medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko REFRAKČNÍ VADY U DĚTÍ Z HLEDISKA LATERALITY A OKULÁRNÍ DOMINANCE – CASE STUDY
Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek
   

ANOTACE:
V r. 2008 jsme ve spolupráci s CPFPV Litomyšlské nemocnice, a. s. pro- vedli náhodný výběr dětí s ročníky narození 1997–2002 a analyzovali dostupné údaje o stavu očních vad na jejich pravém a levém oku.
Více

Na úrovni refrakčních vad jsme měli k dispozici údaje o sférické složce (SPH) přispívající myopické vadě (krátkozrakosti) nebo hypermetropii (dalekozrakosti) a o cylindrických složkách (CYL a AXIS), které přispívají myopii a astigmatismu (zkreslenému nebo zdvojenému vidění). Dále byly použity odvozené proměnné, jako je „diference“ pro vhodně upravené refrakční složky, „indikátory“ refrakčních vad, strabismu, tupozrakosti a údaje o dominantním oku (stanovené lékařem), pohlaví a „věk pacientů při měření autorefraktorem (AR)“.
Refrakční vady u dětí předškolního a mladšího školního věku ukazují víceméně na „symetrický charakter nálezů“ u obou očí. (V podstatě byly obě oči u vyšetřovaných dětí buď myopické nebo hypermetropické.) S rostoucím věkem dětí je zřetelný přechod od hypermetropie směrem k myopii. Při podrobnější analýze diferenčních ukazatelů však byla shledána řada asymetrických korelací, které dosud neumíme dostatečně transparentně vysvětlit. Cílem příspěvku je prezentovat, dokumentovat a osvětlit naše dosavadní zjištění, představit doposud použitou statistickou metodiku a seznámit odbornou veřejnost s aktuálním stavem našich výzkumných aktivit v r. 2009. Skrýt
tlacitka tlacitko E-LEARNINGOVÝ KURZ „POČÍTAČ V ORDINACI“
Pavel Kasal, Pavel Kubů, Milan Cabrnoch, Jitka Feberová, Alena Veselková, Karel Klodner
   

ANOTACE:
V návaznosti na postgraduální kurz pro praktické lékaře „Počítač v ordinaci“, jenž byl organizován e-Health fórem v průběhu roku 2008 v krajských městech ČR byla vytvořena jeho e-Learningová verze.
Více

Distanční kurz je složen ze 4 lekcí a je vystaven na portálu EUNI. Problematika je prezentována v podobě 12 témat, znalosti jsou ověřovány výběrovými otázkami k obsahu textu a poté následuje zadání k aktivnímu vyhledání odpovědí na internetu. Skrýt
tlacitka tlacitko HODNOCENÍ KVALITY WEBOVÝCH STRÁNEK NEMOCNIC
Pavel Kasal, Theodor Adla, Alena Veselková, Robert Fialka
   

ANOTACE:
Hodnocení kvality prezentace informací zdravotnických zařízení na webových stránkách je významným faktorem zpětné vazby z hlediska jejich optimalizace. V rámci zdravotnického registru Rankmed byly dosud hodnoceny pouze krajské a fakultní nemocnice.
Více

V současnosti byl rozsah hodnocení rozšířen na všechny nemocnice v ČR, které zajišťují lůžkovou péči ve více než jednom oboru. Současně byl rozšířen počet evaluačních kritérií z dvaceti na třicet a metodika standardizována v návaznosti na mezinárodně akceptované postupy a výlučné využití objektivních parametrů. Pro řešení nezbytného zpracování velkého rozsahu informací byl ověřen model, ve kterém měření provádějí v kontrolovaném režimu studenti Lékařské fakulty Motol v rámci zápočtové práce. Výsledky vyhodnocení budou vystaveny v rámci národního zdravotnického registru www.rankmed.cz. Skrýt
tlacitka tlacitko E-LEARNING – VÝUKOVÉ PORTÁLY 1.LF UK, MEFANET A IFCC
Petr Kocna, Stanislav Štípek, Tomáš Nikl
   

