medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBSAH
tlacitka tlacitko CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – SPECIALIZACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA
Helena Bouzková
  cz

ANOTACE:
Příspěvek informuje o tvorbě a aktuálním stavu Koncepce celoživotního vzdělávání (CŽV) knihovníků v ČR. Tato je součástí Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015, resp. do roku 2020. Přijetí koncepce a její prosazení v praxi s možným zavedením systému akreditovaného celoživotního vzdělávání profesionálních knihovníků a,...
Více

 informačních specialistů a uplatněním dalších nástrojů – Národní soustavou povolání a Národní soustavou kvalifikací, umožní zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven, včetně lékařských, a reagovat na odborné nároky jejich profese.

Klíčová slova: celoživotní vzdělávání – veřejné knihovny – knihovnicko-informační služby – lékařské knihovny – lékařský knihovník

Skrýt

  eng

ABSTRACT:
Activity of life-long learning framework of librarians in the Czech Republic is discussed. This activity is one part of framework of  development of the libraries in the Czech Republic for the period 2011-2015, 2016-2020. Implemetation of this strategy is main goal for the next period for libraries including medical libraries,...
More

Keywords
Life-long learning - public libraries- library information services- medical libraries- medical librarian- health science librarian

Hide

tlacitka tlacitko PODPORA ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI OBČANA-OVĚŘENÉ ZDROJE INFORMACÍ O ZDRAVÍ A NEMOCI V NLK
Helena Bouzková, Eva Lesenková
  cz

ANOTACE:
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace...
Více

Národní lékařská knihovna, specializovaná odborná knihovna poskytující přístupy ke kvalitním zdravotnickým zdrojům se zapojila do aktivit této strategie v oblasti, která věnuje pozornost zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel ČR.

Klíčová slova: Informačně-zdravotní gramotnost – veřejné knihovny – knihovnicko-informační služby

Skrýt

  eng

SUPPORT OF HEALTH INFORMATION LITERACY FOR PUBLIC LIBRARIES IN THE CZECH REPUBLIC:
ABSTRACT:
National strategy of health protection and support and disease prevention Health 2020 is a framework summary of actions for public health development in the Czech Republic...
More

The aim of the strategy is primarily to stabilize the system of disease prevention and health support and protection and to start up efficient and sustainable mechanisms for improvement of the population state of health. National Medical Library (NML) as a specialized library offering access to the high-quality information resources has got involved in the activities of this strategy in the area of improvement of the health literacy of Czech citizens.
Keywords
health information literacy – public libraries – library information services

Hide

tlacitka tlacitko DOCEAR: POPIS A POROVNÁNÍ SE SYSTÉMY ZOTERO A MENDELEY
Jan Hendl
  cz

ANOTACE:
Výzkumník se v mnoha fázích práce neobejde bez důkladné rešerše příslušné literatury. V dnešní době seznam článků na dané téma dosahuje v medicíně hodnot stovek až tisíců položek. Bez pomoci počítače se výzkumník stěží obejde...
Více

Systém pro správu dokumentů Docear představuje novější příspěvek k moderním programům, které podporují výzkumníky při organizování velkého množství dokumentů. Docear nabízí výzkumníkovi obsáhlou programovou infrastrukturu pro tuto činnost. Jde o vyhledávání literatury, pdf čtečku, manažera pro organizování literatury, podporu procesů mind mapping a přípravy nového článku. Také umožňuje extrakci meta-dat a automatické doporučování nových článků. Docear představuje konkurenci pro podobné systémy (např. Zotero nebo Mendeley) i v tom, že je volně dostupný. Provádíme srovnání zmíněných systémů.

Skrýt

  eng

 
 
More

 

Hide

tlacitka tlacitko HERO – HEALTH ROBOT
Jiří Chod
  cz

ANOTACE:
Budoucnost zdravotnictví předpokládá i efektivní kontrolu a sledování zdravotního stavu nejenom běžného pacienta, ale v rámci prevence by bylo výhodné kontrolovat prakticky celou populaci. V dnešní době, kdy se téměř neodmyslitelnou částí života stal mobilní telefon, je tento cíl zdánlivě snadnější...
Více

Jedním z cílů zdravotní péče je tedy nalezení informací potřebných pro efektivnost kontroly a prevence. Standardní údaje lékařských vyšetření je nutno doplnit, nejlépe průběžným sledováním. Problém je tedy „co“ měřit a zejména „jak“ měřit. Rozbor možností ukazuje, že jedním z důležitých parametrů je měření systolického a diastolického tlaku. Je zjevné, že měření musí být neobtěžující, bezkontaktní, tedy žádná manžeta, atd.
Příspěvek představí projekt HeRo (Health Robot), který tyto záležitosti řeší a je schopen komunikovat s domácím centrem, lékařským centrem a nouzovým centrem první pomoci atd.
Na konferenci budou ukázány funkční vzorky a jejich výsledky, které si účastníci konference mohou po přednášce vyzkoušet. Klíčová slova: zdravotnictví, robot, systolický tlak, diastolický tlak, bezkontaktní snímání, pletysmografická křivka

