medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBÁLKA
tlacitka tlacitko PACIENTI SE SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝMI NEMOCEMI S RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM V PRAŽSKÉ POPULACI 2007-8 (PRŮŘEZOVÁ STUDIE)
Jaromír Běláček, Ivana Kuklová, Petr Velčevský, Ondřej Pecha, Marek Novák
   

ANOTACE:
V letech 2008 - 2010 byla na oddělení BioStat ÚBI 1.LF UK a VFN v Praze provedena řada statistických analýz u osob vyšetřovaných s podezřením na získané sexuálně přenosné onemocnění (Sexually Transmitted Di-seases - STD), které byly anonymně dotazovány prostřednictvím sady standardizovaných anketních otázek na základní demografické charakteristiky a behaviorální (sexuální) zvyklosti.
Více

U většiny osob (přesněji 301/61 mužů/žen) ze souboru N=488 dotazovaných v letech 2007-8 byla diagnostikována některá STD z následujícího seznamu: syfilis primaria (21/0); syfilis secundaria recens (54/23), syfilis secundaria latens (12/8); gonorea(122/23); chlamydiální infekce (78/9); urogenitální infekce vyvolaná Mycoplasma hominis (2/4); Ureaplasma urealyticum (31/12); hepatitis C (4/1); HIV (7/0); infekce vyvolaná papilomaviry (24/0); u 28 pacientů se syfilis byla diagnostikována ještě jiná STD. Výběrový soubor je typický vysokým podílem osob s rizikovým sexuálním chováním (22% homosexuálů - mužů; více než 9% vyšetřovaných „nepoužívá nikdy kondom“; 21% uvedlo „první pohlavní styk ve věku do 15 let“; 10% dotazovaných přiznalo „více než 10 partnerů za posledních 12 měsíců“; 5% „poskytlo sexuální službu za úplatu“ atd).
V rámci této studie jsme se pokusili formálními statistickými prostředky specifikovat, které z výše naznačených souvislostí mezi sledovanými pro-měnnými a STD nemocemi se indikují jako statisticky významné. Protože některé proměnné mohou být s nemocemi v kauzálním vztahu a některé s nimi pouze koexistovat, použili jsme pro analýzu několika zdánlivě různých statistických metod (matice párových korelačních koeficientů, testy chí-kvadrát v kontingenčních tabulkách, ROC analýzy). Prezentované výsledky byly dosaženy a vznikly za podpory GP NS10292 (MZ0/NS, 2009-2011).

Skrýt

tlacitka tlacitko PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
Helena Bouzková.

   

ANOTACE:
V současné době roste rozpor mezi prudce rostoucím množstvím zazna- menaných poznatků (potenciálních informací) a schopností společnosti efektivně je využít, tzn. že v oblasti vzdělávání existuje společenský informační problém. [CEJPEK, 2005]
Více

Všeobecné vzdělání a odborná příprava se stávají jednou z nejcennějších hodnot. Struktura vzdělávací soustavy se mění a zároveň roste vědomí, že se lze vzdělávat nejen ve škole, ale i na pracovišti, doma a ve společnosti. Tento fakt se týká i profese knihovníka a informačního pracovníka, který pracuje ve zdravotnictví. Příspěvek shrnuje stupně školního vzdělávání a uvádí významné profesní organizace, které se podílejí na kontinuálním (celoživotním) vzdělávání těchto pracovníků. Autorka uvádí informace o projektu CERTIDoc a o aktivitách pracovní skupiny EAHILu, která připravuje proces akreditace.

