medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBSAH
tlacitka tlacitko ODHADY RIZIKA SMRTI A NÁSLEDKŮ OTRAV PRO PACIENTY VZEŠLÉ Z ČESKÉ METANOLOVÉ AFÉRY V ROCE 2012
Jaromír Běláček, Sergej Zakharov, Martin Komarc, Daniela Pelclová
  cz

ANOTACE:
Po vypuknutí aféry metanolových otrav v České republice v roce 2012 bylo na Klinice pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze shromážděno několik klinických datových souborů, které jsou následně podrobovány formálním statistickým analýzám. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout základní informace o metodice statistického zpracování dvou datových souborů,...
Více

které byly vnitřně diferencovatelné zejména typem aplikované hemodialýzy (intermitentní hemodialýza /IHD/ vs. kontinuální veno-venózní hemodialýza-hemodiafiltrace /CVVHD/), závažností metabolické acidózy (např. podle hladin pH, HCO3 v krvi pacientů a jiných markerů), množstvím etanolu v krvi intoxikovaných pacientů a řadou zjevných či skrytě indikovaných (subklinických) následků akutních otrav. Hlavním výsledkem formálních statistických analýz je simultánní vs multivariátní posouzení vlivu sledovaných markerů na poločas eliminace methanolu a kyseliny mravenčí z krve pacientů ve skupinách s odlišným typem hemodialýzy a odhady pravděpodobností rizika smrti a následků otrav prostřednictvím modelů ordinální multinomické regrese fitovaných na základě logaritmů věrohodnostního („log likelihood“) poměru LR R2. Použitá metodika přímočaře zobecňuje dosud standardně užívané metodiky lineárních regresních analýz pro normálně a binomicky rozdělené závisle proměnné a poukazuje zejména na možnosti dobře interpretovatelných výsledků (včetně grafických prezentací statisticky nejvýznamnějších formálních závislostí). Řešení úlohy bylo podpořeno z prostředků projektu PRVOUK P25/1LF/2/UK Praha.

Klíčová slova: Intoxikace organismu metanolem, intermitentní hemodialýza /IHD/, kontinuální veno-venózní hemodialýza /CVVHD/, explorační faktorová analýza /EFA/, BW a FR regresní algoritmy, ordinální multinomická regrese

Skrýt

  eng

 

More

 

Hide

tlacitka tlacitko ZKUŠENOSTI S PROVOZEM REGIONÁLNÍHO KLINICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU IKIS®
– PODPORA E-HEALTH V ČR

Petr Bělík, Eva Chmelová, Marek Smilowski
  cz

ANOTACE:
V posledních dvaceti letech došlo k masivnímu rozvoji zdravotnické informatiky. Po počáteční nutnosti pořídit informační systém pro potřeby vykazování zdravotní péče pojišťovnám došlo k následnému rozšiřování těchto informačních systémů o vedení zdravotnické dokumentace. ...
Více

Současně s tímto docházelo ke stále větší integraci s ostatními systémy. Jedním z mnoha příkladů může být propojování s laboratorními systémy na úrovni elektronického předávání laboratorních výsledků nebo dokonce odesílání elektronických žádanek. K tomuto stavu docházelo v jednotlivých zdravotnických zařízeních, která nebyla či nejsou mezi sebou vzájemně propojena na úrovni výměny zdravotnických dat. Dokonce se jedná o informační systémy různých dodavatelů, které ve většině případů nejsou na stejné technologické úrovni řešení a ani nijak vzájemně propojeny či kompatibilní. Postupem doby se ukazuje, že klinický systém hraje jednu z klíčových rolí v celém procesu péče o pacienta. Na moderní klinický systém jsou ale dnes kladeny naprosto jiné nároky. Je zřejmé, že stávající systémy tyto požadavky nesplňují v plné míře. Vedení zdravotnických zařízení si uvědomuje, že jejich nynější systémy se stávají překážkou zvyšování kvality péče, neposkytuje služby, které nemocnice nezbytně potřebuje. Trendem posledních let je zajištění vzájemné výměny dat o pacientech. Prvním krokem k realizaci tohoto cíle byla definice datového standardu Ministerstva zdravotnictví ČR (DASTA), který v prvních použitích sloužil k přenosu laboratorních výsledků z laboratorních informačních systémů do klinických systémů. V dalších etapách docházelo k rozšíření o další datové bloky (například pro komunikaci s ÚZIS apod.). V zahraničí existují obdobné standardy sloužící k výměně dat (HL7), které se v ČR příliš neujaly z důvodu existence národního standardu.

Skrýt

  eng

 
 
More

 

Hide

tlacitka tlacitko VÝUKA VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ V ELEKTRONICKÝCH MEDICÍNSKÝCH DATABÁZÍCH S PODPOROU LMS MOODLE
Helena Bouzková
  cz

ANOTACE:
Relevance vyhledávání informačních zdrojů na zadané rešeršní dotazy závisí na informační gramotnosti jejich uživatelů a zároveň na zvyšování kompetencí při vyhledávání těchto zdrojů...
Více

Předmětem sdělení jsou výsledky a několikaleté zkušenosti pracovníků Národní lékařské knihovny NLK) s výukou pregraduálních studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy - Ústavu informačních studií a knihovnictví (FF UK ÚISK) a lékařských knihovníků a informačních pracovníků veřejných informačních služeb ve zdravotnictví metodou e-learningu v LMS Moodle. Zkušenosti ukazují, že forma elektronického vzdělávání kombinovaná s metodou Face 2 Face je vhodným nástrojem pro výuku pregraduálních studentů knihovnictví a vědeckých informací a lékařských knihovníků a informačních pracovníků v systému celoživotního vzdělávání.

Klíčová slova: profesní vzdělávání, pregraduální vzdělávání, celoživotní vzdělávání, lékařský knihovník, informační pracovník, e-learning, zdravotnictví

Skrýt

eng

EDUCATION OF INFORMATION RETRIEVAL IN MEDICAL DATABASES WITH SUPPORT OF LMS MOODLE
Information literacy of medical librarians and using of medical databases including databeses for evidence based medicine are needed in the information retrieval...
More

National Medical Library in Prague organizes educational courses for continual education of medical librarians of the Czech Republic and pregradual education of students of librarianship at Charles Univesity in Prague. These course are organized via e-learning method and in-class teaching medthod from the year 2010.

