHODOVÁNÍ
Jan Kalina, Jana Zvárová
  cz

ANOTACE:
Systémy pro podporu klinického rozhodování jsou důležitými telemedicínskými nástroji se schopností pomáhat lékařům při procesu rozhodování při stanovení diagnózy, terapie či prognózy pacientů. Navrhli a implementovali jsme prototyp systému pro podporu diagnostického rozhodování, který má podobu internetové klasifikační služby...
Více

Specifikem tohoto systému je sofistikovaná statistická komponenta, která umožňuje pracovat i s velkým počtem příznaků. Optimalizuje totiž výběr těch příznaků, které jsou nejdůležitější pro určení diagnózy. Její chování jsme ověřili při analýze dat genových expresí z kardiovaskulární genetické studie. Článek diskutuje principy mnohorozměrného statistického uvažování a ukazuje obtíže analýzy vysoce dimenzionálních dat, kdy počet pozorovaných proměnných (příznaků) převyšuje počet pozorování (pacientů).

Klíčová slova: Podpora rozhodování, mnohorozměrná statistika, extrakce pravidel, klasifikační analýza, redukce dimenzionality

Skrýt

  eng

SELECTION OF RELEVANT RULES WITHIN CLINICAL DECISION SUPPORT
ABSTRACT:
Clinical decision support systems represent important telemedicine tools with the ability to help physicians within the decision process leading to determining diagnosis, therapy or prognosis of patients. We proposed and implemented a prototype of a clinical decision support systém, which has the form of an internet classification service...
More

A specific property of this system is a sophisticated statistical component, which allows to handle also a large number of symptoms and signs. It namely optimizes the selection of such symptoms and signs which are the most relevant for determining the diagnosis. The performance of the prototype was verified on an analysis of gene expression data from a cardiovascular genetic study. The paper discusses principles of multivariate statistical thinking and reveals challenges of analyzing high-dimensional data with the number of observed variables (symptoms and signs) largely exceeding the number of observations (patients).

Keywords: Decision support, multivariate statistics, extraction of rules, classification analysis, dimensionality reduction

Hide

tlacitka tlacitko NEUROEDA – INTERAKTIVNÍ WEBOVÁ APLIKACE PRO HODNOCENÍ NEUROLOGICKÝCH DAT
Ondřej Klempíř, Laura Shala, Radim Krupička
  cz

ANOTACE:
Využití metod průzkumové analýzy dat (exploratory data analysis, EDA) je při hodnocení klinických dat v medicíně klíčovou fází. Vizualizační principy, modely poukazující na trendy vývoje či např. znázornění potenciálních závislostí, pomáhají k lepší interpretaci měření a v diagnostickém rozhodování. Počet dostupných moderních EDA balíků pro vývojáře v posledních letech roste v souvislosti s rozvojem oboru Data Science...
Více

NeuroEDA je interaktivní webová aplikace pro hodnocení biomedicínských dat. Aplikace byla naprogramována ve statistickém jazyce R, v rámci reaktivního paradigmatu frameworku Shiny. Je dále rozvíjena a využívána Katedrou biomedicínské informatiky FBMI ČVUT ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze, především pro hodnocení pacientů s dystoniemi a Parkinsonovou nemocí. Zpracování uživatelských dat v tabulkové formě (.csv, excel) probíhá v serverové části.
Kromě základních popisných statistik, průzkumových grafů a shlukové analýzy, které jsou vhodné i pro hodnocení velkých dat, nabízí aplikace metody pro robustní a neparametrickou analýzu. Ty jsou v neurologii obzvlášť vhodné. Typicky z důvodu malých počtů a vlivných pozorování. Dále kvůli častému nesplnění dalších statistických předpokladů.
Mezi její výhody patří snadná rozšiřitelnost o nové R balíky a rychlá odezva ve webových prohlížečích. Uživatelské interaktivní prostředí umožňuje práci s funkcemi jazyka R bez znalosti skriptování.