Skrýt

tlacitka tlacitko NEMOCNICE ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNĚ K EHEALTH
Aleš Daniel, Martin Zeman, Jan Pejchal

   

ANOTACE:
Nemocnice Ústeckého kraje se v roce 2007 spojily do jediné organizace, do akci-ové společnosti Krajská zdravotní. Přitom se vydaly na cestu k bezfilmovému a bezpapírovému zdravotnictví. Přes množství obtíží dosáhly pozoruhodných úspěchů a jejich zkušenosti jsou poučením i inspirací pro zdravotnická zařízení v celé Evropě.

tlacitka tlacitko MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VE VÝUCE BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
Vladana Djordjevic, Václav Gerla, Lenka Lhotská, Vladimír Krajča
   

ANOTACE:
Tento příspěvek popisuje modul pro podporu výuky v oblasti biomedicínského inženýrství. Konkrétním tématem byla elektroencefalografie (EEG). Materiál umožní uživatelům seznámit se s elektroencefalografií, a také s měřením a zpracováním EEG signálu.
Více

Takový postup zpřístupní výukový materiál nejenom studentům prezenční, ale i kombinované formy studia. Materiál je v angličtině. Při tvorbě tohoto nástroje a jeho částí byl kladen důraz především na jeho jednoduchost, srozumitelnost a názornost.Skrýt
tlacitka tlacitko SAMOTNÝ SIMULÁTOR NESTAČÍ
Zuzana Dukátová, Jiří Kofránek
   

ANOTACE:
Webový atlas fyziologie a patofyziologie obsahuje několik výukových modelů. Pedagogická praxe však ukázala, že bez jasného scénáře simulační hry je pracně vyvinutý výukový simulátor hůře využitelný.
Více

Proto jsme k některým dříve vyvinutým simulátorům vytvořili pomocí nástroje Adobe Captivate webově dostupné učební texty, využívající simulátor v simulační hře. Skrýt
tlacitka tlacitko SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO INTEGRACI A ANALÝZU DAT V KARDIOLOGII
Michal Huptych, Václav Chudáček, Lenka Lhotská

   

ANOTACE:
Příspěvek popisuje aplikaci vyvinutou pro integraci, vizualizaci a hodnocení měření elektrokardiografických záznamů (standardní EKG, povrchové potenciály, intrakardiální signály).
Více

Aplikace umožňuje prohlížení a hodnocení měřených záznamů a vytváření tzv. povrchových potenciálových map, integraci měřených záznamů s údaji o anamnézách, diagnózách, medikaci a podmínkami a důvody měření a časově-frekvenční metody vizualizace signálů (spektrogram, spojitá vlnková transformace, frekvenční mapy, přehledy trendů). Aplikace je implementována v jazyce Java. Aplikace je v současné době používána při experimentálních měřeních ve fyziologické ústavu 1.LF UK a je jedním z výsledků dosažených při řešení výzkumného projektu Znalostní podpora diagnostiky a predikce v kardiologii.Skrýt
tlacitka tlacitko PODPŮRNÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO DÁRCE KRVE
Naděžda Kalužová, Dagmar Valová
   

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá podpůrnými informačními systémy na Krevním centru FN Ostrava pro dárce krve a krevních složek, které slouží především dárci ke snadnému přístupu k potřebným aktuálním informacím a ke „komfortu“ dárce.
Více

Popíše elektronický informační servis pro dárce na Krevním centru včetně možnosti uvedení sponzorů v moderní elektronické podobě. Dále popíše systém přihlašování dárců k odběrům z pohodlí jejich domova přes webové rozhraní. Skrýt
tlacitka tlacitko OPTIMALIZACE VYTĚŽOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZDRAVOTNICKÝCH REGISTRŮ
Pavel Kasal, Pavel Vavřík, Alena Veselková, Robert Fialka,Ladislav Dušek
   

ANOTACE:
Dlouhodobým problémem v oblasti zdravotnických registrů je malé využívání výsledků zadávaných dat, která jsou dosud zpracovávána převážně jen v podobě popisných statistik, jejichž výsledky jsou uplatňovány převážně pouze pro dokumentaci populační situace.
Více

