medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBSAH
tlacitka tlacitko BEZPEČNOST DAT A BIG DATA V BIOMEDICÍNĚ
Jiří Berger, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
V dnešní době je patrný trend digitalizace zdravotnických archivů a související dokumentace, nastává tedy čas na zapojení technologií označovaných Big Data v oblasti biomedicínské informatiky. Tyto technologie nabízí rychlejší a efektivnější zpracování a sdílení obrovského množství dat. Vzhledem k tomu, že zdravotní péče pracuje s velmi citlivými daty, je jedním z hlavních zájmů ochrana dat pacientů. V mnoha zemích probíhá programové zavádění elektronizace zdravotní péče. Například v USA probíhá „Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act“, (HITECH). Cílem výzkumu je návrh a definice pravidel, která zamezí zneužití a únikům citlivých biomedicínských dat. Současně však v minimální míře omezí efektivitu jejich zpracování a kvalitu výstupních dat. Hromadnost zpracování osobních a citlivých dat se postupně stává obrovským rizikem a současně příležitostí pro nastavení pravidel a procesů vedoucí k minimalizaci, či dokonce eliminaci těchto rizik....
Více

Big Data skrývají obrovský potenciál pro výzkum v oblasti biomedicíny v mnoha oblastech ať již při analýze segmentace pacientů, cen a výsledků léčby, kde umožní zjistit zdravotně a cenově nejefektivnější postup léčení pro konkrétního pacienta a také například v proaktivní identifikaci pacientů, u nichž by se vyplatila zdravotnická prevence. Principiálně jsou Big Data použitelná k tomu, aby z analýzy výskytu chorob bylo možné dělat epidemiologické závěry a navrhovat preventivní opatření, mohou pomáhat při detekci a minimalizaci pokusů o podvody ve zdravotnictví a veřejném zdravotním pojištění a také přinášejí příležitost spolupráce s farmaceutickými společnostmi tak, aby pro ně bylo snazší identifikovat skupinu relevantních pacientů pro klinické testy (za předpokladu předchozího souhlasu pacientů a dodržení etických norem). Článek si bere za cíl vysvětlit rozdílné přístupy a oblasti bezpečnosti v souvislosti s hromadným zpracováním dat ať již z pohledu bezpečnosti databázových dat jako celku, zamezení možnosti nepřímého získávání konkrétních údajů z neanonymizovaného nebo i anonymizovaného souboru dat a z oblasti netriviálního dotazování.


Skrýt

tlacitka tlacitko PŘEKLAD 11. REVIZE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ
Kateřina Hanušová, Šárka Daňková, Dana Krejčová, Miroslav Zvolský
  cz

ANOTACE:

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) je publikace Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém klasifikace onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších stavů, situací či okolností souvisejících se zdravím. Po rozsáhlém přepracování stávající (10. verze) klasifikace vyústila 11. revize MKN (MKN-11) v přeformulovanou strukturu a rozšířený detailnější obsah, který zahrnuje více než 120 tisíc klinických termínů....


Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) v rámci projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) zahajuje v letošním roce překlad MKN-11 do českého jazyka ve spolupráci s WHO. Překladem je míněno vyhledání odpovídajících odborných termínů ekvivalentních k anglickému mezinárodnímu originálnímu vydání a zároveň rešerše dalších českých termínů se stejným či podobným významem a jejich zařazení v rámci struktury MKN- 11. Tento překlad zároveň koordinujeme s dalšími středoevropskými zeměmi včetně sdílení zkušeností a kapacit. Překlad bude vytvářen v součinnosti s klinickými experty nominovanými Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a bude připomínkován dalšími institucemi, např. Ministerstvem zdravotnictví a Českým statistickým úřadem. Výsledek překladu bude zveřejněn v elektronických nástrojích (webový portál, rozhraní webových služeb/API) vytvářených WHO. Na vlastní překlad bude navazovat testování správnosti a kompletnosti přeložené verze. Překlad MKN-11 by měl být dokončen v roce 2022.

