medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBSAH
tlacitka tlacitko TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ STŘEDOŠKOLSKÉ FYZIKY U STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ LÉKAŘSKÝCH FAKULT V ČR – PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODIKY ANALÝZY VÝSLEDKŮ
Jaromír Běláček, Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Hana Sochorová
  cz

ANOTACE:
Pedagogičtí pracovníci  biofyzikálních ústavů lékařských fakult v ČR organizují již ve druhém školním roce prezenční anketu/testování znalostí středoškolské  fyziky u studentů 1. ročníků. Cílem testu je zmapovat souhrnné i specifické znalosti studentů v rámci 8 tématických oblastí (Optika, Elektřina, Teplo, Akustika, Radioaktivita, Magnetismus, Tlak a Fyzikální veličiny)...
Více

Testování proběhlo ve školním roce 2012/13 na 1. a 3. LF UK v Praze, na LF UK v Plzni a na MU v Brně, v metodicky vylepšené verzi i v r. 2013/14 (připojila se LF OU v Ostravě a 2.LF UK v Praze). Test sestává z 30 resp. (letos) z 32 otázek s možností zatržení právě jediné správné ze čtyř promptovaných odpovědí. Součástí testu jsou rovněž základní geodemografické charakteristiky studentů použité jako třídící pro následnou ANOVA analýzu diferenciace zjištěných znalostí. Kromě standardních třídění jsme provedli rovněž analýzu baterie všech otázek/položek testu prostřednictvím Cronbachova alfa (CA) a několika IRT (Item Response Theory) modelů. Nejlepších souhrnných výsledků v r. 2012/13 bylo dosaženo na MU Brno (v průměru 19,0 správných odpovědí), následovala 3. LF UK (18,0), 1. LF UK (17,2) a LF UK Plzeň (16,8). Všeobecně lepších výsledků dosahovali absolventi víceletých resp. čtyřletých gymnázií (18,3 resp. 17,6) oproti absolventům ostatních SŠ (15,2), vyšší znalostí základů fyziky měli muži (19,4) než ženy (17,1). Hlavní závěry byly potvrzeny i ve školním roce 2013/14, kde jsme použili již „vylepšenou“ verzi testu zohledňující výsledky analýzy reliability baterie 30 otázek a IRT modelů provedených oddělením BioStat při ÚBI 1. LF UK v předchozím roce. Budoucnost testování středoškolských znalostí studentů lze vidět např. v efektivnějším využití internetovských (jmenovitě i dvou již provedených Moodle) aplikací anebo v redukci počtu testovaných osob na základě kvalifikovaně připravených výběrových šetření.

Skrýt

  eng

THE TESTING OF KNOWLEDGE FROM PHYSICS IN 1ST YEAR FOR MEDICAL STUDIUM IN THE CZECH REPUBLIC - PRACTICAL USE OF METHODOLOGY ANALYSIS OF RESULTS
Teaching staff of Biophysics in medical schools in the Czech Republic has organized in the second academic year the full-time surveys of secondary school knowledge in first year students. The challenge is to map out a comprehensive and specific knowledge of students within eight thematic areas (optics , electricity, heat , acoustics, radioactivity , magnetism , pressure and physical quantities) . ..
More

Testing took place in the school year 2012/13 at the first and third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, at Plzen and at Masaryk University in Brno; methodically improved version of questionnaire was used in 2013 /14 also at the Medical Faculty of Ostrava and at 2nd Medical School, Charles University in Prague. The test consists of 30 (this year ) or 32, respectively, single response questions with all answers prompted. Part of the test are also basic geo demografic characteristics of the students used as screening for subsequent differentiation ANOVA analysis of found knowledge. In addition to the standard classification, we performed an analysis of set of questions ( test items) through Cronbach's alpha (CA ) and several IRT (Item Response Theory ) models. The best summary of the results in the year 2012/13 was achieved at MU Brno (average 19.0 correct answers) , followed by a third LF UK (18.0 ), 1 LF UK (17.2 ) and LF UK Plzeň (16.8 ) . Generally better results were achieved by eight-year or four-year grammar schools (18.3 or 17.6 ) compared to graduates of other schools ( 15.2 ), higher knowledge of basic physics had men (19.4) than women (17.1 ) . The main conclusions were confirmed in the academic year 2013/14 , where we have used the "improved" version of the test , taking into account the results of the analysis of reliability battery of 30 questions and IRT models made by BioStat department at UBI first LF UK in the previous year. Future testing of high school students' knowledge can be seen in a more efficient use of NET (namely, we already made two Moodle applications) or in reducing the number of test persons due to expertly prepared sample surveys.

Hide

tlacitka tlacitko ZKUŠENOSTI S PRVNÍM REGIONÁLNÍM KLINICKÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM
Petr Bělík, Eva Chmelová, Marek Smilowski
  cz

ANOTACE:
V posledních dvaceti letech došlo k masivnímu rozvoji na poli zdravotnické informatiky. Od nutnosti pořídit informační systém pro potřeby vykazování péče zdravotním pojišťovnám došlo k následnému rozšiřování těchto systémů o vedení zdravotnické dokumentace...
Více

. K tomuto stavu docházelo v jednotlivých zdravotnických zařízeních, která nebyla či nejsou mezi sebou vzájemně propojena na úrovni výměny zdravotnických dat. V souvislosti se vznikem skupin či řetězců zdravotnických zařízení (ať už privátních nebo krajských), jsou stále aktuálnějšími potřeby sjednocování interních procesů a metodik v oblastech, které se týkají způsobu a formy vedení zdravotnické dokumentace, ekonomiky provozu zdravotnických zařízení a sjednocení technologické platformy systémů provozovaných v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Cílem je zvýšit kvalitu poskytované péče, zjednodušit řízení jednotlivých zdravotnických zařízení a v neposlední řadě přinést úspory. Cílem integrace jsou lepší možnosti ve sdílení data a okamžitý přístup k datům o pacientovi, která vznikla během jeho hospitalizace nebo ambulantního vyšetření v nemocnici. Samozřejmostí je zajištění vysoké ochrany citlivých dat, jakými jsou data o pacientovi.
Příspěvek se zabývá požadavky a zkušenostmi z vývoje, implementace a provozu klinického informačního systému IKIS® ve zdravotnických zařízeních, patřících do skupiny největšího privátního poskytovatele zdravotní péče v ČR. Sděluje některé poznatky získané při nasazování tohoto systému do jednotlivých zdravotnických zařízení skupiny, stručně zmiňuje také kroky a postupy vedoucí k zajištění informační provázanosti na další systémy, jako jsou systémy PACS anebo laboratorní a stravovací systémy. Systém tak uspokojuje potřebu koordinace a výměny informací napříč regionálnímu umístění, dále umožňuje ve své podstatě i urychlení specializací jednotlivých pracovišť v souladu s rozvojem léčebných postupů, prostředků a technologií.