Klíčová slova: průzkumová analýza dat, analýza biomedicínských dat, neuroinformatika, jazyk R, Shiny

Skrýt

  eng

NEUROEDA – INTERACTIVE WEB APPLICATION FOR NEUROLOGICAL DATA ASSESSMENT
ABSTRACT:
Usage of methods for exploratory data analysis (EDA) plays an important role in assessment of clinical medical data. Visualizations, models and illustration of dependency can help for better understanding of measurements in the diagnostics and making decision. The number of available modern EDA packages for developers is increasing as well as the development of the Data Science field...
More

NeuroEDA is an interactive web application for biomedical data assessment. The application was programmed in the R statistical language, based on reactive paradigm framework called Shiny. It is further developed and used by the Department of Biomedical Informatics FBME CTU in cooperation with the Neurological Clinic of the 1st Medical Faculty, Charles University in Prague. Especially for the patients with dystonia and Parkinson's disease. Computations and processing of user data are executed on the server side. Basic descriptive statistics, interactive graphs, clustering, robust and LOESS regression were implemented and are suitable for analytics of big data. Robust regression is especially suitable in neurology. Typically, due to the small numbers of measured observations and failure to prove other statistical assumptions. Among its advantages we can consider easy expandability of new R packages and quick response in web browsers. User interface allows to work with the R language features without any scripting knowledge.

Keywords: exploratory data analysis, biomedical data processing, neuroinformatics, R programming, Shiny

Hide

tlacitka tlacitko BILANČNÍ POJETÍ ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY
Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy nahlíží na regulaci acidobazické rovnováhy jako na regulaci toků CO2 a H+/HCO3- propojených přes bikarbonátový pufr. Propojení těchto toků přes bikarbonátový pufr umožňuje respiračnímu sytému korigovat metabolické poruchy acidobazické rovnováhy a ledvinám korigovat respirační poruchy. Poruchy těchto bilancí vedou k respiračním a metabolickým poruchám acidobazické rovnováhy...
Více

Všudypřítomný bikarbonátový pufr v tělních tekutinách zachycuje vodíkové ionty ze silných kyselin a vytváří v extracelulární tekutině koncentrační gradient bikarbonátů. Toky protonů jsou ekvivalentní tokům bikarbonátů. Metabolickou bilanci acidobazické rovnováhy proto můžeme vyjádřit prostřednictvím toků bikarbonátů. Při pozitivní bilanci bikarbonátových toků (metabolických alkalózách) se bikarbonáty akumulují v pufračních systémech (s příslušným posunem pH, změnou hodnot BB a SID), při negativní bilanci (metabolických acidózách) jsou pufrační systémy zdrojem bikarbonátů (s posunem rovnováhy v pufračních systémech a následnými změnami pH, BB a SID). Protože jakékoliv přesuny přes membrány jsou vždy v bilanci elektroneutrální, jsou toky HCO3-/H+ vždy provázeny komplementárními toky ostatních iontů, což dává možnost diagnostikovat příčiny deplece či retence bikarbonátů ve vnitřním prostředí, a odhalit tak příčiny metabolických acidóz a alkalóz. Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy tak propojuje klasické pojetí dánské školy s Stewartovým pohledem na acidobazickou regulaci, přičemž umožňuje kauzálně (nikoli jen fenomenologicky) vysvětlit patogenezi jednotlivých acidobazických poruch.

Klíčová slova: acidobazická rovnováha, klinické hodnocení, klasický přístup, Stewartův přístup, bilanční přístup

Skrýt

  eng

Anglický název
ABSTRACT:
anglicky...
More

Anglicky

Keywords: anglicky

Hide

tlacitka tlacitko NAPOJENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ NA ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY: OCHRANA A KONTROLOVANÉ SDÍLENÍ OSOBNÍCH DAT
Jiří Kofránek, Ondřej Felix, Jiří Polák, Jiří Borej
  cz

ANOTACE:
Propojení zdravotnických informačních systémů na základní registry veřejné správy umožní chránit i kontrolovaně sdílet citlivá osobní data. V článku je popsán princip tohoto propojení, které umožní nahrazení rodného čísla jako klíče k citlivým datům sadou tzv. agendových identifikátorů fyzické osoby (AIFO klíčů)...
Více

Tím se zajistí bezpečnost citlivých dat a umožní se jejich kontrolované sdílení. Je zdůrazněna důležitost mezioborové spolupráce lékařů - informatiků a legislativců při budování informačních systémů veřejné správy.

