medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBSAH
tlacitka tlacitko ZKUŠENOSTI Z ORGANIZACE NÁRODNÍCH PROGRAMŮ IMPLEMENTACE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
Matěj Adam
  cz

ANOTACE:
V souvislosti s koncepcí EU a konkrétními záměry jednotlivých členských států dochází k pozitivnímu vývoji v záměrech realizací projektů či programů implementace elektronického zdravotnictví (e-health)..
Více

Úspěšná realizace těchto projektů slibuje adresovat několik významných výzev, které zdravotní systémy jsou nuceny řešit pro zajištění udržitelnosti kvality a přístupu k péči v existujících rozpočtových možnostech. Vzhledem k faktickým důsledkům zavádění e-health, které jsou daleko za rámcem technické problematiky elektronické komunikace, jsou národní či regionální projekty e-health obvykle vystaveny tlaku zdravotnického prostředí a řady vlivových skupin potenciálních přímých i nepřímých uživatelů e-health (stakeholders). Úspěšné projekty zavádění elektronického zdravotnictví nabízejí zajímavý zdroj zkušeností a dobré praxe pro tuto problematiku, stejně jako poznání a pochopení příčin selhání v méně úspěšných projektech zase představuje možnost poučení. Tento článek se detailněji zabývá konkrétními e-health projekty v Dánsku a Velké Británii a nastiňuje východiska k charakteristikám dobré praxe při organizaci zavádění e-health.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko ZOTERO A DALŠÍ POMOCNÍCI VÝZKUMNÍKA
Jan Hendl
  cz

ANOTACE:
Osobní bibliografický program Zotero je volně dostupný program, který pomáhá výzkumníkům v oblasti biomedicíny shromažďovat, organizovat, citovat a sdílet dokumenty nejrůznějšího charakteru.
Více

Zotero má schopnost automaticky rozpoznat typ dokumentu a umožňuje správný způsob jeho zařazení do bibliografické databáze. Je možné s ním organizovat jednotlivé citace nebo celé dokumenty stažené z internetu nebo získané z bibliografickou databází (např. Medline). Umí také pracovat s audio a video soubory nebo s celými webovými stránkami. Data lze ukládat normálně nebo na internetovém úložišti. Zotero automaticky indexuje obsah uloženého záznamu, takže urychluje jeho pozdější vyhledání.
Autor zprávy zařazuje citace do své práce podle daného standardu a vyhotovuje pomocí Zotera seznam citací v požadovaném formátu. Zotero dokáže realizovat mnoho specifických formátů vědeckých časopisů.
Příspěvek identifikuje jednotlivé vlastnosti programu Zotero a porovná jejich kvalitu s ostatními podobnými programy.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko MODEL CIRKULACE, PŘENOSU KREVNÍCH PLYNŮ A ACIDOBÁZE JAKO ZÁKLAD PRO SYSTÉM PODPORY ROZHODOVÁNÍ
Filip Ježek
  cz

ANOTACE:
Na jednotce intenzivní péče se často setkáváme s pacienty v kritických stavech, kde je nejdůležitější zachovat základní životní funkce. K diagnostice můžeme mít dvojí přístup - první vychází z čistě mechanistických představ a přesných znalostí závislostí, ve druhém hraje velkou roli intuice a zkušenosti. V praxi jde samozřejmě vždy o kombinaci obou. Avšak na rozdíl od intuice, propojení a závislosti nám může pomoci pochopit stroj.
Více

Vytvoříme-li jednoduchý model, který budeme schopni z rutinně dostupných měření individuálně identifikovat, jsme schopni lépe v každodenní praxi chápat vnitřní stav pacienta a poloautomaticky predikovat jeho vývoj. Na základě mnohonásobného používání systému dostaneme sadu dat s vývojem určené diagnózy. Na základě typizovaných postupů a rizik můžeme podpořit rozhodování lékaře. Příspěvek představuje koncept systému a shrnuje fáze a úskalí celého projektu. Cílem je vyvolat diskuzi o potřebnosti takového systému a o jeho praktické využitelnosti.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko SADA VÝUKOVÝCH SIMULÁTORŮ - VÝSLEDKY VÝVOJE FRAMEWORKU BODYLIGHT
Filip Ježek, Martin Tribula, Jiří Kofránek, Josef Kolman, Pavol Privitzer, Jan Šilar
  cz