Klíčová slova: Mezinárodní klasifikace nemocí, medicínská terminologie, MKN-11, MKN-10, překlad, implementace

Skrýt

tlacitka tlacitko UMĚLÁ INTELIGENCE V MEDICÍNĚ A ETIKA
Jan Hendl
  cz

ANOTACE:
Umělá inteligence (UI) zahrnuje oblasti jako strojové učení (ML), pravidly určené rozhodování, zpracování přirozeného jazyka a robotiku. Potencionální využití má snad ve všech oblastech medicíny. Umělá inteligence může hrát roli v diagnostice, v klinickém rozhodování a personalizované medicíně. Aplikace umělé inteligence a robotiky se uplatňují také při rozšiřování fyzických možností člověka.
Více

Nicméně, zmíněné nové technologie kladou před nás i etické otázky, na které se hledají odpovědi, protože v možnostech prostředků UI je ohrožení preferencí, bezpečnosti a soukromí pacientů. Příspěvek pojedná základní body této diskuse. Diskuse o etických otázkách aplikací UI má vést k tomu, aby lékaři, další ošetřující personál a pacienti více rozuměli těmto aspektům UI. Získané poznatky mají umožnit realisticky odhadnout, co UI může nebo nemůže vykonat v procesu péče o pacienta.

Klíčová slova: umělá inteligence, etika, diagnostické a rozhodovací systémy v medicíně

Skrýt

tlacitka tlacitko REPREZENTACE A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ: NÁVRH SYSTÉMU PERSONÁLNÍ GENETICKÁ KARTA
Michal Huptych, Lenka Lhotská
  cz

ANOTACE:
komplexní a v klinické praxi využitelné reprezentaci výsledků genetického vyšetření. Tuto reprezentaci využíváme v návrhu systému pracovně nazvaném Personální genetická karta, který je připravován v rámci spolupráce CIIRC ČVUT a firmy Mediware a.s. ...
Více

Genetické informace jsou v posledních letech stále častěji uvažovány v medicínských procesech i v oblastech, které nejsou přímo napojeny na lékařskou péči, ale se zdravím úzce souvisí, jako je např. nutriční poradenství. Velkým tématem je správné využití genetických informací ve vhodné formě. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že samotné genetické vyšetření je pouze začátkem a je nutné k němu připojit také informace z něho vyplývající, jako jsou například predispozice k chorobám, známé metabolizace léků či intolerance k různým látkám – jinými slovy klinickou interpretací a doporučeními, které by měly být nedílnou součástí komplexní reprezentace genetického vyšetření. Pro ukládání informací genetické vyšetření existuje několik široce používaných databází, jako jsou např. HGNC, NCBI RefSeq, NCBI dbNSP, HGVS a další. Struktura reprezentace genetické informace by měla umožňovat provázání těchto kódování s odkazem na příslušný zdroj kódu a získává tak zároveň i informace a znalosti obsažené v těchto databázích. Jako vhodný slovník pro popis měření a výsledku genetické analýzy se ukazuje být řízený slovník LOINC® (www.loinc.org), který představuje ověřený způsob reprezentace klinických a laboratorních analýz a je využíván v mnoha zemích světa. Tento systém umožňuje velmi komplexní reprezentaci genetického vyšetření. V oblasti interpretací genetických vyšetření existuje také již několik ucelených databází jako jsou např. PharmGKB, která se zaměřuje primárně na farmakogenetiku. Právě v oblasti farmakogenetiky je přínos využívání genetické analýzy nejvíce patrný a má vysoký potenciál. Proto jsou naše záměry namířeny hlavně do oblasti farmakogenetiky a jejího provázání s farmakokinetikou a farmakodynamikou za účelem co nejlepší administrace léků a minimalizace rizik.