Klíčová slova: ehealth, eGovernment, ochrana dat, základní registry, zdravotnické informační systémy

Skrýt

  eng

Anglický název
ABSTRACT:
anglicky...
More

Anglicky

Keywords: anglicky

Hide

tlacitka tlacitko MODEL CIRKULACE JAKO VÝUKOVÁ POMŮCKA
Jiří Kofránek, Martin Tribula, Pavol Privitzer
  cz

ANOTACE:
Vytvořili jsme velmi jednoduchý model hemodynamiky který je možno spustit ve webovém prohlížeči. Navenek je model realizován jako interaktivní obrázek. I přes jeho jednoduchost se v praxi ukázalo jeho dobré pedagogické uplatnění pro vysvětlování patogeneze cirkulačního selhávání a šoku...
Více

Klíčová slova: Cirkulace, Patofyziologie, Simulace, Výuka

Skrýt

  eng

Anglický název
ABSTRACT:
anglicky...
More

Anglicky

Keywords: anglicky

Hide

tlacitka tlacitko INTERAKTIVNÍ WEBOVÉ PORTÁLY Z PRODUKCE ÚZIS ČR
Martin Komenda, Matěj Karolyi, Ivo Šnábl
  cz

ANOTACE:
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR produkuje dlouhodobě velké množství hodnotných analýz, reportů a publikací, které jsou zaměřeny na širokou veřejnost, zástupce krajské správy a poskytovatele zdravotní péče. Primárním cílem sdělení je přehledově představit sadu nově implementovaných interaktivních webových portálů, které prezentují klíčové výstupy vybraných projektů a aktivit...
Více

Klíčová slova: Webový portál, zpracování dat, interaktivní vizualizace, ÚZIS ČR

Skrýt

  eng

INTERACTIVE WEB-BASED PLATFORMS CREATED BY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC
ABSTRACT:
Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic has been producing many valuable analyses, reports and publications, which are focused mainly on the public, regional representatives and healthcare providers. The primary goal of this contribution is to introduce a set of developed and implemented web-based platforms representing key outputs of selected projects and activities under the umbrella of Institute of Health Information and Statistics...
MoreKeywords: Web-based platform, data processing, interactive visualisations, IHIS ČR

Hide

tlacitka tlacitko MEDLIKE – SPOLEHLIVÉ INFORMACE O ZDRAVÍ A NEMOCI PRO OBČANA V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ
Eva Lesenková, Helena Bouzková, Adéla Jarolímková, Filip Kříž, Klára Mašková, Lenka Maixnerová
  cz

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna (NLK) patří mezi veřejné specializované knihovny v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Její fondy a služby jsou přístupné všem uživatelům. Posláním NLK je nejen rozvíjet a zlepšovat přístup k vědeckým zdravotnickým informačním zdrojům, ale také účinně podporovat informačně zdravotní gramotnost občana...
Více

V rámci nové webové prezentace je vytvářena speciální nabídka informačních služeb pro občany. Jedná se o soubor spolehlivých informačních zdrojů o zdraví a nemoci (MedLike), jenž se může vyvinout v portál. Pro vymezení obsahu MedLike je vytvářena metodika, která určuje postupy jak vybírat, zpracovávat, ukládat a také vyhledávat informační zdroje. Systematickou selekcí vytipovaných spolehlivých zdrojů pro laiky a jejich doporučením a zpřístupněním se NLK zapojí do podpory zvýšení zdravotní gramotnosti občana.

Klíčová slova: Zdravotní gramotnost, informačně - zdravotní gramotnost, veřejné knihovny, knihovnicko-informační služby

Skrýt

  eng

MEDLIKE – VALUABLE HEALTH INFORMATION FOR CITIZEN IN NATIONAL MEDICAL LIBRARY
ABSTRACT:
National Medical Library (NML) among the public library specialized in medicine and related fields. Its collections and services are accessible to all users. NLM´s mission is not only to develop and improve access to scientific medical information resources through modern library and information services using technology solutions, but also effectively promote information-health literacy of citizens...
More

On the website of the NPC preparing a special offer information services for citizens. It is a set of reliable sources of information about health and disease (MedLike), which may develop into a portal. For the definition of the content is created MedLike methodology that defines the procedures to collect, process, store and search information sources. Systematic selection of selected reliable sources for lay people and making them accessible to the NLM involved in support to increase health literacy.