Keywords: Medical librarian,, informatic specialist, information retrieval, e-learning, evidence based medicine, medical databases, continuing education, pregradual education

Hide

tlacitka tlacitko BIG DATA VE ZDRAVOTNICTVÍ – PERSPEKTIVY PROBLEMATIKY
J. Hendl
  cz

ANOTACE:
Existují různé verze definice pojmu Big data. Nejsou si však zcela nepodobné. Jedna z nich říká, že se jedná o „množiny dat, které jsou tak veliké a komplexní, že je nelze zpracovat v rámci běžných databázových systémů.“ (Wikipedia) Obtíže způsobuje také potřeba včasné odezvy na jejich relativně rychlou změnu.
Více

Big data řešení představuje kombinaci speciálních databázových technologií, vhledu do řešené problematiky, analýzu dat a jejich vizualizaci. V mnoha oblastech se v současnosti experimentuje s metodami, které umožňují shromažďovat a zpracovávat ohromné objemy dat, přitom se zjišťuje, zda neobsahují skryté datové konfigurace, které mohou indikovat řešení specifických problémů, které dovolují provést predikce nebo odhalit změny. V zdravotnictví se setkáváme s problémy souvisejícími s velkými objemy strukturovaných a nestrukturovaných dat velmi často v důsledku digitalizace existujících dat a generování nových dat. To zahrnuje lékařské záznamy o pacientech, radiologické snímky, data o klinických pokusech, data o lécích, data z humánní genetiky a o populacích, genomiky atd. Novější formy dat se týkají 3D zobrazování, data z genomických a biometrických senzorických zařízení a dat z „chytrých“ telefonů a elektronických náramků. Příspěvek upozorňuje na trendy a perspektivy řešení problematiky Big data.

Klíčová slova: Big data, data mining, lékařské rozhodování, digitalizace, strukturovaná a nestrukturovaná data

Skrýt

  eng

 
More

 

Hide

tlacitka tlacitko VYUŽITÍ DAT Z ELEKTRONICKÉ PORODNÍ KNIHY
Michal Huptych, Václav Chudáček, Lukáš Hruban, Libor Seidl, Jakub Mottl, Petr Janků, Lenka Lhotská
  cz

ANOTACE:
V minulých letech byla naší skupinou vyvíjena ve spolupráci s fakultní nemocnicí v Brně Bohunicích aplikace Elektronická porodní kniha (EPK). Systém je určen jako náhrada papírové dokumentace pro záznam informací vztahujících se k porodu a obsahuje také základní informace z neonatologie. V současné době jsou v systému evidovány záznamy z celého minulého roku, což představuje více než 6000 porodů...
Více

To je již dostačující množství na to, abychom se začali zabývat otázkou využití těchto dat (v anonymizované podobě). Elektronická porodní kniha nemá za cíl konkurovat (či dokonce nahrazovat) zavedeným nemocničním informačním systémům. Nedávalo by to smysl a není to ani v možnostech tvůrců. Je v podstatě sama o sobě experimentem, zabývajícím se možnostmi evidence lékařských záznamů ve strukturované podobě s provázáním, což je velmi důležité, na možnost využití klinicky důležitých údajů, například pro účely odkazování na zdroje znalostí, hledání zajímavých (shluků, skupin) případů, či edukace. V případě odkazování na zdroje znalostí byl jako důkaz proveditelnosti realizován projekt využití technologie HL7 Infobutton. Tato technologie patří do množiny HL7 standardů a je založena na vyhledávání relevantních informací a znalostí s možností specifikace kontextu, ve kterém jsou tyto informace a znalosti požadovány. V druhém případě se jedná o vyhledávání podobných záznamů na bázi porovnávání podobnosti parametrů z vybraných částí záznamu. Tato část vychází z metody strojového učení nazývané případové usuzování. V minulém roce proběhlo několik experimentů s tímto porovnáváním a v současné době je na toto téma zpracovávána jedna z diplomových prací. Třetím příkladem využití dat z porodní knihy je realizace v první řadě edukačního systému pro hodnocení záznamu kardiotokogramu s možností vytváření a vyplňování testů. Zde byla porodní kniha (resp. model a databáze porodní knihy) využita pro tvorbu kostry edukačního a testového případu a byla využita řada ze shromažďovaných údajů. Tyto tři oblasti využití považujeme za podstatné a lékaři reálně využitelné.

Klíčová slova: informační systém, elektronická dokumentace, interoperabilita, datové modely, zpracování klinických dat, strojové učení, porodnictví

Skrýt

  eng

AN USE OF DATA FROM THE ELECTRONIC LABOR BOOK
The application of Electronic delivery book (EDB) was developed in collaboration with the University Hospital in Brno Bohunice in recent years. The system is designed to replace paper documentation to record information relating to labour of newborn and basic information from neonatology care. Currently, the system contains records from the last year, which represent more than 6,000 childbirths. This is already a sufficient amount for us to begin to address the question of the use of these data (in anonymous form). The electronic delivery book does not aim to compete with (or even replace) established hospital information systems...
More

It would not make sense (it is not within our capacity). In fact, EDB itself is an experiment dealing with the possibility of medical records storing in a structured format with specific properties. This is very important for the possible use of clinically relevant data for purposes such as finding interesting (clusters of, groups of) cases, or referring to the sources of information and knowledge, or education. In the case of searching for medical information and knowledge sources, it was a purpose to test the feasibility of the use of HL7 Infobutton technology in the Czech Republic. This technology belongs to the set of HL7 standards and it is based on the search for relevant information and knowledge with the option of the specified context in which information and knowledge are required. In the second case, the concept of searching of similar records based on the comparison of parameter similarity was tested. This part is based on the machine learning method called case-based reasoning. In the past years we performed several experiments with this comparison and it is still the subject of our interest. The third example of the use of data from the EDB is in an electronic educational system for the evaluation of the record of cardiotocogram and clinical information. This educational system allows to create and to pass tests. A user can use system for education as well as for testing. Delivery book (model and database of delivery book) was used for creating of structure of educational and testing (quiz) part of the system. There have been used a number of data collected in the EDB. We deem these three areas of the use EDB as very important and really usable in a real clinical environment.