ANOTACE:
Prezentace zahrnuje 5ti leté zkušenosti s rozvojem e-Learningu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tvorbu edukačních materiálů, hodnocení edukační komisí fakulty, spolupráci deseti lékařských fakult v  České republice a Slovenské republice – projekt MEFANET a zkušenosti C-ECD komise IFCC
Více

(Committee on Education and Curriculum Development – International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) s e-Learningem v oboru klinické biochemie a laboratorní diagnostiky. Prezentace v PDF formátu je součástí tohoto sborníku. Skrýt
tlacitka tlacitko KOMPLEXNÍ MODEL ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY KRVE
Jiří Kofránek
   

ANOTACE:
Klasický Siggaard-Andersenův nomogram, široce využívaný v klinické praxi pro vyhodnocování acidobazické rovnováhy, byl původně experimentálně získán při teplotě 38°C a za předpokladu normální koncentrace plazmatických bílkovin.
Více

V klinické praxi je však nomogram (dnes většinou v počítačové podobě) používán k výpočtům z měřených dat ze vzorků krve temperovaných na standardní teplotu 37°C. Provedli jsme simulační přepočet výchozích experimentálních dat na teplotu 37°C a sestavili nový nomogram pro 37°C. Při porovnání s původním nomogramem nejsou zásadní odchylky, pokud se BE neodchyluje více než 10 mmol/l, při odchylkách větších než 15 mmol/l jsou však výsledky rozdílné. Navrhli jsme algoritmus a program, který z hodnot pH a pCO2 počítá BE dle původního i korigovaného nomogramu. Nicméně data, z nichž nomogram vycházel, počítají s normální hodnotou plazmatických bílkovin. Dále jsme kombinovali model acidobazické rovnováhy plazmy dle Figgeho a Fencla s daty, vycházejícími z dat Siggaard-Andersenova nomogramu, korigovaného na 37°C. Definovali jsme pak BE v závislosti nejen na koncentraci hemoglobinu, ale též i v závislosti na koncentraci plazmatických bílkovin a fosfátů. Pak je BE v podstatě totožné se změnou SID dle tzv. “moderní koncepce” acidobazické rovnováhy dle Stewarta. Model mimo jiné jasně ukazuje, že v případě uvažování plné krve zcela neplatí nezávislost SID a PCO2. Model je jádrem širšího modelu acidobazické rovnováhy organismu, na kterém je možné realizovat patogenezu poruch acidobazické rovnováhy v souladu s naším dříve publikovaným bilančním přístupem k interpretaci poruch ABR. Skrýt
tlacitka tlacitko

English translation: COMPLEX MODEL OF BLOOD ACID-BASE BALLANCE

tlacitka tlacitko AKAUZÁLNÍ MODELOVÁNÍ – NOVÝ PŘÍSTUP PRO TVORBU SIMULAČNÍCH HER
Jiří Kofránek, Pavol Privitzer, Marek Mateják, Martin Tribula
   

ANOTACE:
Modely vytvářené pomocí klasických simulinkových sítí přehledně graficky vyjadřují jednotlivé matematické vztahy. V propojkách mezi jednotlivými bloky tečou signály, které přenášejí hodnoty jednotlivých proměnných od výstupu z jednoho bloku ke vstupům do dalších bloků. V blocích dochází ke zpracování vstupních informací na výstupní.
Více

Propojení bloků v Simulinku pak odráží spíše postup výpočtu, než vlastní strukturu modelované reality. Hovoříme o tzv. kauzálním modelování. Při vytváření a hlavně při prezentování a popisu modelu je ale důležité, aby vlastní struktura modelu, spíše než vlastní algoritmus simulačního výpočtu, vystihovala především fyzikální podstatu modelované reality. Proto se v moderních simulačních prostředích začíná stále více uplatňovat deklarativní (akauzální) zápis modelů, kdy v jednotlivých komponentách modelu popisujeme přímo rovnice a nikoli algoritmus jejich řešení. Propojením jednotlivých komponent dochází k propojení soustav rovnic mezi sebou. Propojením komponent pak nedefinujeme postup výpočtu, ale modelovanou realitu. Způsob řešení rovnic pak „necháváme strojům“. Moderním simulačním jazykem, který je přímo postaven na akauzálním zápisu modelů je Modelica. Pro modelování rozsáhlých a komplexních systémů je velmi vhodným prostředím. Skrýt
tlacitka tlacitko SÍŤOVÉ KOLABORATIVnÍ PROSTŘEDÍ PRO PODPOU 3D MEDICÍNY
Přemysl Kršek, Michal Španěl, Miroslav Švub, Vít Štancl, Ondřej Šiler, Rade Bartoň
   