Pracné zadávání dat klinickými pracovníky tedy není dostatečně zhodnoceno možností řešení konkrétních praktických otázek. V této souvislosti byla zahájena inovace zpracování dat prostřednictvím postupů „data mining“, umožňujících operativní řešení konkrétních otázek z praxe, kupř. efektivity určitého typů léčby u pacientů charakterizovaných přítomností daného příznaku atd. V rámci registru kloubních náhrad bylo rozpracováno modelové vytěžování klinicky významné informace z primárních dat s cílem následného zobecnění a opakovatelnosti metodologie pro další registry. Bylo vytvořeno schéma jednotlivých položek registru, vyjadřující ve formalizované podobě časovou následnost dějů včetně aktuálních znalostí o problematice , které jsou výsledkem dosavadního výzkumu. Výsledkem je strukturovaný znalostní model s ohodnocenými relacemi vyjadřujícími konkrétní klinické dotazy. Dále pak byla navržena sada základních problémů směřujících k rozhodování o volbě postupu při indikaci operace a jejím typu včetně dalšího řešení při komplikacích. Uvedený systém je podkladem pro volbu relevantních testů hypotéz , využitelných v rámci jednotlivých problémových okruhů. Skrýt
tlacitka tlacitko SÉMANTICKÁ INTEROPERABILITA ZDRAVOTNICKÝCH ZÁZNAMŮ
Pavel Kasal, Alena Veselková, Monika Žáková, Milan Růžička, Alena Šímová, Lenka Maixnerová
   

ANOTACE:
Aktuálním požadavkem je v současnosti možnost převodu lékařské dokumentace mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Uvedený problém je řešen projektem EPSOS, jehož úkolem je převod sumáře pacienta nezávisle na jazyku , ve kterém byl vytvořen.
Více

Řešením je vytvoření katalogu standardního českého odborného názvosloví , umožňujícího mapování na sémanticky relevantní adekvátní výrazy v jakémkoliv jazykovém prostředí zemí EU. Současným východiskem je tezaurus 5000 pojmů distribuovaný jednotlivým členským zemím pro potřeby odpovídajících ontologií, rozčleněný do několika dílčích katalogů: anamnestické údaje, nosologické jednotky, symptomy a testy, procedury a medikace včetně posologie a nepříznivých účinků. Harmonizace českého standardizovaného názvosloví s anglickou referenční terminologií by měla být provázena i převodem národních číselníků do adekvátních mezinárodních kódovacích systémů. Kromě dlouhodobě využívaných klasifikací , zejména ICD 10 a ATC se nově uplatní pro indexování řady kategorií systemizovaná nomenklatura mediciny SNOMED CT.Skrýt
tlacitka tlacitko MODELOVÁNÍ ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY
Jiří Kofránek, Stanislav Matoušek, Marek Mateják
   

ANOTACE:
Aktuálním požadavkem je v současnosti možnost převodu lékařské dokumentace mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Uvedený problém je řešen projektem EPSOS, jehož úkolem je převod sumáře pacienta nezávisle na jazyku , ve kterém byl vytvořen.
Více

Řešením je vytvoření katalogu standardního českého odborného názvosloví , umožňujícího mapování na sémanticky relevantní adekvátní výrazy v jakémkoliv jazykovém prostředí zemí EU. Současným východiskem je tezaurus 5000 pojmů distribuovaný jednotlivým členským zemím pro potřeby odpovídajících ontologií, rozčleněný do několika dílčích katalogů: anamnestické údaje, nosologické jednotky, symptomy a testy, procedury a medikace včetně posologie a nepříznivých účinků. Harmonizace českého standardizovaného názvosloví s anglickou referenční terminologií by měla být provázena i převodem národních číselníků do adekvátních mezinárodních kódovacích systémů. Kromě dlouhodobě využívaných klasifikací , zejména ICD 10 a ATC se nově uplatní pro indexování řady kategorií systemizovaná nomenklatura mediciny SNOMED CT. Skrýt
tlacitka tlacitko WEBOVÉ SIMULÁTORY
Jiří Kofránek
   