Keywords: information system, electronic documentation, interoperability, data models, clinical data processing, machine learning, obstetrics

Hide

tlacitka tlacitko VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ
Adéla Jarolímková
  cz

ANOTACE:
Tezaurus MeSH (Medical Subject Headings) je řízený slovník biomedicínských pojmů, budovaný americkou Národní lékařskou knihovnou. Byl vytvořen za účelem indexace záznamů v databázi Medline, ale v současnosti je používán i v jiných systémech a také v jiných jazykových mutacích, mimo jiné i v češtině. Tvůrcem českého překladu MeSH je Národní lékařská knihovna.
Více

MeSH je rovněž významným nástrojem pro vyhledávání informací v databázích, v nichž je využíván. Jeho hierarchická struktura a rozsáhlý odkazový aparát usnadňuje uživateli orientaci v hledaném tématu a zjednodušuje formulaci dotazů, takže uživatel není nucen pro dosažení úplnosti vyhledávání zadávat všechna synonyma určitého pojmu. Moderní vyhledávací rozhraní orientovaná na koncového uživatele a umožňující zadávání dotazů v přirozeném jazyce pak využívají MeSH jako pozadí pro obohacování dotazu zadaného uživatelem o další relevantní termíny, v některých případech systém dotaz přímo do MeSH „překládá“. Na základě deskriptorů MeSH extrahovaných z vyhledaných záznamů jsou také vytvářeny filtry a další pomůcky pro úpravu výsledků dotazu. Mezi systémy, které tímto způsobem s MeSH pracují, patří např. PubMed, Ovid SP, ale také portál Medvik, jehož prostřednictvím je prohledávána databáze BMČ a katalogy NLK a dalších lékařských knihoven. Kromě vyhledávání vědeckých informací z tradičních databází slouží MeSH také k vyhledávání věrohodných informací na webu, např. prostřednictvím portálu HON (Health on the Net Foundation), který MeSH využívá k popisu webových stránek ve své databázi, nebo v databázi MedlinePlus určené laické veřejnosti, kde jsou pomocí MeSH formulovány dotazy na pacientské informace do PubMed/Medline. Národní lékařská knihovna buduje s použitím MeSH specializovanou sekci webových stránek nazvanou Zdroje o zdraví a nemoci pro občany.

Klíčová slova: vyhledávání informací, bibliografické databáze, portály, Medical Subject Headings

Skrýt

  eng

USING MESH FOR SCIENTIFIC INFORMATION RETRIEVAL
MeSH (Medical Subject Headings) thesaurus is a controlled vocabulary of biomedical terms, maintained by the National Library of Medicine in Bethesda. It was created for indexing the Medline records, but it is used in other systems and language versions including the Czech version. MeSH is translated to Czech by the National Medical Library in Prague...
More

MeSH is also an important tool for information retrieval. Its hierachical structure and extensive linking apparatus make it easier for the user to get acquainted with the topic and to formulate the query. Modern search interfaces aimed at end-users and allowing the natural language queries use MeSH at the background for query mapping and expansion. Filters, limits and other tools for the query management are based on MeSH as well. Among the systems that use MeSH in such ways are PubMed, Ovid SP and also Medvik, the National Medical Library’s portal for searching NML’s catalogues and Bibliographia medica Cechoslovaca database. Apart from information retrieval from traditional databases, MeSH is used also for searching quality and reliable web sites, e.g. through the HON (Health on the Net Foundation) portal, which uses MeSH for description of web sites in its database, or in the MedlinePlus database aimed at patients.

Keywords Information retrieval, bibliographic databases, web portals, Medical Subject Headings

Hide

tlacitka tlacitko VYUŽITÍ ANALÝZY OBRAZU PRO KLINICKÉ HODNOCENÍ STRUKTUR OBLIČEJE
Pavel Kasal, Patrik Fiala, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák, Stanislav Machač, Jana Duspivová
  cz

ANOTACE:
Metodickým přístupem pro hodnocení morfologických struktur obličeje a jejich objektivizaci je somatometrická analýza digitalizovaného obrazu a následná konfrontace získané informace se standardními parametry...
Více

Perspektivou v této oblasti je uplatnění metod geometrické morfometrie, umožňující vícerozměrné hodnocení strukturálních dat. Uvedené metodologie byly využity pro plánování optimalizace rhinoplastik na základě typu obličejového profilu, posuzování symetrie nazolabiálních rýh jako průvodního screeningového příznaku u asymetrií páteře a dále pak hodnocení mimiky při jednotlivých emočních výrazech jako základ pro následnou standardizaci efektu obličejových operací.

Key words: Morphometry, Rhinoplasty, Scoliosis, Facial Expression

Skrýt

tlacitka eng

APPLICATION OF IMAGE ANALYSIS FOR CLINICAL EVALUATION OF FACIAL STRUCTURES
A somatometric analysis of the digitized image and a subsequent confrontation of the gained information with the standard parameters create a methodical approach to evaluate morphological structures of face and their objectification...
More

Application of methods of geometric morphology allowing multidimensional evaluation of structural data is a perspective in this field. The mentioned methodologies were used for planning of rhinoplasty optimization on the basis of facial profile type, assessment of nasolabial folds symmetry as a related screening symptom of spinal asymmetries and also for evaluation of facial expressions while expressing particular emotions as a basis for subsequent standardization of facial surgeries effect.

Key words: Morphometry, Rhinoplasty, Scoliosis, Facial Expression

Hide

tlacitka tlacitko CARDIO3®ECHO EXPERTNÍ SYSTEM PRO HODNOCENÍ KARDIOGRAFICKÝCH NÁLEZŮ
Roman Kerekeš, Jiří Kofránek, Jaroslav Januška
  cz

ANOTACE:
Echocardiografie je základní, běžně dostupná a neinvazivní vyšetřovací metoda k hodnocení funkce a anatomie srdce...
Více

Současné přístroje umožňují měření a výpočet širokého spektra hemodynamických a morfologických parametrů. K přesnému zhodnocení aktuálního stavu srdečního onemocnění je potřebné ověřit i relace mezi výsledními daty. Cílem tohoto projektu je vytvořit CARDIO3®ECHO expertní systém k hodnocení echokardiografických parametrů a ověřit možnosti využití systému v klinické praxi.

Skrýt

tlacitka eng

CARDIO3®ECHO
Over the last three decades, a large number of clinical decision support systems have been developed to advise physicians on patient diagnosis and management [1]. There is increasing use of computer systems that provide alerts and reminders to physicians on tasks such as prescription of medication, ordering of investigations, and screening...
More

Echocardiography is the non-invasive, widely available and basic method to examine the heart. Current devices allow echocardiographic measurements and calculations of large amounts of hemodynamic and morphological parameters. To establish the diagnosis and assessment of severity of heart disease, it is needed to evaluate all available data. The physician must take into account the specificity, sensitivity and possible measurement error of the specific echo parameter.
The goal of this study was to investigate the feasibility of CARDIO3®ECHO expert system for the establishment of diagnosis of heart diseases, using echocardiographic measurement data.

