medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBSAH
tlacitka tlacitko REGRESNÍ MODEL PRO PREDIKCI BUDOUCÍCH POČTŮ POJIŠTĚNCŮ VZP ČR
Jaromír Běláček
  cz

ANOTACE:
V příspěvku [1] byl představen tzv. mechanizmový model pro predikci budoucích počtů pojištěnců VZP ČR, založený na aditivních dopočtech extrapolovaných kvartálních přeregistračních sald (mezi zdravotními pojišťovnami) a multiplikativních korekturách vzhledem k aktualizovaným variantám demografické projekce ČSÚ (z r. 2013)....
Více

V tomto příspěvku bude popsán regresní model, který odhaduje regresní parametry metodou nejmenších čtverců v zobecněném lineárním modelu, kde váhy retrospektivních pozorování jsou přímo úměrné exponenciálně klesajícím diskontním faktorům (koeficientům α) jako u exponenciálního vyhlazování (běžné pro jednodušší polynomiální modely). Nově představený model rozšiřuje původní mechanizmový o čtyři optimalizované nezávisle proměnné (přeregistrační a demo proměnnou, a dále o formální absolutní a lineární člen, poslední dva kumulativně překvalifikované na lineární a kvadratický). Kalibrace modelu (volba diskontu α) byla provedena zvlášť pro každou z 18ti pětiletých věkových skupin na základě maximalizace nelineárního průběhu procenta rozptylu vysvětlovaného modelem. Vizuální porovnávání výsledků predikce pro tři varianty možného vývoje přeregistrací pojištěnců je operacionalizováno v rámci uživatelské aplikace v prostředí MS Excel. Diskontovaný regresní model umožňuje jednodušší rozpočet extrapolovaných variant predikce pro systém všech 14ti krajů ČR do r. 2032. Vzhledem k rychle se měnící dynamice počtu pojištěnců ve stávajícím období je ale zapotřebí nastavení parametrů regresního modelu rok od roku operativně přepočítávat.

Klíčová slova: odvozené demografické projekce, zobecněné lineární modely, exponenciální vyrovnávání, koeficient determinace, odhad metodou nejmenších čtverců

Skrýt

tlacitka tlacitko PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO KNIHOVNÍKA V ČR VE VZTAHU K POTŘEBÁM JEHO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Helena Bouzková
  cz

ANOTACE:

Celoživotní vzdělávání zdravotnických (lékařských) knihovníků v návaznosti na Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků v ČR je procesem, který umožní dosažení potřebné kvalifikace (odborné znalosti a dovednosti, obecné dovednosti a měkké kompetence) pro vykonávání této odpovědné a náročné profese...


Více

Analýza potřeb celoživotního vzdělávání knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví byla provedena sociologickým kvantitativním výzkumem formou dotazníkového šetření ve zdravotnických informačních institucích ČR. Výstup je podkladem pro zpracování konceptu celoživotního profesního vzdělávacího programu pracovníků zdravotnických knihoven.

Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, knihovnicko-informační služby, lékařské knihovny, lékařský knihovník, zdravotnický knihovník – kompetence

Skrýt

tlacitka tlacitko E-LEARNINGOVÝ SYSTÉM MOODLE V LÉKAŘSKÉ VÝUCE – MOŽNOSTI, ZKUŠENOSTI A PERSPEKTIVY
Jitka Feberová
  cz

ANOTACE:
Článek se zabývá využitím technologie LMS (Learning Management System) Moodle v lékařské výuce. Shrnuje zkušenosti s nasazením systému v rámci spolupráce MEFANET (Medical Faculties Network) a s výukou v systému na lékařských fakultách UK. Nastiňuje možnosti dalšího rozvoje využití tohoto systému.
Více

Klíčová slova:  

Skrýt

tlacitka tlacitko METODY ANALÝZY VELKÝCH DAT
Jan Hendl
  cz

ANOTACE:
Analýza velkých dat souvisí s ukládáním dat do cloudových úložišť a snahou je využít. Velká data se charakterizují třemi vlastnostmi 3V: objem (volume), různorodost (variety), rychlost změn (velocity)...
Více

Ukládat a organizovat se mohou před zpracováním v platfomách jako Hadoop a Mapreduce. Analýza těchto dat je procesem zkoumání s cílem získat vhodné znalosti, jejichž typ je vázán na aplikační oblast. Uvažujeme analýzu textů, zvuků a obrazů a kvantitativních strukturovaných údajů. Popisujeme několik tříd metod pro analýzu velkých dat. Věnujeme se dvěma softwarovým systémům pro dolování znalostí a analýzu velkých dat (Weka, Rapidminer).

