medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko DLOUHODOBÁ ARCHIVACE ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE
Karel Benák, Jaroslav Brož, Miroslav Novotný, Ladislav Picek, Petr Vondrouš, Lubomír Wurm
   

ANOTACE:
Článek si klade za cíl informovat o současných právních a technologických aspektech dlouhodobé archivace elektronické formy zdravotnické dokumentace.
Více

V kontextu projektu "Implementace vedení zdravotnické dokumentace ve VFN Praha v čistě elektronické formě" ukazuje úskalí, s nimiž je nutno počítat při implementaci bezpečného úložiště pro dlouhodobou archivaci. Článek pokládá otázky, které dle mínění autora, ještě čekají na své zodpovězení.

Skrýt

tlacitka tlacitko BAYESOVSKÁ STATISTICKÁ ANALÝZA S PODPOROU VÝPOČETNĚ INTENZIVNÍCH PROCEDUR
Jan Hendl
   

ABSTRAKT:
Vývoj počítačových technologií umožnil využít speciální algoritmy ve statistických výpočtech. Dokonce se tak změnilo nazírání na statistickou analýzu.
Více

Ačkoliv bayesovské postupy vždy tvořily alternativu k zavedeným přístupům k odhadu a ověřování statistických modelů, dnes jsme svědky v tomto směru skutečné revoluce, v které bayesovské procedury a počítače hrají rozhodující roli. V příspěvku se krátce věnujeme základům dvou hlavních škol statistického myšlení. V další části ukážeme v čem spočívá současná moderní podoba bayesovského počítání a modelování. Na rozdíl od minulosti dnešní algoritmické přístupy umožňují radikálně rozšířit využití bayesovských metod při analýze biomedicínských dat.

Skrýt

tlacitka tlacitko BIOMETRICKÉ ZABEZPEČENIE DÁT V BIOMEDICÍNE
Anna Horňáková, Milan Šárek
   

ANOTÁCIA:
Táto práca analyzuje súčasný stav využitia biometrie v počítačovej bezpečnosti.
Ponúka prehľad najčastejšie používaných anatomicko-fyziologických a behaviorálnych biometrických identifi kačných metód.
Více

Výsledkom práce by mal byť nový komplex metód, ktorý umožní spoľahlivú identifi káciu užívateľa čonajkomfortnejšou formou. Výsledná aplikácia nových princípov zabezpečenia bude použitá pre zvýšenie ochrany špecializovaného zdravotného záznamu. Ďalej dôjde k rozšíreniu obecne pojatého konceptu EHR MUDR do ďalšej aplikačnej oblasti.

Skrýt

tlacitka tlacitko ELEKTRONICKÁ PORODNÍ KNIHA – POPIS APLIKACE
Michal Huptych, Petr Janků, Lenka Lhotská
   

ANOTACE:
Tento příspěvek popisuje aplikaci, která je převodem tzv. porodní knihy do elektronické podoby. Aplikace vzniká ve spolupráci s lékaři z Gynekologickoporodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno Bohunice.
Více

Elektronická verze porodní knihy je implementována jako klasický informační systém; obsahuje část uživatelského rozhraní a databázový systém pro ukládání dat. Uživatelské rozhraní je implementováno v jazyce Java.
Pro ukládání záznamů a vyhledávání v nich je použito relační databázové platformy PostgreSQL. Uživatelské rozhraní je navrženo pro co nejjednodušší zadávání informací do systému.
Při tomto přístupu jsou záznamy ukládány v jednotné, plně integritní formě a vytvoření statistik je možné v nesrovnatelně kratším čase než při dosavadním ručním zpracování. Navíc mimo základních statistik mohou být jednoduše vytvářeny statistiky i v jiných časových intervalech a v závislosti na různých parametrech (např. počty předčasných porodů v závislosti na věku rodičky).