ANOTACE:
Pro výuku předmětu Poruchy fyziologických regulací jsme vyvinuli sadu výukových simulátorů.
Více

Jejich základem je snadno přenositelný model v silném modelovacím jazyce Modelica, jehož obliba roste po celém světě. Oproti jiným přístupům k výukovým simulátorům, tyto simulace běží na klientovi přímo ve webovém prohlížeči (v pluginu Silverlight). To nám zjednodušuje instalaci a jelikož celý výpočet běží na klientovi, nemusíme řešit zátěž serverů. Oproti serverovým řešením je tento postup vhodnější spíše pro jednodušší simulace, což je přesně cíl našich výukových pomůcek. Prostředí Silverlight nám poskytuje výhodu pro konverzi na tablety s operačním systémem Windows 8 RT, tyto možnosti budou dále diskutovány.
Po dlouhé době vývoje frameworku jsme tímto produktem vyzkoušeli praktičnost a efektivitu celého prostředí. Příspěvěk má za cíl seznámit s jednoduchostí tvorby takových simulátorů a praktickou využitelností ve výuce.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko PŘÍKLAD INTEROPERABILITY V OBLASTI RADIODIAGNOSTIKY
Daniel Klimeš, Václav Porod, Zdeněk Mutina
  cz

ANOTACE:
Problém výměny dat a spolupráce interních softwarových aplikací řeší dnes nejen velká zdravotnická zařízení, ale i radiologické ambulance. Zde se setkává ambulantní software s digitální zobrazovací technikou.
Více

Zde se setkává ambulantní software s digitální zobrazovací technikou. V mamografickém centru byla řešena jednak vzájemná výměna osobních údajů pacientů s cílem zamezit duplicitní zadávání dat, jednak synchronizace kontextu aplikací, kdy aplikace automaticky zobrazují záznam zvoleného pacienta. Bylo dosaženo spolupráce ambulantního software, worklistu digitálního mamografu, softwaru pro hodnocení digitálních snímků a specializované aplikace pro sběr dat mamografického screeningu. Využito bylo Datového standardu MZČR, DICOM 3 i alternativních cest výměny dat. Připravené řešení je funkční a uspokojuje potřeby radiologické ambulance.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko JAK INFORMATIZOVAT ZDRAVOTNICTVÍ A NEVYTVOŘIT PŘITOM VELKÉHO BRATRA
Jiří Kofránek, Ondřej Felix, Jiří Polák
  cz

ANOTACE:
Absenci dlouhodobé ucelené koncepce elektonizace českého zdravotnictví i nedostatek vlastních představ i špatnou komunikaci s odbornou informatickou veřejností se Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo radikálně vyřešit tím, že vyhlásilo veřejnou soutěž o návrh koncepce eHealt pro ČR, z níž vzešel vítězný návrh firmy Misrosoft s.r.o..
Více

Zde se setkává ambulantní software s digitální zobrazovací technikou. V mamografickém centru byla řešena jednak vzájemná výměna osobních údajů pacientů s cílem zamezit duplicitní zadávání dat, jednak synchronizace kontextu aplikací, kdy aplikace automaticky zobrazují záznam zvoleného pacienta. Bylo dosaženo spolupráce ambulantního software, worklistu digitálního mamografu, softwaru pro hodnocení digitálních snímků a specializované aplikace pro sběr dat mamografického screeningu. Využito bylo Datového standardu MZČR, DICOM 3 i alternativních cest výměny dat. Připravené řešení je funkční a uspokojuje potřeby radiologické ambulance.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko MODELICA
Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Modely vytvářené pomocí klasických simulinkových sítí přehledně graficky vyjadřují jednotlivé matematické vztahy. V propojkách mezi jednotlivými bloky tečou signály, které přenášejí hodnoty jednotlivých proměnných od výstupu z jednoho bloku ke vstupům do dalších bloků. V blocích dochází ke zpracování vstupních informací na výstupní.
Více