Skrýt

  eng

EXPERIENCE WITH THE FIRST REGIONAL CLINICAL INFORMATION SYSTEM
The last 20 years saw and immense development on the field of health care related IT technology. From the need to create information systems to invoice the care to the health insurance companies there was a subsequent broadening of the systems to be able to manage the medical documents...
More

This was the case of individual health care facilities that were or are not interlinked on the level of medical data exchange. In connection with the creation of groups or chains of health care facilities (private or region-owned) the need to unify the internal processes and methodology is even more acute for those areas that are related to the ways and forms of medical documents management, operational economy of health care facilities and unification of technological platform of systems implemented within individual facilities. The aim is to improve the quality of provided care, simplify the management of individual facilities and not less importantly to save cost. The objective of integration is a better possibility to share data and an immediate access to the patient data logged in during his/her stay in hospital or visit to an outpatient office within the hospital. The highest level of security sensitive data, such as the patient personal details, is a must. The presentation focuses on requirements and experience acquired during development, implementation and operation of the IKIS ® clinical information system within health care facilities belonging to group of the biggest private health care provider in the Czech Republic. It will show the knowledge gained during implementation of the system at individual facilities of the group, briefly acknowledge the steps and processes leading to ensuring data interconnectivity with other systems, such as the PACS systems or laboratory and catering systems. The system fulfills the need to coordinate and exchange information across the regions and furthermore it enables to speed up the specialization of individual workplaces in harmony with the development of treatment practices, tools and technologies.
Key words
eHealth, health care IT processes, specialized clinical information system, PACS follow-up, laboratory system, data center, WAN, hospital information systems, clinical information systems, radiology, laboratory information systems, DASTA, health care facilities group, national register of laboratory items

Hide

tlacitka tlacitko ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE
Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák
  cz

ANOTACE:
Pro objektivní pohled na atraktivitu lidského obličeje jsou využívány metody, které hodnotí různé aspekty estetické působivosti a mají i rozdílná uplatnění...
Více

Jako východiska lze využít pravidla, vycházející ze zlatého řezu a neoklasickýchkánonů . Alternativní řešení vychází z posuzování symetrie, která v tomto směru prokazatelně patří k nejvýznamnějším faktorům.Vzhledem ke známému faktu rozdílů pravé a levé poloviny obličeje jsou tedy možným řešenímpostupy symetrizace, k jejímž úpravám je užíváno líčení nebo chirurgické zákroky. Problém však nastává při rozhodování,které polovině obličeje výsledný vzhled přiblížit.

Skrýt

tlacitka eng

IMAGE ANALYSIS IN FACIAL SYMMETRY EVALUATION
For an objective view at the attractiveness of a human face, there are several methods evaluating various aspects of esthetic impressiveness used and they are also applied differently.
More

As a starting point, it is possible to use a rule arising from golden ratio and neoclassical canons. An alternative solution consists in symmetry rating which provably pertains to the most significant factors in this respect. Due to the known fact of right and left half face differences, symmetrization procedures, for adjustment of which makeup or surgery is used, could be a possible solution. However, a problem arises when deciding which half of a face shall be approximated to the resulting appearance.

Hide

tlacitka tlacitko MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA EVIDENCI (EBM) A ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA
Jan Hendl, Jitka Feberová.
  cz

ANOTACE:
Medicína založená naevidenci (EBM) znamená integraci nejlepší vědecké evidence s klinickou zkušeností lékaře a hodnotami pacienta. Myšlenky tohoto hnutí se také objevují pod alternativním označením Praxe založená na evidenci (EBP)...
Více

Toto označení je přijatelné pro další obory, které základní vymezení paradigmatu EBM přijaly za své. Týká se to i lékařské informatiky a informatiky knihovnické. Také fyzioterapie, ošetřovatelství nebo pedagogické obory přijaly přesvědčení, že jednotlivé intervence mají vykazovat znaky efektivity a eficience. Každý obor upravuje koncept EBM tak, aby odpovídal jeho záměrům. Objevuje se kritika hnutí EBM a nastolují se otázky, které je nutné zodpovědět. Například není zcela jasné, co vše je možné považovat v medicíně za vědeckou evidenci. Příspěvek popisuje jednotlivé sporné aspekty hnutí EBM a dále, jak toto hnutí ovlivňuje zdravotnickou informatiku. Zabývá se správnou formou zpráv o evaluačním výzkumu v zdravotnické informatice (STARE-HI ).

Skrýt

  eng

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM) AND MEDICAL INFORMATICS...
More

---

Hide

tlacitka tlacitko APLIKACE ELEKTRONICKÉ PORODNÍ KNIHY
Michal Huptych, Lukáš Hruban, Václav Chudáček, Petr Janků, Lenka Lhotská
  cz

ANOTACE:
Článek popisuje vývoj a nasazení aplikace „Elektronická porodní kniha“, která vznikla jako elektronická podoba papírové dokumentace používané na v porodnici FN Brno...
Více

Elektronická porodní kniha je implementována jako informační systém s uživatelským rozhraním a navázáním na databázový systém. Uživatelské rozhraní je implementováno v jazyce Java a pro ukládání a vyhledávání záznamů je použita relační databáze. Záznamy vedené v porodní knize slouží jako doplněk záznamu v nemocničním informačním systému. Elektronická porodní kniha je určena pro záznam informací vztahujících se k vstupním podmínkám porodu, průběhu porodu, jeho výsledku a akutní poporodní neonatologické péči. Vzniklý záznam čítá maximálně 66 parametrů, jejichž výskyt a časový vývoj je následně možné sledovat v  přehledech vytvářených statistickým modulem aplikace. Článek dále obsahuje postřehy z následné fáze ladění a nasazení aplikace; a zabývá se otázkou obsahu záznamu z pohledu medicínského i provozního; a věnuje se problematice propojení požadavků zadavatele se současnými otázkami v oblasti strukturálního vedení elektronického záznamu a interoperability. Aplikace je vytvářena ve spolupráci s lékaři z gynekologicko-porodnického oddělení FN Brno, kde je v současné době také nasazena.

Skrýt

  eng

THE ELECTRONIC BIRTHING BOOK APPLICATION
The article describes the development and deployment of an application called Electronic birthing book, which was initiated as a reworking of paper documentation into electronic form.
More

The electronic version of the delivery book is implemented as an information system with a user interface and a database system. The application and user interface is implemented in Java and relational database is used for storage and retrieval of records. The records kept in the delivery book are complementary to the record in the hospital information system. Application of electronic delivery book is intended to record information relating to initial conditions of a delivery, information during the delivery, information about newborn and the result has a defined some information from a neonatal care. Currently the record contains a maximum of 66 parameters, the occurrence and development can then be viewed in applications created monthly reports. This contribution also includes insights from the subsequent phase, debugging and deployment of application, and also addresses the question of (medical, operational) record content and linking of client requirements with current issues in the field of structural electronic record management and semantic interoperability. Application is developed in collaboration with obstetricians of gynecology and obstetrics department of the University Hospital in Brno, where the application is currently deployed.

Keywords
information system, electronic documentation, interoperability, data models, standardization of communication, obstetrics

Hide

tlacitka tlacitko DATOVÉ MODELY JAKO NÁSTROJ PRO INTEROPERABILITU
Michal Huptych, Lenka Lhotská, Miroslav Burša
  cz

ANOTACE:
Největší problémy a zároveň největší prostor pro budoucí řešení jsou v oblasti správného mapování získávaných dat do datového modelu, který popisuje elektronický záznam pacienta. ..
Více

Zejména s ohledem na budoucí vývoj a možnost snímat a ukládat daleko větší objemy různorodých fyziologických parametrů je otázka interoperability stále důležitější. V této souvislosti před námi stojí celá řada úkolů. Tím nejdůležitějším je kvalitní datová analýza potřebných pacientských dat v jednotlivých lékařských odbornostech, na jejímž základě bude možné identifikovat množinu dat společnou pro všechny odbornosti (či alespoň část odborností) a definovat data specifická pro každou odbornost a následně vytvořit datové modely, které budou sloužit jako základ pro příslušné dokumenty v EHR. Studie z posledních let ukazují, že otázka interoperability může významně ovlivnit efektivitu jak při návrhu a tvorbě integrovaného systému, tak i při vlastním provozu. Pokud interoperabilita mezi lékařskými přístroji a zdravotnickými IS opravdu funguje, je možné snížit náklady na integraci (udává se až o 30%), čas pro mapování datových typů až o 50%, a podstatně zvýšit přesnost dat v elektronickém zdravotním záznamu. Nemluvě o tom, že tato automatizace znamená usnadnění práce lékařského a zdravotnického personálu a možnost zaměřit se na vlastní práci s pacientem. V příspěvku popíšeme proces tvorby datového modelu pro reprezentaci heterogenních dat, tvorbu ontologií nad datovým modelem a naznačíme možnosti využití v praktické aplikaci.