Skrýt

eng

ANSTRACT:
It is assumed that in the future health care not only an effective control and health status monitoring the regular patient will be done, but within the prevention it will be also convenient to control the whole population. Nowadays, when the mobile phone has become an inherent part of our life, this goal seems to be easier...
More

One of the goals of health care is therefore finding information necessary for the effectiveness of control and prevention. The standard data from medical screening should be completed by a continual monitoring. The problem is „what“ to measure and particularly „how“ to measure. An analyse of possibilities shows that one of the most possible parameters is measuring of systolic and diastolic blood pressure. It is obvious, that measuring must not bother and must be contactless, so no arm cuff etc. The contribution will introduce project HeRo (Health Robot) that solves exactly these matters and is able to communicate with the home centre, medical centre and emergency centre. The functioning samples and their results will be shown at the conference. Those will be also available for conference attenders to test.

Hide

tlacitka tlacitko MODEL POSUZOVÁNÍ FUNKČNÍ MORFOLOGIE VÝRAZŮ OBLIČEJE
Pavel Kasal, Laura Shala, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák
  cz

ANOTACE:
Projekt se zabývá evaluací mimického výrazu obličeje z hlediska somatometrických parametrů a jejich souvislosti s estetickými kritérii. Problém vychází z potřeb plastické chirurgie v oblasti individualizace zákroků...
Více

Byl vytvořen model, umožňující posuzování funkční morfologie výrazů obličeje a strukturální zobrazení mimiky na základě konkrétních vstupních dat , jenž současně usnadní i představu o výsledné škále jednotlivých výrazů. Výsledky hodnocení byly následně využity pro klasifikaci funkční morfologie mimiky z hlediska vývoje emocí v návaznosti na typ zpracovávané informace.

Klíčová slova: analýza obrazu, funkční morfologie, výrazy obličeje

Skrýt

  eng

 
More

 

Hide

tlacitka tlacitko INTEGRATIVNÍ MODELY LIDSKÉ FYZIOLOGIE – HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY
Jiří Kofránek, Tomáš Kulhánek
  cz

ANOTACE:
Integrativní modely lidské fyziologie propojují jednotlivé fyziologické subsystémy do jednoho celku. Jsou velmi rozsáhlé (obsahují tisíce proměnných) a reprezentují formalizovaný popis vzájemného propojení fyziologických regulací...
Více

Problematika formalizace fyziologických systémů se stala součástí řady mezinárodních projektů (např. celosvětového programu „PHYSIOME“, nebo evropského program „VIRTUAL PHYSIOLOGICAL HUMAN“). Rozvoji rozsáhlých modelů lidské fyziologie napomáhá i nová generace (tzv. equation-based) simulačních prostředí, zejména jazyk Modelica. Tyto modely mohou sloužit pro vysvětlení kauzálních souvislostí patogeneze řady onemocnění, mohou se uplatnit ve vyhodnocování klinických testů i jako jádro sofistikovaných lékařských trenažérů.

Klíčová slova: --

Skrýt

  eng

ABSTRACT:
The integrative models of human physiology connect individual physiological subsystems into a single unit. They are very large (contain thousands of variables) and represent a formalized description of interconnected physiological regulations...
More

The issue of formalization of physiological systems became part of series international projects (e.g. worldwide program "PHYSIOME", or European program "VIRTUAL PHYSIOLOGICAL HUMAN"). The development of large-scale models of human physiology was facilitated by new generation (i.e. equation-based) simulation environment, especially by Modelica language. These models can be used to explain the causal relations of the pathogenesis of many diseases; they can be applied in the evaluation of clinical trials as well they can be used in the core of sophisticated medical simulators.

Keywords: --

Hide

tlacitka tlacitko VYUŽÍVANOST DISCOVERY SYSTÉMU SUMMON V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ – NAŠE DVOULETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM SLUŽBY
Adam Kolín
  cz

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna umožňuje přístup k medicínským plnotextovým a bibliografickým databázím, které ale nejsou optimálně využívány kvůli různorodosti uživatelských rozhraní jednotlivých vyhledávacích systémů...
Více