ANOTACE:
Internet se dnes stává prostředím pro distribuci výukových programů včetně výukových simulátorů. Přednáška se zabývá přehledem technologií tvorby webově dostupných simulátorů. Zahrnuje i zkušenosti autora s různými technologiemi tvorby webově dostupných simulátorů.

tlacitka tlacitko VZDÁLENÁ ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU - BEZEZTRÁTOVÉ NAHRÁVÁNÍ ZVUKU PŘES IP SÍTĚ
Tomáš Kulhánek, Marek Friš, Milan Šárek
   

ANOTACE:
Aplikace ParVRP vyvinutá Výzkumným centrem hudební akustiky HAMU v prostředí Matlab umožňuje vytvoření fonetogramu a další následné analýzy jakými jsou plocha hlasového pole, poloha nejčetnějších zastoupení, statistiky hlasových projevů.
Více

V příspěvku představíme nasazení aplikace ParVRP ve virtualizovaném systému XEN a přístupnou přes protokol RDP v síti CESNET 2 a obecně Internetu. Během vývoje jsme vyzkoušeli několik možností pořizování nahrávek ze zvukové karty klientského počítače ke vzdálené aplikaci, neboť tato možnost není standardně v protokolu RDP k dispozici. RDP protokol verze 7.0 dostupný od nejnovějších systémů Windows Server 2008 R2 přenáší zvuk pomocí ztrátové komprese, která vede ke zkresleným výsledkům následné analýzy hlasu. Modifikace rozšířeného protokolu RDP v 5.2 pomocí Sound over RDP přináší podobný problém zkresleného zvuku přeneseného ke vzdálené aplikaci. Proto jsme vyvinuli bezeztrátovou možnost nahrávání zvuku přes IP sítě, která přináší stejnou kvalitu pořízeného záznamu jako na lokálním počítači, oproti předchozím ztrátovým kompresím je zhruba 10 krát náročnější na propustnost sítě a pro potřeby průběžné realtime analýzy potřebuje propustnost skoro 1 MBit/s, která je dosažitelná v běžných v lokálních sítích a je běžně dosažitelná i v organizacích připojených do sítě CESNET2. Skrýt
tlacitka tlacitko INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ MOBILITA ZDRAVOTNICKÝCH KNIHOVNÍKŮ
Eva S. Lesenková

tlacitka tlacitko MOBILNÍ ŘEŠENÍ PRO PODPORU PRÁCE LÉKAŘŮ V TERÉNU
Lenka Lhotská, Jaromír Doležal, Jiří Doležel
   

ANOTACE:
Cílem příspěvku je seznámit s návrhem, vývojem a implementací mobilního řešení s využitím osobních digitálních asistentů (personal digital assistant – PDA) v systému pro inteligentní podporu rozhodování zdravotnických pracovníků v oblasti primární péče.
Více

Základní motivace vzešla z přímého pozorování práce lékařů a sester v terénu a také z rozhovorů s nimi. Požadavky na lékaře a sestry neustále vzrůstají: musejí vyšetřit a navštívit více pacientů v kratším čase, vyplnit více formulářů a sledovat více pacientských dat. Proto je vítán každý nástroj, který umožní zvýšit efektivitu bez negativního dopadu na péči o pacienta. V tomto ohledu nabízejí informační a komunikační technologie zajímavou podporu. Podle požadavků uživatelů je možné využít celou řadu mobilních zařízení: laptopy, tablety nebo PDA. Všechna tato zařízení, která mohou fungovat buď samostatně, nebo jako terminál bezdrátově připojený k nemocničnímu informačnímu systému, získávají na oblibě. Nejnovější PDA nabízejí následující vlastnosti a funkce: barevný displej s vysokým rozlišením, možnost bezdrátového připojení, GSM, GPS, fotografování, záznam a přehrávání zvukového záznamu, vhodnou velikost. Skrýt
tlacitka tlacitko DLOUHODOBÁ OCHRANA DAT V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ – AKTUALNI STAV A PROBLÉMY
Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková
   