Skrýt

  eng

DATA MODELS AS SUPPORT OF INTEROPERABILITY
The greatest problems and at the same time the largest space for future solutions are in the area of correct mapping of acquired data into a data model that describes electronic health record (EHR).
More

In particular with respect to the future development and possibilities of recording and storing far larger volumes of heterogeneous physiological parameters, the issue of interoperability is becoming more and more important. We are thus facing many challenges. The most significant one is high quality data analysis of necessary patient data in individual clinical disciplines allowing identify a set of data common for all disciplines (or at least part of them) and define data specific for each clinical discipline and successively create data models that will serve as fundament for relevant documents in EHR. Recent studies show that interoperability may significantly influence efficiency both at design and development of an integrated system, and at its operation. If interoperability between medical devices and health care information systems is really working, it is possible to decrease cost of integration (it was presented that by 30%), time spend by mapping of data types by 50% and substantially increase precision of data in EHR. There is no discussion that this automation eases work of medical and health care personnel, which means they can spend more time working with the patient. The paper describes the process of design of a data model for representation of heterogeneous data, creation of ontologies on this data model and shows its potential application.

Hide

tlacitka tlacitko SLUŽBA „ TYPU GOOGLE“ V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ.
DISCOVERY SLUŽBA SUMMON V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ

Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Filip Kříž, Vladimíra Solová
  cz

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna zpřístupňuje pomocí internetových technologií medicínské plnotextové i bibliografické databáze, jejichž dostupnost a využívanost závisí na kvalitě uživatelského rozhraní, které může významně ovlivnit procesy vyhledávání informací...
Více

At the beginning of the 21st century there appeared federated searching systems in the libraries. In the NML we have been using the metasearch system 360Search from Serials Solutions for this purpose. Federated search enables the users to access various information resources from a single interface while the query is processed according to each system‘s query language. Among their disadvantages there belongs long response-time, high error rate in connecting to the end resources and difficult deduplication. After the year 2010 there came a massive shift to a new generation of metasearch services, so called web scale discovery systems. Federated searching is replaced by central indexes that use the Google’s principles. The central index that contains data from publishers, database producers and libraries’ own resources allows faster and more reliable searching than the former federated search systems. In 2013 NML also shifted from the federated search to a discovery service. Summon from Serials Solutions was selected and its search form was embedded into the NML’s main page so that users have really easy access to various collections, mainly of fulltexts.

Skrýt

  eng

GOOGLE-LIKE SERVICE IN THE NATIONAL MEDICAL LIBRARY
USING SUMMON DISCOVERY SERVICE IN THE NML

National Medical Library makes available both bibliographic and fulltext medical databases, whose availability and usability depends on the user interface, that can strongly influence the information retrieval process.
More

In particular with respect to the future development and possibilities of recording and storing far larger volumes of heterogeneous physiological parameters, the issue of interoperability is becoming more and more important. We are thus facing many challenges. The most significant one is high quality data analysis of necessary patient data in individual clinical disciplines allowing identify a set of data common for all disciplines (or at least part of them) and define data specific for each clinical discipline and successively create data models that will serve as fundament for relevant documents in EHR. Recent studies show that interoperability may significantly influence efficiency both at design and development of an integrated system, and at its operation. If interoperability between medical devices and health care information systems is really working, it is possible to decrease cost of integration (it was presented that by 30%), time spend by mapping of data types by 50% and substantially increase precision of data in EHR. There is no discussion that this automation eases work of medical and health care personnel, which means they can spend more time working with the patient. The paper describes the process of design of a data model for representation of heterogeneous data, creation of ontologies on this data model and shows its potential application.

Hide

tlacitka tlacitko VÝVOJ MODELU PRO VÝUKOVOU APLIKACI ECMO
Filip Ježek, Anna Doležalová, Marek Mateják
  cz

ANOTACE:
ECMO (Extra-korporální membránová oxygenace) je zařízení zajišťující umělé okysličování krve v situacích akutního selhávání oběhu, plic, či výměny krevních plynů...
Více

ECMO lze využít dvěma způsoby – veno-venózní (VV), kdy čerpáme krev z vén a vracíme ho opět do vén a veno-arteriální, kdy čerpáme krev z vén a vracíme ji do arterií. VA ECMO je použitelné i pro náhradu cirkulačních selhání, ale je s ním spojeno mnohem více klinických komplikací, např. problémy spojené s pulsatilitou selhávajícího srdce a další. Nicméně i u VV zapojení ECMO je mnoho nastavení a může nastat vícero komplikací. Jelikož je ECMO používané v urgentních případech, precizní znalost systému a rychlá reakce zdravotnického personálu je pro přežití pacienta v případě komplikací klíčová. Cílem výzkumu je vyvinout aplikaci, která demonstruje základní chod systému a imituje poruchy a patofyziologie pacienta. V současné době existuje již několik pacientských simulátorů a programů pro výuku, nicméně žádný z nich neposkytuje otevřený model a vhled do vnitřních procesů .

Skrýt

  eng

DEVELOPMENT OF AN ECMO MODEL FOR TRAINING APPLICATION
ECMO (Extracorporal Membrane Oxygenation) is a device for artificial blood oxygenation in acute and emergency situations of failing lungs (Veno-venous) and heart (Veno-arterial)...
More

Even with veno-venous setup there is a lot of possible settings with a number of possible complications. Because of that ECMO is used in urgent cases, precise knowledge of the system and fast reactions are crucial for patient survival. Tyhe goal of the research is to develop a computer simulation application, which demonstrates basic system functions and imitates its failures and patophysiological reactions of the patient. This paper describes development of underlying mathematical model developed in Modelica language.

Hide

tlacitka tlacitko ANALÝZA OBRAZU PRO HODNOCENÍ EFEKTU RHINOPLASTIKY
Pavel Kasal, Jan Měšťák, Lubomír Štěpánek, Karel Kleisner, Patrik Fiala, Jaroslav Malý, Vít Třebický
  cz

ANOTACE:
Při hodnocení operací obličeje v plastické chirurgii je vedle subjektivního posouzení výsledku využíván i objektivní rozbor efektu operace...
Více

Východiskem je posouzení estetického optima na základě parametrů hodnotících obličejový profil, návrh individuální korekce přitom však současně závisí i na somatotypu jedince. Metodickým přístupem pro objektivizaci výsledku je somatometrická analýza digitalizovaného obrazu a následná konfrontace získané informace s uvedenými parametry. Perspektivou v této oblasti je uplatnění metod geometrické morfometrie.

Skrýt

tlacitka eng

IMAGE ANALYSIS FOR EVALUATION OF RHINOPLASTY EFFECT
When evaluating facial operations in plastic surgery, a subjective evaluation of a result is used as well as an objective analysis of effect of an operation...
More

At first, it is crucial to evaluate an esthetic optimum on the basis of parameters evaluating a facial profile; however, a design of each individual correction depends also on personal somatotype.A somatometric analysis of the digitized image and a subsequent confrontation of the gained information with the stated parameters create a methodical approach to result objectification. Application of methods of geometricmorphometryhology is a perspective in this field.

Hide

tlacitka tlacitko TECHNICKÉ A ANALYTICKÉ ZÁZEMÍ SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ V ČR
Daniel Klimeš, Ondřej Májek, Milan Blaha, Ladislav Dušek
  cz

ANOTACE:
V oblasti onkologie běží v České republice tři screeningové programy. Nejstarším je mamografický screening karcinomu prsu, druhým screening kolorektálního karcinomu a nejmladším je screening karcinomu děložního čípku...
Více

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA) zajišťuje IT a analytickou podporu všech těchto programů, která spočívá především v elektronickém sběru a vyhodnocování dat s cílem monitorovat efektivnost programu a dodávat podklady pro akreditaci zúčastněných center. Jelikož každý program má svá specifika, bylo pro každý z nich navrženo specifické řešení sběru a centralizace dat. Centrální databáze obsahuje k únoru 2014 anonymní data o více než 4,5 milionech screeningových mamografiích, 130 tisících kolonoskopiích a o 11 milionech cytologických vyšetřeních. Podrobnosti o screeningových programech včetně analytických výstupů jsou uveřejňovány na webových portálech. Výzvou zůstává zvyšování kvality sbíraných dat a zefektivnění procesu sběru dat.