Hlavním důvodem jsou vyhledávací služby společnosti Google, které výrazným způsobem ovlivnily informačního chování uživatelů a jejich způsoby vyhledávání informací (jedno vyhledávací okno, jednoduché uživatelské rozhraní atd.). V roce 2011 byl proto v NLK zprovozněn metavyhledávací systém MedGate, využívající systém tzv. federativního vyhledávání 360Search od společnosti Serials Solutions, jeho využití se však pohybovalo pouze v řádu desítek přístupů měsíčně a jeho zavedení se nijak neodrazilo ve využívání koncových informačních zdrojů. NLK reagovala v roce 2013 změnou přístupu k vyhledávání informačních zdrojů posunem k tzv. discovery systému. Byl vybrán discovery systém Summon (Ex Libris a ProQuest Company), který pracuje na stejném principu jako vyhledávač Google. Rychlost a spolehlivost vyhledávání je zajištěna tzv. centrálním indexem, kam jsou stahovány a zpracovávány data od producentů databází. Uživatel vyhledává pouze v jediném okně (s možností rozšířeného vyhledávání pro složitější dotazy) a v jednom uživatelském rozhraní. Pro zajištění viditelnosti této služby a zajištění rychlejšího přístupu k plnotextovým zdrojům je vyhledávací okno Summonu umístěno na úvodní stránce NLK. Příspěvek analyzuje využívanost discovery systému Summon od zavedení do provozu.

Klíčová slova: vyhledávání informací, bibliografické databáze, portály, Medical Subject Headings

Skrýt

  eng

USABILITY WEB SCALE DISCOVERY SERVICE SUMMON IN THE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE - OUR TWO-YEAR EXPERIENCE WITH THE SERVICE
ABSTRACT:
National Medical Library provides access to medical full-text and bibliographic databases, but they are not used optimally due to the diversity of user interfaces of each search system, because Google's search services significantly affected the information behavior and ways of searching for information (one search box, user-frendly interface, etc.)...
More

In 2011 National Medical Library started to use federated search system MedGate (360Search) from Serials Solutions. MedGate´s usability was only tens of visitors monthly and statistics of information resources usability was still the same as before the introduction of the federated search system. In 2013, therefore, NML changed access to searching of the information resources content. Web scale discovery service Summon (Ex Libris and ProQuest Company) was chosen , which works on the same principle as Google search engine. Speed and reliability of searching is ensured by centralized index, where data from producers of databases are downloaded and processed. User can search either in one search box or use an advanced search (for more complex queries), and in the same user-frendly interface. The paper analyzes the usability of the web scale discovery service Summon since its start.

Keywords information services, information resources, web-scale discovery services

Hide

tlacitka tlacitko JAKÝ JE VÝZNAM KVALITY DAT V OBLASTI VELKÝCH DAT?
Lenka Lhotská, Kyriaki Saiti, Kateřina Štechová, Miroslav Burša, Michal Huptych
  cz

ANOTACE:
Vzhledem k novodobému trendu v medicíně, označovanému jako P4-medicine (Personalizovaná, Prediktivní, Preventivní a Participativní), se zdravotnické systémy musejí potýkat s čím dál větším množstvím velkých a složitých sad heterogenních dat s vysokou dimenzí...

Musejí se také vypořádat s rostoucími objemy nestrukturovaných a často kontinuálních informací. V této souvislosti se také objevuje otázka, jak vhodně definovat koncept kvality dat. I u dobře strukturovaných dat není zcela jednoduché tento koncept přesně charakterizovat, protože je multidimenzionální. Velká data přidávají další dva rozměry složitosti: specifičnost daná zdrojem dat a vysoký stupeň nestrukturovanosti, často bez možnosti reference vůči nějakému zlatému standardu. Na případové studii ukážeme, jak je důležité porozumět kontextu dat a jejich zdroje, vzájemným vztahům mezi daty z více zdrojů a výsledkům ve vztahu k subjektu (zdroji dat).

Klíčová slova: Kvalita dat, vizualizace, multidimenzionální data, dolování dat, kontext dat, diabetes

Skrýt

tlacitka eng

WHAT IS THE SIGNIFICANCE OF DATA QUALITY IN THE AREA OF BIG DATA?
With respect to the recent trend in medicine, referred to as P4-medicine (Personalized, Predictive, Preventive and Participative), health care systems must cope with larger volume of complex sets of heterogeneous and multidimensional data...
More

In addition, they have to cope with increasing volumes of unstructured and frequently continuous information. In this context there appears a question how to define suitably the concept of data quality. It is not an easy task to characterize the concept at well structured data because it is multidimensional. Big data add two more dimensions of complexity, namely specific features given by data source and high degree of unstructuredness, frequently without any reference to a golden standard. We will present a case study from the area of diabetology and show how important understanding data context and data source are, how to explain mutual relations among data from multiple sources and results in relation to a subject (data source).