Klíčová slova: genetické vyšetření, interpretace genetického vyšetření, elektronický zdravotní záznam, standardy ve zdravotnictví

Skrýt

tlacitka tlacitko NOVÝ PORTÁL PRO PREZENTACI MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ MKN-10
Matěj Karolyi, Petr Panoška, Martin Komenda, Linda Medková, Miroslav Zvolský
  cz

ANOTACE:
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) vytváří a udržuje nový portál pro prezentaci obsahu Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Nový portál má být důležitým veřejně přístupným nástrojem pro snadnější prohlížení struktury MKN-10, práci s ní a tzv. asistované kódování zdravotních služeb. Dostupnost takové služby je stěžejní pro správné vykazování činnosti poskytovatelů zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a do Národního zdravotnického informačního systému, a tedy i stabilitu celého českého zdravotnického systému. ...
Více

Portál nahrazuje dosavadní tištěnou i elektronickou distribuci klasifikace a vhodně doplní (i na základě další integrace) zjednodušené číselníky, nyní majoritně používané v klinických informačních systémech. Nástroj je aktivně vyvíjen a implementovaná funkcionalita reflektuje požadavky dlouhodobých primárních uživatelů i odborných testerů, kteří dostávají obsah i formu k oponentským řízením.

Klíčová slova: asistované kódování, fulltext vyhledávání, klasifikace onemocnění, mezinárodní klasifikace nemocí, software, webový portál, zdravotnictví

Skrýt

tlacitka tlacitko PŘEDSTAVENÍ NÁRODNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO INFORMAČNÍHO PORTÁLU
Martin Komenda, Matěj Karolyi
  cz

ANOTACE:
Národní zdravotnický informační portál (NZIP) představuje systematickou cestu Ministerstva zdravotnictví ČR ke zlepšení komunikace a důvěryhodnosti prezentovaných informací směrem k veřejnosti. Publikací pouze plně prověřeného, garantovaného a metodicky standardizovaného obsahu se NZIP stane stěžejním komunikačním kanálem, který zprostředkuje potřebné informace z oblasti zdravotní péče, prevence a podpory zdraví nejen pro státní správu, ale zejména pro širokou laickou i odbornou veřejnost. V přímé návaznosti na národní strategický rámec Zdraví 2030, který mimo jiné směřuje k zajištění systematické informovanosti v oblasti ochrany zdraví a zdravého životního stylu včetně posílení zdravotní gramotnosti, NZIP prezentuje původní autorský obsah provázaný na existující ověřené online zdroje napříč odbornými portály z oblasti českého zdravotnictví. ...
Více

Primární ambicí projektu NZIP je zamezit roztříštěnosti informací a zajistit správnou interpretaci garantovaných materiálů prostřednictvím jednotné komunikační platformy. Ta bude určena především pro propagaci a využívání služeb ve zdravotnictví v souladu se strategickou podporou zdraví, a strategickými záměry resortu. NZIP přináší zvýšení důvěry laické i odborné veřejnosti k zdravotnickým informacím, zvýší zdravotní gramotnost populace a plošně zjednoduší přístup k dostupným online zdrojům, čímž mimo jiné přispěje k propagaci zdravého životního stylu a preventivních programů garantovaných státem. Konferenční příspěvek představí aktuální stav portálu nzip.cz společně s metodickým a technickým pozadím, které tvoří základní schéma spolupráce odborných garantů, autorského kolektivu, interních i externích recenzentů, vývojového týmu a Vědecké a řídící rady NZIP.

Klíčová slova: webový portál, zdravotnictví, dostupnost informací

Skrýt

tlacitka tlacitko VYUŽITÍ POČÍTAČOVÝCH 3D MODELŮ ANATOMIE ČLOVĚKA
Tomáš Kulhánek, Martin Brož, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Počítačové 3D modely anatomie člověka jsou podkladem řady výukových materiálů a aplikací. Příspěvek uvede příklad konstrukce realistického 3D modelu vybraných částí anatomie z volně dostupných dat získaných z databáze BodyParts3D. ...
Více

Tato data opatřena texturou a případně upravena slouží jako podklad pro webovou aplikaci projektu "Simulátor Virtuálního Pacienta", který v anatomickém kontextu slouží pro výuku vybraných fyziologických regulací.