Keywords: Health literacy, information - health literacy, public libraries, library information services

Hide

tlacitka tlacitko ROLE EXPERTA PŘI TVORBĚ SYSTÉMŮ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ
Lenka Lhotská, Vladimír Krajča, Hana Schaabová, Martin Macaš, Václava Piorecká, Václav Gerla
  cz

ANOTACE:
Cílem příspěvku je ukázat výhody zapojení experta do tvorby znalostního obsahu systému pro podporu rozhodování nejen v klasickém pojetí formalizace znalostí experta do báze znalostí, ale i poněkud méně tradičním způsobem. Tento přístup se začal v nedávné době nazývat „human/expert-in-the-loop“. Základní myšlenkou je využít znalosti experta, které nemusejí být obsaženy v datech, jejichž analýzu chceme provádět, ale které mohou významně zlepšit kvalitu rozhodovacího procesu...
Více

Často je možné v rámci tohoto kroku integrovat znalosti více expertů. Pokud se takové přístupy využívají přímo v metodách strojového učení, označují se také jako aktivní učení. Na několika případových studiích z různých oblastí medicíny ukážeme, v jakých fázích procesu vývoje může expert vhodně do procesu zasáhnout.
První případová studie je věnována porovnání výsledků získaných pomocí znalostního systému, jehož báze znalostí byla vytvářena manuálně formalizací slovně popsaných znalostí, a pomocí metod strojového učení, konkrétně rozhodovacího stromu, naučeného na větším souboru dat. Následně byla báze znalostí porovnána s rozhodovacím stromem a doplněna o vybraná pravidla z tohoto stromu. Takto upravená báze znalostí poskytovala lepší rozhodnutí než původní. Další dvě případové studie jsou zaměřené na úlohu klasifikace v dlouhodobých záznamech biologických signálů, konkrétně elektroencefalografických a polysomnografických. U této úlohy je klíčové nalézt vhodný poměr mezi zobecněnými metodami, použitelnými na záznamy všech pacientů, a metodami nastavenými na konkrétního pacienta (jedna z možností personalizace). Motivací pro takové řešení je velká interpersonální variabilita, a u řady diagnóz i intrapersonální variabilita. Možnost interaktivního vstupu experta do procesu analýzy záznamů může přispět ke zvýšení kvality a konzistence hodnocení.

Klíčová slova: Strojové učení, aktivní učení, expertní hodnocení, multidimenzionální data, kontext dat, EEG

Skrýt

  eng

ROLE OF AN EXPERT IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF DECISION SUPPORT SYSTEMS
ABSTRACT:
This paper aims to show the benefits of expert involvement in the creation of knowledge-based content system to support decision making not only in the classic conception of formalization of expert knowledge into the knowledge base, but also somewhat less traditional way. This approach has recently started to be called "human / expert-in-the-loop". The basic idea is to use the expert knowledge that may not be included in the data, whose analysis we perform, but which can significantly improve the quality of decision making...
More

In this step it is often possible to integrate knowledge of more experts. If such approaches are used in machine learning methods, they are known as active learning. We present several case studies from different areas of medicine, in which we show how experts can interact with the system.
The first case study is devoted to compare the results obtained using the knowledge system whose knowledge base was created manually from verbally described expert knowledge, and by using machine learning techniques (specifically the decision tree) learned on a larger data set. Subsequently, the knowledge base was compared with the decision tree and supplemented by selected rules from the tree. This adjusted knowledge base provided better results than the original one.
The other two case studies are focused on classification in long-term records of biological signals, namely electroencephalographic and polysomnographic. The key issue is to find the appropriate balance between the generalized methods applicable to the records of all patients, and methods adjusted for each patient (one of the personalization options). The motivation for this approach is the large interpersonal variability, and intrapersonal variability at certain diagnoses. An interactive expert input into the process of analyzing the records can contribute to improvement of the quality and consistency of assessment.

Keywords: Machine learning, active learning, expert evaluation, multidimensional data, context data, EEG

Hide

tlacitka tlacitko BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA SEDMDESÁTILETÁ
Lenka Maixnerová, Michal Záviška, Helena Bouzková
  cz

ANOTACE:
Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) je národní registrující bibliografie z biomedicínských oborů. BMČ je vytvářena v Národní lékařské knihovně (NLK) již od roku 1947. Jejími zakladateli byli knihovník Karel Růžička a psychiatr doc. MUDr. Svetozár Nevole. První vydání v knižní podobě bylo uskutečněno v r. 1949 a registrovalo literaturu vydanou v r. 1947. První ročník obsahoval cca 2 500 bibliografických citací. Excerpční základna i zpracování a zpřístupnění BMČ prošlo během 70 let řadou významných změn. ..
Více