Key words: Data quality, visualization, multidimensional data, data mining, data context, diabetes

Hide

tlacitka tlacitko BUDOVÁNÍ SBÍREK NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY
Lenka Maixnerová, Šimon Krýsl
  cz

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna (dále jen NLK) patří mezi tzv. „paměťové instituce“, jejichž cílem je shromažďování, ochrana a zpřístupňování dokumentů kulturního dědictví, v případě NLK zaměřených na oblast biomedicíny. NLK spravuje fond přibližně 423.000 knihovních jednotek umístěných v 8 depozitářích, stejně jako soubor fondů (podsbírek) předmětů muzejní povahy...
Více

K fondům, které trvale doplňuje a pořádá, patří Fond monografií, Fond časopisů, Fond drobných tisků, Fond disertací, Fond grantových zpráv, Fond CD/DVD, Fond e-knih, Fond elektronických časopisů a Sbírka Medicína v literatuře, stejně jako Sbírka vzácných tisků, Sbírka starých disertací, Sbírka nástrojů a přístrojů, Sbírka mincí a medailí, Archiv a Fotoarchiv Zdravotnického muzea a další památky ve správě oddělení Zdravotnické muzeum.
Roční přírůstek NLK se pohybuje okolo 3.500 knihovních jednotek. Nové přírůstky jsou získávány koupí nebo darem. Akvizicí zajišťujeme co nejúplnější nabídku domácích a základních zahraničních dokumentů v tištěné i elektronické podobě. U fondu časopisů v posledních letech jednoznačně upřednostňujeme nákup elektronických verzí, většinou prostřednictvím nákupu elektronických databází. Vedle toho NLK usiluje o doplnění řad zdravotnických periodik, především bohemik z 1. poloviny 20. století a starších, aby tak zajistila svou funkci ochrany historických dokumentů. Fondy muzejního charakteru jsou doplňovány především z darů a pozůstalostí. Vyřazování knihovních dokumentů se řídí knihovním (resp. muzejním) zákonem, vyřazují se převážně multiplikáty, ztracené dokumenty a neprofilové dokumenty.
Ochrana knihovních a muzejních sbírek NLK je zaměřena na minimalizaci jejich fyzického poškození, zamezení ztráty a prevenci ztráty jejich informačního obsahu. Knihovní sbírky, které jsou ohroženy degradací kyselého papíru, jsou postupně převáděny do elektronické podoby za dodržení mezinárodních standardů a standardů Národní digitální knihovny. Proti krádeži jsou fondy NLK zajištěny RFID technologií.
Klíčová slova:
rozvoj knihovních fondů, muzejní sbírky, lékařství, veřejné zdravotnictví, lékařské knihovny

Skrýt

tlacitka eng

BUILDING COLLECTIONS OF THE NATIONAL MEDICAL LIBRARY
As a “memory institution”, the National Medical Library (NML), serves to collect, protect and access documents of cultural heritage, in the case of the NML specifically in the area of biomedicine. NML manages the collection ca 423,000 library units located in 8 depositories, as well as a set of sub-collections of museum objects...
More

The library collections, continuously updated and organized, include the Monograph Collection, the Serial Collection, the Small Print Collection, the Dissertation Collection, the Grant Report Collection, the CD and DVD Collection, the Ebook Collection, the Electronic Journal Collection and the Collection “Medicine in Literature”, as well as the Rare Books Collection, the Fritz Library, the Old Dissertation Collection, the Acological Cabinet, the Collection of Instruments and Apparatus, the Numismatic Collection, the Würtz Art Collection, the Medical Museum Archives and other museum collections.
The NML acquires around 3,500 library units annually. The source of new acquisitions are both purchases and donations. The NML purchases especially domestic publications and the most important foreign publications both in print and electronic form. In the recent years, the NML prefers acquiring serials electronically, mostly through the purchase of electronic databases. The NML strives to complete its collections of older journals printed in the Czech lands in the first half of the 20th century and earlier. Museum collections are acquired primarily through donations and bequests. Deaccession of library documents is governed by the Library Act and concerns mainly duplicates, lost documents and documents outside the medical field.
To protect library and museum collections, the NML focuses on minimizing physical damage to the collections, preventing their loss and the loss of their information content. Library collections threatened by acid paper decay are gradually converted into electronic form in compliance with international standards and National Digital Library standards. RFID technology is implemented in the NML to prevent collection theft.
Key words:
library collection development, museum collections, medicine, public health, medical libraries

Hide

tlacitka tlacitko NOVÁ GENERÁCIA ELEKTRONICKÝCH ZDRAVOTNÝCH ZÁZNAMOV
Marek Mateják, Jiří Potůček, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Elektronické zdravotné záznamy pacienta sú dnes už nevyhnutnou súčasťou pre webový či mobilný prístup pacienta, pre informačné systémy zdravotných zariadení, pre diagnostické a terapeutické záznamy od zdravotných pracovníkov, pre fakturačné údaje zdravotných poisťovní, pre výsledky z laboratórií, pre lekárne, pre výskumné inštitúcie atď...
Více

Všetci títo užívatelia by mali mať pritom možnosť zápisu a/alebo prístupu k dátam pacienta alebo k ich časti, pokiaľ im to pacient ako vlastník dát povolí. Systém tak musí byť zabezpečený proti neoprávneným prístupom. A hlavne musí spĺňať podmienky interoperability medzi rôznorodými aplikáciami podľa medzinárodných štandardov pre formáty zasielaných zdravotných dát.


