medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBSAH
tlacitka tlacitko K METODICE POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ TESTŮ MMSE, ADL, MNA A SPPB NA VÝBĚROVÉM SOUBORU GERIATRICKÝCH PACIENTŮ
Jaromír Běláček, Marie Berková, Pavla Mádlová, Eva Topinková
  cz

ANOTACE:
Na Geriatrické klinice 1. LF UK Praha se provádí řada komplexních testů, které slouží k vyšetření fyzických a duševních schopností seniorů a odhalení jejich funkčních deficitů.
Více

U výběrového souboru N=145 pacientů z let 2010–2011 byly paralelně provedeny testy MMSE, ADL, MNA a SPPB, které strukturovaně hodnotí kognitivní schopnosti (Mini Mental State Examination), potřebu pomoci při běžných denních aktivitách (Activities of Daily Living), stav výživy (Mini Nutritional Assessment) a fyzickou zdatnost seniora (Short Physical Performance Battery).
V rámci tohoto příspěvku jsou shrnuty naše zkušenosti a přístupy, jimiž jsme se snažili vyhodnotit a porovnat mezi sebou výsledky všech čtyř výše uvedených testů. V rámci dostupných charakteristik byly porovnány především celková skóre dosažená u jednotlivých testů podle věku pacientů (One-Way ANOVA, testy homogenity v kontingenčních tabulkách) a provedena analýza korelací a vnitřní konzistence pěti položek SPPB testu (využití Spearmanova koeficientu pořadové korelace a Cronbachova alfa).
Primární analýzy poukázaly na vysoce statisticky významné korelace mezi celkovými skóre všech čtyř výše uvedených testů (P<0,001) a prokázaly u všech testů jejich statisticky významnou senzitivitu vůči věku seniorů. S rostoucím věkem se však míra závislosti mezi testy specifickým způsobem snižuje. Obdobné závěry platí i pro vysoce signifikantní korelace mezi všemi pěti položkami SPPB testu, což potvrzuje i jeho vnitřní konzistenci (souhrnné Cronbachovo alfa má hodnotu 0,753 resp. 0,821 pro standardizované položky). Ve srovnání s dalšími dostupnými ukazateli korelovaly všechny položky SPPB, na rozdíl od jiných, nejvýznamněji s klasifikací „pohyblivost/mobilita“, která je zařazena jako jedna ze šesti položek zkrácené verze MNA testu.

Skrýt

  eng

ON THE METHODOLOGY USED TO COMPARE MMSE, ADL, MNA & SPPB TEST RESULTS IN A GERIATRIC PATIENT SAMPLE:
A number of complex tests are done at the Department of Geriatrics, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, which are used for assessment of physical and mental abilities in seniors and for revealing their functional deficits..
More

The tests MMSE, ADL, MNA and SPPB were performed for the sample of N=145 patients for 2010-2011; these tests provide structured assessment of cognitive skills (Mini Mental State Examination), need of assistance in common daily activities (Activities of Daily Living), nutritional status (Mini Nutritional Assessment) and physical performance of the senior (Short Physical Performance Battery). This paper summaries our experience and approaches we adopted in an effort to assess and compare the results of all the tests above. Within the scope of available characteristics, total scores achieved in individual tests were compared in particular, based on the age of the patients (One-Way ANOVA, homogeneity tests in contingency tables), as well as a correlation and internal consistency analysis of 5 items of the SPPB test (use of the Spearman rank correlation coefficient and Cronbach’s alpha). Primary analyses indicated highly statistically significant correlations of the total scores of all 4 tests above (P<0.001), providing evidence of statistically significant sensitivity of all the tests for the age of the seniors. However, the mutual dependence level of the tests specifically declines with rising age. Similar conclusions apply also to highly significant correlations of all 5 items of the SPPB test, confirmed also by its internal consistency (the value of the summary Cronbach’s alpha is 0.753 or 0.821, respectively, for standardized items). Compared to other available indicators, all SPPB items correlated, unlike others, while the most significant correlation was found for “mobility“ classification, included as one of 6 items in the short version of MNA test.

Hide

tlacitka tlacitko CCD KAMERY PRO SNÍMÁNÍ EXTRÉMNĚ SLABÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
Pavel Cagaš, Roman Cagaš, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
CCD čipy způsobily technologický přelom v řadě oborů. Používají se v digitálních fotoaparátech, digitálních filmových kamerách a ve webovým kamerách, jsou součástí telefonů a tabletů. Jsou vstupním médiem pro
řadu řídících a měřících aplikací v průmyslové automatizaci, využívajících technologii strojového vidění.
Více

Zvláštní význam mají speciální přesné CCD kamery pro měření extrémně slabých zdrojů světla, které způsobily zásadní převrat v astronomii, kde výrazně posunuly možnosti nejen profesionálních, ale i amatérských astronomů. Velký přínos těchto speciálních kamer mají aplikace v lékařství a v měřících přístrojích využívaných v molekulárněgenetickém výzkumu, kde se využívají pro přesné kvantitativní vyhodnocení fluorescence, často kombinované s robotizovanou přípravou laboratorních vzorků. Tyto kamery vyrábí jen několik firem na světě. Jednou z nich je i společnost Moravské Přístroje, která je jednou z mála firem na světě, které tuto vysoce složitou technologii zvládly. V propojení s programovým prostředím pro počítačové vidění Vision Lab, které je nadstavbou vývojového nástroje Control Web, se tak nabízí velmi sofistikovaný nástroj pro vývoj robotizovaných biotechnologických zařízení s vysokou přidanou hodnotou.

Skrýt

  eng

CCD CAMERAS FOR SCANNING EXTREMELY WEAK SOURCES OF LIGHT:
CCD chips have caused a technological turn in numerous fields. They are used in digital cameras, digital camcorders and in webcameras, and they are also incorporated in telephones and tablets. CCD chips are the input medium for numerous control and measurement applications in industrial automation using the machine vision technology.
More

Specially accurate CCD cameras have a particular meaning for the measurement of extremely weak sources of light; these cameras have caused a principal turn in astronomy where they advanced the capacities not only of professional but also amateur astronomers. A high benefit of these special cameras has been seen in medical applications and in measurement devices used in molecular genetic research where they serve for accurate quantitative fluorescence assessment, often combined with robotized preparation of laboratory samples. These cameras are produced only by a few companies worldwide. The company Moravské Přístroje is one of them, which has become one of only few companies worldwide that have managed this complex technology. In connection with the Vision Lab programming environment for computer vision, which is a utility of the development tool Control Web, a highly sophisticated tool is thus available for the development of robotized biotechnological devices with high added value.

Hide

tlacitka tlacitko PROGRAMOVÝ SYSTÉM CONTROL WEB A JEHO MOŽNOSTI INTERAKCE S REÁLNÝM PROSTŘEDÍM
Roman Cagaš, Pavel Cagaš, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Control Web je distribuované objektové prostředí pro vývoj aplikací reálného času, vizualizaci procesů a simulací s využitím platformy Windows, vyvíjená více než 20 let. V průmyslových aplikacích se Control Web stal v ČR de facto velmi rozšířeným standardem.
Více

Pro tvorbu biomedicínských přístrojů nabízí možnosti snadného vizuálního návrhu jednotlivých řídících a vizualizačních komponent biotechnologických přístrojů. Jednou z dalších možností je i využití systému pro vizualizaci výukových simulací. Předchozí verzi tohoto systému byla např. využita pro realizaci simulátoru Golem nebo a tvorbu interaktivního simulátoru ledviny. Současná verze systému mimo jiné umožňuje využívat 3D komponenty a nástroje počítačového vidění. Pro tuto verzi je vyvíjena simulační komponenta, která umožní využít vizualizaci výstupů simulačního modelu běžícího na pozadí systému. Práce na tvorbě výukových lékařských simulátorů je mimo jiné podporována projektem MPO FR—TI3/869. Skrýt
  eng

CONTROL WEB PROGRAMMING SYSTEM AND ITS OPTIONS OF INTERACTION WITH THE REAL ENVIRONMENT:
Control Web is a distributed object-oriented environment designed for the development of real-time applications, and process visualization and simulation using the Windows platform. This environment has been developed for more than 20 years until now; in fact, in industrial applications, Control Web has become a widely spread standard in the Czech Republic.
More

In the field of biomedical instruments development, Control Web offers easy visual design of individual control and visualizing components of biotechnological devices. Another of its capabilities is the possibility of using the system for visualization of educational simulations. For example, a previous version of this system was used to implement the Golem simulator or to design an interactive kidney simulator. Besides others, the current version of the system supports 3D components and computer vision tools. A simulation component is being developed for this version, which will make it possible to use visualization of the outputs of a simulation model running in the background. Besides others, the development of medical training simulators has been supported by the project FR-TI3/869 of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. Hide
tlacitka tlacitko AKUSTICKÉ ANALÝZY PORUCH HLASU A ŘEČI U ONEMOCNĚNÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
Roman Čmejla, Jan Rusz
  cz

ABSTRAKT:
Řada onemocnění centrální nervové soustavy (CNS) je doprovázena poruchami hlasu a řeči, často již od brzkých stádií nemoci. U pacientů s poruchami komunikačních schopností je tak negativně ovlivněna kvalita jejich života jak v sociální tak i v pracovní oblasti.
Více