Skrýt

tlacitka tlacitko SIMULACE TLAKOVÝCH A PRŮTOKOVÝCH KŘIVEK U RŮZNĚ VELIKÝCH PACIENTŮ S PULSATILNÍ SRDEČNÍ PODPOROU
Filip Ježek, Marek Mateják, Pavol Privitzer
   

ANOTACE:
Motivací této práce je upozornit na často opomíjený nežádoucí vliv pulsatilních podpor cirkulace a to konstantní objem vypuzovaný každou periodu (pevný ejection volume), což je obvykle základní (a doporučené nastavení).
Více

U normálního pacienta je tento objem fyziologický a tedy neškodný, avšak extrémně malé, tedy zejména pediatrické, pacienty může ohrozit hypertenzí a navazujícími komplikacemi. Touto záležitostí se již zabývalo několik klinických studií, ale ještě nebyla potvrzena experimentem ani podložena konzistentní teorií. Jelikož z pochopitelných důvodů není možné provádět na pacientech přímý experiment, tuto hypotézu se snažíme potvrdit pomocí matematického modelu cirkulace.
Pro potvrzení hypotézy jsme navrhli experiment, kde jsou parametry řečiště přizpůsobené malému pacientovi (cca 35ml ejection volume) a dojde ke změně na nefyziologicky velkých 65ml (což odpovídá normálnímu pacientovy).
Podle předpokladu skutečně dojde u malého pacienta k hypertenzi (syst. > 160, diast. > 130). Ke snížení tlaku napomáhá pozměnit nastavení pumpy, zejména zvýšit frekvenci a tím omezit plnění (tj. Přechod z automatického módu na fi xed-rate mód). Model dovoluje měnit všechny své parametry a je tedy možné testovat různá nastavení pumpy.
Dále byla navržena aplikace jako uživatelské rozhraní k tomuto modelu a implementována na platformě Silverlight. Tato aplikace má sloužit jako učební a demonstrační pomůcka pro zdravotnický personál.

Skrýt

tlacitka tlacitko OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET
Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina
   

ANOTACE:
Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého a pochopitelného přihlašování dárců k odběrům, který může běžet nezávazně na telefonické registraci a dosavadních řešeních, ve vzájemném souladu, zároveň poskytuje široké možnosti pro administraci a zmíněný tok dat do jiných informačních systémů využívaných na FNO.
Více

Celý systém, respektive jeho serverová část s databází uživatelů a úloh, je založen na platformě GNU/Linux. Část klientská byla koncipována jako internetový formulář s kalendářem, takže není závislá na použité softwarové či hardwarové platformě (operačním systému, PC, telefonu, ...). Na straně klienta jde tedy o získání hesla (klíče) ke stávajícímu registračnímu číslu, zabezpečené přihlášení k systému a výběr požadovaného dne a hodiny odběru. Pro registraci jsou ovšem připraveny pouze termíny, které se shodují s požadovanou činností (odběr krve, plazma, ...) a které může dárce navštívit (časové limity apod.). Administrátorská část umožňuje tisk sestav pro odběry, možnost dynamického omezování požadovaných typů odběrů a manuální vkládání telefonicky či jinak objednaných dárců. Hlavním cílem je zjednodušení práce dárců i administrativy a automatizace celého provozu přihlašování. Celý informační systém by měl být nasazen ve své první zkušební verzi v dubnu roku 2011, přičemž výsledky testování budou využity pro optimalizaci jádra informačního systému a následně pro přípravu služeb, které zajistí automatickou konverzi dat propojení do podnikové sítě.

Skrýt

tlacitka tlacitko ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ REGISTRY – SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY
Pavel Kasal, Pavel Vavřík, Alena Havlínová, Robert Fialka, Faresh Shima
   

SOUHRN:
Česká republika patří mezi několik málo zemí na světě, které mají velmi propracovaný, dlouhodobě a systematicky budovaný systém sběru zdravotnických dat.
Více

České zdravotnictví tak disponuje jedinečným souborem údajů, který v určitých parametrech popisuje zdravotní stav obyvatelstva za více jak dvě desetiletí. Díky rozsáhlé platformě různých zdravotních registrů je možné vytěžovat data pro odborníky jednak z řad lékařů a vědců, ale i pro zdravotní pojišťovny, statistiku Ministerstva zdravotnictví nebo pro další účely.