Skrýt

tlacitka tlacitko ZVYŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI - ZAPOJENÍ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY DO SPOLUPRÁCE SE SÍTÍ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ČR
Eva Lesenková, Helena Bouzková, Alexandra Surá
  cz

ANOTACE:
NLK v roce 2019 organizovala pilotní semináře pro knihovníky, jejichž tématem byla podpora zdravotní gramotnosti občanů ČR. Cílem seminářů bylo motivovat veřejné knihovny ke spolupráci, a také nalézt a vyzkoušet vhodný způsob, jak podporovat a propagovat zdravotní gramotnost prostřednictvím sítě veřejných knihoven
Více

 

Klíčová slova: zdravotní gramotnost, informačně-zdravotní gramotnost, veřejné knihovny, knihovnicko-informační služby, webový portál MedLike

Skrýt

tlacitka tlacitko DIGITALIZACE FONDŮ A SBÍREK V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ A MOŽNOSTI JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Lenka Maixnerová, Filip Kříž
  cz

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna (NLK) od roku 2008 digitalizuje zejména starší monografie a periodika, které jsou ohrožené rozpadem nekvalitního kyselého papíru, poškozené častým používáním nebo nevhodným uložením. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů se řídí Autorským zákonem. Volná díla, na něž se nevztahují autorská ani nakladatelská práva, jsou zpřístupněna online. Autorsky chráněná díla, která jsou chráněna autorskými či nakladatelskými právy – 70 let od úmrtí autora a 50 let od vydání, noviny a časopisy 70 let od vydání – lze prohlížet a tisknout pouze lokálně na počítačích v NLK. NLK zpřístupňuje digitalizovaná díla prostřednictvím Digitální knihovny NLK, která je provozována v open source systému Kramerius. Celkem je nyní v Digitální knihovně NLK 1 705 415 digitalizovaných stran, z nichž 753 562 stran je volně přístupných. ...
Více

V letošním roce knihovny v ČR nabídnou uživatelům novou službu, tzv. zpřístupnění děl nedostupných na trhu, které je umožněno díky novele autorského zákona z roku 2017. Prostřednictvím této služby budou moci uživatelé přistupovat k dosud nedostupným digitalizovaným knihám a časopisům, a to nejdříve z knihoven, které se ke službě připojí, a následně i vzdáleným přístupem. Uživatelé tak získají přístup ke knihám, které nejsou dostupné na trhu 6 měsíců, a k periodikům starším 10 let. V roce 2019 využilo Digitální knihovnu NLK přes 48 tisíc uživatelů, kteří si prohlédli přes 107 tisíc digitalizovaných stran. Obsah Digitální knihovny NLK je možné prohlížet na počítačích, tabletech i mobilních zařízeních. Digitalizované dokumenty NLK jsou též integrovány do České digitální knihovny, která zpřístupňuje digitalizovaný obsah českých knihoven z jednoho místa.

Klíčová slova: digitální knihovny, knihovny, Česká republika, informační služby, díla nedostupná na trhu, autorské právo

Skrýt

tlacitka tlacitko ODBORNÉ ZDRAVOTNICKÉ E-KNIHY, MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ V KNIHOVNÁCH A STATISTIKY JEJICH VYUŽITÍ
Lenka Maixnerová, Eva Valdmanová
  cz

ANOTACE:
V nabídce elektronických informačních zdrojů (EIZ) knihoven jsou odborné e-knihy již řadu let, ale teprve v posledních letech se významně rozšířily i v ČR. Kromě zahraničních e-knih jsou nyní k dispozici i české e-knihy, které vydávají zejména univerzitní nakladatelství a nakladatelství Grada. E-knihy mohou být do knihoven pořizovány pouze tehdy, pokud jsou ošetřeny tzv. knihovní licencí (jež umožňuje jejich využívání v knihovně), což stále řada nakladatelství neumožňuje. ...
Více

V roce 2019 se prostřednictvím CzechElibu podařilo sjednotit a schválit metody vykazování statistik využívání EIZ, a to včetně e-knih. Pro e-knihy byly schváleny metodiky Counter R5. NLK nabízí e-knihy na 4 platformách: BookPort, Thieme, EbscoHost a SpringerLink. Přístup k e-knihám je stále malým segmentem celkového množství nabízených informačních služeb NLK (okolo 900 e-knih), ale z hlediska využívání do budoucna je určitě významnou službou.
Klíčová slova: informační služby, knihovnické služby, lékařské knihovny, zdravotnické e-knihy, e-knihy, statistiky, využití služeb