Skrýt

  eng

TECHNICAL AND ANALYTICAL BACKGROUND OF SCREENING PROGRAMMES IN THE CZECH REPUBLIC
In the field of oncology 3 screening programmes runs in the Czech Republic. First is mammography screening for breast cancer, second is colorectal cancer screening and third is screening for cervical cancer...
More

Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University (IBA) provides IT and analytical support for all of these programmes. It means mainly electronic data collection and evaluation with aim to monitor the effectiveness of the programmes and to provide documentation for the accreditation of participating centers . Since each programme has its own specifics, it was necessary to propose specific solutions for collecting and centralizing data for each programme. The central database contains in February 2014 anonymous data about more than 4.5 million screening mammograms, 130 thousand colonoscopies and 11 million cytological examinations. Details of screening programs including analytical outputs are published on web portals. For future works remains the challenge to increase the quality of collected data.

Hide

tlacitka tlacitko KLINICKÝ A EPIDEMIOLOGICKÝ VÝZNAM ANALÝZY LABORATORNÍCH DAT S DATOVÝM ZDROJEM I-COP
Petr Kocna, Ondřej Májek, Milan Blaha
  cz

ANOTACE:
Kolorektální karcinom (KRCA) v České republice představuje s hodnotou incidence 80 onemocnění na 100 tisíc obyvatel jednu z nejvyšších frekvencí v Evropě. Predikce incidence KRCA (MKN-10: C18-C20) pro rok 2014 uvádí 8743 nových případů KRCA a predikce prevalence pro rok 2014 uvádí 59 401 nemocných s KRCA...
Více

Screening kolorektálního karcinomu se od ledna 2014 stává populačním screeningem, který je organizován Radou pro screening KRCA České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a Komisí pro screening nádorů kolorekta MZ ČR, ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Dvoustupňový screening KRCA pro osoby nad 50 let věku zahrnuje základní screeningové vyšetření okultního krvácení ve stolici imunochemickým TOKS testem. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze stanovujeme TOKS test na automatickém analyzátoru OC-Sensor, japonského výrobce Eiken. V období 2008 - 2013 jsme vyšetřili 14 495 vzorků kvantitativní metodou OC-Sensor. Cílem tohoto sdělení je klinický a epidemiologický význam analýzy laboratorních dat z informačního systému laboratoře VFN - OpenLIMS Stapro s datovým zdrojem I-COP a vyhodnocení aspektu kvantitativní analýzy hemoglobinu ve stolici při screeningu KRCA.

Skrýt

  eng

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL IMPORTANCE OF ANALYZING LABORATORY DATA WITH THE DATA SOURCE I-COP
The Czech Republic is, with the value of colorectal cancer (CRC) incidence 80 in 100 thousand inhabitants, one of the most burdened countries in Europe. Prediction of the CRC (ICD -10: C18 - C20) for the year 2014 states 8743 new cases CRC, prevalence prediction for year 2014 shows 59,401 patients with CRC. CRC screening becomes population-based starting from January 2014...
More

The screening programme is organized by the Council for CRC screening of the gastroenterological society and CRC screening committee at the Ministry of Health, in collaboration with health insurance companies. The two-stage CRC screening for persons aged over 50 years includes basic screening for occult blood in the stool by immunochemical FOBT test. In the General University Hospital in Prague, we set FOBT test on an automatic analyzer OC -Sensor, Eiken Japanese manufacturer. During the period 2008 to 2013, 14,495 samples were examined by quantitative test OC-Sensor. The aim of this paper is to describe the clinical and epidemiological significance of analysis of laboratory data from the laboratory information system VFN - OpenLIMS Stapro with the data source I-COP and evaluation aspect of the quantitative analysis of hemoglobin in stool for CRCA screening.

Keywords
colorectal cancer, screening, quantitative haemoglobin analysis in stool, laboratory information system, national cancer registry

Hide

tlacitka tlacitko LÉKAŘSKÉ SIMULÁTORY
Jiří Kofránek, Tomáš Kulhánek
  cz

ANOTACE:
Lékařské simulátory jsou velmi efektivní výukovou pomůckou v lékařství. Simulátory umožňují nácvik základních vyšetřovacích a terapeutických technik a také i nácvik lékařského rozhodování...
Více

Sofistikované lékařské trenažéry využívají robotizovanou figurínu pacienta jako uživatelské rozhraní. Jádrem moderních lékařských simulátorů je model propojených fyziologických systémů organismu.

Skrýt

  eng


--- ...
More

----

Keywords
colorectal cancer, screening, quantitative haemoglobin analysis in stool, laboratory information system, national cancer registry

Hide

tlacitka tlacitko IDENTIFIKACE FYZIOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ
Tomáš Kulhánek, Marek Mateják, Jan Šilar, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Identifikace fyziologických systémů je jednou ze základní součástí vědecké práce při modelování fyziologie. Výsledkem procesu identifikace je validovaný model, který je připraven pro praktické použití...
Více

Za daných podmínek se simulace validovaného modelu blíží chování reálného experimentu. Existuje mnoho metod pro validaci modelu a identifikaci jeho parametrů. Některé jsme vybrali a implementovali jako webovou aplikaci, která je v příspěvku představena. Aplikace slouží pro identifikaci parametrů bez nutnosti instalovat a konfigurovat jiné nástroje. Proces odhadu parametrů - kalibrace modelu může být výpočetně a časově náročný. Proto jsme systém vybavili možností distribuce výpočetních úloh do vědeckého cloudu poskytované sdružením CESNET.

Skrýt

  eng

IDENTIFICATION OF PHYSIOLOGICAL SYSTEMS:
The identification of physiological systems is a fundamental part of scientific work during modeling of physiology. The result of the process of identification is validated model which is prepared for practical use...
More

The simulation of the model behaves similar to the modeled reality using fixed condition. There exists a lot of methods to validate model and identify the parameters. We selected some of them and we implemented it as web application, which is introduced in this paper. The application is useful to identify parameter values without need of install and configure other tools. The process of parameter estimation - model calibration - can be computation and time demanding. Therefore we added an option to distribute the computation task to scientific cloud provided by the czech education and research network operator CESNET.

Hide

tlacitka tlacitko VYTVÁŘENÍ OSOBNÍCH ARCHIVŮ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ V PORTÁLU MEDVIK NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY - PŘÍPADOVÁ STUDIE
Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Helena Bouzková, Petr Kocna, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Adéla Jarolímková
  cz

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna v roce 2013 vyvinula webovou aplikaci umožňující ukládání plných textů odborných prací samotnými autory (tzv. autoarchivaci) prostřednictvím portálu Medvik v Digitální knihovně NLK...
Více

Autoarchivace byla ověřována na konkrétním autorovi – českém lékaři, biochemikovi. V první fázi byla provedena analýza jeho publikační činnosti, kde bylo ověřováno, kolik prací má autor uvedeno v databázích BMČ, PubMed, Embase, Scopus, WoS, GoogleScholar a na osobních stránkách autora. Bylo provedeno vzájemné porovnání mezi databázemi a stránkami autora. Bylo zjišťováno, zdali práce, které nejsou součástí databáze BMČ, mohou být doplněny. Práce byly dále rozděleny na ty, kde je autor uveden jako první autor, na práce vydané v ČR a v zahraničí, podle typu dokumentu na články, články ve sbornících, abstrakta, monografie, závěrečné zprávy, kapitoly v monografiích atd. Pro jednotlivé kategorie byly ověřovány možnosti autoarchivace a zpřístupnění. U prací publikovaných v ČR jsme vycházeli z Autorského zákona a nového Občanského zákoníku. U zahraničních prací byla možnost archivace ověřována prostřednictvím služby SHERPA/Romeo. Při samotné autoarchivaci si autor vybírá autorskou licenci (Creative Commons), která určuje, jakým způsobem může být s dokumentem dalšími uživateli nakládáno. Během studie se ukázalo jako důležité přidat i možnost, že dokument bude archivován, ale bude neveřejný, neboť to není povoleno ze strany nakladatele, nebo není tato informace k dispozici, případně autor si není jist, zda to povolují spoluautoři. Archivovat je aktuálně možné pouze dokumenty, které mají bibliografický záznam v BMČ - výhledově bude přidána možnost archivace i prací nezařazených do BMČ. Pilotní provoz služby autoarchivace prokázal použitelnost pro základní typy publikovaných prací, především časopiseckých článků a příspěvků do sborníků, pro širší využití odbornou veřejností je potřeba zapracovat další typy dokumentů. Autoarchivace v rámci institucionálních či oborových repozitářů je rozvíjející se světový trend v oblasti publikování vědecké literatury. V procesu otevřeného přístupu – open access je považována za tzv. Zelenou cestu otevřeného přístupu, kterou NLK podporuje.