Skrýt

tlacitka tlacitko KOMPLEXNÍ MODELY FYZIOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ JAKO TEORETICKÝ PODKLAD PRO VÝUKOVÉ SIMULÁTORY
Jiří Kofránek
   

ANOTACE:
Pro výuku lékařského rozhodování mají velký význam komplexní výukové simulátory, zahrnující modely nejen jednotlivých fyziologických subsystémů, ale i jejich propojení do komplexnějšího celku. Lékařské simulátory se v poslední době staly i žádaným komerčním artiklem.
Více

Objevily se i v nabídce řady specializovaných komerčních fi rem. Tak například americká společnost Advanced Simulation Corporation, vyrábějící letecké simulátory, se od roku 1993 věnuje též vývoji lékařských simulátorů (http://www.advsim.com). Uživatelským rozhraním výukových simulátorů nemusí být jen obrazovka počítače. Může jím být i počítačem řízená fi gurína pacienta.
Sofistikované simulátory s fi gurínou pacienta např. nabízejí fi rmy Lardeal (http://www.laerdal.com/) a METI (http://www.meti.com/). Výukový trenažér je, obdobně jako u leteckých pilotních simulátorů, řízen ze stanoviště operátora, odkud učitel může ovládat simulovaného pacienta a volit mezi nejrůznějšími scénáři simulovaných onemocnění. Jádrem výukových simulátorů je komplexní model fyziologických regulací lidského organismu, propojený s hardwarovým simulátorem. Jeho podrobná struktura (soustava použitých rovnic a příslušné hodnoty parametrů) obvykle není zveřejňována a stává se pečlivě chráněným technologickým know-how. Existují také ale i open source modely integrovaných fyziologických systémů. Jedním z nich je rozsáhlý model Colemana a spol. Hummod (http://hummod.org) implementovaný pomocí téměř tří tisíc XML souborů. Naše implementace modelu v jazyce Modelica přinesla mnohem průzračnější a zřetelnější popis modelovaných fyziologických vztahů. Odhalili jsme také několik chyb v původním modelu, model jsme modifi kovali a rozšířili zejména v oblasti modelování acidobazické homeostázy prostředí. Naše implementace modelu HumMod (http://physiome.cz/hummod) bude sloužit teoretickým podkladem pro výukové simulátory. Při jejich implementaci budeme využívat naši technologii tvorby webových simulátorů.).

Skrýt

tlacitka tlacitko VÝUKOVÝ WEBOVÝ SIMULÁTOR KREVNÍHO OBĚHU
Jiří Kofránek, Marek Mateják, Filip Ježek, Pavol Privitzer, Jan Šilar
   

ANOTACE:
Pro vysvětlování problematiky regulace minutového objemu srdečního a venózního návratu je velmi vhodné využívat simulační hry s modelem spustitelným v internetovém prohlížeči. Vytvořili jsme proto výukovou aplikaci využívající námi vyvinutou technologii tvorby webových simulátorů o které jsme referoli na minulém MEDSOFTu.
Více

Jejím základem je scénář výukového programu využívající multimediální simulační hry v internetovém prohlížeči. Modely byly implementovány v jazyce Modelica. Grafi cké animační komponenty byly vytvářeny v prostředí Microsoft Expression Blend. Modely v jazyce Modelica byly přeloženy do jazyka C# pomocí překladače Open Modelica a námi vyvinutého generátoru kódu do jazyka C#. Model byl propojen s animačními komponenty a s numerickým řešičem algebrodiferenciálních rovnic pomocí námi vyvinutého Frameworku. Výsledkem je aplikace v prostředí Silverlight 4, spustitelná v internetovém prohlížeči.

Skrýt

tlacitka tlacitko DRG – ZDRAVOTNICKÁ KLASIFIKACE
Pavel Kožený
   

ANOTACE:
Jedním z nástrojů, které napomáhají řízení, financování a zvyšování kvality zdravotní péče je nepochybně klasifikační systém.
Jak je zřejmé již z označení, klasifikační systém DRG má schopnost zařadit, zatřídit, rozdělit v našem případě hospitalizační případy, do jistých kategorií.
Více