Pacienti mají problémy s uplatněním na trhu práce a také stoupají náklady na jejich zdravotní péči, což má v důsledku negativní dopad na národní ekonomiku.
Mezi nejčastější projevy komunikačních poruch pacientů s CNS patří koktavost, dysartrie a dysfázie. Pro hodnocení míry hlasových a řečových poruch používáme akustické analýzy, které představují kvantitativní, objektivní a přesný nástroj využitelný při diagnostice, pro sledování efektů léčby, stanovení míry progrese nemoci i při terapii řeči.
Onemocnění CNS bývají doprovázena poškozením některých aspektů řeči, mezi něž patří fonace, artikulace, respirace a prozodie. V raných stádiích nemoci bývají ovlivněny pouze některé aspekty, ve vyšších jsou pak často ovlivněny již všechny. Jako fonace se označuje proces vytváření zvuku v hlasivkách; respirací rozumíme proces dýchání, který je nezbytný k produkci řeči; artikulace představuje vytváření hlásek pomocí pohybu mluvidel; a prozodie zahrnuje zvukové vlastnosti jazyka, které se uplatňují na vyšší lingvistické úrovni, než jsou jednotlivé fonémy (fráze, tvar vět, přízvuk).
Neboť v současnosti je diagnostika komunikačních poruch založena především na subjektivních poslechových testech, předpokládáme, že aplikace nových automatických algoritmů digitálního zpracování signálů přispěje k lepší diagnostice, rehabilitaci a následnému snížení ceny poskytované zdravotnické péče u pacientů s různými poruchami řeči a hlasu nejen v rámci onemocnění CNS.
Cílem příspěvku je rozbor tradičních a nových diagnostických a terapeutických metod a technik založených na neinvazivním měření řečového signálu.
Skrýt
  eng

ACOUSTIC ANALYSES OF VOICE AND SPEECH DISORDERS ASSOCIATED WITH CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES:
Numerous diseases of the central nervous system (CNS) are accompanied by voice and speech disorders, often from early stages of the disease. The quality of life both in the social and occupational spheres is thus negatively affected in patients with communication ability disorders.
More

The patients have problems succeeding on the labour market, and their health care costs rise, which causes a negative impact on national economy in consequence.
The most common manifestations of communication disorders in patients with CNS diseases include stuttering, dysarthria and dysphasia. Acoustic analyses are used to assess the voice and speech disorder levels; these analyses are used as a quantitative, objective and accurate tool that finds its application in diagnostics, in monitoring the effects of any therapy, in determining disease progression and also in speech therapy.
CNS diseases are often accompanied by impairment of some speech aspects; these include phonation, articulation, respiration and prosody. Only some aspects are usually affected in early stages, while all are often involved in advanced stages. Phonation is the process of sound formation in the vocal cords; respiration means the breathing process needed to produce speech; articulation is the process of creating phones through the movement of speech organs; and prosody includes sound characteristics of the language applied on higher linguistic levels than individual phonemes (phrases, sentence forms, accent).
Given that the diagnostics of communication disorders is based particularly on subjective listening tests at present, it is assumed that application of new automatic algorithms of digital signal processing will contribute to better diagnostics, rehabilitation and subsequent reduction of the price of health care provided to patients with various speech and voice disorders, not only within the realm of CNS diseases.
The aim of the paper is to present an analysis of traditional and new diagnostic and therapeutic methods and techniques based on non-invasive speech signal measurement.
Hide
tlacitka tlacitko JAK LÉKAŘI ŠETŘIT ČAS
Aleš Daniel, Martin Zeman
  cz

ANOTACE:
Enormní vytížení lékařů, péče o pacienty doprovázená rozsáhlou admini-strativou, která ubírá čas, který lze věnovat pacientovi, je natolik běžným jevem v oblasti zdravotnictví, že snaha o maximální úsporu času lékaře v oblasti administrativy je nutnou součástí všech IT služeb ve zdravotnictví. Více

Způsobů přístupu k řešení těchto oblastí je mnoho. Příspěvek se zabývá dvěma z nich. Integrací systémů mezi sebou, kdy jeden vyvolává další systém, a integrací záznamů v systémech obsažených. První způsob integrace je ukázán na příkladu řešení v oblasti přístupu k radiologickým snímkům přímo z NIS, přestože NIS nemá modul pro tuto oblast. Druhý způsob ukazuje cestu, kterou se vydala Krajská zdravotní, a.s. při řešení přístupu k záznamům pacienta v rámci všech svých nemocnic, využívajících množství rozličných systémů. Skrýt
  eng

SPARING THE TIME OF THE PHYSICIAN:
Enormous workload of physicians, and the fact that providing care to patients is associated with extensive administration consuming the time that can be devoted to the patient – this is such a common phenomenon in medicine that an effort to maximize the time spared for the physician in the field of administration is a necessary part of all IT services in medicine. More

Many ways of approaches to seeking a solution for these issues exist. This paper discusses two of them, i.e. integration of the systems with each other where one evokes another, and integration of records contained in the systems. The first type of integration is illustrated using a solution example of accessing radiological scans directly from NIS although NIS itself has no appropriate module. The second type is indicated by the path taken by Krajská zdravotní, a.s. in an effort to resolve accessing patient records at all its hospitals, using a multitude of various systems. Hide
tlacitka tlacitko VÁZANÉ ŘIDITELNÉ BIOLOGICKÉ PSEUDOOSCILÁTORY
Vladimír Eck, Petr Michněvič, Lenka Lhotská, Olga Štěpánková
  cz

ANOTACE:
Sdělení popisuje dynamické chování vázaných řiditelných pseudooscilátorů představovaných srdcem a plícemi při zátěžovém testu. Na základě fyzikálních poznatků a poznatků z teorie systémů můžeme chápat tento kardiorespirační systém jako systém vázaných řiditelných biologických pseudooscilátorů.
Více

Stručně bude pojednáno o biologické struktuře a řízení tohoto systému. Budou popsány dva typy ergometrických zátěžových testů I a II, kterými byly získány průběhy charakteristických veličin definovaného systému vázaných pseudooscilátorů. Průběhy těchto veličin jsou podrobně specifikovány velikostí maxim a dobou zpoždění reakce systému na zátěž. Je řešena i predikce vývoje veličin metodou nejmenších čtverců. Z dosažených výsledků je provedena detekce vazby mezi definovanými pseudooscilátory srdce – plíce. Detekce vazby je založena na frekvenční, fázové, intervalové synchronizaci a na korelační analýze. Z uvedených analýz se potvrdila obecná známost, že vazba existuje a charakteristické veličiny se synchronizují, což odpovídá skutečnosti. Na závěr jsou presentovány vnější parametry ARX modelu popisující dynamické chování sledovaných veličin v závislosti na fyzické zátěži a je s nimi provedena řada simulací.
Skrýt
  eng

BOUND CONTROLLABLE BIOLOGICAL PSEUDO-OSCILLATORS:
The paper describes dynamic behaviour of bound controllable pseudo-oscillators represented by the heart and the lungs during an exercise stress test. Based on physical knowledge and the knowledge of system theory, this cardiorespiratory system can be understood as a system of bound controllable biological pseudo-oscillators.
More

Biological structure and control of this system will be briefly discussed. Two types of ergometric exercise stress tests I and II will be described, which were used to obtain time courses of characteristic quantities of the defined bound pseudo-oscillator system. Time courses of these quantities are specified in detail by their maxima and by the delay time taken by the system to respond to the stress. Prediction of the quantities development is also addressed using the least squares method. The results achieved were used to detect the bound between the defined heart-lung pseudo-oscillators. This detection was based on frequency, phase, interval synchronization, and on correlation analysis. The undertaken analyses confirmed the general well-known fact, i.e. that a bound does exist and characteristic quantities are synchronized, which is in accordance with reality. In conclusion, external parameters of the ARX model are presented, which describe dynamic behaviour of observed quantities in dependence on physical stress, and they are subjected to a number of simulations.
Hide
tlacitka tlacitko SYSTÉM R JAKO NÁSTROJ STATISTICKÉ ANALÝZY V BIOMEDICÍNSKÉM VÝZKUMU
Jan Hendl
  cz

ANOTACE:
Příspěvek pojednává některé aspekty využívání programů pro statistickou analýzu. Ukazuje se, že vedle tradičních programových systému jako SPSS nebo STATISTICA se stále více prosazuje systém R se svým programovacím jazykem.
Více

Tento systém má dvě hlavní výhody. Je volně šiřitelný stejně jako programové balíčky, které jsou v něm vytvářeny. Existuje již několik tisíc programových balíčku v jazyce R pro nejrůznější úkoly statistické analýzy. Pojednáváme základy systému R a některé rozšiřující programové balíčky.
Skrýt
  eng

R SYSTEM AS A STATISTICAL ANALYSIS INSTRUMENT IN BIOMEDICAL RESEARCH:
The paper discusses some aspects of using statistical analysis programs. Besides traditional program systems such as SPSS or STATISTICA, rising popularity of R system with its own programming language has been seen.
More