ANOTACE:
Článek se věnuje problematice síťového konzultačního kolaborativního systému, který je určen pro praktickou podporu aplikací 3D geometrické modelování v humánní medicíně. Tento systém umožňuje nahrát CT/MR obrazová diagnostická data ve standardním formátu DICOM a připravené 3D modely tkání.
Více

Nad touto 3D scénou je možné prostřednictvím počítačové sítě realizovat vzdálené 3D konzultace mezi techniky a lékaři, teoreticky v rámci celého světa. Systém je koncipován jako třívrstvá klient-server architektura. Komunikace mezi klienty a serverem probíhá prostřednictvím protokolu HTTPS. Skrýt
tlacitka tlacitko KVALITA SLUŽEB V ČESKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH KNIHOVNÁCH
Eva Lesenková, Helena Bouzková
   

ANOTACE:
Autorky se v příspěvku zaměřují na metodiky měření kvality práce zdravotnických knihoven a prezentují změny v používání indikátorů kvantity a kvality poskytovaných služeb.

tlacitka tlacitko APLIKACE KLASICKÝCH A MODERNÍCH ONTOLOGIÍ PŘI TVROBĚ ZNALOSTNÍCH BÁZÍ LÉKAŘSKÝCH PROGRAMŮ
Petr Lesný, Kryštof Slabý, Tomáš Holeček, Jan Vejvalka
   

ANOTACE:
Algoritmy a doporučené postupy jsou uznávanou součástí klasické medicíny. Se vzrůstem jejich počtu a počtu jejich praktických aplikací vzrůstá potřeba vytvářet explicitní specifikace konceptualizace jak algoritmů samotných, tak dat, která zpracovávají.
Více

Pro popis lékařských algoritmů jsme vypracovali doménovou ontologii, jejímž základem je fenomenologický popis zpracovávaných dat jako indikátorů a transformací těchto indikátorů v indikátory jiné. Aby mohl být námi navržený systém součástí medicíny založené na důkazech, musí být pro všechny popisované koncepty dostupná plná sémantická informace, která také umožňuje propojování znalostí napříč jednotlivými znalostními doménami. Skrýt
tlacitka tlacitko ROZVOJ DIGITÁLNÍHO ARCHIVU NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY VE SPOLUPRÁCI S VYDAVATELI A AUTORY VĚDECKÝCH LÉKAŘSKÝCH INFORMACÍ
Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková
   

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna (NLK) zprovoznila ve 4. čtvrtletí 2008 digitální archiv v Open Source systému Kramerius. Archiv primárně slouží pro ukládání digitálních dokumentů z fondu NLK digitalizovaných při řešení programu MK ČR VISK 7. Obsah archivu však není omezen pouze na dokumenty vzniklé procesem digitalizace, ale je možno ho využít i pro ukládání dokumentů vytvořených již v digitální podobě.
Více

Pro uživatele vědeckých informací jsou významné zejména odborné elektronické časopisy, jejichž trvalé a dlouhodobé uchování a zpřístupnění se stává stále naléhavějším úkolem. Důležitým zdrojem pro možné uložení a zpřístupnění v archivu NLK jsou další výstupy vědecké a vzdělávací činnosti – prezentace, sborníky z konferencí, postery atd. Tento příspěvek pojednává o možných způsobech spolupráce s vydavateli i autory vědeckých lékařských informací v oblasti trvalého uchování a zpřístupnění odborných zdravotnických informací v digitálním archivu NLK. Skrýt
tlacitka tlacitko AKAUZÁLNÍ „VZKŘÍŠENÍ“ GUYTONOVA DIAGRAMU
Marek Mateják, Jiří Kofránek, Jan Rusz
   