V České republice využívaný princip systému IR - DRG se řídí postupy a pravidly, které jsou podobné jako v jiných zemích využívajících klasifikaci ve zdravotnictví.
Nahlíží na případ hospitalizace z klinické i ekonomické (nákladové) stránky. Algoritmus zařazování do DRG skupin se tedy řídí mimo jiné krit0riem klinické podobnosti a nákladové homogenity posuzovaného případu. Důležitým principem pro zařazení případu do DRG skupiny je také snaha o zachování efektivity a srozumitelnosti systému ve smyslu počtu a přiměřeného rozsahu DRG skupin, tedy o naplnění statistického principu klasifikace.
Algoritmus zařazování je obsahem grouperu, klasifi kačního software. Tento software je vyvíjen Národním referenčním centrem a každoročně distribuován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Systém IR-DRG umožňuje srovnávat jednotlivá oddělení, střediska nemocnice, ale také činnost nemocnic navzájem. Management nemocnice dostává ve formě klasifikačního systému IR-DRG nástroj pro lepší plánování produkce a její regulaci na úrovni jednotlivých DRG skupin, posuzování objemu použitých léčiv a zdravotnických prostředků. Systém také umožňuje posuzování relace mezi vstupními náklady a úhradou, mezi úhradou a kvalitou zdravotní péče.

Skrýt

tlacitka tlacitko PREDIKCE HOSPITALIZAČNÍ MORTALITY U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU
Václav Kratochvíl, Hynek Kružík, Petr Tůma, Jiří Vomlel, Petr Somol
   

ANOTACE:
Předmětem práce je standardizace výsledkového ukazatele "Nemocniční mortalita při akutním infarktu myokardu" s využitím zjištěných závislostí mezi dílčími rizikovými faktory pacienta a úmrtím pacienta.

tlacitka tlacitko NOVÉ ONLINE SLUŽBY NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY
Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák
   

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna dokončila počátkem roku 2011 vývoj nové verze portálu Medvik (www.medvik.cz). Portál nově umožňuje plnotextové prohledávání všech databází provozovaných v systému Medvik (katalogy, BMČ, autoritní báze).
Více

Nová verze portálu efektivně využívá tezauru Medical Subject Headings ve formě "tag cloud" a propojení dokumentů se záznamy personálních autorit. Výsledky dotazů jsou primárně řazeny podle relevance s možnostmi fasetové navigace a zpřesňováním výsledků hledání. Uživatelům je k dispozici řada funkcí umožňujících rychlý a pohodlný přístup k odborným informacím a navazujícím službám. Od roku 2011 mají registrovaní uživatelé NLK k dispozici online službu federativního vyhledávání, která umožňuje prohledávat většinu licencovaných elektronických zdrojů dostupných v NLK. Zájemci o starší literaturu si mohou prostřednictvím služby E-books on Demand nechat zhotovit elektronické kopie monografi í ve formátu PDF.

Skrýt

tlacitka tlacitko INTEGRAČNÍ VZORY A JEJICH AUTOMATICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ
Daniel Krsička, Milan Šárek
   

ANOTACE:
Množství informací komunikovaných mezi informačními systémy (IS) vzrůstá. Nárůst indikuje potřebu optimalizace způsobu komunikace dat tzv. Integrace IS. Stávající typologie doporučených integračních postupů definuje jejich užití pouze neformálně a často diskrétně bez vazby na širší kontext.
Více

Při návrhu řešení je kromě samotného požadavku nutno zvážit celou řadu dalších faktorů, nesouvisejících s požadavkem samotným. Prezentovaný záměr se zabývá strukturovaným vyhodnocením určitých vzorů integrace IS s typickými i konkrétními případy integrace v medicínské praxi. Cílem práce je příprava formální matematické, nejlépe deterministické, metody hodnocení aplikovatelnosti určité kombinace vzorů a principů pro daný případ integrace IS. Význam práce tkví v doplnění standardů zaměřených na sémantiku informací a syntaxi dat o metodu pro budování vrstev nižších, dnes často zanedbávaných jako příliš technologické až komoditní. Takový nesystematický přístup často výrazně ztěžuje nebo přímo blokuje další rozvoj IS. Každá větší organizace používá IS a má svou tzv. Enterprise Architekturu, nezávisle na tom, zda ji vědomě spravuje a řeší nebo ne. Zanedbáním některé z jejich částí, např. řešení podoby rozhraní, nebo přenosu dat, vede nutně se zvyšování nákladů na rozvoj a provoz, nemluvě o degradaci schopnosti reagovat na nové požadavky. Prezentovaná práce je řešena v rámci doktorského studia oboru Biomedicínská informatika na 1. LF UK ve spolupráci s oddělením medicínské informatiky ÚI AV v. v. i. ČR.