V roce 1978 bylo zpracování BMČ již plně automatizované s využitím počítačů. Věcné téma v záznamech MeSH bylo zachyceno znaky Mezinárodního desetinného třídění (MDT), které bylo v roce 1978 nahrazeno deskriptory českého překladu amerického tezauru Medical Subject Headings (MeSH). Od roku 1988 jsou do BMČ systematicky doplňovány i práce českých autorů publikovaných v zahraniční.
Od roku 2008 se snaží NLK při vytváření BMČ spolupracovat s nakladateli odborných periodik. Přibližně 1/3 titulů získává v plnotextové podobě a uživatelé mají tak přístup z bibliografického záznamu přímo do plného textu. Od některých nakladatelů NLK získává metadata záznamů ve strukturované podobě ve formátu XML.
Databáze BMČ je pro uživatelé volně dostupná v portálu Medvik na adrese www.medvik.cz. Plné texty dokumentů jsou ukládány do Digitální knihovny NLK kramerius.medvik.cz, provozované v systému Kramerius. V roce 2017 je do databáze excerpováno přibližně 250 odborných českých periodik a roční přírůstek činí okolo 20 000 bibliografických záznamů. Od r. 2001 NLK pracuje na převodu tištěných verzí BMČ do elektronické strukturované podoby. V letošním roce jsou v elektronické podobě ročníky 1947-49, 51-56, 58, 61 až do současnosti. Databáze BMČ obsahuje nyní přes 900 000 bibliografických záznamů.
BMČ je vytvářena v systému DaWinci/Medvik ve formátu MARC 21 podle pravidel velkých databázových center. Věcné zpracování se řídí metodikou databáze Medline. NLK chce prohlubovat spolupráci s nakladateli odborných periodik a zajistit odborné posouzení z řad knihovníků, lékařů a zdravotníků.

Klíčová slova: bibliografie jako téma, lékařská bibliografie, národní bibliografie, dokumentace

Skrýt

  eng

BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA SEVENTY YEAR OLD
ABSTRACT:
The Bibliographia medica Cechoslovaca (BMC) is a national comprehensive medical bibliography. The producer of the BMC is the National Medical Library of Czech Republic since 1947. The founders of the BMC were librarian Karel Ruzicka and psychiatrist Svetozar Nevole. The first edition was in 1949 and the first registered literature was published in 1947. The first volume had 2,500 bibliographic citations. Excerption base, processing and access of the BMC has been changing very much during 70 years...
More

The processing was computerized in 1978. The topic was represented by the Universal Decimal Classification (UDC), which was replaced with descriptors of the Czech translation of the Medical Subject Headings (MeSH). Since 1988, the BMC systematically registers the work of Czech authors published abroad.
Since 2008, the NML has been trying to create the BMC with cooperation with journal’s publishers. Approximately 1/3 of journal’s titles the NML obtains in full text so users have access from a bibliographic record directly to the full text. From some publishers the NML receives metadata records in a structured form in XML format.
The BMC database is freely available for users through the portal Medvik at www.medvik.cz . The full texts of documents are stored in the Digital Library of the NML kramerius.medvik.cz that is being operated in the Kramerius System. In 2017, approximately 250 Czech medical periodicals are excerpted in to the database and annual increment is around 20,000 bibliographic records. Since 2001 the NML is working on converting a printed version of the BMC into structured electronic form. As of this year, the electronic version includes years 1947-49, 51-56, 58 and 61 until present. The BMC database now contains over 900,000 bibliographic records.
The BMC is created in the system DaWinci/Medvik in the format MARC 21 and follows the rules of major database centers. Indexing follows the methodology of the Medline database. The NML wants to continue to deepen cooperation with the publishers of medical journals and ensure expert evaluation from the ranks of librarians, doctors and health professionals.

Keywords: Bibliography as Topic, Bibliography of Medicine, National Bibliography, Documentation

Hide

tlacitka tlacitko ELEKTRONICKÝ ZDRAVOTNÍ ZÁZNAM JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN E-HEALTH ŘEŠENÍ – POHLED PRAKTICKÝ I LEGISLATIVNÍ
Jan Petřík
  cz

ANOTACE:
Existuje mnoho cest, jak realizovat digitalizaci procesů, které jsou absolvovány ve zdravotnictví. Čas ukáže, která z nich byla nejefektivnější a nejlepší pro všechny účastníky péče o zdraví – tedy lékaře, ostatní zdravotnické pracovníky, zdravotní pojišťovny, ale především pro občany, o jejichž zdraví, případně léčbu, zde jde...
Více

My věříme, že základem pro stavbu účinného systému je databáze tzv. electronic health record, tedy elektronických zdravotních záznamů. Pouze nad takovými databázemi mohou vznikat skutečně účinná nadstavbová řešení, jako například telemedicína, personalizovaná medicína, nebo řízená zdravotní péče. Možná je překvapivé, že legislativa už dnes umožňuje vznik i realizaci mnohých eHealth řešení a není nutné čekat na složitý legislativní proces.