Hide

tlacitka tlacitko AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU NÁRODNÍCH ZDRAVOTNÍCH REGISTRŮ Z POHLEDU ÚZIS
Daniel Klimeš, Milan Blaha, Pavel Langhammer, Jan Mužík, Ladislav Dušek
  cz

ANOTACE:
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) je zákonným správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). NZIS obsahuje řadu celostátních zdravotnických registrů a statistických zjišťování. Z pohledu eHealth jsou klíčové zejména administrativní registry NZIS, ke kterým patří Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)...
Více

Dosud byla data NZIS sbírána elektronicky v několika oddělených systémech. Nyní je realizován projekt (řešitelem je KSRZIS), který převádí všechny registry a statistická zjišťování NZIS na jednotnou platformu. Předpokládané spuštění všech registrů je v průběhu roku 2015. Po dokončení projektu bude sběr dat probíhat jednotně a výhradně v elektronické podobě. Zapojeni budou všichni poskytovatelé zdravotní péče. Sběr bude umožněn vždy zabezpečeně jednak přes webové formuláře, jednak dávkově z informačních systémů poskytovatelů zdravotních služeb dle standardu DASTA. S novou platformou dochází také k úpravě datové struktury jak uvnitř zdravotnických registrů, tak v rámci formulářů statistického zjišťování. Cílem je zabránit duplicitním sběrům, snížit zátěž zpravodajských jednotek a důsledně sbírat jen potřebná, tedy dále využívaná data.

Klíčová slova: Národní zdravotní registry, Národního zdravotnický informační systém NZIS, DASTA MZČR

Skrýt

  eng

National Health Information System - current status from the perspective of the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic
The Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS) is the statutory administrator of the National Health Information System (NHIS). NHIS involves many nationwide health registries and statistical findings. From the eHealth perspective, administrative NHIS registries are of key importance, and the Czech National Registry of Health Care Providers (CNRHCP) is one of them...
More

Until recently, NHIS data was collected electronically in several separate systems. At present, the project is under way (solved by the Coordination Centre for Departmental Medical Information Systems, CCDMIS), transferring all NHIS registries and statistical findings to a uniform platform. All registries are expected to be launched during the year 2015. After the completion of the project, data collection will be performed in a uniform manner, and only in the electronic form. All health care providers will be involved. Data collection will be enabled in a secured way – both via on-line forms and via batches from information systems of health care providers, in compliance with the DASTA standard. The new platform also brings a modification of data structure both within health registries and within forms used for statistical findings. The aim of this measure is to prevent duplicate collections, to reduce the burden of data-providing units, and to collect only needed (i.e., subsequently used) data.

Keywords: Nationwide health registries, National Health Information System, DASTA MHCR

Hide

tlacitka tlacitko ELEKTRONICKÉ ARCHIVY (REPOZITÁŘE) BIOMEDICÍNSKÝCH MODELŮ
Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Vzhledem k rozsahu současných biomedicínských modelů pro jejich popis (a reprodukovatelnost) nestačí pouze klasické odborné časopisy. Proto vznikly speciální elektronické archivy spojené s příslušnými simulačními platformami, určené pro tvorbu a archivaci biomedicínských modelů...
Více

Patří k nim zejména – prostředí Virtual Cell (pro tvorbu a archivaci modelů metabolických drah v buňkách), prostředí Bio Tapestry (pro tvorbu a archivaci modelů genových regulačních sítí), jazyk JSim MML a jazyk CellML spolu s příslušnými volně stažitelnými vývojovými platformami (pro tvorbu a archivaci modelů fyziologických systémů v rámci mezinárodního projektu PHYSIOME). Domníváme se, že budoucnost i v této oblasti patří také akauzálnímu jazyku Modelica, pro níž existují jak komerční tak i volně stažitelné nekomerční vývojové nástroje.

Klíčová slova: Bio Tapestry, CellML, JSim, Modelování, Modelica, Virtual Cell

Skrýt

  eng

 
 
More

 

Hide

tlacitka tlacitko PULSUJÍCÍ MODEL KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU
Tomáš Kulhánek, Jiří Kofránek, Marek Mateják
  cz

ANOTACE:
V mnoha vědeckých publikacích je zveřejňován model jako matematický popis kardiovaskulárního systému pomocí analogie elektrických obvodů...
Více

Tento příspěvek představuje pulsující model kardiovaskulárního systému pomocí objektově orientovaného a akauzálního jazyka Modelica. Implementace modelu za použití knihovny Physiolibrary je podobná analogii elektrického obvodu a je používána ve vývoji nových výukových simulátorů.

Klíčová slova: Modelica – Physiolibrary – model kardiovaskulárního systému

Skrýt

  eng

 
 
More

 

Hide

tlacitka tlacitko GAITBASE: APLIKACE PRO VYHODNOCENÍ A ZPRACOVÁNÍ POHYBOVÝCH DAT Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU VICON.
Martin Ladecký, Radim Krupička
  cz

ANOTACE:
Gaitbase je specializovaná aplikace pro zpracování a zobrazení klinických záznamů chůze. Aplikace je určena pro zpracování záznamů pořízených systémem VICON s přidanými perifériemi (tenzometrické plošiny, EMG, spirometr atd.). Aplikace zobrazuje pohybová data v přehledných kinematických a kinetických grafech a umožňuje porovnání chůze s naměřenou kontrolní skupinou...
Více

Pro objektivní hodnocení je možné zobrazit a exportovat vypočítané parametry, které popisují chůzový cyklus a jeho případnou odchylku od normy. Data se zpracovávají na serveru a jsou přístupná přes webové rozhraní. Součástí aplikace je databáze pacientů a jednotlivých vyšetření, kterou lze snadno spravovat pod různými rolemi. Aplikace je vyvíjena na katedře Biomedicínské informatiky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s 1. lékařskou klinikou v Grazu a momentálně je testována a nasazena pro účely klinického hodnocení a výzkumu chůze dětí postižených mozkovou obrnou.

Klíčová slova: Zpracování dat, VICON, chůze, webové rozhraní

Skrýt

tlacitka eng

GaitBase: Application for evaluation and processing of movement data from VICON video camera system
Gaitbase is a specialized application for processing and presentation of the clinical gait records. Application is designed to work with records provided by VICON system with peripheries (tensiometric, EMG, spirometer etc.). Application presents movement data in clear kinematic and kinetic graphs and allows to compare the gait with measured normative group...
More

Calculated parameters which describe gait cycle and its deviation from the normal gait are free to export for additional evaluation. Data is processed on the server and is available via web interface. One part of the application is a database of patients and their examinations which can be easily modified under different roles. Application is developed at Faculty of Biomedical Engineering at Czech Technical University in Prague in cooperation with Departement of Paediatric Surgery, Medical University of Graz. Application is currently deployed and tested for purposes of clinical evaluation and research of gait of children with cerebral palsy.