This system entails two principal advantages. It can be freely distributed, similarly as its program packages created in its environment. Currently, several thousand program packages in the R language exist for varied tasks of statistical analysis. This paper discusses the basics of the R system, as well as some extension program packages.
Hide
tlacitka tlacitko ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE V OHROŽENÍ: ÚSPĚŠNÉ STRATEGIE PRO ZABEZPEČENÍ A OCHRANU OSOBNÍCH DAT VE ZDRAVOTNICTVÍ
David Houlding, Pavel Kubů
  cz

ANOTACE:
Vyšší kvalita a nižší náklady na péči o pacienta závisejí na digitalizaci zdravotních záznamů a na přechodu na elektronické záznamy o pacientech. Tyto záznamy představují typ citlivých informací označovaných také jako elektronické chráněné zdravotní záznamy (electronic Protected Health Information–ePHR). Více

Ve srovnání se svými papírovými ekvivalenty představují citlivé informace v elektronické podobě nová slabá místa. Bezpečnostní rizika a rizika spojená s ochranou citlivých informací se vlivem řady sílících trendů ve zdravotnictví zvyšují. K takovým rizikům patří např. mobilita lékařů a využívání bezdrátových sítí, výměna zdravotnických informací, cloudové aplikace, přístup typu „přineste si vlastní počítač“ či používání osobních zdravotních záznamů (Personal Health Records–PHRs). Rafinovanost malwaru a bezpečnostní hrozby se neustále stupňují. K těmto problémům lze dále přiřadit omezené finanční prostředky, které mají zdravotnická zařízení k dispozici v oblasti snižování rizik, a zároveň zvyšující se závažnost důsledků případného selhání při ochraně citlivých informací.
Tato bílá kniha popisuje standardní postup, pomocí něhož mohou zdravotnická zařízení vyhodnotit rizika a zformulovat nutné požadavky na zabezpečení a ochranu dat. Nabízíme také několikavrstvou strategii hloubkové ochrany, která může zdravotnickým organizacím pomoci v průběhu životního cyklu hrozby snížit rizika a zabezpečit tak důvěrnost, celistvost a dostupnost citlivých informací. Na základě toho pak hovoříme o specifických bezpečnostních potřebách a potřebách ochrany dat ve zdravotnických organizacích a popisujeme několik technologií Intel®, jež mohou těmto potřebám vyjít vstříc, protože snižují riziko ztráty nebo odcizení citlivých informací chrání momentálně nevyužívané, přesouvané i právě používané citlivé informace chrání přístup k citlivým informacím pomocí silné autentizace umožňují lépe plnit kritéria politiky zabezpečení a ochrany osobních dat Skrýt
  eng

MEDICAL INFORMATION AT RISK: SUCCESSFUL STRATEGIES FOR THE SECURITY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA IN MEDICINE:
Higher quality and lower costs of patient care depend on digitization of medical records and on switching to electronic patient records. These records contain a type of sensitive information also called electronic protected health information – ePHR. More

Compared to its paper equivalents, sensitive information in the electronic form is associated with new weak points. Security risks and risks associated with the protection of sensitive information have been rising due to a number of trends growing ever stronger in medicine. Such risks include, for example, mobility of the physicians and the use of wireless networks, medical data exchange, cloud applications, “bring your own computer“ access or the use of personal health records – PHRs. The artfulness of malware and the security threats have been rising constantly. Moreover, restricted financial resources available to medical facilities in the field of risk reduction can be added to such problems, as well as ever more serious consequences of any failure of sensitive information protection.
This white book describes a standard procedure that can be used by medical facilities to assess the risks and formulate necessary requirements for data security and protection. Multiple layered strategy of deep protection is also offered, which may help medical organizations to reduce the risks in the course of the threat life cycle, and thus to secure the confidence, integrity and availability of sensitive information. Based on the above, specific security needs and data protection needs in medical organizations are discussed, and several Intel® technologies are described, which may accommodate the needs, given that they reduce the risk of loss or theft of sensitive information, they protect sensitive information currently being unused, transferred and used, and they protect access to sensitive information using strong authentication that makes it possible to better fulfil the criteria of the security and personal data protection policy. Hide
tlacitka tlacitko E–LEARNINGOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VÝUKU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
Petr Huňka
  cz

ANOTACE:
V rámci projektu FRVŠ jsme připravili webovou e-learningovou aplikaci, která je implementována v jazyce Java v rozšířené verzi Java EE 6. Aplikace je navržena tak, aby bylo možné studijní materiály doplňovat, upravovat a dále rozšiřovat o další oblasti výuky. Více


Tímto krokem se nám podařilo vytvořit multimediální e-learningový systém, který bude snadno udržitelný i v dalším časovém horizontu.
Aplikace se automaticky přizpůsobuje jazykové preferenci studenta. Obsahuje administrátorské rozhraní pro vytváření nových studijních modulů a jejich rozšiřování a  jednoduchý testovací modul, který dává uživateli zpětnou vazbu z právě nastudované látky. V aplikaci jsme vytvořili studijní modul zabývající se metodou elektrických analogií, což je jedna z hojně využívaných metod modelování živých organismů. Tuto metodu vysvětlujeme na problematice měření tělesného složení. Materiál obsahuje také informační video znázorňující klinický experiment, který probíhá na cvičení předmětu vyučovaného v rámci studia biomedicínského inženýrství na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Video je vhodný způsob domácí přípravy a ukázka experimentálního měření pro studenty, kteří se nemohou výuky zúčastnit.
Doufáme, že systém pomůže zatraktivnit nejen biomedicínské inženýrství vyučované na ČVUT, ale poskytne také cenné informace budoucím odborníkům na tomto poli. Skrýt
  eng

E-LEARNING WEB-BASED APPLICATION FOR BIOMEDICAL ENGINEERING COURSES:
A web-based e-learning application has been prepared within the realm of a Higher Education Development Fund (FRVŠ) project, implemented in Java in the extended version Java EE 6. The application was designed to support additions, modifications of study materials, and their expansions with courses in additional fields. More


This step enabled us to created a multimedia e-learning system that can be easily maintained also in respect to a further time horizon.
The application adapts automatically to the student’s language preference. It includes an administrator’s interface used to create new study modules and to expand them, as well as a simple testing module providing the user with feedback regarding the content studied right at the given time. A study module was created in the application on the electric analogy method, which is one of amply used modelling methods of living organisms. This method is explained using body composition measurement as an example. An informative video is also included in the material, which shows a clinical experiment done at the seminar of a subject taught as part of the biomedical engineering study at the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague. The video provides a suitable way of home study and an illustration of an experimental measurement for students who cannot be present.
We hope that the system will help to make more attractive not only biomedical engineering taught at the Czech Technical University, but also to provide precious information to future specialists in this field.
Hide
tlacitka tlacitko ZKUŠENOSTI Z INOVACE VÝUKY MODELOVÁNÍ A SIMULACE NA FEL ČVUT
Filip Ježek, Tomáš Kroček, Marek Mateják, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
V zimním semestru 2011 jsme odučili první semestr inovovaného předmětu Modelování a simulace pro magisterský obor Biomedicínské inženýrství na Katedře kybernetiky FEL ČVUT. Více

Těžiště inovace spočívalo zejména ve změnách cvičení – oproti minulým letům, kdy se na cvičení vyučoval jazyk MATLAB/Simulink, rozhodli jsme se zacílit na moderní jazyk Modelica, což si vyžádalo kompletní revizi předmětu. Získané poznatky se dají využít při výuce jakéhokoli předmětu, kde cvičíme zejména dovednosti.
Jelikož jazyk není syntakticky složitý, prakticky od začátku jsme začali pracovat na jednoduchých modelech fyziologických procesů. Důraz byl kladen zejména na analýzu a pochopení modelu, čímž se studenti učili nejen chápat části fyziologie (jejíž základy již mají z minulých předmětů), ale i analyticky přemýšlet a skládat si souvislosti. Stavěli jsme před studenty náročná témata, což povětšinou vedlo k hlubšímu zájmu a pochopení látky. Předmět patřil mezi časové náročné, měl domácí úlohu na každou hodinu (cca 4h domácí práce týdně), testy v semestru a semestrální práci (cca 50h). S náročnými úkoly však musí být cvičící vždy připraveni a ochotni pomoci a vysvětlit. Zejména u méně zorientovaných studentů bylo třeba mnoho úsilí proto, aby z předmětu neodcházeli frustrováni. Studenti FEL obecně nejsou zvyklí chodit konzultovat, přesto se nám podařilo je na tuto jinde běžnou praxi navyknout. V článku prezentujeme výukové postupy a jejich zhodnocení, některé klíčové postřehy, dále srovnáváme vývojová prostředí a praktickou využitelnost znalostí pro absolventy.Skrýt
  eng

EXPERIENCE OF INNOVATING MODELLING AND SIMULATION COURSES AT FEE CTU:
An innovated subject, Modelling and Simulation, was taught for the first time in the winter semester of 2011 for the master’s course Biomedical Engineering at the Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering (FEE), Czech Technical University (CTU). More