Skrýt

tlacitka tlacitko STRUKTURÁLNÍ KVALITA DAT V E-HEALTH
Marek Mateják
  cz

ANOTACE:
V e-Health se často mluví o velkém potenciálu nestrukturovaných dat často v podobě volných textů lékařských zpráv a anamnéz. Z principu je tento potenciál však vždy menší než u zpracování těch samých dat ve strukturované podobě. Důvodem je, že strukturovaná data mají lépe definovaný odborný význam daný jejich strukturou. ...
Více

Podobně mají stejný význam pro autora i nestrukturovaná data, protože jim podvědomě svou vlastní strukturu přiřazuje. Bohužel výklad dané struktury a ve vzácném případě dokonce i vět nebo i termínů se může u různých odborníků lišit, pokud není standardizován. Proto se naskytuje otázka, jak zlepšit strukturální kvalitu těchto dat v e- -Health. Ideálně již při jejich vzniku.

Skrýt

tlacitka tlacitko AKTIVITY ÚZIS ČR – KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
Kristýna Matušková, Miroslav Zvolský
  cz

ANOTACE:
Na rozdíl od léků či diagnóz, oblast zdravotnické techniky nevykazuje užívání světově uznávaného jednotného klasifikačního systému. Ve světě je často uplatňována různorodá skupina existujících klasifikačních systémů přímo či nepřímo zaměřených na zdravotnickou techniku. Jednotné používání nomenklatury zdravotnických prostředků ve všech členských státech Evropské unie by tak umožňovalo spolupráci mezi příslušnými kompetentními autoritami státu, poskytovateli zdravotní péče, výrobci, distributory, notifikovanými osobami a ostatními zainteresovanými subjekty. ...
Více

Snahou o sjednocení stávajících přístupů ke klasifikaci zdravotnických prostředků, zejména pak prostředků charakteru přístrojové techniky, je projekt „Kategorizace zdravotnické techniky“ koordinovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Klíčová slova: zdravotnická přístrojová technika, klasifikační systém, zdravotnické prostředky

Skrýt

tlacitka tlacitko MATEMATICKÝ MODEL REGULACE ŽELEZA V ORGANISMU
Arnošt Mládek, Martin Vokurka, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
S využitím námi vyvinutého vývojového nástroje BodyLight.js byla vytvořena výuková simulační aplikace, která interaktivní formou vysvětluje metabolismus železa v lidském organismu. V pozadí aplikace je matematický model vytvořený v jazyce Modelica. ...
Více

Náš vývojový nástroj umožnil propojit matematický model s grafickými objekty a výukovým textem a vygenerovat výukovou aplikaci do standardizovaného HTML souboru, který je možné spouštět v běžném internetovém prohlížeči na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace nebo rozšíření. Interaktivní aplikace se stane komplementem standardní výuky regulace železa v rámci kurzu patologické fyziologie. Pro barevnou verzi schémat, viz. elektronická verze textu (DOI) nebo www stránky: http://physiome.cz/apps/IronMetabolism

Skrýt

tlacitka tlacitko IMPLEMENTACE KLASIFIKACÍ MKN-10 A SNOMED V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH A TRANSFER VYBRANÝCH DAT DO CENTRÁLNÍCH REGISTRŮ
Miroslav Přádka, Jana Vaculová
  cz

ANOTACE:
Nová metodika sběru dat do Národního onkologického registru (NOR) zavedená od roku 2019 ukládá povinným subjektům zajištění transferu centrálně shromažďovaných informací v závazné struktuře včetně využití klasifikací MKN-10 a SNOMED. Příspěvek reflektuje současný stav využívání mezinárodních klasifikací v ČR s akcentem na klasifikaci SNOMED a navrhuje úpravy, které by měly vést ke snadnějšímu transferu centrálně evidovaných dat. ...
Více

 

Klíčová slova: Národní onkologický registr, MKN-10, SNOMED, workflow

Skrýt

tlacitka tlacitko PILOTNÍ TESTOVÁNÍ BETA-VERZE ICHI V ČESKÉ REPUBLICE
Irena Rubešová, Miroslav Zvolský, Jitka Vašková, Pavlína Vyhnanovská, Kristýna Matušková, Dana Krejčová, Kateřina Hanušová
  cz