Klíčová slova: Elektronické zdravotnictví, EHR, Electronic health record, elektronický zdravotní záznam, Národní strategie elektronického zdravotnictví, IZIP, Zdravel, legislativa

Skrýt

  eng

ELECTRONIC HEALTH RECORDS AS A BASIS OF EHEALTH SOLUTIONS - BOTH PRACTICAL AND LEGAL POINT OF VIEW
ABSTRACT:
There are many ways how to implement a digitisation of processes in the field of healthcare. In the course of time, it will become apparent which of them has been the most efficient and the best for all participants in the healthcare system – i.e. physician, other healthcare professionals, insurance companies, but first of all, for citizens whose health or treatment are concerned...
More

We believe that a database of so called electronic healthcare records is a basis for an efficient system structure. Only such databases allow a development of truly effective add-on solutions, such as telemedicine, personalised medicine or managed healthcare. Perhaps it is surprising that nowadays, the legislation already allows the creation and implementation of many eHealth solutions and there is no need to wait for a complicated legislative process.

Keywords: Ehealth, EHR, Electronic health record, National strategy of ehealth, IZIP, Zdravel, legislation

Hide

tlacitka tlacitko INSPECTLIFE JAKO NADSTAVBOVÝ MODUL PLATFORMY ZDRAVEL ZAMĚŘENÝ NA TELEMEDICÍNU
Jiří Potůček, Lukáš Roubík
  cz

ANOTACE:
Komplexní systém elektronického zdravotnictví a především elektronický zdravotní záznam pacientů (EHR) otevírá nové možnosti pro poskytování personalizovaných zdravotních služeb a management prevence a léčby občanů v ČR prostřednictvím různých nadstavbových modulů nad EHR...
Více

Může se jednat o preventivní aplikace určené ke zvýšení zdravotní gramotnosti, moduly zaměřené na primární prevenci a lifestyle, aplikace určené pro kondiční i vrcholové sportovce, ale i o moduly zaměřené na dissease management a systémy pro podporu klinického rozhodování jako je personalizovaná farmakoterapie a telemedicína, případně různé asistivní technologie s přesahem do sociálních služeb. Právě nadstavbový modul systému ZDAVEL, platforma InspectLife, je první rozsáhlý a certifikovaný systém telemedicínských služeb v ČR. Poskytované služby zahrnují oblasti dálkového monitoringu krevního tlaku, glykémie, EKG, tělesné hmotnosti, saturace kyslíku v krvi a snímkování a další asistivní služby jako dohled a dotazníky. V současné době dochází k pilotnímu testování dalších inovativních telemedicínských služeb.

Klíčová slova: telemedicína, InspectLife, Zdravel, telemonitoring, telecare, telehealth, asistivní technologie

Skrýt

  eng

Anglický název
ABSTRACT:
anglicky...
More

Anglicky

Keywords: anglicky

Hide

tlacitka tlacitko REFLEXE STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ E-HEALTH (Z POHLEDU POSKYTOVATELE PÉČE)
Miroslav Přádka
  cz

ANOTACE:
Existence strategických dokumentů e-Health vytváří prostor pro postupné koordinované zavádění jednotlivých funkcionalit. Z pohledu poskytovatele péče pak vzniká příležitost pro individuální implementaci vhodných funkcionalit s očekávaným synergickým efektem. Aktuální možnosti pak lze zohlednit i do implementačního harmonogramu technologického upgrade...
Více

Klíčová slova: e-Health, strategie, priorita, implementace

Skrýt

  eng

REFLECTION STRATEGY PAPERS E-HEALTH (from point of view of a care provider)
ABSTRACT:
Recently accepted e-Health strategic documents enable coordinated implementation of e-Health functionalities. Therefore the providers of healthcare can be motivated to implement individual e-Health functionalities with expected synergic effects. Corresponding technology upgrade should be done according to suitable implementation schedule...
More