Keywords: Data processing, VICON, gait, web interface

Hide

tlacitka tlacitko BIG DATA VERSUS VZÁCNÉ PŘÍPADY
Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Matěj Hrachovina
  cz

ANOTACE:
Rozvoj technologií znamená generování, uchovávání, spravování a zpracování čím dál tím větších objemů dat, která jsou heterogenní, multimodální, strukturovaná i nestrukturovaná, někdy zašuměná, neúplná. Některé charakteristiky dat jsou společné pro data z různých problémových oblastí...
Více

Data v medicíně však vykazují určitá specifika, mezi něž patří i malé datové soubory popsané velkým počtem příznaků, vzácné případy vyjádřené odlehlými hodnotami příznaků, které nelze ignorovat, ale naopak zohlednit v dalších analýzách. V medicíně se také daleko častěji využívá a bude využívat interaktivních metod dobývání znalostí, kde expert je součástí procesu a jednotlivé kroky analýzy jsou řízeny jeho znalostmi. Na důležitosti nabývají metody z oblasti strukturního učení a grafové modely využívající pravděpodobnostní matematický aparát. Nedílnou součástí zpracování velkých dat je vhodná vizualizace dat, procesu zpracování a výsledků.

Klíčová slova: Big data, dobývání znalostí, vizualizace, multidimenzionální data, dolování dat

Skrýt

  eng

BIG DATA VERSUS OUTLIERS
Technology development means generation, storage, management and processing of larger and larger volumes of data, which are heterogenous, multimodal, structured and unstructured, sometimes noisy and incomplete. Some data characteristics are common for data from different problem areas. However, data in medicine show certain specific properties...
More

One of them is existence of small data sets described by a high number of features; another one is existence of rare cases described by outliers which cannot be ignored but must be considered in successive analysis. In medicine there are more frequently utilized interactive methods of knowledge discovery where an expert is part of the proces and individual analysis steps are controlled by his/her knowledge. Methods of structural learning and graphical models utilizing probabilities are becoming more important. Inseparable part of the big data processing is suitable visualisation of data, processing and results.

Keywords: Big data, knowledge discovery, visualisation, multidimensional data, data mining

Hide

tlacitka tlacitko ČESKÝ PŘEKLAD TEZAURU MEDICAL SUBJECT HEADINGS A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ
Lenka Maixnerová, Helena Bouzková, Filip Kříž
  cz

ANOTACE:
V medicíně existuje celá řada mezinárodních klasifikačních systémů a slovníků, které slouží k různým účelům. Mezi nejvýznamnější patří např. MKN - Mezinárodní klasifikace nemocí, SNOMED, MeSH, LOINC - Logical Observations Identifiers Names and Codes. Dlouhodobě jsou do českého jazyka překládány pouze MKN a MeSH...
Více

Pro potřeby přenosu medicínských informací z různých klasifikací a slovníků mezi informačními systémy začaly být vytvářeny konverzní nástroje. V roce 1986 byl v National Library of Medicine (NLM), USA vytvořen Unified Medical Language System (UMLS), který integruje různé biomedicínské slovníky (Metathesaurus). Metathesaurus obsahuje i dva české zdroje: MSHCZE (MeSH Czech) a MDRCZE (MedDRA Czech). Tezaurus Medical Subject Headings (MeSH) je slovník určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací. Jeho producentem je NLM, USA. Překlad do českého jazyka zajišťuje Národní lékařská knihovna (NLK) již od roku 1977. Pro překlad NLK využívá webovou aplikaci NLM MeSH Translation Maintenance System. Slovník má hierarchickou strukturu, základem je 16 kategorií. Základní jednotkou tezauru je deskriptor, který obsahuje koncepty (preferované a nepreferované) a k nim vážící se synonyma. Slovník je aktualizován 1x ročně. NLK překládá záhlaví deskriptoru, preferované i nepreferované koncepty a doplňuje česká synonyma, od roku 2010 se do českého jazyka překládají i definice termínů. NLK nevytváří pouze nové překlady, pravidelně reviduje a doplňuje i starší deskriptory, snahou je, aby překlady odpovídaly aktuální české terminologii. Český překlad verze 2015 obsahuje 27.455 deskriptorů, 9.883 nepreferovaných konceptů, 21.357 viz odkazů a 2.931 definic. Český překlad je využíván lékařskými knihovnami pro zpracování a vyhledávání biomedicínských informací, je využíván pro zpracování národní bibliografie Bibliographia medica Čechoslovaca, a je možné jej přímo integrovat do knihovnických systémů. Slovník MeSH je možné používat za účelem analýzy, popisu nebo překladu informačních zdrojů, případně jej integrovat do webových aplikací. Další možnosti využití jsou zejména pro výzkumné (např. automatická indexace biomedicínských textů, morfologie, syntax, sémantika) a výukové účely. NLK distribuuje MeSH ve formátech XML, ISO Marc 21 a ISO Unimarc. Pravidelné aktualizace MeSH-CZ odebírá okolo 20 organizací. Český překlad je volně dostupný prostřednictvím portálu Medvik, jehož producentem je NLK, na adrese www.medvik.cz/bmc sekce Prohlížení.

Klíčová slova: Medical Subject Headings, překlady, slovníky lékařské, lékařské knihovny, slovníky jako téma, terminologie jako téma

Skrýt

  eng

CZECH TRANSLATION OF THE MEDICAL SUBJECT HEADINGS THESAURUS AND POSSIBILITIES OF ITS USAGE
In medicine, there are several international classification systems and vocabularies, which serve different purposes. Some of the most significant areICD - International Classification of Diseases, SNOMED, MeSH, LOINC - Logical Observations Identifiers Names and Codes. ICD and MeSH are the only terminologies translated into the Czech language for substantial period of time. In 1986 the Unified Medical Language System (UMLS) has been developed by the National Library of Medicine (NLM), USA. The UMLS integrates various biomedical vocabularies into a metathesaurus. The Metathesaurus contains two Czech resources: MSHCZE (MeSH Czech) and MDRCZE (MedDRA Czech). More