Propojení bloků v Simulinku pak odráží spíše postup výpočtu, než vlastní strukturu modelované reality. Hovoříme o tzv. kauzálním modelování. Při vytváření a hlavně při prezentování a popisu modelu je ale důležité, aby vlastní struktura modelu, spíše než vlastní algoritmus simulačního výpočtu, vystihovala především fyzikální podstatu modelované reality. Proto se v moderních simulačních prostředích začíná stále více uplatňovat deklarativní (akauzální) zápis modelů, kdy v jednotlivých komponentách modelu popisujeme přímo rovnice a nikoli algoritmus jejich řešení. Propojením jednotlivých komponent dochází k propojení soustav rovnic mezi sebou. Propojením komponent pak nedefinujeme postup výpočtu, ale modelovanou realitu. Způsob řešení rovnic pak “necháváme strojům”. Moderním simulačním jazykem, který je přímo postaven na akauzálním zápisu modelů je Modelica. Jazyk se v poslední době velmi využívá v průmyslových aplikacích, v biomedicínských aplikacích však zatím málo. Praxe však ukazuje, že Modelica je pro modelování biomedicínských systémů velmi vhodným nástrojem, zvláště pro modelování rozsáhlých a komplexních systémů pro lékařské výukové trenažéry. V tomto přehledovém článku je uveden praktický příklad modelování hemodynamiky oběhového systému.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko HYBRIDNÍ ARCHITEKTURA PRO WEBOVÉ SIMULÁTORY
Tomáš Kulhánek, Marek Mateják, Jan Šilar, Pavol Privitzer, Martin Tribula, Filip Ježek, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá simulátory běžícími na serveru a poskytujícími hrubá data, která teprve klient (např. webový prohlížeč nebo specializovaná aplikace) vizualizuje.
Více

Takováto hybridní architektura nabízí nasazení dlouhotrvajících simulací a výpočetně náročných operací na výkonné servery přičemž sledování výsledků simulace lze prohlížet jak na běžných počítačích tak i na mobilních zařízeních typu tablet. Architektura byla zkoušena s komplexním fyziologickým modelem Hummod a simulací acidobazických poruch a jejich dlouhodobější trendy.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM: SPOKOJENOST UŽIVATELŮ S KNIHOVNICKO – INFORMAČNÍMI SLUŽBAMI NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY V PRAZE
Eva Lesenková, Jaromír Běláček, Vladimíra Solová , Helena Bouzková
  cz

ANOTACE:
Hlavním cílem šetření bylo zjistit míru spokojenosti uživatelů NLK v následujících oblastech: nabídka a kvalita poskytovaných knihovnickoinformačních služeb, ochota a vstřícnost knihovníků vůči požadavkům a potřebám uživatelů a spokojenost s technickým a sociálním vybavením knihovny.
Více

Výsledky šetření jsou prezentovány ve formě přehledových grafů s důrazem na statisticky významné diferenciace ohodnocení služeb NLK ve výše uvedených oblastech podle hlavních třídících faktorů (místa vyplnění dotazníku, frekvence návštěv, hlavních uživatelských skupin, oborů a programů studia, věku a pohlaví respondentů).