ANOTACE:
V minulém ročníku MEDSOFT jsme popsali implementaci klasického mnohokrát přetiskovaného Guytonova diagramu řízení krevního oběhu v prostředí Simulink, kde jsme (po opravě některých chyb v původním Guytonově schématu) zachovali stejný vzhled simulinkového modelu jako v původním grafickém obrázku – rozložení, rozmístění vodičů, názvy veličin i čísla bloků jsou stejné.
Více

Nyní jsme tento rozsáhlý model implementovali akauzálním popisem v jazyce Modelica. Na tomto složitějším příkladě demonstrujeme výhody akauzálního popisu fyziologické reality. Struktura modelu pak více vystihuje reálné fyziologické vztahy, než postup výpočtu. Skrýt
tlacitka tlacitko SYSTÉM PRO PRESENTACI MODELŮ
Patrik Onderka, Vladimír Eck, Karel Malý
   

ANOTACE:
Sdělení popisuje praktické použití katalogu modelů ve výuce předmětu Simulace a modelování v inženýrském bloku studijního plánu biomedicínské inženýrství – strukturované studium.
Více

Katalog se provozuje ve cvičeních jako interaktivní systém prezentací těchto modelů v prostředí Matlab-Simulinku a je výsledkem diplomových práci Patrika Onderky [6], Tomáše Půži [4] a Jana Příhody [5]. Systém je koncipován jako otevřený s možností dalšího rozšiřování. V textu je popsána idea systému, jeho konfigurace a ovládání, a také přehled instalovaných modelů. Na 4 obrázcích je dokumentována funkčnost systému. Skrýt
tlacitka tlacitko NEMEDICÍNSKÉ DATABÁZE A JEJICH ROLE V LÉKAŘSKÉM VÝZKUMU A PRAXI
Richard Papík, Martin Souček
   

ANOTACE:
Cílem je přiblížit v přehledu šíři informačních zdrojů dávajících informační podporu lékařskému výzkumu a praxi mimo nejčastěji využívané databáze s medicínským obsahem (např. MEDLINE, EMBASE).
Více

Jde často o kvalitní zdroje, které nejsou známé uživatelům z medicínských oborů, byť existují desítky let a jsou dostupné např. ve světových databázových centrech (např. LexisNexis, Dialog ProQuest, STN International). Jejich tematické vymezení není jednoduché, může být rozsahem zahlcující, a proto je nutné k tomuto výběru přistupovat metodologicky a výběrově, ale takové informační zdroje mohou kvalitativně změnit informační podporu lékařského výzkumu a lékařské praxe, neboť jejich excerpční základna doplňuje databáze s typicky medicínským obsahem. Skrýt
tlacitka tlacitko ZDRAVOTNICKÉ PORTÁLY NA INTERNETU U NÁS A VE SVĚTĚ
Štěpán Svačina
   

ANOTACE:
Internet se postupně stává hlavním zdrojem aktuálních zdravotnických informací u nás. Udržovány jsou zdravotnické portály institucí, časopisů, novin i specializované portály informační. Cílem tohoto sdělení není propagovat či kritizovat žádný konkrétní portál, ale zamyslet se nad rozdíly u nás a ve světě.
Více

U zahraničních portálů převažuje vysoká aktuálnost odborných informací, malá frekvence témat všeobecných (zdravotně politických či filosofických), absence problematiky alternativní medicíny a neopomenutí stránek věnovaných pacientům. U nás nelze nalézt portál s komplexními přehlednými informacemi o novinkách v medicíně. Mimo portálů věnovaných alternativní medicíně se téměř nevyskytují informace pro pacienty. Vysoká je frekvence témat zdravotně politických. Institucionální stránky se jen pomalu dostávají na úroveň obvyklou ve světě.Skrýt
tlacitka tlacitko PŘÍSTUPY KE STATISTICKÉMU ZPRACOVÁÍNÍ DAT O VÝSKYTU A VÝZKUMU OBEZITY U NÁS
Štěpán Svačina, Martin Matoulek, Karel Kýhos, Jan Lajka
   