The innovation consisted particularly in modifications of the seminars – unlike previous years when the seminars had been based on the instructional language MATLAB/Simulink, we decided to focus on the modern language Modelica, which required revising the subject completely. The knowledge gained can be used in the teaching of any subject focused specifically on training the skills.
Given that the syntax of the language is not complicated, simple models of physiological processes could be worked on virtually from the beginning. An emphasis was laid particularly on the model analysis and understanding, meaning that the students learned not only to understand parts of physiology (whose basics they had gained in previous subjects), but also to develop analytical thinking and find connections. The students could be faced with demanding topics, which usually led to a deeper interest and understanding of the matter.
The subject was one of the more time demanding ones, homework was given for every lesson (approx. 4 hours of homework weekly), tests during the semester and a semester paper (approx. 50 hours). However, the trainers must always be ready and willing to help and provide explanation when demanding tasks are handled. A lot of effort was needed particularly in less oriented students to make sure they did not leave the class frustrated. In general, FEL students are not used to attend consultations; in spite of that, we succeeded in making them become accustomed to this practice quite common elsewhere. The article presents teaching procedures and their assessment, some key observations, and a comparison of the development environments and applicability of the knowledge for graduates.Hide
tlacitka tlacitko INTEGROVANÉ MODELY FYZIOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ – HISTORIE, SOUČASNOST, PERSPEKTIVY
Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Před 40 lety vyšel v lékařském časopise Annual Review of Physiology přehledový článek A. Guytona a dvou spoluautorů o regulaci krevního oběhu, jehož obsahem byl formalizovaný popis fyziologických vztahů v oběhovém systému, včetně všech jeho návazností na ostatní fyziologické subsystémy pomocí graficky vyjádřeného matematického modelu.
Více

Tento článek byl jitým mezníkem, který otevřel novou oblast fyziologického výzkumu nazývanou „integrativní fyziologie“. Obdobně jako se teoretická fyzika formálními prostředky snaží popsat fyzikální realitu a vysvětlit výsledky experimentálního výzkumu, tak se „integrativní fyziologie“ na základě experimentálních výsledků snaží vytvořit formalizovaný popis vzájemného propojení fyziologických regulací a vysvětlit jejich funkci v rozvoji nejrůznějších onemocnění. V sedmdesátých letech byla tato doména oblastí čistě teoretického výzkumu několika ojedinělých pracovišť. S rozvojem informačních technologií se modelování fyziologických systémů stalo běžnou součástí fyziologického výzkumu, kde začala převládat spíše tvorba menších, snadněji identifikovatelných modelů jednotlivých fyziologických subsystémů. V posledních letech však tvorba rozsáhlých modelů fyziologických systémů zažívá určitou renesanci, zejména v souvislosti s možností uplatnění těchto modelů jako teoretického podkladu pro lékařské trenažéry. Rozvoji rozsáhlých integrovaných modelů fyziologických systémů napomáhá i nová generace (tzv. equation–based) simulačních prostředí. Problematika modelování integrativní fyziologie se stala součástí řady mezinárodních projektů (např. programy „Physiome“, nebo program EU „Virtual Physiological Human“), uplatnění těchto modelů pro vysvětlení kauzálních souvislostí patogenez řady onemocnění i jejich vy- užití v lékařských trenažérech.Skrýt
  eng

INTEGRATED MODELS OF PHYSIOLOGICAL SYSTEMS – THEIR HISTORY, PRESENT & PROSPECTS:
A review article of A. Guyton and two co-authors was published in the medical journal Annual Review of Physiology 40 years ago, which focused on blood circulation control, and which contained formalized description of physiological relationships in the circulatory system including all its connections to other physiological subsystems using a graphic mathematical model.
More

This article was a certain milestone that opened a new area of physiological research called “integrative physiology“. Similarly as theoretic physics, this new area seeks to describe physical reality and to explain experimental research results using formal means; thus based on experimental results, “integrative physiology seeks to create a formalized description of mutual connections of physiological control systems and to explain their functions in the development of various diseases. In the 70ies, this was a domain of purely theoretic research of a few sporadic departments. However, physiological system modelling has become a common part of physiological research with the continued development of information technologies, while it was rather the design of smaller, more easily identifiable models of individual physiological subsystems that started to predominate. However, the design of extensive models of physiological systems has seen certain rebirth in recent years, particularly in connection with potential application of such models as a theoretic foundation for medical simulators. The development of extensive integrated models of physiological systems has been assisted also by the new generation of (the so called equation-based) simulation environments. The
issues of integrative physiology modelling have become part of many international projects (for example, “Physiome“ programs or the EU program “Virtual Physiological Human“), application of such models in explaining causal relationships of the pathogenesis of numerous diseases as well as their use in medical simulators.Hide
tlacitka tlacitko AUTOMATIZACE VYUŽITÍ BLOKOVÝCH ŘEŠENÍ PRO VÝVOJ ARCHITEKTUR IS
Daniel Krsička, Milan Šárek
  cz

ANOTACE:
Interoperabilita je motivace, kapacita a schopnost dvou a více subjektů spolupracovat za účelem dosažení společných cílů. Požadavky na inter-operabilitu ovlivňují rozvoj architektury procesů, dat, aplikací i technologií. Pouhá technologická standardizace umožňující výměnu dat mezi systémy negarantuje plnou interoperabilitu.
Více

K tomu je nutné zajistit nejen samotnou výměnu dat, ale také sdílení jejich interpretace a způsobu využití. Schopnost realizovat potřebnou výměnu dat definovaným způsobem, v dohodnuté kvalitě a udržet tyto schopnosti v průběhu vývoje jednotlivých integrovaných systémů, je jedním z dílčích cílů disciplíny Enterprise Architecture.
Prezentovaný záměr si klade za cíl definici a otestování předpřipravených architektonických vzorů a bloků (Solution Building Blocks) pro doménu integrace informačních systémů ve zdravotnictví. Výsledné bloky včetně hodnotících kritérií a metody pro jejich využití budou otestovány v prostředí Krajské zdravotní a. s. Podstatou inovace je možnost budování a rozvoje ICT struktur z prefabrikovaných řešení určených právě pro danou organizaci (organization specific), tj. s mnohem vyšší pravděpodobností přímé použitelnosti a udržitelnosti v čase ve srovnání s genericky dostupnými systémy. Primárním cílem prezentovaného výzkumného záměru není imple-mentační programátorská práce na integračním řešení, ale analýza a návrh bloků a jejich použití. Skrýt
  eng

AUTOMATION OF THE USE OF BLOCK-BASED SOLUTIONS IN IS ARCHITECTURE DEVELOPMENT:
Interoperability means the motivation, capacity and ability of two and more persons to cooperate in order to achieve their joint objectives. Requirements for interoperability affect the development of process, data, application and technology architectures. Mere technological standardization that allows for data exchange among systems does not provide a guarantee of full interoperability.
More

For this purpose, not only the data exchange itself but also the sharing of their interpretation and way of use should be ensured. The ability of any necessary data exchange done in a defined manner, in an agreed quality, and the ability to retain such skills in the course of development of individual integrated systems is one of partial objectives of the discipline called Enterprise Architecture. The presented plan is aimed at defining and testing predeveloped architectonic patterns and blocks (Solution Building Blocks) for the domain of information system integration in medicine. The resulting blocks including their evaluation criteria and methods for their use will be tested in the environment of Krajská zdravotní a.s. The innovation is based on the possibility to build and develop ICT structures from prefabricated solutions designed precisely for the given organization (organization specific), i.e. with much higher probability of direct applicability and sustainability in time compared to generic systems. The primary aim of the present research plan is not to undertake implementation programming work to obtain an integration solution, but rather to analyze and design the blocks and their use. Hide
tlacitka tlacitko VZDÁLENÁ ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU V REÁLNÉM ČASE.
Tomáš Kulhánek, Marek Frič, Jaroslav Hrb
  cz

ANOTACE:
Během foniatrického vyšetření se provádí analýza hlasu, jejímž výsledkem je diagram hlasového pole, tzv. fonetogram. Aplikace RealVoiceLab vyvinutá centrem hudební akustiky HAMU v prostředí Matlab umožňuje vytvoření fonetogramu v reálném čase a další následné analýzy jakými jsou plocha hlasového pole, poloha nejčetnějších zastoupení, statistiky hlasových projevů po dokončení nahrávání.
Více

V příspěvku představíme vzdálené nasazení aplikace RealVoiceLab přes upravený protokol RDP. Tato aplikace je přístupná v síti CESNET 2 a obecně Internetu a umožňuje aplikaci používat pomocí standardního klientského programu „Vzdálená plocha“ nebo i „Remote Desktop“, která přesměrovává grafické rozhraní, vstupy z klávesnice a myši a nahrávaný zvuk k výkonnému serveru, kde aplikace ve skutečnosti běží. Aplikaci používají u specialistů na foniatrii, kteří ji používají k analýze hlasu v reálném čase za přítomnosti pacienta a také k analýze záznamu hlasu archivovaných. Skrýt
  eng

REMOTE ANALYSIS OF HUMAN VOICE IN REAL TIME:
Voice analysis is done as part of phoniatric examination, which provides a scheme of the voice field, the so called phonetogram. The application RealVoiceLab developed by the Musical Acoustics Research Centre at HAMU (Academy of Performing Arts in Prague) in Matlab environment makes it possible to create a phonetogram in real time, and to perform subsequent analyses such as the voice field area, position of most frequent representations, and voice manifestation statistics after the recording is completed.
More