Skrýt

  eng

CREATING PERSONAL ARCHIVES OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN THE PORTAL MEDVIK OF THE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE - CASE STUDY
National Medical Library (NML) in 2013 developed a web application allowing storage of full-text scientific works by authors themselves (self-archiving) using the portal Medvik in the Digital Library of NML...
More

Self-archiving was verified on a particular author – a Czech physician and biochemist. In the first phase an analysis of his publications was made, where it was verified, how much publications the author has mentioned in the BMC databases, PubMed , Embase , Scopus, WoS , GoogleScholar and his personal website. A mutual comparison was made between the databases and the author's page. It was examined whether the works which are not part of the BMC can be included. The works were further divided into those, where the author is listed as the first author, whether the works were published in the Czech Republic or abroad, according to the document type to articles, articles in books, abstracts, monographs, final reports, chapters in monographs, etc. For each category possibilities of self-archiving and access to the public were tested. For works published in the Czech Republic we used the Copyright Act and the actual Civil Code as the main resources. For foreign works the possibility of archiving was verified using the SHERPA/Romeo service. During the process of self-archiving itself, the author is able to select the copyright license (Creative Commons) that determines how the document can be treated by other users. During the study it has proved to be important to add the choice to archive the document, but the document will not be available to the public as it is not authorized by the publisher, or this information is not available, or if the author is not sure whether it is allowed by the co-authors. Currently it is only possible to archive documents that have bibliographical record in BMC - in the future the ability to archive works not included in the BMC will be added. Pilot operation services of self-archiving demonstrated the applicability for the basic types of published works, mainly journal articles. For the wider use of professional public there is a need to incorporate other types of documents. Self-archiving in the institutional or disciplinary repositories is an emerging global trend in the world of publishing scientific literature. In the process of access to the public is self-archiving considered the green way of open access, supported by the NML.

Hide

tlacitka tlacitko PHYSIOLIBRARY - FYZIOLÓGIA V MODELICE
Marek Mateják
  cz

ANOTACE:
Ako jednoducho zložiť funkčný matematický fyziologický model a nezašpiniť si ruky algebricko-numerickými výpočtami? Odpoveďou je použitie jazyka Modelica a knižnice Physiolibrary (www.physiolibrary.org), ktorá vám poskytne najpotrebnejšie zákony z chemickej, hydraulickej, osmotickej, či tepelnej domény v podobe grafických komponentov...
Více

Tieto komponenty sú navrhnuté na veľmi intuitívne použitie. Ich grafické prepájanie spája premenné na rovnosť a s Kirchhoffovými zákonmi toku. Vznikajú tak schémy akýchsi fyziologických obvodov, kde každá z daných domén má svoje úsilie (v elektrickom obvode - napätie) a tok (v elektrickom obvode - prúd). Chemická doména má koncentráciu a tok látky, hydraulická má tlak a objemový tok, tepelná má teplotu a tok tepelnej energie a osmotická doména má osmolaritu a membránou prepustený objemový tok.
Všetky ukážky (allosterický model hemoglobínu; cirkuláciu krvi; bunky v hypo/hyper-tonickom prostredí; model tepelných tokov v tele) je možné namodelovať takmer výhradne použitím myši (drag&drop). Výnimkou je snáď len zadávanie parametrov jednotlivým použitiam daných knižničných bločkov. A to je dokonca možné v rôznych "fyziologických" fyzikálnych jednotkách a systém sám zabezpečí ich kompatibilitu i v prípade prepájania s ľubovoľnou inou knižnicou v jazyku Modelica. Najväčším fyziologickým modelom využívajúci knižnicu Physiolibrary je model HumMod Golem Edition, ktorý pri kompilácii hlási 90tis. skalárnych rovníc, 5tis. parametrov a 131 diferenciálnych stavov. Nie je nutné odvodzovať stále dokola tú istú sústavu rovníc, ani za každú cenu zminimalizovať počet premenných. A už vôbec nie optimalizovať výpočty na rýchlosť či pamäť. Ukazuje sa, že tieto zautomatizovateľné veci zvládajú kompilátory a prostredia jazyka Modelica veľmi dobre. Navyše sú používané a dobre otestované i v technickom vývoji a v priemysle.

Skrýt

  eng

---
--- ...
More

----

Hide

tlacitka tlacitko PŘÍPADOVÁ STUDIE: KLOUBNÍ VZORCE PŘI VYUŽITÍ POVRCHOVÉHO EMG
Iva Novotná, Martin Holub, Václav Křemen, Zdeněk Čeřovský, Karel Hrach, Marek Jelínek, Miroslav Tichý
  cz

ANOTACE:
Vyšetřování kloubních vzorců je jedním z mnoha způsobů, jak odhalit patologie měkkých tkání. Jedná se o vyšetřování kloubní pohyblivosti daného kloubu. Omezení této hybnosti naznačuje poškození struktur, které ovlivňují provedení izolovaného pohybu v kloubním spojení...
Více

K identifikaci se klasicky používají pasivní a aktivní testy rozsahu pohybu prováděné fyzioterapeutem. Takzvané kloubní blokády mohou mít za následek reaktivní změny napětí kosterních svalů. Cílem této studie je vyvinout a otestovat experiment, který by nám umožnil vyhodnocovat pomocí povrchového EMG vedení flexních a extenčních řetězců při umělém vytvoření kloubních blokád za použití reflexních podpatěnek.

Skrýt

  eng

ASURING OF JOINT PATTERN USING SURFACE EMG
Investigation of joint pattern is one of many ways how to detect pathology in soft tissue. This is an investigation of joint mobility. Limitations of this mobility indicate damage to structures which affect execution of the isolated motion in the articular connection...
More

Physiotherapists regularly use to identify this limitations passive and active range of motion tests. The so-called joint blockage can result in a reactive voltage changes in skeletal muscle. The aim of this study is to develop and test an experiment that would allow us to evaluate using surface EMG lead flexion and extension chains under artificial joint blocks using reflective heel pad.

Hide

tlacitka tlacitko PERSONÁLNÍ AUTORITY – UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY
David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška
  cz

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna v Praze (dále jen NLK) se již od roku 2000 zabývá budováním souboru personálních autorit z oboru lékařství, zdravotnictví a souvisejících oborů.
Personální autorita (dle definice Knihovnické terminologické databáze Národní knihovny ČR) je v souboru autorit druh jmenné autority obsahující jméno osoby jakožto autora nebo osoby, která je předmětem pojednání, nebo jíž se dokument týká...
Více

Soubor autorit Národní lékařské knihovny je součástí souboru národních autorit České republiky, na kterém pod metodickým vedením Národní knihovny ČR kooperuje více než 100 českých knihoven.
Personální autorita NLK obsahuje biografickou (informační) poznámku, která je vnitřně strukturovaná do několika částí v ustáleném pořadí (informace o přesném datu a místu narození, příp. úmrtí; tituly; obory působení; publikační obory; pracoviště). Zdroje těchto biografických informací jsou biografické slovníky, encyklopedie, zpracovávaný dokument, online zdroje či osobní sdělení autora.
Personální autority NLK jsou přístupné prostřednictvím portálu Medvik, vyhledávač Google, databáze Národní knihovny ČR a mezinárodní databázi VIAF (Virtual International Authority File).
Při zpracování personálních autorit jde o maximální identifikaci autora a o přiřazení/navázání jeho vlastního díla k jeho autoritnímu záznamu. Personální autorita je důležitou pomůckou nejen při zpracování dokumentů, ale i při jejich vyhledávání ať již knihovnicko-informačním pracovníkem, uživatelem knihovny či samotným autorem. Pro publikující autory pak jejich autoritní záznam může sloužit jako evidence jejich vlastní publikační činnosti. Na základě údajů v personálních autoritách lze zjistit, která díla jsou již volně přístupná dle autorského práva. Nově jsou personální autority NLK používány pro identifikaci autora s jeho dílem při autoarchivaci.