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna (NLK) provozuje od roku 2008 digitální archiv v systému Kramerius. Archiv aktuálně obsahuje již přes 290 digitálních dokumentů, které byly získány z různých zdrojů, různými způsoby a na základě různých licencí.
Více

V roce 2009 NLK zahájila spolupráci s autory a vydavateli vědeckých publikací, které po uzavření licenční smlouvy mohou být archivovány a zpřístupněny v digitálním archivu. Byly získány cenné zkušenosti při provozování archivu, zejména v oblasti získávání dat od vydavatelů, která se ukazuje jako klíčová pro efektivní zpracování a zpřístupnění. V rámci pokračujícího vývoje portálu Medvik bylo mimo jiné zprovozněno dynamické propojení databáze Bibliographia medica Čechoslovaca s archivovanými časopisy a sborníky, takže se uživatel snadno dostane k plnému textu. NLK dosáhla v oblasti digitalizace hmatatelných výsledků, ale je třeba se systematicky více zaměřit na dosažení parametrů důvěryhodného digitálního archivu, které jsou definovány standardem OAIS. Skrýt
tlacitka tlacitko ROZSÁHLÝ MODEL FYZIOLOGICKÝCH REGULACÍ A MODELICE
Marek Mateják, Jiří Kofránek
   

ANOTACE:
Model QHP (Quantitative Human Physiology) Colemana a spol. patří k nej-rozsáhlejším modelům fyziologických systémů (obsahuje 4000 proměnných). Jeho struktura je na webových stránkách (http://physiology.umc.edu/themodelingworkshop) do všech podrobností zveřejňována jako open source.
Více

Popis modelu je však rozčleněn do více než dvou tisícovek XML souborů roztroušených do stovek adresářů, z nichž speciální solver vytváří a spouští simulátor. Celková struktura modelu a jednotlivé návaznosti jsou proto velmi nepřehledné. Pro přehledné zobrazení matematických vztahů z XML notace QHP jsme proto nejprve vytvořili speciální softwarový nástroj QHPView. Model jsme implementovali v jazyce Modelica, což vedlo k mnohem přehlednější struktuře modelu. Odstranili jsme některé chyby a model rozšířili zejména o problematiku modelování vnitřního prostředí. Rozšířený model QHP-Golem Edition je podkladem vytvářeného výukového trenažéru „eGolem“, určeného pro lékařskou výuku v oblasti klinické fyziologie akutních stavů, vyvíjeného v rámci výzkumného projektu MŠMT č. 2C067031, na webových stránkách tohoto projektu je možno i najít aktuální strukturu naší modelicové implementace modelu QHP (http://www.physiome.cz/egolem). Skrýt
tlacitka tlacitko OD MODELU K SIMULÁTORI V INTERNETOVÉM PROHLÍŽEČI
Pavol Privitzer, Jan Šilar, Martin Tribula, Jiří Kofránek.
   

ANOTACE:
V práci je popsána originálně vyvinutá technologie tvorby simulátorů spustitelných v internetovém prohlížeči. Základem tvorby simulačních modelů je vývojové prostředí akauzálního simulačního jazyka Modelica.
Více

Vlastní simulátory jsou vytvářeny v prostředí Microsoft .NET. Animace, ovladatelné modelem na pozadí, jsou vytvářeny pomocí nástroje Microsoft Expression Blend. Simulační jádro modelu je automaticky vygenerováno překladačem jazyka Modelica pomocí námi originálně vytvořeného generátoru kódu C# a propojeno s řešičem algebrodiferenciálních rovnic. Celý simulátor je vytvořen jako aplikace pro platformu Microsoft Silverlight. To umožní v různých operačních systémech spouštět simulátory jako webové aplikace, spustitelné pomocí internetového prohlížeče s nainstalovaným doplňkem Silverlight. Skrýt
tlacitka tlacitko PODPORA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PŘI ŘÍZENÍ NEMOCNICE STŘEDNÍ VELIKOSTI
Miroslav Přádka, Drahomíra Maťová, David Havrlant, Ivo Václavek, Ivo Zikeš
   