Skrýt

  eng

--...
More

tlacitka tlacitko VĚDECKÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ JAKO NOVÝ INFORMAČNÍ ZDROJ
Anna Motejlková
  cz

ANOTACE:
Jedním z nejvýraznějších počinů v oblasti sdílení informací bylo v poslední době jednoznačně rozšíření sociálních sítí. Tyto webové nástroje slouží především pro rychlé sdílení různých typů informací, ať už textových či multimediálních, širokému publiku v prostředí internetu...
Více

Jejich uplatnění nalezneme dnes již v široké škále lidských činností, postupně začínají čím dál tím více zasahovat i do oblasti vědy a výzkumu. Sociální sítě mohou vědcům sloužit mimo jiné jako velmi užitečný informační zdroj.

Klíčová slova: sociální sítě, informační zdroje

Skrýt

  eng

SCIENTIFIC SOCIAL NETWORKS AS A NEW INFORMATION RESOURCE
ABSTRACT:
Expansion of social networks was one of the most important acts in the area of information sharing during last few years. These Web services are used pimarily for quick sharing of various types of information to a wide audience on the Internet. ..
More

Their application can be found in many different types of human activities. They start to be used also in fields of science and research. Social networks can serve scientists also as a very useful source of information.
Key words: social networks, information resources

Hide

tlacitka tlacitko VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ PRO OPTIMALIZOVANOU FARMAKOTERAPII
Jiří Potůček, Jiří Douša, Marek Mateják, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Personalizovaná medicína je multidisciplinární obor, který využívá metod molekulární analýzy ke zjištění predispozic pacienta k onemocnění a případně optimální léčbě tohoto onemocnění...
Více

Zvláštní roli v oblasti personalizované medicíny hraje tzv. optimalizovaná farmakoterapie, tj. ta část personalizované medicíny, která se zabývá personalizovaným návrhem dávkování širokého spektra léčivých látek.
Základem pro návrh optimalizovaného dávkování léčiva je znalost farmakokinetického eventuálně farmakodynamického simulačního modelu, (dále jen PK/PD modelu) distribuce léčiva nebo jeho metabolitů v organismu. Optimalizovaná farmakoterapie se zabývá návrhem správné léčivé látky tak, aby se koncentrace léčivé látky eventuálně jejích metabolitů pohybovala mezi minimální a maximální terapeutickou hladinou.

Klíčová slova: personalizovaná medicína, optimalizovaná farmakoterapie, farmakokinetika, farmakodynamika, farmakogenetika, PK/PD model (farmakokinetický/farmakodynamický model), optimalizace parametrů, genetický polymorfismus, lékové interakce, TDM (Therapeutic Drug Monitoring).

Skrýt

  eng

 
 
More

 

Hide

tlacitka tlacitko LÉKAŘSKÁ VYSOKOŠKOLSKÁ KNIHOVNA DNES – INFORMAČNÍ CENTRUM PRO STUDIUM, VĚDU A PRAXI. INFORMAČNÍ A INFORMATICKÁ LINIE
Hana Skálová, Richard Papík, Jitka Feberová
  cz

ANOTACE:
Při porovnání dnešní moderní lékařské (vysokoškolské) knihovny roku 2016 s relativně nedávnou minulostí, se objeví obraz dvou strukturálně shodných, ale funkčně odlišných útvarů, byť se stejným smyslem existence a stejnými cílovými uživatelskými skupinami...
Více