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko DATABÁZE BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA JAKO ZDROJ INFORMACÍ O PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPECH VĚDY
A VÝZKUMU VE ZDRAVOTNICTVÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY V PRAZE

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Helena Bouzková, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Adéla Jarolímková, Michal Záviška
  cz

ANOTACE:
Obsahem BMČ jsou záznamy monografií, časopisů, článků, kapitol, abstraktů, šedé literatury a dalších dokumentů týkajících se oboru biomedicína, které byly publikovány na území ČR (do roku 2000 též práce vydané na Slovensku), plus práce českých autorů, které byly publikovány v zahraničí (zahraniční bohemika).
Více

Databáze Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) je národní bibliografie dokumentů z biomedicínských oborů. Producentem databáze je Národní lékařská knihovna (NLK). Bibliografie je vytvářena od roku 1947, v elektronické podobě je cca 750.000 záznamů, u cca 45.000 záznamů je připojen plný text přes Digitální knihovnu NLK a u cca 55.000 záznamů existuje odkaz na plnou verzi na stránky časopisu. Databáze je volně přístupná přes internet prostřednictvím portálu Medvik.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko SIMULOVANIE KETOACIDÓZY
Marek Mateják
  cz

ANOTACE:
Rozšírením našej implementácie fyziologického modelu človeka „HumMod Golem Edition“ začína byť možné napríklad podrobne skúmať vplyv zvýšenej produkcie ketokyselín na výmenu krvných plynov i na koncentrácie jednotlivých elektrolytov počas simulačnej doby niekoľkých mesiacov.
Více

Ukázalo sa, že prebytok bází (base excess) je pre komplexné kvantitatívne modely lepšie udržiavať ako závislú premennú od totálnych koncentrácií jednotlivých elektrolytov a acidobazických pufrov. Práve totálne množstvá elektrolytov a pufrov sú skutočnými stavovými premennými, ktoré plne podliehajú zákonom zachovania hmoty. Tento nový pohľad na počítanie acidobázy vyriešil dlhodobú stabilitu modelu, ktorá sa v predchádzajúcich verziách po niekoľkých simulačných týždňoch pri poruchách acidobázy rozchádzala.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko IMPLEMENTACE FUNKCIONALITY E-RECEPTU JAKO SOUČÁSTI E-HEALTH
Miroslav Přádka, Drahomíra Maťová
  cz

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá jednak analýzou jednotlivých fází implementace eRp, a jednak poznatky z pilotního provozu této funkcionality, jakož i vyhodnocením cca 9 měsíců jejího plného provozu.
Více

Dopady do ekonomické bilance, výstupy do řízení předepisování léků ve vazbě na pozitivní list či vyhodnocování činnosti jednotlivých lékařů představují cenné poznatky pro proces řízení nákladů vynakládaných na léčivé přípravky. Aktuálně se zvažují další dílčí zlepšení procesu předepisování včetně možnosti předávání eRp formou SMS. Nová legislativní úprava procesu předepisování léků navrhovaná s účinností od roku 2015 pak vytváří prostor k dalšímu zásadnímu rozšíření eRp.

Skrýt

  eng

ANNOTATION:
In the course of year 2012, after the necessary legislative amendment - prescribing (e-Rx) was gradually implemented and put into operation. After a period of pilot running, e-Rx is now fully usable in the number of specialized departments of a hospital.
More

This paper deals with the analysis of the individual stages of the implementation of e-Rx on the one hand, and information about the pilot running of e-Rx on the other hand, as well as the evaluation of the nine-month period of its full operation.
The impact on the economic balance, administrative outputs of prescribing medicine in connection with the positive list or the assessment of activities of individual doctors all represent valuable information for the process of administration of expenses spent on drugs. Currently further partial improvements of the process of e-Rx are being considered, including the possibility of using e-Rx by means of SMS.
The new legislative amendment of the process of prescribing drugs proposed to be valid from 2015 makes place for further fundamental expansion of e-Rx.