ANOTACE:
Důvody k implementaci informačních systémů (IS) ve zdravotnických zařízeních bývají různé. V mnoha oblastech činností představují nezbytnost, někdy jsou užitečným doplňkem, nezřídka jejich implementace naráží na nepochopení. Více

Příspěvek sumarizuje zkušenosti z dosažené úrovně implementace používaných IS v nemocnici střední velikosti, a to v oblasti léčebně preventivní péče, ekonomiky a personalistiky, a logistického zázemí. Zabývá se synergickými efekty vyplývajícími z nasazení IS v různých oblastech činností, zejména pak pro tvorbu konkurenceschopné nabídky léčebně preventivní péče (včetně individuálně sjednávané) a pro oblast řízení nákladů nemocnice. Okrajově se věnuje i problematice řízení kvality léčebně preventivní péče ve vazbě na identifikátory kvality. Významnou okolností pro dosažení žádané úrovně řízení klíčových procesů zůstává existence jednotného úložiště dat se správně nastavenými uživatelskými přístupy odvozenými od organizačních norem nemocnice. Vhodně nastavený kompetenční model organizace zohledňující personální genezi a charakter dosažené implementace informačních technologií pak může být výhodou.Skrýt
tlacitka tlacitko MĚL BY DATOVÝ STANDART UMOŽNIT POSÍLAT FORMALIZOVANĚ I LABORATORNÍ VÝSLEDEK MIMO NÁRODNÍ ČÍSELNÍK LABORATORNÍCH POLOŽEK?
Seiner Miroslav
   

ANOTACE:
Práce se zabývá tím, do jaké míry je současná podoba Datového standardu MZ ČR vyhovující pro potřeby sdělování numerických laboratorních výsledků.
Více

Na rozboru konkrétních dat – laboratorních číselníků několika náhodně zvolených laboratoří ukazuje, že laboratořemi nejsou v dostatečné míře respektována pravidla pro komunikaci, které datový standard předepisuje, především je nadměrně využíváno tzv. lokálních položek ( 34% v analyzovaném vzorku laboratorních položek) a nejsou respektovány definice Národního číselníku laboratorních položek minimálně v 5% případů. To znamená závažné riziko při komunikaci, neboť přijímající systémy nemají žádnou možnost ověřit, zda je výsledek zaslán korektně z pohledu pravidel komunikace a při respektování těchto pravidel může přijímající systém zobrazovat z hlediska věcného nesprávnou informaci. Autor navrhuje jako řešení tohoto problému opustit úzkou vazbu mezi datovým standardem pro komunikaci a Národním číselníkem laboratorních položek, protože za nejdůležitější rys komunikačního standardu považuje jeho jednoznačnost. Autor navrhuje zahájit práce na úpravě standardu tak, aby umožnil zasílat plnohodnotnou informaci o laboratorním výsledku se všemi nezbytnými atributy, včetně plného názvu a jednotky, a to i u položek mimo rámec Národního číselníku laboratorních položek.
Skrýt
tlacitka tlacitko EDUKACE O ŽIVOTNÍM STYLU NA ČESKÉM INTERNETU
Štěpán Svačina, Martin Matoulek
   

ANOTACE:
Sdružení CESNET ve spolupráci s klinickými pracovišti se v rámci Výzkumné záměru MŠMT snaží najít a odzkoušet v pilotní fázi nové možnosti přenosu multimediálních informací v oblasti medicíny. V předchozím období byly zkoumány možnosti přenosu stereoskopického obrazu z operačních robotů.
Více