Klíčová slova: big data, analýza dat, znalosti

Skrýt

tlacitka tlacitko NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL – WEBOVÉ STRÁNKY HODNOTÍCÍ KVALITU INFORMACÍ
Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Simona Hájková, Lubomír Štěpánek
  cz

ANOTACE:
Národní zdravotnický informační portál (NZIP) bude obsahovat kromě objektivního popisu jednotlivých zdravotnických témat i webové stránky s vyhodnocením oblastí, kde se pacient potřebuje orientovat v otázkách, na které chybí odpověď nebo o nich může nacházet nevěrohodné informace...
Více

Problematická je především aktuální úroveň webových stránek zdravotnických zařízení, která je velice rozdílná. Řada jejich tvůrců nerespektuje základní pravidla pro jejich tvorbu a výsledkem jsou závažné nedostatky z hlediska informování pacientů. Pro tuto oblast byl vytvořen v rámci KSRZIS portál Rankmed, pravidelně hodnotící stránky jednotlivých zařízení z hlediska jejich kvality, v podobě zveřejňování jejich pořadí v regionech. Publikace nedostatků je pak přímým prostředkem k nápravě situace. Dalším problémem je oblast alternativní medicíny, kde je pro pacienta často velmi obtížné rozlišit problematické léčebné metody od těch, jež mu mohou pomoci. Na internetu totiž často nachází především komerčně motivované, zkreslené údaje. Pro tuto oblast byl navržen portál Altmed, obsahující kvalifikované názory odborníků na jednotlivé metody alternativní medicíny.

Klíčová slova: kvalita webových stránek, zdravotnické portály, informace pro veřejnost

Skrýt

tlacitka tlacitko MODELOVÁNÍ PROCESŮ E-PRESKRIPCE
Jiří kofránek, Jiří Berger, Petr Štěpánek, Filip Vrubel, Adam Vojtěch
  cz

ANOTACE:
Autoři popisují zkušenosti s využitím procesního modelování při přípravě legislativy elektronické preskripce a pacientského lékového záznamu. Model procesní architektury ve formě grafického schématu se díky své bezespornosti, přesnosti a srozumitelnosti rychle stal vhodnou komunikační platformou a nástrojem dorozumění mezi různými zainteresovanými subjekty...
Více

Ukázalo se, že proces přípravy legislativy je s využitím procesního modelování výrazně jednodušší, zkracuje délku přípravy legislativní normy, snižuje riziko vzniku nedorozumnění, nepřesností a chyb.

Klíčová slova: eHealth, e-preskripce, architektura informačních systémů, procesní modelování

Skrýt

tlacitka tlacitko PŘEHLED ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ČR
Matěj Karolyi, Martin Komenda
  cz

ANOTACE:
Ve zdravotnictví podobně jako v jiných oborech a zájmech dnešní společnosti neustále roste objem generovaných a ukládaných dat. Moderní přístup v podobě snahy digitalizovat veškeré záznamy se pozitivně promítá v následné možnosti dostupná data dále zpracovávat a analyzovat. Nedílnou součástí celého procesu analýzy dat je příprava souhrnných reportů, které čtenáři snadno a srozumitelně poskytnou klíčové závěry plynoucí z dané datové sady. Přístupů, jak lze vizualizovat výsledky statistického rozboru je celá řada...
Více

V dnešní době je uživateli nejvíce preferovaná online forma, která umožňuje veškeré informace najít v pohodlí domova prostřednictvím Internetu během několika minut. Stěžejní jsou z tohoto pohledu dva aspekty: správnost nalezené informace a její formát. Při kontinuálně narůstajícím objemu dat zveřejňovaných na Internetu je garance správnosti samotného obsahu naprosto klíčová a to obzvláště v oblasti zdravotnictví. Při letmém hledání napříč webovými portály je zřejmé, že zdaleka ne všechny zdroje lze považovat za důvěryhodné, ačkoli je internetové vyhledávače nabízí mezi prvními výsledky na zadaný dotaz. Druhým důležitým aspektem je způsob, jakým je potřebná informace čtenáři zprostředkována. Je jasné, že široké spektrum výstupů jako jsou kupříkladu edukační metodiky, souhrnné reporty, závěrečné zprávy nebo hloubkové analýzy vyžadují odlišnou cestu, kterou budou na Internetu prezentovány. Cílem tohoto příspěvku je vytvořit přehled existujících webových portálů poskytujících informace ze zdravotnictví v České republice pod hlavičkou státních, akademických či komerčních institucí. Pozornost při přípravě tohoto přehledu byla primárně kladena právě na garanci a důvěryhodnost zveřejňovaných informací společně s cílovou skupinou, typem samotných dat (statická a interaktivní forma, otevřená data), přístupnost a optimalizaci pro mobilní zařízení. Vybrané portály zastřešené Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR budou spolu se svými inovativními funkcemi v příspěvku rozebrány podrobněji.