Skrýt

tlacitka tlacitko INFORMAČNÍ SYSTÉMY S OTEVŘENÝM KÓDEM VE ZDRAVOTNICTVÍ
Hynek Kružík
   

ANOTACE:
V posledních letech se celosvětově začíná čím dál více prosazovat fenomén tzv. Open Source systémů také ve zdravotnictví. Abychom mohli posoudit, nakolik je Open Source model vážným konkurentem komerčním produktům musíme se zabývat především otázkami, "Jak vlastně funguje Open Source model?",
Více

"Jak je tento model vývoje fi nancován?", "Jaké služby poskytují Open Source systémy koncovým uživatelům". Na uvedené otázky se pokusí odpovědět na příkladu dvou moderních Open Source projektů: District Health Information Software (DHIS2) a Open Medical Record System (Open MRS).

Skrýt

tlacitka tlacitko E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU „PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE“
Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura
   

ANOTACE:
Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu "Programové vybavení ordinace zubního lékaře" pro studijní obor Zubní lékařství. V rámci výuky tohoto předmětu byla vytvořena e-learningová opora pro sedm vzdělávacích modulů. Jednotlivé moduly obsahují distanční vzdělávací texty, návody k praktickým cvičením s využitím výpočetní techniky a on-line znalostní testy.
Více

Autorka příspěvku spoluvytvářela materiály k modulu Základy biomedicínské statistiky, proto bude v příspěvku věnováno více pozornosti tomuto modulu.

Skrýt

tlacitka tlacitko MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘSKÝCH KNIHOVNÍKŮ
Eva Lesenková, Helena Bouzková, Adéla Jarolímková, Jitka Feberová
   

ANOTACE:
V příspěvku je představen nový systém elektronické výuky mimoškolního vzdělávání "Moderní knihovnicko-informační práce v lékařských knihovnách",¨koncipovaný do třech kapitol v programovém prostředí LMS – Moodle, Povozovaném Univerzitou Karlovou v Praze, jehož pilotní verze proběhla v Národní lékařské knihovně koncem roku 2010.
Více

Kurz byl komponován pro celoživotní vzdělávání lékařských knihovníků, především těch, kteří působí v nemocnicích, léčebnách a ústavech, nebo jiných typech zdravotnických zařízení a nemají odborné vzdělání nebo dostatečnou praxi. Systém je založen na samostatné práci studentů s odkazovanými studijními materiály, které poskytují příležitost k samostudiu a prohloubení znalostí v tématech: knihovní systém ČR, veřejné knihovnicko-informační služby ve zdravotnictví, přístupy ke specializovaným zdrojům a využívání moderních vyhledávacích technologií v odborných zdravotnických zdrojích.
Při vytváření obsahu výuky v kurzu autoři využívali principů konstruktivního učení, založených na vytváření a aktualizaci vzorců (asimilace a akomodace), jejichž výsledkem by měla být změna zkušeností a užívaných schémat, které užívají účastníci kurzu v praxi.
Nástrojem kontroly a ověření získaných znalostí byly výsledky závěrečného dotazníku, který byl koncipován s užitím Kirkpatrickova čtyřúrovňového modelu hodnocení.
Skrýt
tlacitka tlacitko ICT V MEDICÍNĚ A PROBLEMATIKA STANDARDŮ
Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych
   

ANOTACE:
V současné době existuje nejen v ČR, ale v celé řadě dalších zemí mnoho různých izolovaných řešení a implementací informačních systémů (IS) pro zdravotnické a klinické účely. Při snaze tyto systémy integrovat či minimálně si mezi nimi vyměňovat data se často setkáváme s problémem nekompatibility.
Více

V našem příspěvku bychom chtěli prezentovat přehled existujících datových a komunikačních standardů v ICT, jejich využívání v eHealth a přehled doporučení či standardů vytvořených přímo pro zdravotnické účely. Zároveň chceme ukázat i na oblast přístrojové a senzorové techniky v medicíně, která má své standardy, a navrhnout možná řešení, jak tyto systémy vzájemně propojovat, aby bylo možné získaná data předávat do IS.