Hide

tlacitka tlacitko E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ
Milan Šárek, Jiří Navrátil
  cz

ANOTACE:
Jedná se o jeden z prioritních projektů popsaných v tzv. Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace schválené v roce 2010 a navazující na evropský dokument ESFRI Roadmap (European Strategy Forum on Research Infrastructures).
Více

Komplexní e-Infrastruktura v sobě bude zahrnovat již dříve známou síťovou infrastrukturu CESNET, ale také podstatně rozvine národní gridovou infrastrukturu a systém datových úložišť. E-Infrastruktura je přístupná jak pro velké projekty typu ELIXIR, BIOCEV, ICRC a ELI, tak i menší vědecko - výzkumné projekty z různých oblastí jako je například zdravotnictví, kultura a školství. Cílem přednášky je seznámit odbornou veřejnost s novými prostředky e-Infrastruktury a možnostmi jejího budoucího využití.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko MODELOVÁNÍ OBNOVY KMENOVÝCH BUNĚK
Jan Šilar, Jiří Kofránek, Tomáš Kulhánek, Katarina Forgáčová, Emanuel Nečas
  cz

ANOTACE:
Krvetvorné kmenové buňky jsou zdrojem všech krevních buněk, které jsou nepřetržitě tvořeny během celého života. Kmenové buňky zajišťují stálost krvetvorby specifickou schopností sebeobnovování buněčným dělením. Použití kmenových buněk k tvorbě buněk krevních, prostřednictvím tzv. buněk progenitorových, znamená jejich ztrátu.
Více

Krvetvorná tkáň, i její kmenové buňky, jsou značně citlivé k působení ionizujícího záření. Celkový počet kmenových buněk v krvetvorné tkáni myši je normálně asi 4000 až 8000[2] při celkovém počtu všech krvetvorných buněk asi 350 milionů. V závislosti na dávce záření se počet kmenových buněk sníží až na jednotlivé buňky, přičemž přežití expozici záření je možné jen za předpokladu, že se alespoň jedna kmenová buňka zachová nebo jsou po ozáření kmenové buňky transplantovány. Vyplývá to ze skutečnosti, že kmenové buňky nemohou vzniknout z jiných buněk a jejich přítomnost je podmínkou dlouhodobé nepřetržité tvorby buněk krevních.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko SYSTÉM DRG NEJEN PRO ÚHRADY, ALE I JAKO NÁSTROJ PRO PODPORU ŘÍZENÍ A ÚSPORU NÁKLADŮ
Petr Sláma
  cz

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá možnostmi využití klasifikačního systému případů hospitalizací (DRG) v oblasti řízení zdravotnických subjektů poskytujících akutní lůžkovou péči, případně na úrovni zřizovatelů těchto subjektů.
Více

Využití je zejména v oblasti hodnocení ekonomické efektivity na všech úrovních poskytovatelů zdravotní péče, eliminace nadbytečných nákladů a optimalizace rozsahu a struktury poskytované péče a v neposlední řadě i pro plánování finančních, materiálových a lidských zdrojů. V příspěvku je uveden příklad konkrétního projektu, který efektivně využívá možností systému DRG pro podporu řízení na úrovní zřizovatele (kraje), ale i na úrovni nemocnic, jejichž je zřizovatelem.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko ÚLOŽIŠTĚ DAT A BEZPEČNOST DATABÁZÍ
Miloslav Špunda
  cz

ANOTACE:
Příspěvek se zabývá problematikou užití centrálního úložiště dat jako dalšího stupně rozvoje informačního systému (IS) instituce, zejména vzhledem k specifickému prostředí vysoké školy (fakulty).
Více

Rozvoj IT technologií a jejich stále se rozšiřující užití při řízení chodu instituce znamená i postupný nárůst ukládaných dat. Tato data mají původně převahu dat dynamických, potřebných pro rychlé ukládání a aktualizaci informací (ekonomické řízení, finanční systém, spisová služba, datové schránky). Postupně však narůstá i objem dat statických. Je to způsobeno implementací dalších aplikací, které přímo s každodenním chodem instituce nesouvisí, ale jsou z právních a dalších hledisek nezbytné (majetek, registr smluv, archivace, IT podpora výběrových řízení).