Klíčová slova: online informace, zdravotnictví, rešerše, webový portál, interaktivní vizualizace dat

Skrýt

tlacitka tlacitko KURZ KÓDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB – REFERENČNÍ KÓDOVÁNÍ V SYSTÉMU CZ-DRG
Petra Králová, Dana Krejčová, Irena Rubešová, Miroslav Zvolský
  cz

ANOTACE:
ÚZIS ČR ve spolupráci s IPVZ zahájil v říjnu 2018 odborné vzdělávání kodérů pro nově vyvíjený systém CZ-DRG. Třídenní kurz realizovaný pod záštitou ministra zdravotnictví má za cíl zajistit vzdělávání pracovníků v dané problematice tak, aby byli plně seznámeni s novým klasifikačním systémem CZ-DRG a správným použitím jeho metodických materiálů k aplikaci výstupů projektu do praxe...
Více

Očekávaným výsledkem realizovaného kurzu je zvýšení dostupných kapacit profesionálů v tomto oboru a předpokládané zlepšení kvality dat produkovaných ve zdravotnictví (vykazování pro administrativní a statistické účely, systémy úhrad, business inteligence, data mining a manažerské rozhodování, věda a výzkum).

Klíčová slova: CZ-DRG, kurz, vzdělávání, kodér

Skrýt

tlacitka tlacitko VÝZNAM A NÁROKY STRUKTURNÍ BIOLOGIE PRO VÝZKUM FUNGOVÁNÍ PROCESŮ V LIDSKÉM TĚLE A OBJEVOVÁNÍ LÉČIV
Tomáš Kulhánek
  cz

ANOTACE:
Strukturní biologie se zabývá molekulární strukturou hlavně nukleových kyselin a proteinů a vlivu různých konformací na fyzikálně chemické vlastnosti. Rychlost a množství popsaných struktur je daleko za odhadovaným množstvím proteinů vyskytujících se v živých organismech a nové metody kombinují různé biofyzikální postupy...
Více

Příspěvek shrnuje nároky a výzvy různých metod strukturní biologie na IT infrastrukturu a možnosti souvisejícího výzkumu jako je fyziologie člověka a objevování léku. Na příkladu vlastní zkušenosti z projektu pro tzv. integrativní strukturní biologii, jsou vyčteny metody pro sdílení výpočetních metod, dat, autentizaci, autorizaci a podpory řízení procesu experimentu pro jeho účastníky.

Klíčová slova:  

Skrýt

tlacitka tlacitko VYUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH KNIHOVNÍKŮ
Lesenková Eva, Mašková Klára
  cz

ANOTACE:
V příspěvku autorky sdělují poznatky s vybranými technologickými nástroji pro vzdělávání, které jsou užívané v posledních pěti letech při neformálním vzdělávání zdravotnických knihovníků v Národní lékařské knihovně. Cílem sdělení je představit stručný přehled vzdělávacích aktivit NLK, především e-learningových kurzů, ve kterých byly aplikovány nové technologie vzdělávání, zejména on-line tutoriály a uvést zjištění vyplývající z hodnocení posluchačů...
Více


Klíčová slova: technologie ve vzdělávání, celoživotní vzdělávání knihovníků, digitální vzdělávání, on-line vzdělávání

Skrýt

tlacitka tlacitko TECHNOLOGICKÉ NÁSTROJE A POSTUPY PRO VYTVÁŘENÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ
Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Eva Lesenková, Helena Bouzková
  cz

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna (NLK) vytváří a zpřístupňuje řadu informačních zdrojů (vlastních i licencovaných), které jsou využívány nejen uživateli knihovny, ale i ostatními oborovými i jinými knihovnami a širokou veřejností...
Více