The Medical Subject Headings (MeSH) thesaurus is a dictionary designed for processing, organizing, and retrieving biomedical information, produced by the NLM. The Czech translation has been provided by the National Medical Library (NML) since 1977. The dictionary has a hierarchical structure, based on 16 categories. The basic unit of the thesaurus is a descriptor that contains concepts (preferred and non-preferred) and their synonyms. NML translates main headings of the descriptors, preferred and non-preferred concepts, their synonyms and from year 2010 also the definitions (scope notes). The goal of the translation is to match the up-to-date Czech terminology. The current (year 2015) Czech translation contains 27.455 descriptors, 9.883 non-preferred concepts, 21.357 see references and 2.931 definitions. The Czech MeSH translation is used for indexing biomedical literature in medical libraries, in NML specially for processing of the Bibliographia medica Czechoslovaca national bibliography. MeSH vocabulary can be used for analyzing, describing, or translating of information sources, or can be integrated into web applications or other systems as well. Further usage is mainly in research (for example: automatic indexation of biomedical texts, morphology, syntax, semantics) and for educational purposes. NML distributes MeSH in XML, ISO Marc21 and ISO UNIMARC formats. The regular updates of MeSH-CZ are distributed to 20 organizations. The Czech translation is freely available via the Medvik portal (www.medvik.cz/bmc).Hide

tlacitka tlacitko ADAIROVE VIAZANIE O2, CO2 A H+ NA HEMOGLOBÍN
Marek Mateják, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Tento príspevok nadväzuje na náš model viazania krvných plynov a protónov na hemoglobín publikovaný v roku 2015 v impaktovanom časopise "Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation"...
Více

v článku pod názvom „Adair-based hemoglobin equilibrium with oxygen, carbon dioxide and hydrogen ion aktivity“. Ukazuje, ako je možné tento model implementovať v Modelice (http://www.modelica.org) za pomoci knižnice Physiolibrary (http://www. physiolibrary.org). Nakoniec ukazuje možnosť využiť tento implementovaný model hemoglobínu pre simuláciu rôznych stavov a experimentov oxygeninácie, carboxylácie a/alebo titrácie kyselinami či zásadami.

Skrýt

  eng

 
 
More

 

Hide

tlacitka tlacitko BIG DATA SKRYTÁ V KNIHOVNÁCH V KONTEXTU MEDICÍNSKO-INFORMAČNÍM
Anna Motejlková, Richard Papík
  cz

ANOTACE:
Snad ve všech odvětvích lidského působení se v současné době uplatňují tzv. big data vyznačující se extrémně velkým objemem dat, extrémně vysokou rychlostí, s jakou data vznikají, a extrémně velkou rozmanitostí dat...
Více

Velké soubory dat patřící do této kategorie se skrývají i v knihovnách. Kde přesně lze v knihovnách big data nalézt a jakým způsobem by jejich analýzy mohly být přínosné pro rozvoj vědy a výzkumu? Na tuto otázku se snaží odpovědět následující příspěvek.

Klíčová slova: big data, informační zdroje, rešeršní strategie

Skrýt

  eng

BIG DATA HIDDEN IN LIBRARIES IN THE CONTEXT OF MEDICAL INFORMATION
The big data are currently applying almost in all sectors of human activities. These data are characterized by an extremely large volumes of data, an extremely high velocity of data and extremely wide variety of data....
More

Large data files belonging to this category are hiding also in libraries. Where exactly can the big data be found in libraries and what way could their analyzes be beneficial for the development of science and research? The following post seek to answer these questions.

Hide

tlacitka tlacitko CESNET A JEHO AKTIVITY V MEDICÍNĚ
Jiří Navrátil, Sven Ubik, Radovan Igliar, Pavel Pečíva
  cz

ANOTACE:
Cesnet propojuje všechny vysoké školy a akademické pracoviště sítí, která je jednou z nejvýkonnějších sítí na světě. Zajišťuje nejen přístup do Internetu, ale i možnost přímého propojení tuzemských uživatelů s podobnými institucemi v zahraničí...
Více

Mezi významné uživatele patří všechny fakultní nemocnice a další zdravotnická zařízení. Pro uživatele vytváří vhodné prostředí pro spolupráci specialistů v mnoha oborech, provoz nestandardních aplikací, živé přenosy z operací vhodné pro výuku nebo pro presentace na národní odborné konference nebo na mezinárodní symposia. V příspěvku budou ukázány příklady zajímavých přenosů z posledních let a naznačeny směry další spolupráce s medicínskou komunitou.

Klíčová slova: Internet, e-infrastruktura, přenos videa, výuka, 4K video, SAGE, živé operace

Skrýt

  eng

CESNET AND HIS ROLE IN MEDICINE
CESNET interconnects all universities and academic organizations with network which is one of the most powerful in the world. The network provides access to Internet and connect all users with other academic institutions in the world...
More

Between the users of this networks are all university hospitals and many other healthcare organizations. CESNET create for them ideal environment for live demo of surgeries used for education of new doctors or for presentation of new methods on national and international conferences and symposia. In the talk we will demonstrate several examples of such live demos and we will talk about possibilities of future collaboration with the health community.

Keywords: Internet, video transmission, 4K, SAGE, live surgeries

Hide

tlacitka tlacitko INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB
Richard Papík, Martin Souček
  cz

ANOTACE:
Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a zdravotnických oborů...
Více

Informační zdroje jiných oborů nebo univerzálního nebo polytematického charakteru poskytují rovněž velmi cenné informační prameny pro naplnění informačních potřeb uživatelů informací. Tyto zdroje však nebývají často identifikovány a zůstávají ze strany medicínských profesionálů často nepovšimnuty.

Klíčová slova: Databáze, informační zdroje, elektronické informační zdroje

Skrýt

  eng

NON-MEDICAL INFORMATION RESOURCES RELEVANT FOR MEDICAL INFORMATION NEEDS
Characteristics and possibilities of access to information resources streaming to the core of medical information resources and medical fields...
More

Information sources of other disciplines or universal, also polythematic spheres also provide valuable information sources for meeting of information needs of information users . However, these sources are often not identified and not used by medical professionals.Hide

tlacitka tlacitko MODELOVÁNÍ ZMĚN FARMAKOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ SUBSTRÁTŮ CYP3A4 PŘI JEJICH KOMBINACI SE SILNÝMI INHIBITORY
Jan Prell, Jiří Potůček, Olga Matoušková, Jiří Douša, Nieko Punt
  cz

ANOTACE:
Cílem bylo provést interakční studie substrátů a silných inhibitorů enzymu CYP3A4 z hlediska dynamiky jejich vzájemného ovlivnění, tj. ve vztahu ke známým farmakokinetickým datům. Výsledky těchto interakčních studií pak vyhodnotit zejména z hlediska délky interakce, wash-out periody a predikce optimálního dávkování...
Více