Možnost implementace nových technologií a jejich rozvoj přinesl obrovské možnosti do knihoven a informačních institucí. Primární i sekundární informační zdroje v elektronické formě, přístupné lokálně i vzdáleně v režimu 24/7 jsou dnes běžným a naprosto samozřejmým standardem, komplementárním s klasickou a stále nezastupitelnou studijní p-literaturou.
Provoz informační instituce je v současné době charakterizován sdružováním do větších funkčních celků. A to ať na základě organizační (příkladem jsou fakultní knihovny Univerzity Karlovy v Praze, UK) nebo tematické (5 lékařských knihoven UK, z nichž 4 jsou společná pracoviště s fakultními nemocnicemi). Softwarové aplikace (např. knihovnický systém Aleph, portál e-zdrojů, systém evidence publikačních aktivit OBD) jsou jednotné a společné všem fakultám. Finančně náročná akvizice elektronických informačních zdrojů je řešena v okruhu profesně příbuzných fakult. Vše zastřešuje a koordinuje Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze (ÚKUK).
Koncepce ÚKUK, schválená v roce 2014, a na jejím základě rozdělené odborné kompetence mezi ÚKUK a Ústav výpočetní techniky (ÚVT) UK odstartovaly rychlý a potřebný rozvoj na celé univerzitě. Obě tyto organizační složky UK mají dnes jasně vymezené kompetence – ÚKUK informační a ÚVT informatické, zajišťující optimální rozvoj složky technické a technologické a složky informačního obsahu a jeho zprostředkování. Každá linie, odbornost, má svá specifika, která nelze zaměňovat. Obě specializace se učí dobře komunikovat, spolupracovat a jedna druhou respektovat.
Rozvoj knihoven nutí rozvíjet i oblast informační gramotnosti uživatelů (studentů i odborné veřejnosti). Na fakultách se knihovny účastní i výuky v této oblasti, pořádají semináře. Náročnost profese si vyžaduje i kvalitní vzdělání pracovníků, zajišťujících tyto služby. Zde je nezastupitelná role vysokoškolských pracovišť, která je připravují pro praxi.

Klíčová slova: vysokoškolská knihovna, informatické služby, knihovnicko-informační služby, profesní příprava, komunikace, spolupráce, vývoj informačních služeb, knihovnický software, profesní příprava, informační vzdělávání, informační gramotnost

Skrýt

tlacitka eng

Annotation:
When comparing medical university libraries of the current year of 2016 with the past, we will get the picture of two very distinct units by structure and function with the same meaning of existence and the same targeted user group...
More

Possibility of implementation of new technologies and their development has brought great options into libraries and information institutions. Primary and secondary electronic information resources, directly or remotely accessible in 24/7 regime, are common and absolutely obvious standard that is complementary with classical study literature in paper form.
Information institution service has been characterized by unification into larger functional units. They are both administrative units (e.g. faculty libraries of Charles University in Prague) and thematic units (e.g. 5 medical libraries of Charles University in Prague; 4 of them are a common workplace with faculty hospitals). Software applications (e.g. Aleph Library System, eResources Portal of Charles University, OBD Register System of Publication Activities, etc.) are single common to all faculties. Costly acquisition of electronic information resources is solved among vocationally related faculties. All of these are coordinated by Central Library of Charles University in Prague (ÚKUK).
ÚKUK Conception with defined competencies between ÚKUK and Institute of Computer Science (ÚVT), approved in 2014, has enabled quick and necessary development at the whole university. Both of these units have clearly defined information competency (ÚKUK) and IT competency (ÚVT). They assure optimal development of technical and technological units as well as an information content unit with its information mediation. Every expertise has its own specifics, therefore it cannot be substitute. Both units are learning to communicate, cooperate and respect each other. Development of libraries fosters student and professional public information literacy skills (ILS). The libraries participate in teaching ILS and organizing seminars. Complexity of profession requires quality education of employees who provide these services. This is the irreplaceable role of university workplaces which are turning them into reality.

Keywords: university library, IT services, library services, information services, vocational training, communication, cooperation, information service development, library software, information literacy, information literacy skills

Hide

tlacitka tlacitko ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU NEJEN Z HLEDISKA E-HEALTH
Štěpán Svačina
  cz

ANOTACE:
České zdravotnictví se v hodnocení EU dostalo na nečekaně přední místa. Je to dáno především snadnou dostupností technologií a nových léků a nízkými mzdami zdravotníků. Selhává však vyšší využití principů e- Health a to je brzdou dalšího rozvoje zdravotnictví...
Více

Klíčová slova: e-Health, Euro health consumer index, Kvalita zdravotnictví

Skrýt

  eng

--...
More

One of them is existence of small data sets described by a high number of features; another one is existence of rare cases described by outliers which cannot be ignored but must be considered in successive analysis. In medicine there are more frequently utilized interactive methods of knowledge discovery where an expert is part of the proces and individual analysis steps are controlled by his/her knowledge. Methods of structural learning and graphical models utilizing probabilities are becoming more important. Inseparable part of the big data processing is suitable visualisation of data, processing and results.