V současné době hledáme nové zdroje v oblasti očního lékařství, kde je například potenciál v oblasti přenosu stereoskopického obrazu z operačních mikroskopů a snímků angiografie. Ve sdělení budou diskutovány možnosti a úskalí získání jednotlivých typů multimediálních signálů s uvedením požadavků na tyto typy přenosů a možnosti jejich technického zabezpečení. Skrýt
tlacitka tlacitko ROZVOJ MULTIMEDIÁLNÍCH APLIKACÍ
Milan Šárek, Leoš Rejmont, Jiří Navrátil, Vladimír Třeštík
   

ANOTACE:
Sdružení CESNET ve spolupráci s klinickými pracovišti se v rámci Výzkumné záměru MŠMT snaží najít a odzkoušet v pilotní fázi nové možnosti přenosu multimediálních informací v oblasti medicíny.
Více

V předchozím období byly zkoumány možnosti přenosu stereoskopického obrazu z operačních robotů. V současné době hledáme nové zdroje v oblasti očního lékařství, kde je například potenciál v oblasti přenosu stereoskopického obrazu z operačních mikroskopů a snímků angiografie. Ve sdělení budou diskutovány možnosti a úskalí získání jednotlivých typů multimediálních signálů s uvedením požadavků na tyto typy přenosů a možnosti jejich technického zabezpečení. Skrýt
tlacitka tlacitko MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO PODPISU VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
Miloslav Špunda
   

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá problematikou užití elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci v prostředí informačního systému zdravotnického zařízení, zejména nemocničního informačního systému (NIS). Příspěvek popisuje princip zaručeného elektronického podpisu, technické předpoklady jeho užití a možnosti implementace v prostředí NIS.

tlacitka tlacitko PORTÁL ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN - MODERNÍ KOMUNIKACE S VYBRANÝMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI
Jiří Těhan
tlacitka tlacitko WEBOVÝ SIMULÁTOR LEDVIN
Martin Tribula, Marek Mateják, Pavol Privitzer, Jiří Kofránek
   

ANOTACE:
Ledviny jsou důležitý regulační orgán vnitřního prostředí. Funkce ledvin je dynamický proces. Pro jeho lepší pochopení je velmi užitečné využívat výukový simulátor umožňující simulovat funkci jednotlivých částí nefronu a jednotlivé regulační vlivy (od řízení glomerulární filtrace, přes tubuloglomerulární rovnováhu až po vliv jednotlivých hormonů).
Více

Ve výukovém simulátoru bude možné rozpojovat jednotlivé regulační smyčky, a sledovat vliv jednotlivých regulací odděleně, což přispívá k lepšímu pochopení regulačních vztahů v ledvinách i způsobu jejich ovlivnění. Základem webového simulátoru je rozsáhlý model ledvin, vytvořený v prostředí simulačního jazyka Modelica, který popisujeme v tomto příspěvku.
Skrýt
tlacitka tlacitko VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU MPOC ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY HL. MĚSTA PRAHY
Pavel Trnka, Pavel Kasal, Pavel Kubů
   

ANOTACE:
Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy (ZZS HMP) využívá systém GEmMA pro elektronické výjezdové karty. Takto získané informace jsou následně využity pro statistické vyhodnocení krizových událostí a rovněž pro vyúčtování poskytnuté péče.
Více