Všechny interakční studie byly provedeny v programu pro kompartmentové modelování farmakokinetiky a farmakodynamiky Edsim++. Potřebná data pro tvorbu kompartmentových modelů byla získána z již provedených in vitro interakčních experimentů. Pro vyhodnocení dat pak byly využity časové průběhy plasmatických koncentrací léčiv, plochy pod koncentrační křivkou léčiv AUC před a po interakci s inhibitorem a maximální dosažené plasmatické koncentrace Cmax. V programu Edsim++ byly vytvořeny interakční modely substrátů CYP3A4 se silnými inhibitory tohoto enzymu: midazolam-ketokonazol (MK), midazolam- -itrakonazol (MI), midazolam-ritonavir (MR). Délka trvání interakce činila 150 h (MK), 216 h (MI), 246 h (MR). Plocha pod koncentrační křivkou substrátů AUC byla zvýšena o 545 % (MK), 291 % (MI), 537 % (MR). Maximální dosažené koncentrace substrátů Cmax byly zvýšeny o 400 % (MK), 153 % (MI), 516 % (MR). Současné podání silných inhibitorů a substrátů CYP3A4 je kontraindikováno. Délka wash-out periody vychází z délky trvání interakce. Po podání ketokonazolu, itrakonazolu a ritonaviru by wash-out perioda měla být minimálně 7, 10 a 4 dny, než bude podáno jiné léčivo, které je substrátem enzymu CYP3A4.

Klíčová slova: lékové interakce, objektově orientované modelování, Edsim++, inhibitory CYP3A4, substráty CYP3A4, midazolam, ketokonazol, itrakonazol, ritonavir

Skrýt

  eng

THE PHARMACOKINETIC MODEL FOR THE COMBINATION CYP3A4 SUBSTRATES AND INHIBITORS
The aim was to carry out interaction studies of combinations CYP3A4 substrates and inhibitors with respect to dynamics of their mutual influence to each other. The results were evaluated in terms of a persistence of the interaction, the wash-out period and a prediction of the optimal pharmacotherapy especially...
More

All interaction studies were executed by means of Edsim++ programme for compartmental PK/PD modelling. Required data for the interaction models were obtained from in vitro experiments. Performing the simulations, time dependent plasmatic concentrations of drugs, enzyme substrate areas under curves and maximal plasmatic concentrations were used in evaluation. Applying Edsim++ programme the following pharmacokinetic interaction models of CYP3A4 substrates and inhibitors were created: midazolam-ketoconazole (MK), midazolam-itraconazole (MI), midazolam-ritonavir (MR). Persistence of interaction were 150 hrs (MK), 216 hrs (MI) and 246 hrs (MR). Areas under curves of substrates were elevated by 545% (MK), 291% (MI) and 537% (MR). The maximal plasmatic concentrations of substrates were elevated by 400% (MK), 153% (MI) and 516% (MR). Parallel therapies using strong inhibitors and substrates of CYP3A4 are contraindicated. The wash-out period was derived from the persistence of interaction. After administration of ketoconazole, itraconazole and ritonavir the wash-out period should be at least 7, 10 and 4 days before administration of another CYP3A4 substrate.Hide

tlacitka tlacitko NÁKLADY A VÝNOSY E-HEALTH Z POHLEDU POSKYTOVATELŮ PÉČE
Miroslav Přádka
  cz

ANOTACE:
Proces stanovování rozsahu a charakteru e-Health v ČR nabírá na intenzitě. I přes rozdílné zkušenosti ze zahraničí [1] nepochybně dojde ke stanovení realizovatelného implementačního harmonogramu ve zdejších podmínkách...
Více

V konečném důsledku pak budou jednotlivé funkcionality dle implementačního harmonogramu postupně zaváděny do praxe. Z pohledu poskytovatelů lůžkové péče budou stanovené funkcionality v rámci e-Health vždy představovat určité výnosy a určité náklady. S ohledem na žádoucí interoperabilitu aktérů v rámci rezortu zdravotnictví, jíž e-Health významně napomáhá, jsou diskutovány vybrané potřebné funkcionality právě s ohledem na jejich očekávané cost/benefit parametry.

Klíčová slova: e-Health, cost/benefit, poskytovatel péče

Skrýt

  eng

 
 
More

 

Hide
tlacitka tlacitko VLIV VYBRANÝCH ASPEKTŮ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NA ÚSPĚŠNOST NÁRODNÍCH PROJEKTŮ E-HEALTH
Miroslav Seiner
  cz

ANOTACE:
Sdělení se zabývá konkrétními vybranými aspekty projektového řízení, ovlivňujícími národní projekty e-Health v České republice. Autor vychází ze standardních pojmů a pravidel projektového řízení, jak jsou popsána v široce uznávané metodice PRINCE2 a zaměřuje se přitom na procesy předprojektové přípravy a jejich důležitost pro úspěšnost celého projektu...
Více

Teoretické předpoklady jsou porovnávány se zkušenostmi z průběhu dvou aktuálních národních projektů, které nebyly realizovány podle původních předpokladů a nelze je proto označit za úspěšně naplněné. Jsou rozebrány konkrétně aspekty nejednoznačné definice projektových záměrů, nedostatečného respektování výchozí situace a kontextu projektu, neadekvátní model rozložení nákladů projektu a potřeba stanovení jednoznačného garanta národních projektů, především ve smyslu určení plně odpovědné a současně kompetencemi vybavené instituce. Naplnění těchto standardních požadavků projektového řízení vidí autor jako nezbytné předpoklady pro správnou volbu optimální koncepce řešení jednotlivých projektů.Skrýt

  eng

 
 
More

 

Hide

tlacitka tlacitko PŘEHLED METOD PRO AUTOMATICKOU SEGMENTACI HORNÍ A DOLNÍ ČELISTI V INTRAORÁLNÍCH, NEBO EXTRAORÁLNÍCH RENTGENOVÝCH SNÍMCÍCH
Jan Tesař, Maksym Pryvalov, Zoltán Szabó
  cz

ANOTACE:
Rentgenové přístroje jsou dnes běžnou součástí každé moderní zubní ambulance. Snímky z těchto přístrojů mohou být intraorální, nebo extraorální zachycující dentici, obě čelisti, čelistní klouby, část nosní dutiny a část maxilární dutiny...
Více

Zmíněné obrazové modality se používají na odhalení skrytých vad, zjištění patologických ložisek při hrotu zubního kořene, při ošetřování kořenových kanálků apod. Článek popisuje přehled automatických metod pro segmentaci horní a dolní čelisti na bázi morfologických operací za účelem následné identifikace všech možných nálezů a zvýšení počtu správně diagnostikovaných zubních kazů.