The contribution presents remote application of RealVoiceLab through an adapted RDP protocol. This application is accessible in the CESNET 2 network and generally on the Internet, and it supports using the application through standard client software “Remote Desktop“, which redirects the graphical interface, keyboard and mouse inputs and the recorded sound to a powerful server where the application is actually running. The application has been used by specialists in phoniatry for voice analysis in real time in the presence of the patient, and also for analyzing archived voice records.
Hide
tlacitka tlacitko PODPORA VÝUKY TVORBY BEZBARIÉROVÉHO WEBU
Jakub Kužílek, Jiří Spilka, Lenka Lhotská
  cz

ANOTACE:
V současnosti nabývá tvorba bezbariérového webu stále většího významu. Bezbariérový web je jakýmsi standardem slušnosti a plně v souladu se základní myšlenkou Internetu jako univerzálního média pro všechny. V současné době existuje několik metodik (českých i zahraničních), které se tvorbou bezbariérového webu zabývají.
Více

Tvůrce stránek zároveň musí počítat s tím, že ne každý má k dispozici stejné zobrazovací a vstupní zařízení. Naší prací bylo vytvořit multimediální materiál o tvorbě, správě a provozování bezbariérového webu, který bude využitelný studenty prezenčního i dálkového studia.Skrýt
  eng

SUPPORT OF BARRIER-FREE WEBSITE DESIGN COURSES:
At present, the design of barrier-free websites has been gaining ever higher importance. Such a barrier-free website represents a kind of a standard of courtesy, and it fully complies with the fundamental idea of the Internet as a universal medium for all. Currently, several methodologies are available (both Czech and foreign), which are engaged in the design of barrier-free websites.
More

At the same time, the website designer must take into account that not everyone has the same imaging and input device. In our work, we have focused on developing multimedia materials on the design, administration and operation of a barrier-free website, to be used by students of daily and distance study.Hide
tlacitka tlacitko INTEROPERABILITA VE ZDRAVOTNICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH
Lhotská Lenka, Miroslav Burša, Michal Huptych
  cz

ANOTACE:
Chceme-li vyvíjet pružné systémy elektronického zdravotnictví (nebo zdra-votnické informační systémy), musíme definovat standardní rozhraní, která umožní (pokud možno) spojení typu „plug–and–play“. Technologicky vyspělejší systémy jsou zpravidla tvořeny různými hardwarovými a softwarovými moduly, které spolu musejí komunikovat.
Více

Často jde o přímé propojení přístrojů s počítači a informačními systémy. Základní podmínkou správné funkce je, že přijímací strana správně rozumí obsahu přijaté zprávy. Tudíž nestačí jen umět přijmout zprávu, tj. rozumět syntaxi zprávy, ale je nutné rozumět obsahu zprávy. Tento požadavek implikuje vývoj datového modelu, který mapuje sémantický obsah z dat přijatých z přístroje či jiného vstupu na informační systém, který je obvykle používán pro sběr a vyhodnocování dat jednotlivých pacientů. Jedním z dosti rozšířených standardů pro zdravotnické systémy je komunikační standard HL7. V příspěvku budeme diskutovat možnosti využití existujících standardů pro komunikaci mezi přístroji navzájem, mezi přístroji a softwarovými systémy a konečně mezi několika softwarovými systémy navzájem. Ukážeme návrh architektury takového heterogenního systému. Dotkneme se problematiky ontologií, které umožňují vhodné strukturování znalostí a informací.Skrýt
  eng

INTEROPERABILITY IN MEDICAL INFORMATION SYSTEMS:
Wanting to develop flexible systems of electronic medicine (or medical information systems), standard interfaces must be defined, which will allow for (if possible) establishing “plug-and-play“ connections. As a rule, technologically advanced systems are formed by various hardware and software modules that must communicate with each other.
More

This is often achieved through direct connection of devices with computers and information systems. A fundamental condition of their proper function is that the receiving party must understand the content of the received message correctly. Thus it is not sufficient to be able to receive a message, i.e. to understand its syntax, but also to understand the content of the message. This requirement implies the development of a data model used to map the semantic content of the data received from a device or another input to the information system, which is usually used to collect and evaluate data of individual patients. The communication standard HL7 is one of quite widely spread standards for medical systems. This contribution discusses the potential ways of using the existing standards for communication among devices, communication between devices and software systems, and finally among several software systems. A design of the architecture of such a heterogeneous system is presented. The issues of ontologies are also approached, which support suitable structuring of knowledge and information.Hide
tlacitka tlacitko DIGITÁLNÍ KNIHOVNA NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY - ARCHIVACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ PLNÝCH TEXTŮ VĚDECKÝCH PUBLIKACÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Helena Bouzková, Ondřej Horsák, Adéla Jarolímková, Eva Lesenková
  cz

ABSTRAKT:
Národní lékařská knihovna (NLK) provozuje Digitální knihovnu (DK) od roku 2008 v systému Kramerius, který umožňuje archivovat a zpřístupňovat plné texty různých typů dokumentů. Plné texty jsou automaticky propojovány s bibliografickými záznamy v portálu Medvik, takže je možné dostat se k plnému textu více způsoby.
Více

Dokumenty archivované v DK NLK jsou vytvářeny vlastní i externí digitalizací, případně se jedná o plné texty získané na základě licenčních smluv přímo od autorů a vydavatelů. Mezi dokumenty, které NLK zpřístupňuje přes DK, patří i závěrečné grantové zprávy Interní grantové agentury (IGA) MZ ČR. Tyto zprávy NLK shromažďuje, zpracovává, zpřístupňuje a uchovává v tištěné podobě od roku 1996. Svou povahou zprávy představují autorská díla, která dle autorského zákona řadíme mezi tzv. zaměstnanecká díla. V NLK je uchováván pouze 1 exemplář, který je možné využívat pouze prezenčně v prostorách NLK. Pro efektivnější zpřístupnění zpráv přistoupila NLK k jejich digitalizaci a online zpřístupnění. Vytvoření digitálního úložiště, vybudování digitalizačního oddělení a online zpřístupnění dle pravidel autorského zákona je řešením projektu „Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů“ podpořeného IGA MZČR. Výsledkem projektu bude převedení 3.500 závěrečných zpráv do elektronické podoby do konce roku 2013, včetně jejich volného zpřístupnění přes Internet.
Ve spolupráci s IGA MZ ČR se připravuje též předávání závěrečných zpráv v elektronické podobě. NLK veškeré aktivity ohledně DK koordinuje s obdobnými projekty, řešenými v ČR (Národní úložiště šedé literatury – NUŠL, Národní digitální knihovna – NDK ).Skrýt
  eng

DIGITAL LIBRARY OF THE NATIONAL MEDICAL LIBRARY – ARCHIVING AND ONLINE AVAILABILITY OF MEDICAL SCIENTIFIC PUBLICATION FULLTEXTS:
The National Medical Library (NLK) has been operating the Digital Library (DK) on Kramerius system since 2008; this system supports archiving and making available the fulltexts of various types of documents. Fulltexts are automatically connected to bibliographic records on the Medvik portal, and thus they can be reached in multiple ways.
More

Documents archived in NLK DK are created through the library’s own as well as external digitization efforts, and/or they are fulltexts obtained directly from the authors and publishers based on license agreements. Documents made available by NLK through the DK also include final grant reports of the Internal Grant Agency (IGA), Ministry of Health of the Czech Republic. These reports have been collected, processed, made available and kept by the NLK in their printed versions since 1996. In terms of their nature, the reports are author’s work classified as the so called employee work based on the Copyright Act. NLK keeps only 1 copy, which may be used only for presence study at the NLK. In order to achieve more efficient availability of the reports, NLK approached their digitization and online availability. The tasks of formation of the digital storage, building the digitizing department, and ensuring online availability in accordance with the rules of the Copyright Act are included in the implementation of the project “Archiving and providing online availability of scientific publication fulltexts in order to support the development of science and education in medical and non-medical fields“ supported by IGA, Ministry of Health of the Czech Republic. The project should result in converting 3500 final reports in their electronic forms until the end of 2013, including the provision of their free availability through the Internet.
In cooperation with IGA, Ministry of Health of the Czech Republic, submission of the final reports in their electronic forms is also being prepared. NLK coordinates all activities related to DK with similar projects implemented in the Czech Republic (National Repository of Grey Literature – NUŠL; National Digital Library – NDK).Hide
tlacitka tlacitko MODEL ECMO OXYGENÁTORU
Marek Mateják, Barbora Nedvědová, Anna Doležalová, Jiří Kofránek, Tomáš Kulhánek
  cz

ANOTACE:
Práce se zabývá modelováním oxygenátoru v ECMO pomocí modelovacího jazyka Modelica. Tento virtuální oxygenátor by po propojení s modelem HumMod Golem Edition mohl sloužit pro výuku studentů medicíny, či biomedicínského inženýrství.
Více

ECMO je obdoba mimotělního oběhu, s tím rozdílem, že jeho součástí není rezervoár, kde se kumuluje žilní, venózní krev. Používá se jako náhrada srdce a plic v průběhu složitých operačních zákroků, či pomáhá přemostit dobu čekání na transplantaci atd. Oxygenátor v tomto přístroji slouží k ohřevu a okysličení krve, která se vrací pacientovi do cévního systému. Skrýt
  eng