Informační zdroje jsou v NLK vytvářeny a zpřístupňovány v různých softwarových systémech, a to jak komerčních, tak open-source i vlastních produktech. Uživatelé mají možnost přístupu k informačním zdrojům a službám NLK prostřednictvím 4 základních portálů: Medvik, Summon, Digitální knihovna NLK a MedLike. V roce 2018 byla v NLK vyvinuta vlastní webová aplikace pro překlad amerického tezauru Medical Subject Headings. V roce 2019 byla vyvinuta webová aplikace pro administraci portálu MedLike. V roce 2018 zprostředkovala registrovaným uživatelům nový přístup do kolekcí e-knih, a to na platformách Thieme E-Book Library a BookPort. Informační zdroje NLK jsou integrovány do portálů Knihovny.cz, Obalkyknih. cz, NÚŠL, Česká digitální knihovna, Manuscriptorium, UMLS, souborný katalog Caslin, Národní personální a korporativní autority.

Klíčová slova: knihovny, knihovnické a informační služby, ukládání a vyhledávání informací, lékařské knihovny, knihovnické technické služby, software, on-line systémy

Skrýt

tlacitka tlacitko MODELOVÁNÍ TĚLESNÝCH TEKUTIN V JAZYKU MODELICA
Marek Mateják, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Po zkušenostech s modelováním velkých systémů lidské fyziologie jsme navrhli způsob jak propojit modelování hydrauliky kapalin se standardními komponenty jazyka Modelica. V Modelica Standard Library (MSL) je hydraulická „fluid doména“ poměrně dobře rozpracována v komponentech Modelica. Fluid i Modelica.Media...
Více

Naše propojení spočívá v definování kompatibilních knihovních balíčků pro definování tělesných tekutin jako alternativních médií a zároveň v definování konverzí mezi našimi konektory a tím pádem i se všemi komponenty v knihovnách Chemical a Physiolibrary. Vzniká tak plně modulární přístup, kde je možné navzájem kombinovat média i různé komponenty z našich i ze standardních knihoven jazyka Modelica. Tímto způsobem je pak možné reprezentovat i složité modely, které detailně integrují chemickou, buněčnou, tkáňovou i systémovou úroveň.

Klíčová slova: Integrativní fyziologické systémy, matematické modelování, tělní tekutiny, Modelica, Standard Modelica Library, Physiolibrary, Chemical

Skrýt

tlacitka tlacitko IHE PROFILY
Marek Mateják, Libor Seidl, Karel Zvára
  cz

ANOTACE:
Standardizace e-Health dovoluje propojit různé softwarové i hardwarové řešení pro ukládání, zpracování a sdílení zdravotních informací i mimo rámec jednoho informačního systému. Mezinárodní společné úsilí zdravotnických pracovníků i odborníků ze zdravotnické informatiky přináší optimální a ověřené postupy, které by měli usnadnit implementaci e-Health tak, aby v konečném důsledku usnadnili i práci pracovníků ve zdravotnictví...
Více

Specifikování mezinárodních formátů dat již dospělo do obecně použitelných datamodelů jako HL7 FHIR, které umožňují strukturovaně reprezentovat i data v národních standardech – např. DASTA. IHE profily na tuto cestu přímo navazují a představují tak jednotlivé specifikace, které definují optimální způsoby, jak tyto data zabezpečit, sdílet, oživit a jak s nimi bezbolestně a efektivně nakládat bez zbytečných dalších režií.

Klíčová slova:  

Skrýt

tlacitka tlacitko TECHNOLOGIE TVORBY WEBOVÝCH SIMULÁTORŮ
David Polák, Filip Ježek, Jan Šilar, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Vytvořili jsme novou technologii tvorby webových simulátorů BodyLight.js, která kombinuje moderní internetové technologie (JavaScript, ECMA6, HTML5, WebAssembly), moderní na rovnicích založený modelovací jazyk (Modelica), nové standardizované rozhraní simulačních modelů (Functional Mock-up Interface, verze 2), simulační runtime běžící v prohlížeči, využívají technologii WebAssembly a grafické vizualizace, vytvářené pomocí Adobe Animate...
Více

Na tvorbu finální aplikace jsme napsali nástroj nazvaný Composer, který umožňuje vizuální tvorbu webových stránek, propojení interaktivních animací a ovládacích prvků (posuvníků, tlačítek a přepínačů) se simulačním modelem do výsledné výukové aplikace. Simulátor je realizován jako interaktivní graf či obrázek propojený se simulačním modelem v pozadí. Výsledkem je webová aplikace s interaktivními simulátory spustitelnými přímo v internetovém prohlížeči.