Skrýt

tlacitka tlacitko HUMMOD - GOLEM EDITION - ROZSÁHLÝ MODEL FYZIOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ
Marek Mateják, Jiří Kofránek
   

ANOTACE:
HumMod - Golem edition je naše implementace rozsáhlého modelu integrovaných fyziologických systémů vyvinutých týmem Mississippi University Medical Center.
Více

Na rozdíl od amerických autorů je náš model je implementován v akauzálním jazyce Modelica, což umožnilo vysoké zpřehlednění modelu i možnost hledání ustálených stavů úpravou rovnic modelu. Model jsme modifi kovali a rozšířili zejména v oblasti fyziologie vnitřního prostředí, acidobazické rovnováhy a přenosu krevních plynů. Model je vyvíjen jako teoretický podklad pro lékařské výukové simulátory.

Skrýt

tlacitka tlacitko SYSTÉM SEBEHODNOCENÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI V INTERNETOVÉ APLIKACI INDARES.COM
Martin Nosek, Roman Cuberek
   

ANOTACE:
Dynamické změny v lidské společnosti zapříčinily v posledních letech výrazné změny v životním stylu. Úbytek pohybových aktivit se v mnoha ekonomicky vyspělých zemích výrazně podílí na vzniku civilizačních chorob. Snahou národních i nadnárodních institucí je veřejná podpora pohybových aktivit vedoucí k zdravému životnímu stylu.
Více

K vytváření těchto strategií jsou nezbytné aktuální údaje a data o účasti osob v pohybových aktivitách a aktuální tělesné zdatnosti. Za účelem vytvoření komplexního nástroje podpory a výzkumu pohybových aktivit byl jako doplněk již fungující aplikace Indares.com (projekt Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého) sestaven samostatný modul sebehodnocení tělesné zdatnosti. Sestava dvanácti terénních testů (s výstupem v podobě normativního hodnocení) poskytuje uživateli zpětnou vazbu o úrovni jeho zdravotně orientované zdatnosti. Výhodou celého systému je možnost jeho dalšího modulárního rozšiřování, aktualizace normativního hodnocení a tři jazykové verze umožňující případné mezinárodní komparativní studie.

Skrýt

tlacitka tlacitko VYUŽITÍ PORTÁLOVÝCH APLIKACÍ PŘI SLEDOVÁNÍ VÝKONNOSTI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Miroslav Přádka, Drahomíra Maťová, David Havrlant, Tomáš Svoboda
   

ANOTACE:
Úhradová vyhláška v platném znění stanovuje zdravotnickým zařízením regulativy úhrad jednotlivých komponent poskytované zdravotní péče. Z hlediska řízení zdravotnického zařízení je významné sledovat působení regulativů úhradové vyhlášky v závislosti na objemu poskytované péče již v průběhu období daného kalendářního roku.
Více

Byly vyvinuty a vyzkoušeny portálové aplikace monitorující klíčové komponenty poskytované zdravotní péče. Zároveň jsou uvedeny vybrané dopady do objemu plateb za poskytnutou zdravotní péči za období let 2008–2010 a možnosti regulace poskytované péče v intervalu stanoveném úhradovou vyhláškou.

Skrýt

tlacitka tlacitko DOBÝVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ – PŘÍKLADY APLIKACÍ V KARDIOLOGICKÝCH DATECH
Jan Rauch
   

ANOTACE:
Příspěvek obsahuje základní informace o dobývání znalostí jakožto důležité disciplíně informatiky a ukazuje příklady jeho aplikací v medicínských datech. Jsou zmíněny hlavní rysy metodologie CRISP-DM a uvedeny příklady vyhledávání zajímavých asociačních pravidel za účelem orientace v neznámých datových souborech.

tlacitka tlacitko PŘÍNOS STANDARDŮ HL7 PRO ČR
Libor Seidl
   

ANOTACE:
Příspěvek v první části poskytne přehled a krátké seznámení s dostupnými standardy HL7, způsobem autorské ochrany, licenční politikou sdružení HL7 ČR, a cenovou dostupnost pro české firmy a poskytovatele zdravotní péče.
Více