ECMO OXYGENATOR MODEL:
The paper discusses modelling an oxygenator in ECMO using the modelling language Modelica. When connected to the HumMod Golem Edition model, this virtual oxygenator could be used for courses attended by medical students or for biomedical engineering.
More

ECMO is an analogue of extracorporeal circulation with the difference that it does not include a reservoir where venous blood would be cumulated. It is used as heart and lung replacement during complex surgeries, or to bridge the waiting time for a transplantation, etc. The oxygenator in this device is used to warm up and oxygenate blood returned to the patient’s vascular system. Hide
tlacitka tlacitko VÝUKA INTERNETOVÉ ŽURNALISTIKY
Radek Mezuláník
  cz

ANOTACE:
Od akademického roku 2011/2012 je na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT realizován předmět Teorie a praxe žurnalistické tvorby, ve kterém si studenti mají osvojit znalosti novinářské práce v tisku, rozhlase, televizi, elektronických médiích a orientovat se v profesních problémech, včetně problémů etických a v základních žurnalistických tématech.
Více

Součástí předmětu jsou základy teorie masové komunikace, typy médií a jejich specifika, základy žurnalistické tvorby a především internet jako prostředek masové komunikace a s ním související on–line žurnalistika.Skrýt
  eng

TEACHING INTERNET JOURNALISM:
A subject called Theory and Practice of Journalism has been taught at the Faculty of Biomedical Engineering, ČVUT since the academic year 2011/2012; this subject enables the students to master knowledge of journalism in press, radio, television, electronic media, and to become oriented in professional problems including ethical problems and basic journalistic topics.
More

The subject includes the basics of mass communication theory, media types and their specifics, the basics of journalistic creation, and particularly the Internet as a means of mass communication and the related on-line journalism.Hide
tlacitka tlacitko POČÍTAČOVÁ PODPORA DOMÁCÍ LÉČBY A TELETESTOVÁNÍ
Petr Novák, Vladimír Eck, Olga Štěpánková
  cz

ANOTACE:
Článek se věnuje tvorbě počítačové online podpory umožňující nejen domácí léčbu (rehabilitaci), ale rovněž průběžné monitorování výsledků léčebných úloh pacienta lékařem. Zahrnuje rovněž možnosti teletestování pacientů se zaměřením například na psychologické testy, detekci Parkinsonovy nemoci, testy pro předškolní děti a řadě dalších využití. Více

Snaha autorů spočívá ve vytvoření tzv. „frameworku“ pro podporu těchto počítačových aplikací. Tedy možnosti snadného vytváření jak desktopových, tak webových aplikací představující zejména rehabilitační, monitorovací a testovací úlohy. Mnoho léčebných úloh využívá adaptaci na měnící se stav pacienta, a tím zajišťuje stálou efektivnost léčebné metody i mezi průběžnými kontrolami u lékaře.
Každému pacientovi je poskytnut jedinečný přístupový kód, pod kterým jsou výsledky všech vypracovaných úloh a testů odesílány. Podle identifikace pacienta jsou tato data zpracovávána a předávána na pracoviště odpovědného lékaře (dozoru). Získané výsledky se nejprve automaticky hodnotí na detekci nežádoucích stavů a poté se prezentují lékaři vhodnou zejména grafickou formou. Z dat lékař dále získá informace o časovém rozložení domácí léčby (průběžná nebo jednorázová), možnost porovnání kvality tzv. „domácích výsledků léčby“ pacientů s „kontrolními výsledky“ v ordinaci lékaře a rovněž přehled celkové stability naměřených výsledků.
V současné době je vytvořený „framework“ prototypově využíván na 5 lékařských pracovištích pro zhruba 100 pacientů v domácí léčbě zrakových poruch. Dále je zahájen projekt pro rehabilitaci pohybového aparátu a připravují se úlohy pro hodnocení stavu zejména paměti, postřehu a dalších kognitivních činností zvláště u stárnoucí generace. Již první výsledky jsou pro lékařskou praxi velmi povzbudivé a přínosné. Nejen, že lze snadno detekovat, jaké dny v týdnu jsou pro pacienta při cvičení vhodnější, jak domácí trénink ovlivňuje výsledky kontroly u lékaře, ale z výsledků mnoha úloh lze navíc detekovat dokonce i dříve neodhalené poruchy nebo další schopnosti a dovednosti testované osoby. Skrýt
  eng

COMPUTER SUPPORT OF HOME TREATMENT AND TELETESTING:
The article discusses the development of computer online support that allows for not only home treatment (rehabilitation), but also continuous monitoring of the results of therapeutic tasks determined by the physician for the patient. It also includes possible ways of teletesting the patients while focusing, for example, on psychological tests, Parkinson’s disease detection, tests for preschool children and numerous other ways of use. More

The authors sought to establish the so called “framework“ for the support of such computer applications, thus a possibility of easy creation both of desktop and web-based applications consisting particularly in rehabilitation, monitoring and testing tasks. Many therapeutic tasks work with adaptation to the changing condition of the patient, thereby ensuring permanent efficiency of the therapeutic method also between continuous medical visits. A unique access code is given to every patient, which is used to send the results of all completed tasks and tests. Based on patient identification, the data is processed and transferred to the department of the responsible physician (supervisor). First, the results are automatically assessed for detection of undesirable conditions, and then it is presented to the physician in a suitable, particularly graphical form. The physician uses the data to obtain information on the home therapy distribution in time (continuous or one-time), has the option to compare the quality of the so called “home treatment results“ of the patients to “control results“ at the doctor’s office, and also obtains a summary of overall stability of the measured results. Currently, the designed “framework“ is being used as a prototype at 5 medical departments for approximately 100 patients on home therapy of vision disorders. Furthermore, a project has been initiated for motor apparatus rehabilitation, and tasks are being prepared for evaluation of the condition especially of the memory, perception and other cognitive activities, particularly in the ageing generation. Even the first results have been proven to be very encouraging and beneficial for the medical practice. It is possible not only to easily detect what days of the week are more suitable for the patient doing their exercises, to see how home training affects the results of medical visits, but the results of many tasks can be moreover used to detect even disorders not left undetected before or other abilities and skills of the tested person. Hide
tlacitka tlacitko K VÝVOJI POČTU ČASOPISŮ S IMPAKT FAKTOREM V MEDICÍNSKÝCH OBORECH
Ivan Pfeifer, Jana Hercová
  cz

ANOTACE:
Bude podán přehled o změnách počtu časopisů s impakt faktorem a o změnách mediánů tohoto faktoru u 63 medicínských kategorií edice Science Edition (SE) databáze Journal Citation Reports v období 2005 – 2010. Bude sledováno, zda pokračuje předchozí výrazný vzestup počtu impaktovaných časopisů, tak i mediánů impakt faktoru.
Více

Budou uvedeny kategorie se současným největším počtem impaktovaných časopisů a s nejvyšším mediánem tohoto ukazatele a kategorie, u kterých za uvedené období došlo k jejich největšímu zvýšení v absolutních i procentuálních hodnotách. Obdobně budou uvedeny i obory s nejmenšími počty impaktovaných časopisů a s nejnižšími mediány jejich IF. Poznatky jsou předkládány i jako příspěvek k diskusím o metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a jejich financování.
Skrýt
  eng

ON THE DEVELOPMENT OF THE QUANTITY OF IMPACT FACTOR JOURNALS IN MEDICAL FIELDS:
A summary of changes in the quantity of impact factor journals will be presented, as well as on changes of the median value of this factor for 63 medical Science Edition (SE) categories in the database Journal Citation Reports for 2005-2010. It will be observed whether the previous considerable rise of the number of impacted journals and of the impact factor median values still continues.
More

Categories with the currently highest number of impacted journals and with the highest median of this indicator will be presented, as well as categories where the highest increase in absolute and percentage values occurred in the given period. Similarly, fields with the least numbers of impacted journals and with the lowest median values of their IFs will be provided. The knowledge is presented also as a contribution to discussions on the methodology of research results assessment and of the development of their financing.
Hide
tlacitka tlacitko SOUČASNÉ IMPAKTOVANÉ A UZNANÉ DOMÁCÍ RECENZOVANÉ ČASOPISY V OŠETŘOVATELSTVÍ
Ivan Pfeifer, Sylva Bártlová, Jana Hercová
  cz

ANOTACE:
Analýzou dat dvou edic databáze Journal Citation Reports firmy Thomson Reuters – Science Edition a Social Science Edition, ve kterých jsou impaktované časopisy z oboru ošetřovatelství vedeny v samostatné kategorii (Nursing), je stanoven aktuální počet těchto časopisů v uvedeném oboru a jejich seznam předložen v tabulce podle výše jejich impakt faktoru.
Více

Je sledováno, zda dále pokračuje předchozí vzestup počtu impaktovaných časopisů v ošetřovatelství, pozorovaný v několika předchozích letech, který dosud v procentuálním hodnocení výrazně převyšoval zvyšování počtu impaktovaných časopisů v ostatních medicínských oborech. Je vyšetřován počet domácích neimpaktovaných recenzovaných časopisů, věnujících se ošetřovatelství, který byl dosud velmi malý, a který souvisí se zařazením časopisů do Seznamu recenzovaných domácích časopisů, vydávaných poradním orgánem vlády – Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Skrýt
  eng