Skrýt

  eng

PERSONNEL AUTHORITIES - A USEFUL TOOL NOT ONLY FOR LIBRARIANS
Since 2000 the National Medical Library in Prague (NML) has been engaged in building the complex of personnel authority files in the fields of medicine and healthcare as well as those related to them...
More

Personnel Authority (as defined in Library Terminology Database of the National Library of the Czech Republic) is a type of a name authority containing the name of the author or of the person who is the subject of the treatise, or to which the treatise refers.
The complex of the NML authority files is part of the national complex of the authority files of the Czech Republic, which is developed under the methodological guidance of the National Library by more than 100 Czech libraries.
Each NML personnel authority contains biographical (informational) note, which is internally structured into several parts in a predefined order (information about the date and place of birth or death, if applicable; academic titles; profession; publishing fields; affiliation). The sources of these biographical details are biographical dictionaries, encyclopaedias, a processed document, online sources and data provided personally by the author.
NML personnel authorities are accessible through the Medvik portal, Google search engine, and also through the Czech National Library and the international VIAF (Virtual International Authority File) databases.
In the course of a personal authority processing the aim is to get the possibly most precise identification of the author and to assign his works to the authority record. Personal authority is an important tool not only in the document processing but also in searching either by professional researchers, library users or by the author himself. For publishing authors their authority files may serve as record of their own publications. Based on the data in the authorities it can be determined which works are already freely accessible according to the copyright law. Moreover, the NML personal authorities are used for identification of the author of particular publications when self-archiving.
Keywords:
personnel authorities, librarian services, access to information, libraries, authority files

Hide

tlacitka tlacitko AMBULANTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM V ORDINACI 21. STOLETÍ
Daniel Petričko, Eva Husáková
  cz

ANOTACE:
Stále častěji se setkáváme s pojmem eHealth, neboli elektronické zdravotnictví. Co všechno si pod tímto pojmem můžeme představit? V první řadě tvorbu a ukládání dokumentů v elektronické formě, využívání e-mailu a datových schránek, výměnu dat mezi zdravotnickými zařízeními (lékařské zprávy, laboratorní výsledky, RTG…)...
Více

V dnešní době však i elektronickou komunikaci s pacientem, která přináší užitek oběma stranám (objednávání, přehled medikací a očkování …). Zálohování dat na lokální server nebo na hostované úložiště by mělo být nedílnou součástí. A však proč nevyužít levnější možnosti, kterou nabízí cloud. Informační systém Galen využívá cloudového řešení od společnosti Microsoft. IS Galen využívá tuto službu pro ukládání dat, jejich zálohu a sdílení mezi lékařskými zařízeními. Nedílnou součástí sdílení dat je elektronický podpis a vše chrání zabezpečení dat podobné elektronickému bankovnictví. Tento systém nabízí lékařům, pojišťovnám i pacientům pohodlnější a levnější formu elektronizace.

Skrýt

  eng

AMBULATORY INFORMATION SYSTEM IN THE 21ST CENTURY
More and more often we meet with the term eHealth , or electronic health service. What can you imagine under this term? First of all, creating and saving documents in electronic form, the use of e-mail and data boxes , data exchange between medical devices (medical reports, lab results , X-ray , ...)...
More

Aswell as electronic communication with patients that benefit both parties (ordering, medication and vaccination list ... ). Backing up data to a local server or a hosted repository should be an integral part of it. Although why won´t we take advantage of the possibilities offered by the cloud. Information System Galen uses cloud solution from Microsoft. IS Galen uses this service for data storage , backup and sharing them among medical devices. An integral part of data sharing is an electronic signature and data security protects all like electronic banking. This system offers physicians, insurers and patients more comfortable and cheaper form of computerization.

Hide

tlacitka tlacitko ROZŠIŘOVÁNÍ FUNKCIONALIT E-HEALTH - PRIORITY A SPECIFIKA
Miroslav Přádka
  cz

ANOTACE:
Postupné kroky v zavádění dílčích částí e-Health bývají zpravidla úspěšnější než jejich masívní implementace v krátkém časovém období...
Více

Z pohledu uživatelů funkcionalit e-Health je současný dosažený stav charakteristický nejen nejasnou další vizí postupu implementace potřebných funkcionalit. Je proto zapotřebí stanovit priority v postupu implementace e-Health pro další období při zohlednění specifik aktuálního stavu.

Skrýt

  eng

SPREAD OF E-HEALTH FUNCTIONALITIES - PRIORITIES AND SPECIFICS
Rather step-by-step approach than intensive short-period one is more successful in implementation of e-Health functionalities...
More

From point of view of e-Health user there is no clear vision of implementation of further functionalities in ongoing period. So that definition of implementation priorities is highly needed taking into account the specifics of the state-of-the-art.

Keywords
E-Health, priorities, functionality implementation

Hide

tlacitka tlacitko MEDICÍNSKÁ ZNALOST V NEMOCNICI A HL7 INFOBUTTON
Libor Seidl, Miroslav Zvolský, Karel Hána, Jana Zvárová
  cz

ANOTACE:
HL7 Infobutton je komunikační protokol pro jednotné vyžádání, shromáždění a zobrazení medicínských znalostí v kontextu uživatele nemocničního informačního systému...
Více

V článku jsou nastíněny klíčové prvky a vlastnosti protokolu. Zavedení do nemocnice ale přináší zcela novou roli v managementu znalostí nemocnice. Závěr článku naznačuje záměr prvního praktického využití HL7 Infobutton v ČR pro zprostředkování přístupu ke klinickým doporučeným postupům odborných společností prostřednictvím katalogu.

Skrýt

  eng

MEDICAL KNOWLEDGE IN A HOSPITAL SUPPORTED BY HL7 INFOBUTTON
HL7 Infobutton is a communication protocol devoted for uniform request, aggregation and display of medical knowledge in context of the patient and clinician...
More

This article outlines key aspects of the protocol from organizational to technical viewpoint. We propose a new role of medical knowledge manager in every hospitalsupporting quite new knowledge management policies. In the future work section we propose first implementation of HL7 Infobutton in the Czech healthcare aiming at asmooth access to Czech on-line published and maintained catalogue of clinical guidelines.

Hide

tlacitka tlacitko SYSTÉM PRO SNÍMÁNÍ POHYBU PRSTŮ U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU CHOROBOU
David Staněk, Radim Krupička, Zoltan Szabó, Slávka Vítečková, Evžen Růžička
  cz

ANOTACE:
Parkinsonova nemoc (PN) je chronické neurogenerativní onemocnění postihující téměř 1 % populace ve věku nad 60 let. Klíčovým projevem PN je omezení pohyblivosti. Stádium postupu PN je nejčastěji popisováno pomocí škály UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale), jež zahrnuje finger-tapping (FT) test – test klepání prsty...
Více

Vytvořili jsme měřící systém s dvěma kamerami, který dokáže bez kontaktu s pacientem měřit prostorové souřadnice pasivních (bezdrátových) značek. Navrhli jsme a implementovali algoritmus pro jejich identifikaci a získání prostorových souřadnic s možností sledování. Systém generuje informace o poloze kulatých nebo polokulatých značek v reálném čase.
Funkčnost systému byla ověřena porovnáním s komerčním systémem OptiTrack. Náš systém je snadno použitelný, kompaktní a lehce přenositelný. K provozu využívá běžný počítač a je tak vhodný pro použití v běžné ordinaci.
Zařízení bylo úspěšně testováno na měření bradykineze na úloze FT testu. Bylo změřeno 22 pacientů s PN a 22 odpovídajících zdravých kontrol. Analyzované parametry dokázaly nejlépe rozlišit pacienty s PN a zdravé kontroly na základě parametru snížení amplitudy čase a snížení maximální otevírací rychlosti (na hladině významnosti p < 0.001).