Lékařům ZZS HMP byly v rámci pilotního projektu Mobile Point of Care (MPOC) poskytnuty vysoce odolné počítače s upravenou aplikací GEmMA Mobile pro možnost primárního vytvoření elektronické výjezdové karty přímo na místě zásahu. Aplikace v případě dostupného 3G připojení komunikuje s centrálním aplikačním serverem, který je umístěn v rámci ZZS HMP. Data o ošetřených pacientech jsou vstupována primárně přímo do elektronické výjezdové karty. Řešení nabízí integrovanou interoperabilitu s IZIP a projektem Karta Života ZPMV (nabízí emergenční dataset ošetřovaného pacienta). Do řešení jsou i integrovány služby B2B VZP rozhraní pro získání informace o příslušnosti ošetřovaného pacienta ke zdravotní pojišťovně a kontroly čísla pojištěnce. Vyhodnocení pilotního projektu MPOC ZZS HMP odhalilo přínosy v oblasti optimalizace pracovního procesu, bezpečnosti pacientů a spokojenosti personálu. V rámci těchto přínosů byla i identifikována návratnost investice ve výši 149% v časovém horizontu 3 let.Skrýt
tlacitka tlacitko RFID TECHNOLOGIE A JEJÍ VYUŽITÍ V TRANSFUZNÍ SLUŽBĚ
Dagmar Valová, Zuzana Čermáková, Jindřich Černohorský, David Vala
   

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá využitím RFID technologie (radiofrekvenční identifikátory) pro značení krevních konzerv včetně dalších možnosti využití v rámci transfuzní služby.
Více

Představí RFID technologií ne jen z pohledu prosté náhrady čárových kódů, ale upozorní na její další možnosti, zejména zvýšení bezpečnosti při nakládání s biologickými materiály, zvýšení efektivity práce apod. Poukáže na problémy, které nastaly v pilotních projektech v rámci evropské unie a důvody, pro které tato technologie v některých případech pak ve zdravotnických systémech pilotních nemocnic v Evropě nebyla použitá. Naznačí jednu z cest, jak by se mělo postupovat při nasazování RFID technologie ve zdravotnictví. Skrýt
tlacitka tlacitko ZDRAVOTNICKÉ PORTÁLY PRO OBČANY
Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka
   

ANOTACE:
V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana k aktuálním a věrohodným informacím pomocí ověřených zdravotnických informačních zdrojů.
V současnosti jsou údaje velmi rozdílné kvality rozptýleny v množství webových stránek, vytvářených většinou na komerčním základě.
Více

V řadě zemí jsou již dlouhodobě zavedeny oficiální renomované zdravotnické portály s vysokou návštěvností, které poskytují komplexní informace o zdravotní péči a představují zdroj podkladů, pomocí kterého může občan zhodnotit svůj zdravotní stav a snížit tak pravděpodobnost chybného rozhodnutí. V ČR provozuje v současné době MZd a jeho přímo řízené organizace přes 80 informačních portálů a registrů , jednotná platforma - komplexní oficiální zdravotnický portál pro občany a pacienty umožňující snadný přístup k těmto informacím však neexistuje. Na stránkách MZd dosud existuje pouze oddíl „Občané, pacienti“ , který obsahuje spíše aktuality a některá vybraná oficiální sdělení. V tomto příspěvku se zabýváme rozborem neziskových zahraničních portálů pro občany a hodnotíme služby, které poskytují. Na základě této analýzy byl vytvořen základ pro vypracování návrh oficiálního zdravotnického portálu pro pacienty v ČR, který je koncipován v rámci úkolů MZd a jehož obsah by měl pokrývat všechny významné oblasti zdravotnických informací pro občany a pacienty. Skrýt
tlacitka tlacitko BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ICT V NEMOCNICI - SPOLUPRÁCE NEBO SPLYNUTÍ?
Martin Zeman, Martina Nováková
    ANOTACE:
Je stále obtížnější určit, kde zdravotnický prostředek končí a začíná jeho IT část. Kam spadají osoby, odpovědné za zdravotnické prostředky? Do zdra-votnické části nemocnice? Do provozně-technických úseků nebo pod CIO?
Více
Jak organizovat nákup zdravotnické techniky? Konvergence správy ICT a BMI v nemocnicích je aktuálním tématem nemocničního managementu v rozvinutých zemích.
Skrýt

 

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10
ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISSN 1803-8115
ISBN 978-80-904326-3-5

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Veronika Sýkorová, DiS
Kateřina Tribulová, DiS

bez jazykové a redakční úpravy