CURRENT IMPACTED AND RECOGNIZED NATIONAL REVIEW JOURNALS IN NURSING:
The data analysis of two editions of the database Journal Citation Reports of Thomson Reuters – Science Edition and Social Science Edition, which include impacted journals on nursing kept in a separate category, determines the actual number of these journals in the given field, and their list is presented in the table based on their impact factor values.
More

It is monitored whether the previous rise in the number of impacted journals in nursing still continues, as observed in several previous years, which exceeded considerably based on percentage evaluations the rising number of impacted journals in other medical fields. The number of national non-impacted review journals on nursing is examined, which has been very small until present, and which is related to inclusion of journals in the List of National Review Journals issued by the consulting body of the government – the Council for Research, Development and Innovation. Hide
tlacitka tlacitko POMŮCKY PRO VÝUKU LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY U NÁS A VE SVĚTĚ
Štěpán Svačina
  cz

ANOTACE:
Lékařská informatika je pod různými názvy vyučována na univerzitách od 60. let minulého století. Některé tradiční učebnice jak u nás (Wunsch či později Kasal) i ve světě (Van Bemmel) málo stárnou. U nás vychází ročně 1–2 učebnice věnované lékařské informatice obecné a ve světě vzniká takových knih jen několik desítek ročně.
Více

Více je knih specializovaných obvykle nepoužitelných pedagogicky. Relativně nejvhodnější výukové podklady k lékařské informatice přinášejí internetové zdroje např. tzv wikibooks. Skrýt
  eng

AIDS USED IN MEDICAL INFORMATION SCIENCE COURSES BOTH ON THE NATIONAL LEVEL AND WORLDWIDE:
Medical information science has been taught at universities, although under various names, from the 60ies of the past century. Some traditional textbooks, both national (Wunsch, or Kasal later) and worldwide (Van Bemmel), tend to age rather slowly. About 1-2 textbooks on medical general information science are published in our country annually, and only a few dozens a year worldwide.
More

The number of specialized books is higher, although usually not usable for pedagogical purposes. Relatively most suitable teaching materials on medical information sciences are brought by Internet resources, such as the so called wikibooks. Hide
tlacitka tlacitko VÝPOČTY NA GRAFICKÝCH PROCESORECH, ŘEŠENÍ PARCIÁLNÍCH DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC
Jan Šilar, Martin Vavrek, Tomáš Kulhánek, Pavol Privitzer, Jiří Kofránek, Tomáš Kroček, Martin Tribula
  cz

ÚVOD:
Výpočetní výkon grafického procesoru (dále jen GPU – graphic processing unit) v současných osobních počítačích často výrazně převyšuje výkon procesoru CPU. Na trhu jsou ještě výkonnější GPU specializovaná na intenzivní výpočty. GPU se skládá z desítek až stovek výpočetních jader.
Více

Předpokladem využití výpočetního výkonu je vhodná paralelizace řešené úlohy. Zrychlení výpočtu, kterého je možné dosáhnout použitím GPU se značně liší v závislosti na řešené úloze. U některých úloh lze dosáhnout až stonásobného zrychlení. Na druhou stranu je mnoho úloh, které nelze vůbec paralelizovat a jejich výpočet na GPU by vedl naopak ke zpomalení. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti použití GPU pro obecné výpočty, přiblížit architekturu GPU a programování na platformě CUDA. Použití GPU je demonstrováno na konkrétní aplikaci. Pro názornost je mnoho detailů vynecháno nebo zjednodušeno. Cílem není naučit čtenáře programovat v CUDA. Detailní popis GPU a CUDA je například v [1,2].Skrýt
  eng

COMPUTATIONS DONE USING GRAPHICS PROCESSORS AND SOLUTIONS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS:
These tasks often exceed CPU processor performance considerably. Even more powerful GPUs are available on the market, specialized in intensive computations. GPU consists of tens up to hundreds of computational cores.
More

Use of the computational power requires suitable parallelization of the task to be solved. Acceleration of the computation that can be accomplished using a GPU differs considerably based on the task being solved. Up to hundredfold acceleration can be achieved in some tasks. On the other hand, many tasks cannot be parallelized at all and their computation using a GPU would actually slow them down. This contribution is aimed at showing the potential of GPUs for general computations, at providing a more detailed view of GPU architecture and of programming on the CUDA platform. GPU use is demonstrated using a specific application. Many details are omitted or simplified in order to provide a better illustration. The contribution does not seek to teach the reader how to program in CUDA. Detailed description of GPU and CUDA can be found e.g. in [1,2].
Hide
tlacitka tlacitko LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY V SOUČASNÉM PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Milan Špála
  cz

ANOTACE:
Od počátku 19. století objevují se ve vědeckých a univerzitních institucích knihovnická zařízení také pod označením „Oddělení knihovních věd“ V polovině 20. století se pak v knihovnickém světě začíná objevovat stále častěji označení „knihovní a informační vědy“ (library and information science – LIS). A to zvláště v oblasti specializovaných resp. vědeckých knihoven s cílem odlišit je od obvyklých knihoven veřejných.
Více

Stále častěji se vedle ukládání a vyhledávání dokumentů hovoří i o jejich transferu. Spolu s tím čím dál tím více dochází v knihovnictví k automatizaci postupů, zvláště v oblasti knihovních a bibliografických služeb. A do toho vstupuje digitalizace informačních pramenů a služeb a objevují se první bibliografické databáze (např. MEDLINE).
K vyhledávání pramenů a jejich třídění je možno díky digitalizaci využívat nejrůznější deskriptory a vyvrcholením je možnost přístupu k dokumentům a jejích transferu on-line. Matematická teorie komunikace umožňuje postupně i měření informací. Tento rozvoj informačních technologií, zvláště ve vyhledávání podle pojmů, však dospěl zřejmě k okamžiku, kdy je třeba přejít do oblasti znalostní a používat sociokognitivní přístupy. Při historickém posuzování významu a funkce knihoven, jako jednoho z reprezentantů paměťových institucí, při využívání lidských znalostí je možné ve vývoji lidstva rozlišit tři periody: vznik řeči před zhruba 100 000 lety, vznik písma před 10 000 lety a vznik tisku v posledním tisíciletí. Ve vědeckém světě od 16. století pak začaly vznikat první časopisy a učené společností. A od té doby do počátku 20. století se mezinárodně i mezioborově zkodifikovaly při publikování vědeckých výsledků jejich styl, etika a polygrafická technologie. Tento stav projevující se důvěryhodností, objektivitou a srozumitelností zjištěných nových dat a znalostí v podstatě dodnes přetrvává a v renomovaných zdrojích je respektován.
V poslední době lze však pozorovat, nejen ve vědě, ale i v právnické, správní i politické oblasti, porušování základních pravidel korektního publikačního chování. Protože se to odehrává v globální informační společnosti nacházíme toto rozvolnění korektních zvyklostí celosvětově. Odtud ony plagiátorské aféry, počínaje univerzitami, ale zasahující i do vládních kruhů, kdekoliv se tam působící osoby setkávají s povinností publikovat a nedostává se jim vedle vlastní kompetence patřičného vedení nebo kontroly. (Jako doklad tohoto fenoménu explicitně je připojeni odkaz na následující recentní monografii: Mintz, Anne P., ed. Web of Deceit: Misinformation and Manipulation in the Age of Social Media. Medford, NJ, CyberAge Books, 2012). Nepochybně s postupem vývoje technologií, zvláště s eventuálním přechodem do sociokognitivní periody lidské komunikace, dojde za součinnosti s knihovníky a informačními pracovníky ke korekci tohoto disekvilibria.
Na závěr přehledové přednášky budou zmíněny ukázky ze změn současné knihovnické práce při implementaci nových informačních a komunikačních technologii. Zároveň bude pro účastníky konference MEDSOFT 2012, kteří nemají ze své práce větší osobní zkušenosti s tím sektorem knihoven, připojen  přehled aktuální organizace a stavu lékařských knihoven v České republice jak jej připravily vedoucí pracovnice Národní lékařské knihovny v Praze: ředitelka PhDr. H. Bouzková a její náměstkyně pro informační služby.PhDr. E. Lesenková PhD. Skrýt
  eng

MEDICAL LIBRARIES IN THE PRESENT ENVIRONMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES:
Library facilities named also “Library Science Departments“ can be found at scientific and university institutions since the beginning of the 19th century. In the middle of the 20th century, the term “Library and Information Sciences – LIS“ started to appear in the librarian world ever more often. This applies particularly to the area of specialized or scientific libraries, respectively, with the aim to differentiate such libraries from common public ones.
More