Skrýt

  eng

TWO CAMERAS MOTION CAPTURE SYSTEM FOR BRADYKINESIA MEASUREMENT IN PARKINSON DISEASE
Parkinson’s disease (PD) is a chronic neurodegenerative disorder that affects almost 1% of the population in the age group above 60 years. The key symptom in PD is the restriction of mobility. The progress of PD is typically documented using the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), which includes a finger-tapping test...
More

We created a measurement tool and a methodology for the objective measurement of the finger-tapping test. We built a contactless three-dimensional (3D) capture system using two cameras and light-passive (wireless) reflexive markers. We proposed and implemented an algorithm for extracting, matching, and tracing markers. The system provides the 3D position of spherical or hemispherical markers in real time. Our motion capture system is easy to use, saves space, is transportable, and needs only a personal computer for data processing—the ideal solution for an outpatient clinic.The system’s functionality was verified with the commercial motion capture system OptiTrack. Its features were successfully tested on 22 patients with PD and 22 healthy control subjects.

Key words:
Parkinson disease, motion capture system, bradykinesia, finger tapping test, markers tracing

Hide

tlacitka tlacitko JAK DÁLE S E-HEALTH V ČESKÉ REPUBLICE
Štěpán Svačina
  cz

ANOTACE:
Řada postupů informatiky je vytvářením obrazu (modelu) reality. Současné rozkouskované informační systémy jsou velmi deformovaným obrazem zdravotnictví i potřeb občanů. Tzv. e-Health má reálnou naději stát se monitorem jak zdravotnických činností, tak potřeb...
Více

V ČR byl pojem e-Health bohužel zdiskreditován a řada zdravotníků má ale i oprávněný strach ze zprůhlednění zdravotnictví. Prvním potřebným krokem je výběr vhodného dodavatele, platí, že dobrá funkčnost systémů je zárukou, že se úsporami zaplatí prakticky jakákoli cena. Jediná zcela oddělitelná a přínosná problematika je tzv. e- preskripce, tu je možno zvážit i jako samostatný systém, lépe by však bylo zrealizovat systém e- health kompletní.

Skrýt

  eng

HOW TO GO FURTHER WITH E-HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC
Many of the informatics procedures are creating a image (a model) of reality. The current separated information systems are very deformend picture of a healthcare and the citizen's needs. The so-called. e-Health has a real chance to become a monitor of healthcare services and supplies...
More

In the Czech Republic, the concept of e-Health unfortunately discredited and many health professionals have (justified) fear of transparency of health care. The first necessary step is to select a suitable supplier, the truth is, that excellent functionality of the systems is a guarantee that the savings will compensate almost any price.
The only completely separable and beneficial issue is co-called e-prescribing. It may be considered as a separate system, but the better solution would be to implement e-health system as complete.

Hide

tlacitka tlacitko POSTAVENÍ A FUNKCE OBOROVÉ KNIHOVNY VE VYSOKOŠKOLSKÉM NEBO VÝZKUMNÉM BIOMEDiCíNSKÉM PRACOVIŠTI NA POČÁTKU 21. STOLETÍ
Milan Špála
  cz

ANOTACE:
Výroční konference MEDSOFT (v roce 2014 již 26. v pořadí) představují v oblasti knihovnictví mimořádnou okolnost setkání knihovníků i s pracovníky z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství. V oblasti knihovníků to vede často k tomu, že zvláště díky vysokoškolskému systému vzdělávání knihovníci studují na jiných vysokých školách než pracovníci ze zdravotnické informatiky, biomedicínského inženýrství nebo medicíny...
Více

Zdravotničtí pracovníci, z řad lékařů, nelékařských profesí a sester se seznamují s knihovnickými systémy a dovednostmi již během svého vysokoškolského studia, často za účasti knihovníků z jejich vysoké školy a mají tak výhodu. A právě tato specifická skupina pracovníků je na jedné straně k dispozici doplnit specifické biomedicínské znalosti knihovníků, ale i dalších pracovníků z jiných oborů, kteří teprve svou práci na biomedicínských pracovištích začínají. Jsou to zvláště začátečníci ve vědecko-výzkumné práci, tedy doktorandi. A jim mohou poskytnout své specifické znalosti i knihovníci, zvláště doplněním stále nových knihovnických systémů a metodologií, k nimž došlo po dobu vysokoškolského studia u studentů, kteří po absolutoriu vstoupí na doktorandskou dráhu. Biomedicínské, resp. lékařské univerzitní instituce mají ze své půl století trvající praxe postgraduálního vzdělávání propracované metody, zvláště na lékařských fakultách, v nichž od druhé poloviny 20. století vznikalo popromoční celoživotní vzdělávání, zvláště pak v nově vznikajících oborech. Je pochopitelné, že knihovníci hledají své uplatnění i na biomedicínských pracovištích. V poslední deseti letech je to otázka „informační gramotnosti“, kterou řada univerzitních knihoven propracovala do logických systémů, zvláště ve spolupráci se zahraničními knihovnami. Je to však produkt spíše pro knihovníky a jejich vzdělávání, ale ne pro ony účastníky „doktorandské školení“, jimž je knihovnictví „pomocnou vědou“. Ovšem rozvoj informačních technologií přináší sebou řadu nových technologií, mobilních a zde nacházejí knihovníci řadu čekajících zájemců, kteří by se s novinkami rádi seznámili. A tak knihovníci naházejí zájemce jak ve vlastních řadách svých knihovnických spolupracovníků, ale i u svých uživatelů-čtenářů, který novodobé technologie umožňují poznávat nové technologie a využívat je pro své specifické cíle, zvláště v oblasti nově vznikajících databází.

Skrýt

  eng

---
--- ...
More

----

Hide

tlacitka tlacitko HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU
Miloslav Špunda
  cz

ANOTACE:
Příspěvek seznamuje s rámcovým programem Horizont 2020, který je pokračující etapou rámcových programů EU. Horizont 2020 navazuje na 7. RP, jehož zaměření dále rozvíjí a zpřesňuje...
Více

Je zaměřen na výzkum a inovace, spojuje stávající prostředky Unie určené pro tuto oblast. Vytváří také jednotný soubor pravidel pro účast a šíření výsledků.

Skrýt

  eng

HORIZONT 2020 - FURTHER STAGE OF EU FRAME PROGRAMS:
The article describes the frame program Horizon 2020, which is a further stage of EU frame programs. Horizon 2020 is the continuation of the 7. FP, it develops and specifies its main themes...
More

Horizon 2020 is focused on the research and innovation, it unifies current EU financial resources assigned to this field. It also defines unified set of rules for participation and propagation of the results.

Hide

tlacitka tlacitko SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ A SBĚR DAT V DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI
Slávka Vítečková, Radim Krupička, Zoltán Szabó, Hana Vaňková, Martina Jedlínská, Iva Holmerová
  cz

ANOTACE:
Sběr dat a jejich následné vyhodnocení je důležitým nástrojem jak pro efektivní management kvality institucí dlouhodobé péče, tak i pro výzkum v sociální oblasti.V současnosti probíhá sběr dat v praxi pouze formou tištěných dotazníků...
Více

Tento způsobsběru dat je pro uchování a hromadné zpracovnání z dlouhodobého hlediska nevhodný. Proto jsme vytvořili sadu SW nástrojů, která je určená pro použití v praxi institucí dlouhodobé péče. Tato sada se skládá ze tří nástrojů: editor dotazníků, nástroj pro digitalizaci tištěných dotazníků a webová aplikace umožňující vyplnění dotazníků v elektronické podobě a zajišťující dlouhodobé uchování vyplněných dat.