Keywords: Big data, knowledge discovery, visualisation, multidimensional data, data mining

Hide

tlacitka tlacitko VYUŽITÍ BIOLOGICKÉ ZPĚTNÉ VAZBY V LÉČEBNÉ REHABILITACI
Monika Šorfová, Kateřina Dubnová, Středová Michaela
  cz

ANOTACE:
Cílem této rešeršní studie je přehledné zpracování dostupných zdrojů mapujících oblasti využití biologické zpětné vazby v léčebné rehabilitaci s různými formami jejího použití...
Více

Úvod zahrnuje teoretická východiska zabývající se popisem, principem fungování a možným ovlivněním terapie pomocí biologické zpětné vazby. Dále mapujeme využití biologické zpětné vazby v léčebné rehabilitaci a uvádíme různé formy jejího použití. Následná rešerše obsahuje prezentaci studií, jejich komparaci a zhodnocení efektu terapie pomocí biologické zpětné vazby u vybraných diagnóz.
Na základě 69 nalezených studií (časové omezení od ledna 2000 až květen 2015 ) byly přehledně zmapovány různé formy použití metody biologické zpětné vazby v léčebné rehabilitaci. V závislosti na cíli terapie se používají senzory detekující fyziologické parametry jako je teplota kůže, svalová aktivita, srdeční frekvence, dýchání, kožní vodivost nebo aktivita mozkových vln. Tento proud informací je prezentován pacientům a umožňuje jim vnímat změny v jejich fyziologické aktivitě v reálném čase. Nejčastějším zobrazením jsou numerické nebo grafické displeje, použity však mohou být také akustické či vibrační zpětné vazby

Klíčová slova: Biofeedback, biologická zpětná vazba, léčebná rehabilitace, fyzioterapie, neurofeedback

Skrýt

  eng

THE USE OF BIOFEEDBACK IN PHYSICAL THERAPY
ABSTRACT:
The aim of this text is to summarize the accessible literary sources mapping the area of use of biofeedback in physical therapy and forms of its use...
More

This text is a descriptive analysis based on a literature review. The first part includes theoretical background dealing with the description, principle of operation and the possibilities of influence the therapy using biofeedback. The next chapter focuses on different areas of use of biofeedback in physical therapy and identifies the different forms of use. Subsequent research contains a presentation of studies, their comparison and critically evaluation of the effect of therapy using biofeedback for selected diagnoses. Based on 69 found studies were clearly mapped using various forms of biofeedback in physical therapy.

Key words: biofeedback, biofeedback therapy, physiotherapy, urinary incontinence, ADHD, EEG neurofeedback

Hide

tlacitka tlacitko POMOCNÉ VĚDY INFORMAČNÍ – NOVÉ PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ INFORMACÍ
Milan Špála, Jan Vejvalka
  cz

ANOTACE:
Pomocné vědy historické, postupně vznikající do počátku 20. století, slouží ke zkoumání a kritickému hodnocení pramenů historických věd k určení míry autentičnosti pramene a hodnoty v něm obsažených informací. Jejich výuka je od 19. století součástí univerzitní výuky historie vyučované spolu s archivářstvím. Jejich společným jmenovatelem je zkoumání (jakéhokoliv relevantního) kontextu historických pramenů a artefaktů...
Více

Podobně lze za pomocné vědy informační označit soubor speciálních vědních disciplín, vznikajících od poloviny 20. století, které slouží ke zkoumání a kritickému hodnocení informačních pramenů a jejich kontextů. Měly by pokrývat oblasti jako je vyhledávání a práce s literaturou, kvalita zdrojů, psaní odborných prací, jak a kde je publikovat a jak v nich správně prezentovat dosažené výsledky. A v neposlední řadě by se měly zabývat nástroji, používanými k hodnocení vědy. Klíčová slova: pomocné vědy informační, globalizace, informační exploze, scientometrie, bibliometrie, vědecké publikování, evidence based medicine, open access

Skrýt

  eng

Auxiliary Information Sciences - Replenishing and Particularizing Information Sciences in The Course of the 20th Century
Auxiliary historical sciences, developing gradually until the beginning of the 20th century, analyse and evaluate critically the sources of historical sciences. Similarly, auxiliary information sciences, emerging in the course of the 20th century as a complex of special scientific disciplines, examine and evaluate information sources.
More

They should cover such areas as searching literature and working with it, the quality of sources, the style of writing special professional texts and publishing them (how and where), presenting obtained results correctly, and selecting and using appropriate instruments for assessment of science. Illustrative examples point to one common denominator of these disciplines – the study of (any relevant) contexts of information sources and artefacts.

Key words: information science, globalization, information overflow, scientometrics, bibliometrics, scientific publishing, evidence based medicine, open access

Hide

tlacitka tlacitko WIKISKRIPTA
Čestmír Štuka, Martin Vejražka, Petr Kajzar, Stanislav Štípek, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
Otevřenou platformu pro kooperativní tvorbu webových stránek wiki používají desítky výukových medicínských projektů. Čtvrtým největším z nich jsou WikiSkripta - výukový portál pro české a slovenské studenty medicíny...
Více

Stejnou metodikou a podporou vybavený paralelní projekt pro zahraniční studenty medicíny na českých lékařských fakultách v angličtině - WikiLectures, je naproti tomu neúspěšný. V článku popisujeme oba projekty a diskutujeme faktory, které způsobují rozdíly v úspěšnosti obou projektů.