Anglicky

Keywords: e-Health, strategy, priority, implementation

Hide

tlacitka tlacitko STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SNOMED CT
Libor Seidl
  cz

ANOTACE:
Přehledový článek seznámí v přiměřeném detailu s řízenou klinickou terminologií SNOMED CT, se souvisejícími přístupy, postupy, principy a technologiemi. Hlavními tématy jsou terminologický obsah, logický model, principy a možnosti pre- a post-koordinace a využití SNOMED CT v grafickém uživatelském rozhraní klinického informačního systému...
Více

Článek odkazuje na klíčové zdroje o SNOMED CT a tak může posloužit jako výchozí studijní materiál pro hlubší seznámení se a detailní studium SNOMED CT.

Klíčová slova: klinická terminologie, SNOMED-CT, logický model, post-koordinace, grafické uživatelské rozhraní (GUI)

Skrýt

  eng

THIN INTRODUCTION TO SNOMED CT
ABSTRACT:
This overview article introduces controlled clinical terminology SNOMED CT in a reasonable detail suitable for the Czech national environment. Not only the content of the terminology is described but it also deals with related approaches, methods, principles and technologies. The main topics are terminological content, logical model, principles and possibilities of pre- and post-coordination and use of SNOMED CT in the graphical user interface of clinical information systems...
More

The article refers to key resources of SNOMED CT and thus may serve as a starting point for a deeper study of SNOMED CT.

Keywords: Clinical terminology, SNOMED-CT, logical model, postcoordination, graphical user interface

Hide

tlacitka tlacitko DATABÁZOVÁ CENTRA KOMERČNÍHO TYPU S PŘÍSTUPEM K MEDICÍNSKÝM A FARMACEUTICKÝM INFORMACÍM A ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ROLE LÉKAŘSKÝCH KNIHOVEN
Hana Skálová, Jitka Feberová, David Horváth, Richard Papík
  cz

ANOTACE:
Světová databázová centra se svými databázemi jsou často pro běžného uživatele hůře dostupná ne z důvodu jejich komerčního charakteru, ale že o nich uživatel nemá povědomí. Přehled databázových center, která mají ve své nabídce lékařské nebo farmaceutické databáze, často unikátní a specializované. Role lékařské knihovny ve zprostředkování přístupu k těmto databázím...
Více

Klíčová slova: databázová centra, databáze, elektronické informační zdroje, medicínské databáze, farmaceutické databáze

Skrýt

  eng

COMMERCIAL DATABASE VENDORS WITH ACCESS TO MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INFORMATION AND THE ROLE OF INFORMATION BROKERING OF MEDICAL LIBRARIES
ABSTRACT:
The world database vendors with their databases are not known usually for typical users of scientific information, because the centers are based on fee, and also there are other organisational barriers. The brief overview of database vendors, which offers medical or pharmaceutical databases, often unique and specialized. The role of medical libraries in the brokerage of access. Search and reference services...
More


Keywords: Information resources, database vendors, databases, business resources, medical databases, pharmaceutical databases

Hide

tlacitka tlacitko STRUKTUROVANÁ A NESTRUKTUROVANÁ LÉKAŘSKÁ DOKUMENTACE
Michaela Stonová
  cz

ANOTACE:
Zdravotnické zařízení je schopno vyprodukovat značné množství dat. Denní přírůstek může dosahovat až několika gigabytů. Nemocniční informační systém (dále také „NIS“) vytváří a shromažďuje data nejen v textové podobě, ale i v různých multimediálních formátech. Objem dat, jejich různorodost a požadavek na online zpracování a analýzu je činí předmětem problematiky BIG DATA...
Více

Tento příspěvek se zaměřuje na rozdělení dat v NIS, optimalizaci metod pro jejich zpracovaní a nalezení nejvhodnější postupů pro jejich analýzu. Primárním nositelem informace je textová lékařská dokumentace ve strukturované i nestrukturované podobě. Zvláštní zřetel je proto věnován odlišnostem obou forem při jejich obsahové analýze.