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko INTEGROVANÝ NUTRIČNÍ SYSTÉM PRO FN V MOTOLE
Ľudovít Szekereš
  cz

ANOTACE:
Cílem přednášky je seznámit posluchače s problematikou průběžného i následného nutričního hodnocení stravy, včetně její praktické aplikace v rámci stravovacího a dietního systému Fakultní nemocnice v Motole.
Více

Základem tohoto projektu byla podrobná analýza aktuálního stavu vyhodnocování nutričních hodnot stravy ve světě a legislativy platné v ČR a EU. Závěry této analýzy umožňují v nutričním systému využívat data z různých zdrojů, pořízená odlišnými metodikami. Popisovaný nutriční systém zohledňuje, při výpočtu výsledných nutričních hodnot pokrmů, vliv zachování nutričních hodnot během zpracování surovin a kulinářských úprav.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko WEBOVÝ VÝUKOVÝ SIMULÁTOR KREVNÍHO OBĚHU
Martin Tribula, Filip Ježek, Pavol Privitzer, Jiří Kofránek, Josef Kolman
  cz

ANOTACE:
Simulátor vychází z již existujícího simulátoru vytvořeného v technologii Flash, funkčnost rozšiřuje dynamickou reakcí (ukazuje přechodové jevy po změnách, nikoli pouze steady-state) a rozlišením objemu volného a stresovaného (objem, který se podílí na zvyšování tlaku).
Více

Cirkulační systém obsahuje relativně složité závislosti mezi tlakem krve v jeho jednotlivých součástech, poddajností cév, výkonem levé a pravé srdeční komory a tkáňovou rezistencí. Účelem tohoto simulátoru je tyto jevy demonstrovat.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍHO PACIENTA V NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH
Lenka Vondrušková
  cz

ANOTACE:
Virtuální pacient je výukovou pomůckou pro účely tréninku a podpory rozhodování v lékařských a nelékařských oborech. V České Republice je virtuální pacient využíván pro účely tréninku mediků a začínajících lékařů.
Více

Využití této formy e-learningu pro trénink nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice dosud chybí. Prostor pro využití virtuálního pacienta v nelékařských zdravotnických oborech lze nalézt v zaškolení nových pracovníků na specializovaných pracovištích, pro něž je nutná schopnost rychlého rozhodování (jednotka intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení, rychlá záchranná pomoc), virtuálního pacienta lze dále využít v dalším vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků vyplývajícího ze zákona, a k tréninku zdravotnických nelékařských oborů ve školách.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

tlacitka tlacitko AKTIVITY ČSZIVI ČLS JEP V KONTEXTU PROJEKTŮ ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
Martin Zeman
  cz

ANOTACE:
ČSZIVI ČLS JEP je odborným garantem českého národního standardu pro výměnu informací ve zdravotnictví DASTA, který je již 10 let rutinně používán všemi hlavními informačními systémy v českém zdravotnictví a věnuje se i podpoře zavádění mezinárodních norem pro standardizaci a interoperabilitu elektronického zdravotnictví.
Více

ČSZIVI ČLS JEP se od roku 2012 aktivně podílí na projektech elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR a usiluje o koordinovaný postup veškeré odborné veřejnosti v této oblasti. Pořádá či spolupořádá odborné semináře, konference a školící akce a spolupracuje s odbornými společnostmi a institucemi obdobného zaměření jak v rámci ČSL JEP, tak mimo ni. Podporuje vědeckovýzkumné a vzdělávací aktivity v celém širokém spektru své působnosti.

Skrýt

  eng

---
---
More

---

Hide

 

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10

ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISBN 978-80-904326-7-3
ISSN 1803-8115

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Veronika Sýkorová, DiS;
Klára Ulčová, DiS;

bez jazykové a redakční úpravy