Klíčová slova: WikiSkripta, wiki ve výuce, spolupráce, komunitní projekty, vzdělávání zaměřené na studenta

Skrýt

  eng

THE USE OF BIOFEEDBACK IN PHYSICAL THERAPY
ABSTRACT:
Wiki, an opened platform for cooperative creating of web pages, is used by dozens of medical educational projects. The fourth biggest of them is WikiSkripta – an educational portal for Czech and Slovak medical students...
More

A parallel project intended for foreign medical students taught in English at Czech medical faculties, WikiLectures, uses the same methods and obtains the same support. WikiLectures are however, in contrast to WikiSkripta, not successful. Both WikiSkripta and WikiLetures are described in the paper and factors determining the differences in success are discussed.

Key words: WikiSkripta, wiki in education, cooperation, community projects, student-centered learning

Hide

tlacitka tlacitko ŠEDÁ LITERATURA V PRAXI NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY
Michal Záviška, Lenka Maixnerová
  cz

ANOTACE:
Národní lékařská knihovna (dále jen NLK) se šedou literaturou zabývá již od svého založení. Šedou literaturou se v oboru knihovnictví označují dokumenty, které nejsou distribuovány běžným knižním trhem. Hlavními producenty šedé literatury jsou lékařské odborné společnosti, pořadatelé konferencí, vysoké lékařské a zdravotnické školy, výzkumné organizace, ústavy AV ČR, pacientská sdružení apod...
Více

V NLK je šedá literatura zastoupená například těmito typy dokumentů: závěrečné grantové zprávy, vysokoškolské kvalifikační práce a disertace, doporučené postupy, směrnice, výroční zprávy, adresáře, atestační práce, informační letáky pro pacienty a brožury, letáky, sborníky z konferencí. Celkem se jedná přibližně o 13 tisíc dokumentů. Při získávání šedé literatury se v NLK klade důraz na bohemikální dokumenty, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Zpracování šedé literatury se řídí stejnými pravidly jako u běžně publikované. Používají se katalogizační pravidla RDA (Resource Description and Access) a formát Marc 21. Věcné hledisko je zachyceno deskriptory MeSH (Medical Subject Headings), Obory NLK a skupinou Konspektu. Bibliografické záznamy šedé literatury se pravidelně zasílají do databáze NUŠL (Národní úložiště šedé literatury). Využití šedé literatury se neliší od ostatní literatury. Pouze v případech, kdy je do NLK získán pouze jeden exemplář, je možné pouze jeho prezenční využití. Z hlediska dlouhodobé ochrany jsou tyto dokumenty reformátovány do elektronické podoby. Podchycení veškeré vycházející šedé literatury v ČR v oboru lékařství a zdravotnictví je prakticky nereálné. Velkou výhodou je, pokud samotní producenti šedé literatury automaticky šedou literaturu do NLK zasílají. NLK tak zajistí jejich dlouhodobé a trvalé uchování.

Klíčová slova: šedá literatura, lékařské knihovny, digitální knihovny

Skrýt

  eng

GREY LITERATURE IN PRACTICE OF THE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
The National Medical Library has been interested in gray literature since its establishment. In the field of librarianship, the term gray literature identifies documents which are not distributed by the usual book market. In the NML the gray literature is mainly represented by the following types of documents: final grant reports, theses, guidelines, annual reports, directories, attestation works, information leaflets, pamphlets and brochures for patients, and conference proceedings. Altogether, the gray literature accounts to about 13 thousand documents in total...
More

The NML puts emphasis on acquiring Bohemian documents, both in printed and electronic form. The main producers of gray literature are medical professional organizations, conference organizers, medical and nursing universities, research organizations, institutions of the Czech Academy of Sciences, and patient organizations. Processing of the gray literature is done using standard librarian rules of procedure. Namely, these are the cataloging rules RDA (Resource Description and Access) and the Marc 21 format. For indexing the MeSH descriptors (Medical Subject Headings), the Subject’s NML and the Conspectus are used. Bibliographic records of gray literature are sent to the NRGL (National Repository of Grey Literature) database on regular basis. The using of gray literature does not differ from other literature. In case the NML possesses a single copy, only in-house use of the copy is available to users. Due to the long-term preservation and protection of the gray literature, the documents are being converted to electronic form. Due to its nature, it is not possible to collect all Bohemian gray literature regarding the field of health and medicine. The task of collecting is made more manageable if the producers send their gray literature automatically to the NML, so that it can ensure their long-term preservation and protection.

Keywords: grey literature, medicine libraries, digital libraries

Hide

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10

ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISBN 978-80-906004-8-5
ISBN 978-80-86742-44-1
ISSN 1803-8115

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Veronika Sýkorová, DiS;
Klára Ulčová, DiS;

bez jazykové a redakční úpravy