ANOTACE:
International Classification of Health Interventions (zkratka ICHI, v překladu mezinárodní klasifikace zdravotnických intervencí) patří do rodiny klasifikací, které vyvíjí a spravuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Cílem WHO je na celosvětové úrovni sjednotit kódování intervencí v celém rozsahu zdravotnických služeb (akutní péče, primární péče, rehabilitace, prevence a veřejné zdraví atd.) a tím umožnit mezinárodní hodnocení a srovnávání poskytované zdravotní péče. ...
Více

V červenci 2019 – únoru 2020 proběhlo testování aktuální verze ICHI Beta-2 2019. Testovacím prostředím byla webová aplikace. Cílem testování bylo ověřit jednoznačnost ICHI kódů a zjistit, zda nejsou v klasifikaci chybějící termíny (synonyma), případně chybějící procedury. Testování se celosvětově zúčastnilo 17 států. V ČR bylo do projektu zapojeno 10 kodérů (3 lékaři z klinické praxe, 4 lékaři – metodici z ÚZIS ČR, 3 experti – metodici z ÚZIS ČR). Testovalo se 50 termínů v primární péči, 25 termínů ve veřejném zdravotnictví, 100 termínů v rehabilitaci, 100 termínů v akutní péči (chirurgie, medicína) a 20 modelových kazuistik v rehabilitaci a akutní péči. Celkem se podařilo zakódovat přibližně 1000 termínů. Úspěšnost českého testování byla 88,7%. Světová zdravotnická organizace předpokládá přijetí finální verze ICHI v roce 2020. Po dokončení probíhajících recenzí a testování v terénu bude ICHI volně k dispozici pro přijetí členskými státy.Klíčová slova: klinická klasifikace, testování, ICHI, WHO

Skrýt

tlacitka tlacitko E- NESCHOPENKA JAKO PŘÍKLAD NEZVLÁDNUTÉ DIGITALIZACE
Štěpán Svačina
  cz

ANOTACE:
Pro rozvoj Českého zdravotnictví je důležitý rozvoj e-health. E- -neschopenka je jedna z mála součástí e-health, která je realizována jiným rezortem než zdravotnickým. Pravděpodobně proto je výsledek tak nedokonalý. Nedošlo tak k úspoře práce zdravotníků a e-neschopenka se nestala miláčkem lékařů. Na vině je nepochybně nedostatečná analýza procesu vytváření neschopenky a špatná transformace těchto činností do e-podoby.
Více

  Klíčová slova: e-health, e-neschopenka, e-recept, posuzování pro rezort MPSV, důchody, GDPR, kvalita ve zdravotnictví

Skrýt

tlacitka tlacitko MOLÁRNÍ MNOŽSTVÍ VODY
Marek Mateják, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Při modelování tělesných tekutin pomocí fyzikální chemie jsme narazili na rozpor. Vycházeli jsme přitom z mylného předpokladu, že molární množství vody ve vodném roztoku je molárním množstvím molekul H2O (hmotnost dělená hmotností jedné molekuly H2O). V jednom kilogramu čisté vody jsme tedy počítali s 55.508 mol vody, protože molární hmotnost H2O je 18.01528 g/mol. Při počítání molárních frakcí jako molární množství látky dělené celkovým molárním množstvím roztoku jsme tak dostávali numericky úplně jiné hodnoty než při molalitách nebo při molaritách. Přitom podle teorie by měly být tyto hodnoty zastupitelné. ...
Více

Ukázalo se však, že použití těchto hodnot ve výpočtech rozpustnosti plynů ve vodních roztocích nám vykazovaly právě chybu cca 55 mol/kg. Podobné chyby se začaly vykazovat pro chemické procesy s různým počtem reaktantů a produktů (při stejném počtu se chyba algebraicky anuluje). Je tedy skutečně molalita vody cca 55 mol/kg? Ne. Voda totiž mezi sebou vytváří vazby, které shlukují více molekul H2O do větších částic. Z požadovaného molárního množství vody jsme odvodili disociační konstantu i entalpii této vazby tak, aby výsledky byly kompatibilní s daty z National Institute of Standards and Technology (NIST) i s daty formačních energií jednotlivých substancí. Použitím těchto konstant je zpětně možné odvodit molární množství vody ve vodních roztocích a následně dělat výpočty přes molární frakce, jejichž výsledky se začínají shodovat s naměřenými a publikovanými experimenty.