Druhá část popíše základní stavební kameny a principy vývoje standardu HL7 verze 3, nastíní budoucí trend automatizovaného vývoje aplikací nad HL7 v3 a popíše přínosy a způsoby využití v ČR. Těžiště příspěvku bude v poslední části věnované komunikačnímu standardu HL7 verze 2. HL7 v2 je ve světě asi nejrozšířenější komunikační standard. Příspěvek popíše základní charakteristiky HL7 v2 zprávy, vyjmenuje oblasti použití (domény), způsoby použití a provede srovnání s DASTA jak z pohledu vlastní definice standardu, způsobu vývoje standardu, tak i možností implementace. Příspěvek bude v každé části reflektovat český způsob pojetí interoperability (IZIP, SUKL, VZP, registry), a na závěr se pokusí zodpovědět na otázku smyslu dalšího vývoje DASTA.

Skrýt

tlacitka tlacitko SOUČASNÝ VÝVOJ A ZÁMĚRY ROZVOJE DATOVÉHO STANDARDU MZ ČR
Miroslav Seiner, Miroslav Zámečník
   

SOUHRN:
Práce se zabývá aktuálním stavem využití datového standardu Ministerstva zdravotnictví ČR (DASTA) při komunikaci mezi různými zdravotnickými informačními systémy v České republice. Tato práce chce přispět k objektivní odborné diskusi nad možnostmi a perspektivou tohoto standardu při dalším rozvoji zdravotnické informatiky v ČR.
Více

Práce stručně popisuje aktuální podobu DASTA, základní koncepční rysy a vysvětluje změny, ke kterým došlo v posledních verzích. Na základě údajů, získaných v únoru 2011 z průzkumu mezi tvůrci zdravotnických informačních systémů, které využívají DASTA, a na základě informací z praktického užívání DASTA, poukazuje práce jak na nejdůležitější problémy používání DASTA, tak na výhody tohoto standardu pro české prostředí.
Autoři se v diskusi zamýšlejí nad otázkami, které považují za klíčové – nad problémem nízké akceptace nových aktualizací DASTA dodavateli IS, vhodností formy existence projektu DASTA jako zcela neformálního, volného sdružení odborníků i nad vhodností širokého zaměření DASTA na poměrně širokou paletu oblastí komunikace. Rozebírají také otázku národní výlučnosti DASTA v kontrastu se záměry akceptace nadnárodních a globálních standardů.
Na základě rozboru různých aspektů a přes veškeré zjištěné problémy a nedostatky považují autoři další rozvoj datového standardu MZČR za nejvhodnější alternativu pro podporu komunikace mezi zdravotnickými informačními systémy v ČR.

Skrýt

tlacitka tlacitko VÝHODY FEDERATIVNÍ AUTENTIZACE Z POHLEDU UŽIVATELE BIOMEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
Kryštof Slabý, Jiří Pavlík
   

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá návrhem a netradiční grafickou interpretací modelu, který by názornou formou zobrazil průběhy změn psychosomatických veličin u člověka vystaveného v čase proměnné psychické zátěži.
Více

Ta byla testované osobě programově simulována postupným automatickým předkládáním řady matematicko-logických úloh s různou řešitelskou obtížností. Celkový počet 30 úkolů byl strukturován po 10 do 3 zátěžových úrovní. Každý z úkolů obsahoval 10 testovacích polí. Řešení každého úkolu spočívalo v uspořádání testovacích polí v požadovaném pořadí za daný časový limit. Zátěžový test byl programován v prostředí ADOBE FLASH (ACTION SCRIPT 2). Na 5 testovaných osobách byly během testování snímány některé jejich psychosomatické veličiny jako signály EEG, EKG, krevní tlak v artérii prstu, kožní odpor, dechová frekvence a saturace hemoglobinu kyslíkem, a to před psychickou zátěží, při ní a následné relaxaci testované osoby. Naměřené hodnoty těchto psychosomatických veličin jsou grafi cky znázorněny v jedno -, dvou - a trojrozměrných tzv. Subsystémových grafech v Podprostorech "plice", "srdce" a "mozek", které jsou integrovány do trojrozměrného Systémového grafu v Systémovém prostoru. V něm koncové body vektorů psychosomatických veličin vytvářejí v závislosti na čase a psychické zátěži osoby prostorové křivky a s jejich průměty vyplňují útvary aproximovatelné elipsami v rovině a rotačním elipsoidem v prostoru. Parametrizací Systémového a subsystémových grafů tak byly získány nové vektorové a skalární veličiny. Tato transformace umožňuje integrálně sledovat změny všech měřených psychosomatických veličin při přechodech testované osoby ze stavu klidu do psychické zátěže a zpět ve formě vázaných Elipsogramů a StresMetru jako indikátorů změn forem klidu a stresu u člověka. Z provedené analýzy výsledků měření je provedena klasifikace testovaných osob podle stupně stresovatelnosti. Simulace byly prováděny v prostředí MATLAB - SIMULINKu.Skrýt
tlacitka tlacitko GRAFICKÝ MODEL ZMĚN PSYCHOSOMATICKÝCH VELIČIN ČLOVĚKA PŘI JEHO PSYCHICKÉM ZATĚŽOVÁNÍ
Tomáš Slavíček, Vladimír Eck, Karel Hána, Lenka Lhotská, Pavel Stejskal
tlacitka tlacitko INFORMAČNÍ SYSTÉM A DISPENZARIZACE PACIENTŮ – PŘÍKLAD BARIATRICKÉ CHIRURGIE
Štěpán Svačina, Martin Matomulek
   