ANOTACE:
Frekvence výskytu obezity v České republice stoupá. Z umístění v polovině evropské sedmadvacítky se posouváme v posledních letech vzhůru. Na dvou příkladech ilustrujeme přístupy k výzkumu obezity u nás. Referováno je nejnovějších výsledcích sledování výskytu obezity u nás a o klinickém testování potravin pro redukční dietu.

tlacitka tlacitko PŘÍPRAVA ROZŠÍŘENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU „BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA“ O OBOR „BIOMEDICÍNCKÁ INFORMATIKA“
Zoltán Szabó, Jan Münz
   

ANOTACE:
V současné době na ČVUT, Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI) probíhá příprava na rozšíření probíhajícího bakalářského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“ (BMKT) o informaticky orientovaný obor „Biomedicíncká informatika“ (BMI).
Více

Studijní obor BMI bude zaměřen zejména na implementaci moderních informačních přístupů a technologií podporujících řízení a procesy ve zdravotnictví. Získané vzdělání budou moct absolventi uplatnit jak ve státních či nestátních zdravotnických zařízeních a neziskových organizacích, tak i ve firmách, zabývajících se tvorbou univerzálního, zákaznicky či přístrojově orientovaného programového vybavení a celé palety navazujících služeb včetně implementace, školení uživatelů a provozní podpory. Předpokládaná forma studia oboru BMI je prezenční poskytovaná v jazyce českém a standardní doba studia je 3 roky.Skrýt
tlacitka tlacitko NOVÉ SMĚRY MEDICÍNSKÝCH APLIKACÍ SDRUŽENÍ CESNET
Milan Šárek, Tomáš Kulhánek
   

ANOTACE:
V návaznosti na budovanou vysokorychlostní síťovou infrastrukturu CESNET2 se zvětšují možnosti aplikací, které mohou v takovém prostředí pracovat. Jedním ze směrů, které navazují na výzkum v oblasti multimediálních aplikací většinou pro technické a umělecké obory, je využití stereoskopických prezentací v medicíně.
Více

Druhá sledovaná oblast souvisí s výpočetními 3D modely. Tato část je natolik obsáhlá, že je prezentována v samostatné přednášce [1]. Třetí oblastí je rozšiřování specializované infrastruktury pro medicínské aplikace v návaznosti na technologie gridu a virtualizace. Tuto část řešíme hlavně v souvislosti s rozvojem systémů PACS. Čtvrtá oblast zájmu reaguje na nejnovější medicínské technologie. Ve spolupráci s Pardubickou krajskou nemocnicí, HAMU a ÚVN je připravována podpora nových zajímavých projektů v oblasti ORL medicíny. Skrýt
tlacitka tlacitko PRÁVNÍ A FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROGRAMŮ EU
Miloslav Špunda
   

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá problematikou právních a formálních náležitostí projektů rámcových programů EU. Příspěvek vysvětluje postup návrhu projektu programu a jeho podání Komisi pomocí www programového nástroje.
Více

Je probrán proces vyhodnocování návrhů projektů a způsob informování o výsledku hodnocení. V závěrečné části příspěvku je vysvětlen postup přípravy zahájení projektu a jeho smluvního zajištění. Skrýt
tlacitka tlacitko OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE K ODBĚRŮM A OPTIMALIZACE ČEKACÍCH DOB PRO DÁRCE KRVE
Dagmar Valová, Naděžda Kalužová
   

ANOTACE:
Příspěvek pojednává o optimalizaci čekacích dob dárců plné krve vzhledem k technickým možnostem Krevního centra FN Ostrava, počtu dárců a nerovnoměrnosti příchodů dárců. Pro eliminaci zejména nerovnoměrnosti příchodů dárců byl zaveden objednávkový systém na určitou hodinu.
Více

Problém nastává při nedostatku některé krevní skupiny, kdy musíme zvát navíc dárce s požadovanou krevní skupinou, pak se čekací doba „neobjednaných“ dárců neúměrně prodlužuje. Proto bylo nutno provést optimalizaci, od kterého bodu již dárce nebude považován za neobjednaného.Skrýt

 

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10
ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISBN 978-80-904326-0-4

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba:
Kateřina Tribulová, DiS;
BcA. Stanislava Karbušická, DiS.

bez jazykové a redakční úpravy