Skrýt

tlacitka tlacitko NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC SE SIMULAČNÍM JÁDREM
Jiří Kofránek, David Polák, Jan Šilar, Filip Ježek, Arnošt Mládek, Marek Mateják, Tomáš Kulhánek
  cz

ANOTACE:
V poslední době se objevily nové elektronické učebnice, propojující hypertext, simulační modely a interaktivní grafiku (řízenou modelem na pozadí), které přinášejí zcela nové možnosti pro vysvětlování složitě propojených regulačních vztahů zejména v medicíně. Jsou to většinou aplikace typu client-server, kdy celá aplikace běží na serveru a uživatel se k ní připojuje většinou pomocí internetového prohlížeče či jiného dedikovaného rozhraní. ...
Více

Existují také aplikace které pracují lokálně na klientském počítači nebo tabletu. My jsme vyvinuli technologii Bodylight.js, která umožňuje tvorbu obdobných výukových aplikací s interaktivními simulátory spustitelnými přímo v internetovém prohlížeči na jakékoli platformě či operačním systému (notebooku, tabletu či chytrém telefonu), o níž jsme referovali v loňském ročníku MEDSOFT. V tomto sdělení tuto technologii popíšeme podrobněji a ukážeme i první aplikace.

Skrýt

tlacitka tlacitko PŮL STOLETÍ POČÍTAČŮ V MEDICÍNĚ
Petr Kocna
  cz

ANOTACE:
"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ (Jan Amos Komenský - O cestě, o minulosti, o budoucnosti, o vzdělání). Před 50ti lety jsme neměli osobní počítače, neexistoval PowerPoint, internet, Google. Můžeme si z postupů a technologií používaných před půl stoletím odnést něco do dnešních dní? ...
Více

Tento materiál není ryze odbornou publikací, ale spíše procházkou po zákoutích vědy a techniky, a je především osobní vzpomínkou na uplynulých 50 let z pohledu lékaře, biochemika a informatika. Stimulací k předkládaným vzpomínkám je i toto přání, které jsem dostal před 5 lety, k šedesátinám "Začnou Ti říkat pamětník právě v době, kdy začneš zapomínat".

Klíčová slova: osobní počítače, informatika, internet, archivace dat, 50ti letá historie, osobní vzpomínky

Skrýt

tlacitka tlacitko PILOTNÍ PROJEKTY SNOMED CT V ČESKÉ REPUBLICE
Irena Rubešová
  cz

ANOTACE:
Česká republika je od roku 2012 členem neziskové organizace SNOMED International, jejímž hlavním úkolem je správa řízené klinické terminologie SNOMED CT. SNOMED CT má polyhierarchickou strukturu, jejímž základním stavebním kamenem je tzv. koncept. Koncepty jsou vzájemně „propojeny“ definovanými vztahy. SNOMED CT je namapován na řadu mezinárodních klasifikací a standardů. ...
Více

SNOMED CT existuje v několika jazykových verzích, do češtiny zatím přeložen nebyl. SNOMED CT je implementován v elektronickém zdravotnictví mnoha států, bohužel jeho využití v ČR je zatím minoritní. ÚZIS ČR ve spolupráci s MZ ČR plánuje ve druhé polovině roku 2020 spustit několik pilotních projektů, které by otestovaly využitelnost SNOMED CT v našem zdravotnickém systému. Ve stádiu schvalování je projekt založení National release centre SNOMED CT ČR.