ANOTACE:
Informační systém si pořizují nemocnice i jednotliví lékaři zejména pro možnost rychlého získávání dat a rychlou tvorbu potřebných dokumentů. K modulům, které se mohou na první pohled jevit jako méně důležité, patří i dispenzarizace pacientů.
Více

Je naivní se domnívat, že pacient přijde sám, když potřebuje. Softwarová podpora těchto procesů je nezbytná při všech situacích, kdy je důležitý aktivní přístup lékaře tedy v situacích vyhledávání pacientů bez jeho aktivní přítomnosti. Potřebnost takového přístupu dokládáme na příkladu pacientů po výkonech bariatrické chirurgie.

Skrýt

tlacitka tlacitko BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS
Miloslav Špunda
   

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá technickými prostředky pro podporu užití elektronického podpisu v prostředí nemocničního informačního systému (NIS). Je diskutováno uložení šifrovacích klíčů a certifi kátů s respektováním principů PKI (Public Key Infrastructure) včetně hardwarového řešení tohoto problému a problému autentizace uživatele (bezpečnostní prostředky).

tlacitka tlacitko NÍZKONÁKLADOVÉ APLIKACE PRO PODPORU SBĚRU A ANALÝZU DAT V LÉKAŘSKÉM VÝZKUMU
Zdeněk Telička
tlacitka tlacitko JEDNOTNÁ DATABÁZE DÁRCŮ KRVE A KREVNÍCH SLOŽEK
Dagmar Valová, David Vala
   

ANOTACE:
Přednáška pojednává o ideovém návrhu jednotné databáze dárců krve a krevních složek. Popisuje současný stav a výhody i mnohé problémy z něj vyplývající pro odběrová a zpracovatelská střediska.
Více

Nastiňuje možnosti, které současné IT technologie poskytují a přednosti z toho plynoucí, zejména on-line informace o dárcích. Dále se zaměřuje na bezpečnost jak z hlediska samotných dárců – ochrana osobních informací, tak i bezpečnost IT systémů.

Skrýt

tlacitka tlacitko NIS CGM G3 SYSTEMA
Jan Veleba
   

ANOTACE:
Výrobci zdravotnických informačních systémů všech segmentů musí reagovat na zvyšující se poptávku po informačních systémech schopných komunikovat s nejrůznějšími specializovanými systémy, které jsou v nemocničním zařízení podporovány.
Více

Používání těchto sofi stikovaných systémů by mělo mít také za následek optimalizaci procesů realizovaných ve zdravotnickém zařízení, tedy i efektivnější využití zdrojů, snížení času stráveného u PC, urychlení práce s pacientem a zkrácení tak čekacích dob. Firma CompuGroup Medical Česká republika přichází na český trh s novým nemocničním informačním systémem CGM G3 Systema, který splňuje všechny výše vyjmenované požadavky a automaticky se tak nabízí jako optimální řešení.

Skrýt


vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10
ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISSN 1803-8115
ISBN 978-80-904326-4-2   

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Veronika Sýkorová, DiS;
BcA. Stanislava Karbušická, DiS.

bez jazykové a redakční úpravy