Klíčová slova: BIG DATA, nestrukturovaná data, NLP, obsahová analýza textu, strukturovaná data

Skrýt

  eng

STRUCTURED AND UNSTRUCTURED MEDICAL RECORDS
ABSTRACT:
Daily data output of a medical facility is enormous. It can reach a level of several gigabytes. A hospital Information System (HIS) creates and collects not only data in a text form, but also from multi-medial sources. Data volume, its diversity, and requirement for online processing and analysis, labels this achievement as a BIG DATA problem...
More

This article focuses on classification of data stored in HIS, optimization of processing and identification of the best practice for analysis. Text medical records are the prime sources of patient’s information, both in a structured and an unstructured form. Thus a special interest is bestowed on differences during the content analysis processing.

Keywords: BIG DATA, unstructured data, NLP, text content analysis, structured data

Hide

tlacitka tlacitko VÝUKOVÝ PORTÁL - INTERAKTIVNÍ KARDIOLOGIE
Milos Táborský, Michal Štýbnar
  cz

ANOTACE:
Cílem projektu je vytvoření interaktivní elektronické učebnice kardiologie a následná inovace výuky vybraných předmětů, které jsou vyučovány na půdě UPOL. Inovace bude dosaženo prostřednictvím vytvoření dosud v oblasti kardiologie neexistujícího formátu výukové pomůcky s množstvím videosekvencí z praxe, testů, výkladových částí, ilustrací, funkcemi sociální sítě pro vytvoření komunity atd. Nová výuková platforma bude semestr pilotně zkoušena a dle zpětných vazeb účastníků finálně implementována do výuky. Její koncept umožní neustálé aktualizování. Do inovace výuky se zapojí odborníci z lékařské praxe z celé ČR i ze zahraničí. Konečný výstup bude vytvořen i v anglické verzi, který může najít své uplatnění i v zahraničí...
Více

Klíčová slova: Interaktivní kardiologie, kardioučebnice, kardiologie, Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, Inovace výuky, eCardio.cz

Skrýt

  eng

Educational Portal - Interactive Cardiology
ABSTRACT:
The objective of the eCardio project is to create interactive electronic cardiology textbook and subsequently to innovate teaching of selected subjects, which are taught at Palacký University Olomouc. The innovation has been achieved by creation of such a format of teaching tool, in the area of cardiology so far non-existent, with a lot of videos from practice, tests, explanatory sections, illustrations, social network functions for creating communities, etc. The new teaching platform was piloted for one semester and according to the feedback of the participants it was finally implemented into teaching. Its concept allows continual updating. The innovation of teaching methods will involve cooperation of experts from medical practice throughout the Czech Republic and from abroad. The final output is created in an English version, which can be applied abroad as well...
MoreKeywords: Interactive cardiology, cardiology, Palacky University Olomouc, medicine, medical fakulty, innovatice teaching, eCardio.eu

Hide

tlacitka tlacitko SOFTWARE STATISTICA ANEB CO SE VYŽADUJE OD MODERNÍCH STATISTICKÝCH PROGRAMŮ
Miloš Uldrich
  cz

ANOTACE:
Rostoucí množství sbíraných dat a vývoj nových technologií s sebou přináší změny v přístupu k datům. Mění se i pohled na samotné softwary, jež s daty pracují. Obstojí tradiční přístupy k vyhodnocení dat? Jaké jsou současné trendy v oblasti nástrojů pro zpracování dat? A co bude dál?..
Více

Trendy v oblasti nástrojů pro analýzu dat Vám ukáže přímo v softwaru konzultant analytické platformy Statistica – Ing. Miloš Uldrich. To vše se zaměřením na analýzu dat v oblasti medicíny.

Klíčová slova: Pracovní workflow, Vizualizace dat v reálném čase, Kolektivní inteligence, Big Data

Skrýt

  eng

Anglický název
ABSTRACT:
Increased amount of data collected, development of new technologies as well as need of quick decisions brings changes in the field of data processing. This implies development of analytical platforms, including new features or even different approaches for working in the software. What are the current trends in tools for data processing? What about traditional approaches? And what will be next?...
More

Trends in data analysis tools will be shown by software consultant of analytic platform Statistica - Ing. Milos Uldrich. Contribution will be focused on data and problems from medical sector.

Keywords: Working workflow, visualization of data in real time, Collective Intelligence, Big Data

Hide

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10

ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISBN 978-80-86742-46-5
ISBN 978-80-906752-0-9
ISSN 1803-8115

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Bc. Veronika Sýkorová, DiS;
Klára Ulčová, DiS;
Martin Brož, DiS;

bez jazykové a redakční úpravy