Skrýt

tlacitka eng

DATA COLLECTION AND PROCESSING SOFTWARE IN LONG-TERM CARE
Collection of data, which are necessary for appropriate planning and quality management of long-term care, is one of the most important issues for the executive organizations – not only on account of the economic purposes, but also for the social and demographic studies...
More

The current practice for the data collection performed by the long term care institutions is still usage of the paper surveys. Such methods are not only inefficient but also inaccurate for the future evaluation and storage of the data. The solution is a complex software tool, which could be used not only for survey creation, but also for the storage and processing of the collected data. Our software consists of two parts; firstly a survey designer which provides an tool for the questionnaire creation, print or export to the PDF format. Second part is a web database system for data collection, process and storage.

Keywords
data collection, long-term care, survey, web storage

Hide

tlacitka tlacitko VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍHO PACIENTA V NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH
Lenka Vondrušková
  cz

ANOTACE:
Virtuální pacient je výukovou pomůckou pro účely tréninku a podpory rozhodování v lékařských a nelékařských oborech. V České Republice je virtuální pacient využíván pro účely tréninku mediků a začínajících lékařů...
Více

Využití této formy e-learningu pro trénink nelékařských zdravotnických pracovníků v České republicedosud chybí. Prostor pro využití virtuálního pacienta v nelékařských zdravotnických oborech lze naléztv zaškolení nových pracovníků na specializovaných pracovištích, pro něž je nutná schopnost rychlého rozhodování (jednotka intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení, rychlá záchranná pomoc), virtuálního pacientalze dále využít v dalším vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků vyplývajícího ze zákona, a k tréninku zdravotnických nelékařských oborů ve školách. Otázkou je, jak zajistit kvalitu virtuálního pacienta? Existence standardů ISO, CENa standardů určených k tvorbě virtuálního pacienta může být návodem, jak se pokusit kvalitu této formy vzdělávánív nelékařských oborech zajistit.

Skrýt

  eng

THE USE OF STANDARDS IN THE VIRTUAL PATIENT PROJECTS
The Virtual Patient (VP) is special computer software providing decision-making support to medical doctors and other medical professionals in their training...
More

To ensure the quality of the VP and other e-learning tools, standards are employed. A standardis defined as a “general notion to establish the desired (target) or minimum acceptable level of the evaluated characteristic or quantity, whose meeting is being observed by the managing subject.” (Hindls, Holman, Hronová 2003) As for the standards set and used directly in the Virtual Patients projects, the poster mentions the MedBiquitousstandards. The poster focuses on the evaluation of using standards for construction VP model in Czech Republic. The results of this evaluation shall be exploited in a dissertation thesis named The Virtual Patient in Paramedical Professions – Construction and Evaluation (First Faculty of Medicine at Charles University Prague, 2012–2016).

Keywords:
virtual patient, standard, e-learning

Hide

tlacitka tlacitko NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR
Martin Zeman
  cz

ANOTACE:
Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví v České republice byla do roku 2013 roztříštěna do velkého množství malých i větších různorodých subjektů. Ministerstvo zdravotnictví ČR bylo přitom vyzýváno k intenzivnímu zapojení odborné veřejnosti, zejména lékařů, do přípravy i realizace projektů elektronického zdravotnictví. ..
Více

Zároveň byla vnímána škodlivá kritická závislost vývoje elektronického zdravotnictví na střídání vlád a ministrů zdravotnictví. Předsednictvem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně byla proto zřízena stálá Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, která koordinuje aktivity odborných společností ČLS JEP v oblasti elektronického zdravotnictví v rámci ČLS JEP i navenek. Ve stejném roce bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra občanské sdružení s názvem „DASTA – sdružení pro podporu a rozvoj standardů elektronického zdravotnictví, o.s., za účelem soustředění tvůrců a podporovatelů standardů elektronického zdravotnictví v ČR. Zástupci ČLS JEP, ICT UNIE, Českého národního fóra pro eHealth, Národního telemedicínského centra a MEDTEL vytvořili otevřenou Platformu pro elektronické zdravotnictví v ČR, připravili a v prosinci 2013 signovali Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví a vyzvali ke spolupráci všechny subjekty v ČR, jež mají zájem na rozvoji eHealth i zdravotnictví obecně.

Skrýt

  eng

NEW INITIATIVES FOR SUPPORT OF EHEALTH IN THE CZECH REPUBLIC
The group of professionals working in the field of eHealth in the Czech Republic was fragmented in 2013 into many smaller or bigger heterogeneous subjects. The Ministry of Health of the Czech Republic was asked to integrate more specialists, particularly doctors, in the preparation and realization of eHealth projects...
More

At the same time, a negative critical dependency of the development of eHealth on the changes in the government and continuous rotation of ministers of health has been perceived. The presidency of the Czech Medical Association of J.E. Purkyně has therefore established a stable Working Group for eHealth that coordinates activities of groups of professionals in the area of eHealth within CzMA and externally as well. Ministry of the Interior registered in the same year a citizens association called DASTA- Association for support and development of eHealth standards in the Czech Republic. Representatives of CzMA, ICT Union, Czech National Forum for eHealth, Czech National eHealth Center and MEDTEL created an open Platform for eHealth in the Czech Republic, they prepared and in December 2013 they signed Memorandum about cooperation during the creation of The National eHealth Development Plan and invited to cooperation all subjects in the Czech Republic that are interested in development of eHealth and healthcare in general.

Keywords
Medical informatics, e-Health, Czech Medical Association of J.E. Purkyně

Hide

tlacitka tlacitko MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ - NENÍ TO JEN ČÍSELNÍK
Miroslav Zvolský, Šárka Daňková, Jan Hrabec
  cz

ANOTACE:
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) je standardní nástroj pro pojmenování a okódování klinického stavu pacienta v prostředí českého zdravotnictví. ..
Více

Elektronizace medicínských dat přináší velké zjednodušení práce s touto klasifikací, tím, že je používán pouze číselník kódů a jsou zcela ignorována nejen pravidla pro práci s MKN, ale také podrobnější výčet onemocnění obsažený v kategoriích „patří sem“/„nepatří sem“ a v Abecedním seznamu. V klinické praxi často chybí podrobnější informace k MKN.

Skrýt

  eng

INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES – IT IS NOT ONLY A TABLE OF CODES
International Classification of Diseases (ICD) is a standard tool in the Czech health care for naming and coding of clinical condition of the patient...
More

Computerization of medical data simplifies the work with this classification too much. Users of clinical information systems use only table of codes and diagnoses. The rules for working with ICD and detailed list of diseases in the "Includes"/"Excludes" categories and in the Alphabetical list are completely ignored. Detailed information on the ICD often lacks in clinical practice.

Hide

tlacitka tlacitko NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR - CELOSTÁTNÍ SBĚR STRUKTUROVANÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE OD ROKU 1976
Miroslav Zvolský, Pavel Langhammer
  cz

ANOTACE:
Národní onkologický registr České republiky obsahuje unikátní databázi strukturovaných záznamů pacientů s onkologickým onemocněním. Strukturovaná forma záznamu je nutnou podmínkou pro vyhodnocení epidemiologických ukazatelů...
Více

Paralelně s nemocničními informačními systémy různých forem a technologií tedy existuje systém se strukturovanou zdravotnickou dokumentací fungující v ČR již od roku 1976.

Skrýt

  eng

CZECH NATIONAL CANCER REGISTRY – NATIONAL BASED COLLECTION OF STRUCTURED HEALTH INFORMATIONSINCE 1976
Czech National Cancer Registry (CNCR) contains a unique database of structured records of patients with oncological diseases...
More

Structured record is necessary for the evaluation of epidemiological indicators. CNCR as a system with structured medical documentation operates in parallel with hospital information systems of various forms and technologies since 1976 in the Czech Republic.

Hide

 

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10

ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISBN 978-80-86742-38–0
ISSN 1803-8115

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Veronika Sýkorová, DiS;
Klára Ulčová, DiS;

bez jazykové a redakční úpravy