Besides storage and searches for documents, documents transfers have been mentioned ever more often. This trend has been accompanied by increasing automation of procedures in librarianship, especially in the area of library and bibliographic services, with the recent addition of digitization of information resources and services and with the emergence of the first bibliographic databases (e.g. MEDLINE).
Thanks to digitization, various descriptors can be used to search for and sort resources, culminating in the possibility of accessing the documents and transferring them online. In addition, the mathematical theory of communication gradually supports information measurement. However, this development of information technologies, particularly in terms of searches based on concepts, seems to have achieved a point where the knowledge area should be passed to and sociocognitive approaches should be used. Undertaking historical assessment of the importance and function of libraries as one of the representatives of memory institutions in the use of human knowledge, three periods can be distinguished in the history of human development: Speech origination about 100,000 years ago; origination of writing about 10,000 years ago; and the invention of printing in the last millennium. The first journals and scholarly societies started to emerge in the scientific world from the 16th century. Since then, their styles, ethics and polygraphic technologies were codified both on the international interdisciplinary levels until the beginning of the 20th century. In principle, this status manifested through the trustworthiness, objectivity and comprehensibility of newly found data and knowledge has persisted until today and has been respected in renowned resources. However, violation of fundamental rules of correct publication behaviour can be seen recently, not only in science, but also in the field of the law, administration and politics. Given that this process is occurring in the global information society, this loosening of correct customs can be found worldwide. Hence all those plagiarism affairs starting from universities but reaching also the government levels wherever the persons engaged are faced with the duty to publish and besides their own competences, they lack appropriate guidance or control. (To provide explicit evidence of this phenomenon, reference to the following recent monograph is added: Mintz, Anne P., ed. Web of Deceit: Misinformation and Manipulation in the Age of Social Media. Medford, NJ, CyberAge Books, 2012). It is beyond doubt that this disequilibrium will be corrected in the course of continued technological development, particularly of any possible transfer to the sociocognitive period of human communication, and in collaboration with librarians and information personnel.
Illustrations of the changes of current librarian work as part of implementation of new information and communication technologies will be mentioned at the and of the lecture. At the same time, a summary of current organizations and of the situation of medical libraries in the Czech Republic will be added, as prepared by managers of the National Medical Library in Prague: PhDr. H. Bouzková, director, and PhDr. E. Lesenková, director deputy for information science, intended for those MEDSOFT 2012 conference participants with no deeper personal experience with this sector of libraries given the nature of their work. Hide
tlacitka tlacitko OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU
Miloslav Špunda
  cz

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá problematikou duševního vlastnictví ve vědecko-výzkumných projektech se speciálním zaměřením na projekty EU. Probírá charakteristiku a typy projektů, předmět duševního vlastnictví obecně a formální možnosti jeho ochrany. Je probírána problematika duševního vlastnictví při řešení projektů a ochrana duševního vlastnictví v projektech.

  eng

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN EU PROJECTS:
The contribution discusses the issues of intellectual property in scientific-research projects, focusing particularly on EU projects. It describes the characteristics and types of projects, the subject-matter of intellectual property in general, and formal options of its protection. The issues of intellectual property in respect to project implementation are discussed, as well as intellectual property protection in projects.

tlacitka tlacitko PRO KOHO JE „SPES“ NADĚJÍ?
Olga Štěpánková, Novák Daniel, Uller Miroslav, Novák Petr, Mráz Miloš, Haluzík Martin
  cz

ANOTACE:
Projekt SPES (Supporting Patients through E-service Solutions, 2011 – 2013) staví na praktických zkušenostech získaných v rámci projektu OLDES a snaží se zobecnit jeho metodiku tak, aby výsledný systém byl aplikovatelný pro různé typy klientů domácí péče.
Více

Vývoj a testování navržené koncepce e-handicap je tématem čtyř pilotních studií, z nichž jedna je věnována podpoře sociálně vyloučených seniorů (Košice) a zbylé tři skupiny mají zřejmý telemedicínský charakter:
Italská Ferrara se zaměří na pacienty s chronickými dýchacími chorobami, především na ty, kteří potřebují neinvazivní podporu ventilace a kyslíkovou terapii. Ve Vídni, se budou věnovat pacientům s demencí, pro které jsou navrhovány a testovány nejen programy na podporu a trénink paměti, ale i systém lokalizace ztracených osob v budovách a současně v otevřeném prostoru. Důraz je kladen na uživatel sky příjemné prostředí, které uvažovaní klienti budou schopni využívat. V Boskovicích na Moravě má systém sloužit imobilním pacientům, kterým nejen zpřístupní služby v oblasti e-health, ale současně nabídne možnost ověřovat v běžném denním provozu, jak jsou pro ně skutečně užitečné různé aktuálně dostupné technické pomůcky, např. senzory identifikace nebezpečných sklonů, místní dálkové ovládání domácnosti (zapnutí / vypnutí domácích spotřebičů, oken a dveří, atd.) nebo identifikační náramky pro dezorientované osoby.
Příspěvek nejprve představí projekty OLDES i SPES, shrne dosud získané zkušenosti a zmíní se o aktuálním stavu řešení projektu SPES. V závěru se pokusí upozornit na problémy, které bude třeba řešit, aby systémy podobného charakteru mohly být dlouhodobě v činnosti a skutečně se tak do budoucna stát velkou nadějí pro zlepšení kvality života seniorů, nemocných i těch, kteří o ně pečují. Skrýt
  eng

“SPES“ AS A HOPE FOR WHOM?:
The SPES project (Supporting Patients through E-service Solutions, 2011-2013) is built on practical experience gained in the OLDES project; SPES seeks to generalize its methodology to obtain a resulting system applicable to various types of home care clients.
More

The development and testing of the designed e-handicap concept is a topic of 4 pilot studies where one is focused on the support of socially excluded seniors (Košice) and the other 3 ones shows an apparent telemedical nature:
Ferrara in Italy will focus on patients with chronic respiratory diseases, particularly those where noninvasive ventilation support and oxygen therapy is needed. Patients with dementia will be studied in Vienna, form whom not only programs to support and train the memory are designed and tested, but also a localization system of lost persons in buildings and also in the open area. An emphasis is laid on obtaining a user-friendly environment to be used by the contemplated clients. At Boskovice in Moravia, the system should provide services to immobile patients by not only making accessible e-health services, but at the same time, by offering a possibility to verify during common daily operation how various currently available technical aids are actually useful for them, such as identification sensors of hazardous slopes, local remote control for the household (used to switch on and off domestic appliances, for windows and doors, etc.), or identification wrist bands for disoriented persons.
First, the contribution will present both projects OLDES and SPES, summarize currently available experience, and mention the current situation of SPES project implementation. In conclusion, the contribution will seek to point out problems that will have to be resolved so that systems of similar nature can stay in operation in the long term, thus actually becoming a high hope in the future for improvement of the quality of life of seniors, patients and their carers.
Hide
tlacitka tlacitko TVORBA 3D VÝUKOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ TECHNOLOGIE MICROSOFT SILVERLIGHT
Martin Tribula, Martin Vavrek, Michal Otčenášek
  cz

ABSTRAKT:
V dnešním moderním světě je virtuální realita považovaná za rozvíjející se odvětví informatiky. Jednou z forem virtuální reality jsou 3D aplikace. Je to vizuálně specifická forma zobrazení, která dává možnost nového náhledu na přenos informačního spektra v podobě 3D modelu.
Zpřesňuje a doplňuje obrazovou podobu, která by u 2d zobrazení zůstala pouze na intuitivní bázi.
Více

Technologie Microsoft Silverlight v poslední verzi (5.0) obsahuje knihovny herního enginu XNA, která umožňuje tvorbu 3D aplikací. Tyto aplikace mohou být spustitelné ve webovém prohlížeči. Naše skupina se zabývá tvorbou výukových aplikací v tomto prostředí. Jedním z výsledků naší práce je výuková aplikace zobrazující 3D model pánve. Aplikace umožňuje interaktivně manipulovat s tímto modelem a je doplněná o teoretický výklad problematiky. V podobě zábavně vzdělávací formy umožňuje nový přístup k e-learningové výuce. Aplikace bude zveřejněna jako část online atlasu fyziologie a patofyziologie [1], který je vytvářen naší laboratoří a je dostupný na portálu www.physiome.cz. Skrýt
  eng

DESIGN OF 3D TEACHING APPLICATIONS USING MICROSOFT SILVERLIGHT TECHNOLOGY:
In the today’s modern world, virtual reality is considered as a developing segment of information science. 3D applications represent one of the forms of virtual reality. They are a visually specific form of imaging, offering a new view of the information spectrum transfer as a 3D model.
The model increases the accuracy and complements the form of the image, which would have to remain intuitive in 2D imaging.
More

The most recent version (5.0) of Microsoft Silverlight includes libraries of the XNA game engine that supports the creation of 3D applications. These applications can be executable in a web browser. Our group has been engaged in the design of teaching applications in this environment. The teaching application showing a 3D model of the pelvis is one of the results of our work. The application supports interactive handling of the model, and it is completed with theoretical explanation of the issue. Taking the form of an entertaining educational form, the application allows for adopting a new approach to e-learning education. The application will be published as part of an online atlas of physiology and pathophysiology [1], currently being developed by our laboratory; the atlas is available at www.physiome.cz. Hide

 

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10

ISBN 978-80-904326-5-9 

ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISBN 978-80-86742-35-9
ISSN 1803-8115

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Veronika Sýkorová, DiS;
BcA. Stanislava Karbušická, DiS.

bez jazykové a redakční úpravy