Klíčová slova: panoramatický rentgenový zubní snímek, matematická morfologie, top-hat transformace, bottom-hat transformace, integrace

Skrýt

tlacitka eng

SURVEY OF METHODS OF AUTOMATIC UPPER AND LOWER JAWS SEGMENTATION ON INTRAORAL OR EXTRAORAL X-RAY IMAGES
Nowadays every modern dental clinic has X-Ray equipment that used in treatment process. Images from this equipment could be intraoral or extraoral. They can capture dentition, both jaws, temporomandibular joints, nasal cavity and the portion of the maxillary sinus...
More

These visual modalities are being used to detect hidden defects, to find pathological creations at the tip of the tooth root, to help during curing of teeth root channels etc. In this paper is given survey of methods of automatic lower and upper jaws segmentation based on morphological operations with purpose of further classification of all possible problems and increase of caries detection accuracy rate.

Keywords: Dental X-Ray panoramic image, mathematical morphology, top-hat transform, bottom-hat transform, integration

Hide

tlacitka tlacitko GDIAG: APLIKACE PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ V GERIATRICKÉ DLOHODOBÉ PÉČI
Slávka Vítečková, Radim Krupička, Zoltán Szabó
  cz

ANOTACE:
Hodnocení efektivity a kvality poskytované péče či její plánování je možné pouze na základě přesných a vzájemně srovnatelných dat. V současné době probíhá sběr dat v institucích dlouhodobé péče (v České republice) formou tištěných dotazníků a nasbíraná data jsou uchovávána pouze v papírové podobě...
Více

Dotazníky se pak nesystematicky přepisují do elektronické formy a následně hodnotí. Z dlouhodobého pohledu a z pohledu zpracování získaných dat je tento způsob nevhodný. Proto jsme vytvořili sadu SW nástrojů, která je určena právě ke sběru, dlouhodobému uchování a hromadnému zpracování dat. Softwarové nástroje umožní vytvoření libovolného dotazníku, který je možný vyplnit elektronicky nebo nechat vytisknout a vyplnit jeho papírovou verzi. Papírové verze je možné naskenovat do webového systému a importovat do databáze, kde pomocí náhledů lze data procházet či exportovat do různých statistických nástrojů.

Klíčová slova: získávání dat, dlouhodobá péče, dotazníky, internetové uchovávání, software, hodnotící nástroje

Skrýt

  eng

GDIAG: LONG-TERM CARE DATA COLLECTION AND PROCESSING SOFTWARE SUITE
Long-term nursing care for patients with dementia presents an important social, healthcare and economic issue, especially with demographic changes and changing disease patterns (increasing number of chronic disease patients). Despite ongoing modernization and quality improvement of such care in the Czech Republic, the availability of an appropriate care for patients is still low. The current practice for the data collection performed by the long term care institutions is still usage of the paper surveys...
More

Such methods are not only inefficient but also inaccurate and homes for the future evaluation and storage of the data. The solution is a complex software tool, which could be used not only for survey creation, but also for the storage and processing of the collected data. GDiag software tool was developed in cooperation with the Centre of Gerontology and CELLO Faculty of Humanities, Charles University in Prague and consulted with the Czech Alzheimer Society. It consists of two parts; firstly a survey designer which provides an easy-usable tool for the questionnaire creation, print or export to the PDF format. Second part is a web database system for data collection, process and storage. The completed questionnaires are scanned and imported to the system which automatically recognizes the data. The questionnaire can be also completed in a web form. In such way are the data fully accessible for the users and can be easily managed and exported to various formats by the scientists.

Keywords: gdiag, long-term care, questionnaires, web storage, software, assessment tools, data acquisition

Hide

tlacitka tlacitko ZPRÁVA O STAVU PŘÍPRAVY NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
Martin Zeman
  cz

ANOTACE:
Snahy o vytvoření národní koncepce nebo strategie elektronického zdravotnictví (eHealth) trvají v České republice od roku 1995...
Více

Cílem této zprávy je rekapitulace předchozích snah o koncepční řízení eHealth na národní úrovni a představení současného stavu projektu přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví.

Klíčová slova: Zdravotnická informatika, eHealth, elektronické zdravotnictví, koncepce, strategie, Česká republika

Skrýt

  eng

A REPORT ON THE STATE OF PREPARATION OF NATIONAL EHEALTH STRATEGY
The efforts to create a national eHealth strategy concept or strategy in the Czech Republic started in 1995...
More

The aim of this report is a recapitulation of previous efforts to establish the conceptual management of eHealth at the national level and the presentation of the current status of the project of National eHealth Strategy.

Keywords Medical informatics, e-Health, Concept, Strategy, Czech Republic

Hide

tlacitka tlacitko ZAVEDENÍ KLASIFIKACÍ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Miroslav Zvolský, Jitka Jírová, Milan Blaha, Daniel Klimeš, Antonín Šípek, Viktor Kožich, Milan Macek
  cz

ANOTACE:
Vzácná onemocnění (rare diseases, RD) jsou definována prevalencí menší než 5 diagnostikovaných pacientů na 10 000 osob. Jedná se většinou o závažná chronická onemocnění představující velmi často enormní zátěž pro pacienta a jeho rodinu. Zmapování výskytu RD má velký význam pro jejich další výzkum, plánování zdravotní péče a ekonomiku jejich léčby...
Více

Problémem je identifikace pacientů s RD ve zdravotnickém systému, který v současnosti sleduje diagnózy pacientů z hlediska vedení dokumentace a vykazování péče pouze na úrovni Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10). MKN-10 není pro rozlišení RD dostatečně podrobná. Mezinárodní konsorcium Orphanet udržuje řízený slovník RD doplněný systémem kódování, který se nazývá Orpha codes. Vrozené poruchy metabolismu ÚZIS ČR aktuálně připravuje pilotní použití Orpha codes s mapováním na kódy klasifikace SSIEM a MIM Numbers v České republice pro kódování záznamů Národního registru vrozených vad od 1. 1. 2016.

Klíčová slova: Vzácné nemoci, Mezinárodní klasifikace nemocí, Orphanet, Národní registr vrozených vad, terminologie jako téma

Skrýt

  eng

 
 
More

 

 

Hide

 

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10

ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISBN 978-80-86742-38–0
ISBN 978-80-86742-43-4
ISSN 1803-8115

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Veronika Sýkorová, DiS;
Klára Ulčová, DiS;

bez jazykové a redakční úpravy