Klíčová slova: klinická terminologie, SNOMED CT, e-health, pilotní projekt

Skrýt

tlacitka tlacitko STATISTICKÁ ANALÝZA DAT O PACIENTECH S PSORIÁZOU
Jaromír Běláček, Emanuel Marques, Zoltán Paluch, Jana Hercogová
  cz

ANOTACE:
Příspěvek pojednává o metodice a výsledcích statistické analýzy dat pořízených při léčbě pacientů s psoriázou na Dermatovenerologické klinice nemocnice Na Bulovce v letech 2015-17. Poměrně velký rozsah datového souboru (čítající K=485 standardních klinických markerů pro N=289 pacientů) vyžaduje aplikovat statistické postupy jako by šlo o hromadné zpracování dat. V příspěvku bude představena logistika tohoto zpracování vycházející z metodik etablovaných v minulosti na oddělení Biostat při 1. LF UK Praha s ukázkou hlavních výsledků. ...
Více

Při zpracování takto poměrně rozsáhlého klinického souboru dat můžeme používat zavedené statistické metodologie (One-Way resp. Two-Way ANOVA pro opakovaná měření nebo χ2-testy nezávislosti v kontingenčních tabulkách), které však musíme redukovat na několik málo nejefektivnějších třídění. Na jejich základě pak analyzujeme výstupní sestavy statisticky významných p-hodnot pro řadu simultánních a odvozených marginálních testů.

Klíčová slova: ANOVA, chí-kvadrát analýza nezávislosti a homogenity v kontingenčních tabulkách, testy normality, hromadné zpracování dat, psoriáza, léčba psoriázy, biologika

Skrýt

  eng

STATISTICAL ANALYSIS OF DATA ON PSORIATIC PATIENTS

ABSTRACT:
The paper deals with the methodology and the results of statistical analysis of data measured to patients with psoriasis at the Dermatovenerological Clinic of Na Bulovce Hospital in 2016-18. The relatively large size of the data set (about approximately k = 500 standard clinical markers for n = 289 patients) allows the application of statistical procedures as in the mass data processing. The paper presents the logistics of this processing based on the methodology established in the past at Department of Biostatistics at the 1st Medical Faculty of Charles University in Prague with a demonstration of the main results.
More

When processing such a large data set, it is possible to use an established statistical methodology (One-Way or Two-Way ANOVA for repeated measures or χ2-tests of independence in contingency tables), which, however, must be reduced to a few of most efficient sortings. Based on them, we then analyze relevant sets of the statistically significant p-values for simultaneous and derived marginal tests.

Keywords: ANOVA, chi-square analysis of independence and homogeneity in contingency tables, normality tests, mass data processing

Hide

tlacitka tlacitko MOLAR AMOUNT OF WATER
Marek Matejak, Jiri Kofranek
  eng

ANOTACE:
When modeling body fluids using physical chemistry, we encountered a contradiction. We proceeded from the erroneous assumption that the molar amount of water in an aqueous solution is the molar amount of H2O molecules (mass divided by the mass of one H2O molecule). Thus, in one kilogram of pure water, we calculated 55.508 moles of water because the molar mass of H2 O is 18.01528 g / mol. When calculating the molar fractions as the molar amount of the substance divided by the solution's total molar amount, we thus obtained numerically completely different values than for molalities or molarities. According to the theory, these values should be substitutable. However, it turned out that using these values in the calculations of the solubility of gases in aqueous solutions showed us an error of about 55 mol/kg. ...
More

Similar errors began to be reported for chemical processes with different numbers of reactants and products (at the same number, the error is annulled algebraically). So is the water molality really about 55 mol/kg? No. This is because water forms bonds with each other, which cluster more H2 O molecules into larger particles. From the required molar amount of water, we derived the dissociation constant and enthalpy of this bond. The results are compatible with data from the National Institute of Standards and Technology (NIST) and the data of formation energies of individual substances. Using these constants, we can derive the molar amount of water in aqueous solutions and subsequently make calculations over molar fractions, the results of which begin to coincide with the measured and published experiments.Hide

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10

ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISBN 978-80-86742-53-3
ISBN 978-80-906752-8-5
ISSN 1803-8115

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Bc. Veronika Sýkorová, DiS;
Klára Svobodová, DiS;
Martin Brož, DiS;

bez jazykové a redakční úpravy