Klíčová slova: Internet, simulace, výuka, webové simulátory

Skrýt

tlacitka tlacitko E-HEALTH A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Miroslav Přádka
  cz

ANOTACE:
V dynamicky se měnících podmínkách českého zdravotnictví musejí poskytovatelé zdravotní péče průběžně reagovat na změnu podmínek způsobem, který jim umožní jednak obhájit jejich stávající tržní pozici a jednak také využít v konkurenčním prostředí individuálních výhod směrem k posilování této pozice do budoucna...
Více

Zvyšování konkurenceschopnosti poskytovatelů zdravotní péče nelze odvozovat pouze od optimalizace struktury podniku, personálního a technického vybavení, nebo úhradových mechanizmů. Příspěvek se zabývá rolí e-Health včetně možných dopadů do zvyšování konkurenceschopnosti poskytovatelů zdravotní péče v prostředí rámcově vymezeném Národní strategií elektronického zdravotnictví (NSEZ).

Klíčová slova: e-Health, zdravotní péče, poskytovatel, konkurenceschopnost

Skrýt

tlacitka tlacitko DATABÁZE VIRTUÁLNÍ MIKROSKOPIE U CYTOLOGICKÝCH A HISTOLOGICKÝCH NÁLEZŮ – MOŽNOSTI A LIMITY
Miroslav Přádka, Jaroslava Chyliková, Jana Vaculová
  cz

ANOTACE:
Příspěvek se zaměřuje na vybrané principy digitalizace obrazů zpracovaného diagnostického materiálu se zohledněním laboratorního procesu přípravy preparátů. Reflektuje vývoj the-state-of-the-art za období let 2002–2018...
Více

  Klíčová slova: databáze, virtuální mikroskopie, digitalizace, diagnostický vzorek, workflow

Skrýt

tlacitka tlacitko KLASIFIKACE HOSPITALIZAČNÍCH PROCEDUR – WEBOVÁ APLIKACE K EXTERNÍ OPONENTUŘE
Irena Rubešová, Petr Panoška, Kristýna Matušková, Jitka Vašková, Eva Vaisová, Pavlína Vyhnanovská, Miroslav Zvolský
  cz

ANOTACE:
ÚZIS ČR v rámci projektu DRG Restart od srpna 2015 vyvíjí novou klasifikaci zdravotnických intervencí – Klasifikaci hospitalizačních procedur (KHP). Dílčím cílem projektu je vytvořit moderní klasifikaci procedur, která standardizovaně a detailně popíše péči poskytovanou v současné době v nemocnicích akutní lůžkové péče v ČR...
Více

Po pilotním testování KHP v 5 referenčních nemocnicích se projekt posunul do fáze široké externí oponentury. Pro tyto účely byla vyvinuta webová aplikace, která má sloužit jednak k vyhledávání odpovídajících procedur a dále k odborné recenzi zástupci jednotlivých lékařských společností. Struktura klasifikace je v aplikaci představena podle klinického kontextu, který je srozumitelný pro zdravotnické pracovníky a nabízí komplexní pohled. Druhým typem klasifikačního stromu je členění číselníkové, které více osvětlí princip, podle kterého byla KHP vytvořena. Samozřejmou součástí aplikace je fulltextové vyhledávání, které může být zpřesněno nastavením filtrů ve všech číselníkových dimenzích.

Klíčová slova: klinická klasifikace, DRG restart, klasifikace hospitalizačních procedur, webová aplikace

Skrýt

tlacitka tlacitko HORIZON EUROPE A PERSPEKTIVA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU
Miloslav Špunda
  cz

ANOTACE:
Příspěvek seznamuje s návrhem 9. rámcového programu Horizon Europe, který je pokračující etapou rámcových programů EU. Horizont Europe navazuje na 8. RP Horizont 2020, jehož zaměření pozměňuje a přizpůsobuje současným podmínkám rozvoje VaVaI. Je zaměřen na výzkum a inovace, spojuje stávající prostředky Unie určené pro tuto oblast. Vytváří také jednotný soubor pravidel pro účast a šíření výsledků realizovaných projektů...
Více

  Klíčová slova: Horizont Europe, rámcové programy EU, výzkum a inovace, společenské výzvy, malé a střední podniky, evropský výzkumný prostor

Skrýt

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10

ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISBN 978-80-86742-46-5
ISBN 978-80-906752-0-9
ISSN 1803-8115

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Bc. Veronika Sýkorová, DiS;
Klára Ulčová, DiS;
Martin Brož, DiS;

bez jazykové a redakční úpravy